לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

advertisement

ד "עשת 'ב רטסמס

16-20 ,'ד םוי

10413503 'סמ סרוק

ביבא לת תטיסרבינוא

הרבחה יעדמל הטלוקפה

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה

הנקיזה לש היגולופורתנא

ןזח םייח 'פורפ

הנקיזה לש תיתוברתה הירוגטקה תא תירקחמ תוהזלו דדובל דעוימ רנימסה

הניב תוקיזה תא קודבלו ,םירחא תועמשמ תודש תחת רתוחה ילמיס בחרמכ

ךכ םשל .תונקדזהה לש םייתרבחה הינייפאמ לעו םינקז לע חישה ןיבל

.התוא םיווחה לש םהיחוויד דצמ ןהו םיינבמה היבצעמ דצמ ןה הנקיזה ןחבית

יוטיבל אב אוהש יפכ ורקימל ורקמה ןיב שגפמב זכרתי רנימסב רקחמה

.ותוא םינבמה םייתוברתה םירשקהבו םינ קז לש םמלועב

: תובוח

לע תססובמה תינוירנימס הדובע תנכה ,םינוידב הליעפ תופתתשה ,האירק

.ילאוטסקט וא/ו יפרגונתא רקחמ

תויגוסו םיגשומ :'א

36:23 , היגולוטנורג ,"הנקיזה רקח לש םותסה יובמל הנמזה :םידאמה לע גולופורתנא" ,) 2010 ( .ח ,ןזח

,ל"שא , לארשיב הנקיזו תונקדזה ,)ךרוע( ןיזור .א :ךותב ,"הנקיזה לש היגולופורתנא" ) 2003 ( .ח ,ןזח

616 575 ,ע"ע

Katz, S. (2005), Cultural Aging: Life Course, Life Style and senior worlds , Toronto,

University of Toronto Press

Moody, H. (2002). Aging: Concepts and Controversies , London: Sage.

הנקיזהו םייחה ךלהמ רקחל תיתיינבה השיג

Biggs, S. and J.L. Powell (2001). “A Foucauldian Analysis of Old Age and the

Power of Social Welfare”, Journal of Aging and Social Policy , 12: 93-

212.

Gubrium, J.F. (1986). Oldtimers and Alzheimers: The Descriptive Organization of

:'ב

Senility , Greenwich, CT, JAI Press.

Gubrium, J.F., H. Holstein and D.R. Buckholdt (1994). Constructing the Life Course ,

New York: General Hall Inc.

Hockey, J., & A. James (2003). Social Identities across the Life Course ,

London: Sage Publications.

תיתוברת העפותכ הנקיזה ןוניכל םיינבמ םיאנת

Phillipson, C. (1998). Reconstructing Old Age: New Agendas in Social Theory and

:'ג

Practice , London: Sage.

Vincent, J. (2003) Old age , London, Routledge

Katz, S. (1996). Disciplining Old Age: The Formation of Gerontological Knowledge,

2

Bytheway, B. (1995). Ageism . Buckingham: Open University Press.

Diamond, T. (1995). Making Gray Gold: Narratives of Nursing Home Care ,

Chicago: The University of Chicago Press.

Savishinsky, J. J.(1991). The Ends of Time: Life and Work in a Nursing Home, New

York: Bergin & Garvey.

Savishinsky, J.J. (2000). Breaking the Watch: The Meaning of Retirement in America ,

Ithaca: Cornell University Press.

Shield, R.R. (1988). Uneasy Endings: Daily Life in an American Nursing Home ,

Ithaca: Conell University Press.

Gubrium, J. (1997). Living and Dying at Murray Manor , Charlottesville, University

Press of Virginia

Featherstone and A. Wernick (Eds.) Images of Aging . London: Routledge. Pp. 245 –

262.

Fiedler, L. (1996). Tyranny of the Normal: Essays on Bioethics, Theology & Myth ,

Lincoln: David R. Godine, Publisher, Inc.

Hazan, H. (1994), Old Age: Constructions and Deconstructions , Cambridge,

Cambridge University Press

הנקיזה לש יתוברתה םוקימה :'ד

3

Anderson, B. (1972). “The Process of Deculturation—Its Dynamics among

United States Aged”,

Anthropological Quarterly 45: 209-216.

Myerhoff, B. (1978), Number Our Days, New York, Dutton

Barker, J. (1990). “Between Humans and Ghosts: The Decrepit Elderly in a

Polynesian Society”, In J. S ם kolovsky (Ed.) The Cultural Context of

Aging: A worldwide Perspective , New York: Bergin and Garvey, pp.

295-314.

Blaikie, A. (1999). Aging and Popular Culture . Cambridge: Cambridge

University Press.

Dowd, J.J. (1986). “The Old Person as Stranger.” In V.W. Marshall (ed.)

Later Life: The Social Psychology of Aging , Beverly Hills: Sage, pp.

147-190.

Cohen, L. (1998).

No Aging in India: Alzheimer’s, The Bad Family, and Other

Modern Things, Berkeley: University of California Press.

Hazan, H. (1996). From First Principles: An Experiment in Aging, Westport, CT,:

Bergin &|Garvey.

Fiedler, L. (1996). Tyranny of the Normal: Essays on Bioethics, Theology & Myth ,

Lincoln: David R. Godine, Publisher, Inc.

Gilleard, C. & P. Higgs. (2000 ). Cultures of Ageing. Self Citizen and the Body. Essex:

Prentice Hall.

Hazan, H. and A. Raz (1997). “How Middle Age Writes Old Age in

Postmodern”,

Semiotica, 113 – 3 / 4, 257-276.

Hepworth, M. (2000). Stories of Aging , Buckingham: Open University Press.

4

Cohen-Shalev, A. (2009), Visions of Ageing: Images of Elderly in Film , Brighton,

Sussex Academic Press

Featherstone, M. & M. Hepworth (1991). “The Mask of Ageing and the Post-

Modern Life Course.” In M. Featherstone, M. Hepworth & B. Turner

(eds.) The Body: Social Process and Cultural Theory , London: Sage, pp. 370-89.

Kaufman, S.F. (1986). The Ageless Self: Sources of Meaning in Late Life , The

University of Wisconsin Press.

Biggs, S. (2004) "Age, Gender, Narratives and Masquerades", Journal of Aging

Studies , 18: 45 – 58

Andrews, A. (1999). "The Seductiveness of Agelessness", Ageing and Society , 19:

301 - 318

סנגאמ ,םילשורי , לארשיב םודאה אבצה ילייח : הריגהב ןורכיז .) 2005 ( .ס ,ןמרבור

םילשורי , תידועיס הקלחמב םישישק לש םמלוע : ץקה וק לע תויחל .) 1995 ( הוח ,רדנלוג

סנגאמ

,ביבא לת תטיסרבינוא , הנקיז , תוהז , תועמשמ : רופיסה ףוס ) 2005 ( ,ט ,לאילמג

.רואל האצוהה

רודמ םיריכב םיניצק ל ש םייח ירופיס : םינקדזמ אל םירבצ ,) 2008 ( .ג ,לזרמ רוטקפס

סנגאמ ,םילשורי , ח " שת

הנקיזה רקחב יתוברת רתאכ ףוגה :ה

Featherstone, M. (1995) “Post-Bodies, Aging and Virtual Reality”. In M. Featherstone

& A. Wernick (eds.) Images of Aging, London: Routledge,

5

Gubrium, J.F. & J.A. Holstein (1999). The Nursing Home as a Discursive Anchor for the Aging Body, Ageing and Society , 19: 519 – 38.

Lock, M. (1998). “Anomolous Ageing: Managing the Postmenopausal Body”,

Body and Society , 4: 35-61.

Oberg, P. (1996). The Absent Body – A Social Gerontological Paradox, Ageing and

Society , 16: 701 – 719.

Turner. B. (1995). Aging and Identity: Some Reflections of the Somatization of the

Self. In M. Featherstone and A. Wernick (Eds.) Images of aging . London:

Routledge, Pp. 245-262.

6

Download