Prevention and Health Promotion in Older Adults

advertisement

Prevention and Health Promotion in Older Adults

มัทนา เกษตระทัต

6

พฤศจิกายน

2552

โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ท ำไปท ำไม

• เพื่อ สุขภาพ

(Health)

และ

คุณภำพชีวิต

(QoL)

• โดยการท าอะไรบางอย่างเพื่ิอป้องกันหรือ

จัดการกับ ปัจจัย ที่มีผลต่อความเจ็บไข ้ได ้ป่วย

(Green & Kreuter, 2005)

(Iowa Geriatric Education Centre, 2005)

Source: Dr. Chris Wyatt

(Iowa Geriatric Education Centre, 2005)

Late Elder Caries

(Courtesy: Prof. Michael MacEntee)

Prevention in the older dentate patient

Brunton and Kay

British Dental Journal

Vol. 195 (No. 5) 2003

Determinants of caries risk

• Check diet Hx for fermentable carb

• Check frequency of consumption not confined with mealtimes

• Amount and nature of plaque

• Amount and nature of saliva

• Check Medical Hx (xerostomia, cariogenic medication, cognitive function)

(Brunton & Kay, 2003)

Determinants of caries risk

• Socio-economic status e.g.

dentally motivated, dental aspiration, caries in family

• Past disease experience (FMS)

• Current disease experience (DS)

• Attendance pattern (regular or pain only)

• Fluoride and CHX

• Others e.g.

bridge or RPD

(Brunton & Kay, 2003)

Caries Prevention: High Risk

• Baseline radiograph

• Prophylaxis

• Fluoride vanish over a 3-month period

• Brushing twice daily with fluoridated toothpaste

• Rinsing daily for 1 min. w/ 0.05% NaF mouth wash at bedtime

• Rinse weekly with a CHX solution for 6 wks

• OHI and diet counseling

• Recall @ 6mt: repeat radiograph; restore any lesion > middle 1/3 of dentine; if progression detect repeat CHX and F vanish 2-3 times/6 mts

• Monitor pt 6 monthly until risk falls to mod. or low

(Brunton & Kay, 2003)

Caries Prevention: Mod. Risk

• Prophylaxis

• Fluoride vanish 3-month period

• Brushing twice daily with fluoridated toothpaste

• Rinsing daily for 1 min. w/ 0.05% NaF mouth wash at bedtime

• Monitor lesion size and depth whether new lesion arise at 6-12 monthly intervals until risk moves to low.

• If lesion progress or new lesion arise increase application of F vanish and give dietary advice.

(Brunton & Kay, 2003)

Caries Prevention: Low Risk

• Brushing twice daily with fluoridated toothpaste

• Review at 12-18 month intervals to check for white spot formation and proximal radiolucencies

(Brunton & Kay, 2003)

Active root caries - soft lesions

(Fejerakov and Kidd, 2003)

Arrested after 4 months

(brushing w/ fluoride toothpaste only)

(Fejerakov and Kidd, 2003)

Inactive

Preventive non-operative treatment

Active root caries 2 yrs

4 yrs Daily plaque removal with fluoride toothpaste

(Fejerakov and Kidd, 2003)

Management of dry mouth

• ยา

Pilocarpine (

แต่ในทางปฏิบัติจะไม่ค่อยยุ่งกับทางระบบ จะ

เน ้นทาง topical

มากกว่า

)

• ดื่มน ้าให ้พอเพียง จิบน ้าบ่อยๆ

• หมากฝรั่งผสม

Fluoride, CHX

• อาหารที่มีกลิ่นและรสชาติดีๆ มีกากเส ้นใยเยอะๆ

• น ้าลายเทียม

(Saliva substitute)

เช่น

Oral balance, Moi-stir

• ยาทาริมผีปาก

(lip lubricant)

ที่ละลายได ้ในน ้า

เช่น water soluable KY jelly

จะไม่ใช ้วาสลีนเพราะุุถ ้าเข ้าปอดจะ

เป็นอันตราย

• Oral cancer screening examination is advocated on a regular basis for all older persons.

Erickson L .

Dent Clin North Am.

1997 Oct;41(4):727-50.

• http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-74/issue-

3/index.html

• A special issue on oral cancer in the

Journal of Canadian Dental Association

(JCDA) was published in April 2008 featuring the guidelines and other informative articles.

<http://www.ohg.cochrane.org/reviews.html>

DS611/2009

<http://www.thecommunityguide.org/oral/index.html>

23

Perio?

• Routine scale and polish for periodontal health in adults

Beirne PV, Worthington HV, Clarkson J

• Tobacco cessation http://tobacco.cochrane.org

• Diabetes

สุขภำพโดยรวม สุขภำพช่องปำก

จัดกำรกับปัจจัยเสี่ยงร่วม

Guidelines for Oral Health Care for

• Long-stay Patients

• Dependent, Dysphagic, Critically and

Terminally Ill Patients

• People with Mental Health Problems

• People with a Physical Disability http://www.bsdh.org.uk/guidelines.html

http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/e-learn_lic/dentistry/section04/page01.asp

Courtesy of Prof. MacEntee

Iowa Geriatric Education Centre

RECALDENT ™ (CPP-ACP)

Casein Phosphopeptide- Amorphous Calcium Phosphate

• MI paste (tooth mousse) for root caries?

Positioning of the caregiver and the elder

Always use disposable gloves when helping a person with mouth care.

• If the patient can’t swallow, turn the patient on their side to allow fluid to drain from the mouth into a towel or into an emesis bowl

• Use suction if available

Technique for denture removal

• Desensitizing technique

• Rescuing

Denture cleaning

Best-practice Geriatric Oral Health Training

<http://www.healthcare.uiowa.edu>

Jane Chalmers

คุณตำ

Johnson

Intervention

• ระดับบุคคล

• ระดับชุมชน

How?

แล้วเริ่มย ังไงดี

PRECEDE-PROCEED

(Berkowitz and Green, 2007)

“Health is seen as a resource for every life, not the objective of living”

(1986 Ottawa Charter for Health Promotion)

“Health is one quality of life but health is usually means not ends ”

(Green & Kreuter, 2005)

(Berkowitz and Green, 2007)

• คุณให้ควำมส ำคัญกับอะไรบ้ำงในชีวิต

• สิ่งใดมีค่ำกับคุณมำก

• อะไรบ่งบอกว่ำคุณมีคุณภำพชีวิตที่

ดีหรือไม่ดี

• การรับประทานอาหาร

• การพักผ่อน

• การหลับนอน

• การติดต่อทางสังคม

• การเป็นพ่อแม่ที่ดี การมีครอบครัวที่อบอุ่น

• การประกอบอาชีพที่มีรายได ้มั่นคง

• ความรัก

• สิ่งแวดล ้อม

• การยอมรับตนเอง การเป็นที่ยอมรับของผู ้อื่น

“People seek health to be more effective, attractive, productive, a better parent, a better lover, live longer, livelier, more independent, comfortable, and respected lives.”

(Green & Kreuter, 2005)

Acknowledgement:

• Ms. LeeAnn Donnelly, Registered Dental Hygienist;

• Drs. Michael MacEntee and Chris Wyatt

• ELDERS Research Group, University of British Columbia

• Drs. Ronald Ettinger and Jane Chalmers

• College of Dentistry, University of Iowa

Download