Introduction to Criminology:

advertisement
‫סמסטר ב' תשע"ד‬
‫יום ה' ‪12 – 9‬‬
‫קורס מס' ‪1041.3576.01‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‬
‫תיאוריות בקרימינולוגיה‬
‫ד"ר אלינה קורן‬
‫‪alina@biu.013.net.il‬‬
‫שעת קבלה‪ :‬יום ה' ‪13 – 12‬‬
‫מטרת הקורס‪ :‬הקורס יעסוק בהתפתחויות מרכזיות במחקר ובתיאוריה הקרימינולוגית במטרה לחשוף את‬
‫הסטודנטים למושגים בסיסיים‪ ,‬לויכוחים ולפרובלמטיקות בחקר הפשיעה‪ ,‬הגדרתה והפיקוח עליה‪.‬‬
‫במהלך הקורס יידונו הסברים שונים לפשיעה ותיאוריות קרימינולוגיות כמו האסכולה הקלאסית‪,‬‬
‫פוזיטיביזם‪ ,‬הגישה האינטראקציוניסטית‪ ,‬קרימינולוגיה רדיקאלית ומרקסיסטית‪ ,‬גישות פמיניסטיות‪,‬‬
‫וגישות ניאו‪-‬קלאסיות‪ .‬יודגש ההקשר ההיסטורי‪ ,‬החברתי והפוליטי של המודלים השונים ויידונו‬
‫השלכותיהם למדיניות חברתית‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪ :‬נוכחות בשיעורים‪ ,‬קריאה ובחינה בסוף הקורס (משקל הבחינה ‪.)100%‬‬
‫ביבליוגרפיה‪ :‬רשימת הקריאה מחולקת לפי נושאי הקורס‪ ,‬ומוצעים בה כמה פריטים עבור כל נושא‪ .‬אין‬
‫צורך לקרוא את כל הפריטים‪ :‬יש מידה מסוימת של חפיפה ביניהם‪.‬‬
‫‪ .1‬הקדמה‪ :‬על יצירת הידע הקרימינולוגי והשוואה של מודלים תיאורטיים שונים‬
‫‪Loader, Ian and Sparks, Richard (2012). Situating Criminology: On the Production‬‬
‫‪and Consumption of Knowledge about Crime and Justice. In M. Maguire, R. Morgan‬‬
‫‪and R. Reiner (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology (pp. 3-38). 5th Edition.‬‬
‫‪Oxford: Oxford University Press.‬‬
‫‪Young, Jock (1981). Thinking Seriously about Crime: Some Models of Criminology.‬‬
‫‪In M. Fitzgerald, G. McLennan and J. Pawson (eds.) Crime and Society: Readings in‬‬
‫‪History and Theory (pp. 248-309). London: Routledge & K. Paul.‬‬
‫‪ .2‬מקורות הקרימינולוגיה‪ :‬המסורות הקלאסית והפוזיטיביסטית‬
‫‪Matza, David (1964). The Positive Delinquent. Delinquency and Drift. New York:‬‬
‫‪John Wiley & Sons, 1-32.‬‬
‫‪Taylor, Ian, Walton, Paul and Young, Jock (1973). Classical Criminology and the‬‬
‫‪Positivist Revolution. The New Criminology. London: Routledge & Kegan Paul, 1-11.‬‬
‫‪ .3‬פונקציות חיוביות של פשיעה וסטייה‬
‫‪Durkheim, Emile ([1895] 1958). The Normal and the Pathological. The Rules of‬‬
‫‪Sociological Method. Glencoe, IL: The Free Press, 12-17.‬‬
‫‪1‬‬
Erikson, Kai (1966). Introduction. Wayward Puritans: A Study in the Sociology of
Deviance. New York: Wiley, 3-29.
)Strain Theories( ‫ אנומיה ולחץ חברתי‬.4
Downes, David and Rock, Paul (2011). Anomie. Understanding Deviance: A Guide
to the Sociology of Crime and Rule-Breaking. 6th Edition. Oxford: Oxford University
Press, 97-132.
-‫ תל‬.‫ התיאוריה החברתית והמבנה החברתי‬.‫ מבנה החברה והאנומיה‬:'‫ פרק ד‬.)1971( ‫ רוברט‬,‫מרטון‬
.236-195 ,‫ יחדיו‬:‫אביב‬
‫ אסכולת שיקאגו‬.5
Shaw, Clifford R. and McKay, Henry D. ([1969] 2006). Juvenile Delinquency and
Urban Areas. In F. T. Cullen and R. Agnew (Eds.), Criminological Theory: Past to
Present (pp. 95-101). 3rd Edition. Los Angeles: Roxbury.
Lilly, J. Robert, Cullen, Francis. T. and Ball, Richard A. (Eds.) (2011). Rejecting
Individualism: The Chicago School. Criminological Theory: Context and
Consequences. 5th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 39-60.
‫תרבות עבריינית‬-‫ למידה חברתית ותת‬.6
Cloward, Richard A. and Ohlin, Lloyd E. (1961). Illegitimate Means and Delinquent
Subcultures. Delinquency and Opportunity. London: Routledge & Kegan Paul, 144160.
Cohen, Albert K. (1958). The Delinquency Subculture. Delinquent Boys: The Culture
of the Gang. Glencoe Il: The Free Press, 105-119.
Downes, David and Rock, Paul (2011). Culture and Subculture. Understanding
Deviance: A Guide to the Sociology of Crime and Rule-Breaking. 6th Edition. Oxford:
Oxford University Press, 133-171.
‫ תיאוריות פיקוח‬.7
Hirschi, Travis ([1969] 2006]. Social Bond Theory. In F. T. Cullen and R. Agnew
(Eds.), Criminological Theory: Past to Present (pp. 219-227). 3rd edition. Los
Angeles: Roxbury.
Paternoster, Ray and Bachman, Ronet (2010). Control Theories. In E. McLaughlin
and T. Newburn (Eds.) The Sage Handbook of Criminological Theory (pp. 114-138).
London: Sage.
2
‫ אינטראקציה סימבולית ותיוג‬:‫ אנטי פוזיטיביזם‬.8
Becker, Howard, S. (1963). Definitions of Deviance. Outsiders. New York: Free
Press, 1-18.
Becker, Howard, S. (1966). Whose Side Are We On?. Social Problems, 14(3): 239247.
Downes, David and Rock, Paul (2011). Symbolic Interactionism. Understanding
Deviance: A Guide to the Sociology of Crime and Rule-Breaking. 6th Edition. Oxford:
Oxford University Press, 173-198.
Lemert, Edwin M. (1972). The Concept of Secondary Deviation. Human Deviance,
Social Problems, and Social Control. Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall, 62-92.
Lilly, J. Robert, Cullen, Francis T., and Ball, Richard A. (Eds.) (2011). The Irony of
State Intervention: Labeling Theory. Criminological Theory: Context and
Consequences. 5th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 139-165.
Sykes, Gresham M. and Matza, David (1957). Techniques of Neutralization: A
Theory of Delinquency. American sociological Review, 22(6): 664-670.
‫ פאניקות מוסריות והגברת סטייה‬.9
Cohen, Stanley (2002). Introduction: Moral Panics as Caltural Politics. Folk Devils
and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. 3rd edition. London:
Routledge, vii-xxxvii.
Jewkes, Yvonne (2011). Media and Moral Panics. Media and Crime. Second Editon.
London: Sage, 73-100.
Young, Jock (2009). Moral Panic: Its Origins in Resistance, Ressentiment and the
Translation of Fantasy into Reality. British Journal of Criminology, 49(1): 4-16.
)‫ רדיקאליות ומרקסיסטיות‬,‫ גישות קרימינולוגיות "אלטרנטיביות" (ביקורתיות‬.10
Carrabine, Eamonn et al. (Eds.) (2009). Radicalizing Traditions. Criminology: A
Sociological Introduction. Second Edition. New York: Routledge, 90-115.
Lilly, J. Robert, Cullen, Francis T. and Ball, Richard A. (Eds.) (2011). Social Power
and the Construction of Crime: Conflict Theory. Criminological Theory: Context and
Consequences. 5th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 166-198.
McLaughlin, Eugene (2010). Critical Criminology. In E. McLaughlin and T.
Newburn (Eds.) The Sage Handbook of Criminological Theory (pp. 153-174).
London: Sage.
3
Quinney, Richard (1977). Crime and the Development of Capitalism. Class, State and
Crime: On the Theory and Practice of Criminal Justice. New York: Longman, 31-62.
Taylor, Ian, Walton, Paul and Young, Jock (1973). Conclusion. The New
Criminology. London: Routledge, 268-282.
‫ ריאליזם שמאלי‬.11
Matthews, Roger (2010). Realist Criminology Revisited. In E. McLaughlin and T.
Newburn (Eds.) The Sage Handbook of Criminological Theory (pp. 193-209).
London: Sage.
Young, Jock (1992). Ten Points of Realism. In J. Young and R. Matthews (Eds.),
Rethinking Criminology: The Realist Debate (pp. 24-68). London: Sage.
‫ אבולישיוניזם‬.12
Christie, Nils (2004). Crime Does Not Exist. A Suitable Amount of Crime. London:
Routledge, pp. 1-12.
Cohen, Stanley (1991). Alternative to Punishment  The Abolitionist Case. Israel
Law Review, 25(3-4): 729-739.
Gordon, Colin (Ed.) (1980). Prison Talk: Interview with Michel Foucault.
Power/Knowledge. Brighton: Harvestor, 37-54.
Ryan, Mick and Sim, Joe (2007). Campaigning For and Campaigning Against
Prisons: Excavating and Re-Affirming the Case for Prison Abolition. In Y. Jewkes
(Ed.) Handbook on Prisons (pp. 696-718). Cullompton, Devon: Willan Publishing.
.?‫ האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית‬:‫ הגישה האבוליסיוניסטית‬.)2001( ‫ אברהם‬,‫טננבוים‬
.284-261 :)3(‫ ב‬,‫שערי משפט‬
‫ קרימינולוגיה פמיניסטית‬.13
Chesney-Lind, Meda (2006). Patriarchy, Crime, and Justice: Feminist Criminology in
an Era of Backlash. Feminist Criminology. 1(1):6-26.
Daly, Kathleen and Chesney-Lind, Meda (1988). Feminism and Criminology. Justice
Quarterly, 5(4): 497-535.
Downes, David and Rock, Paul (2011). Feminist Criminology. Understanding
Deviance: A Guide to the Sociology of Crime and Rule-Breaking. 6th Edition. Oxford:
Oxford University Press, 287-307.
4
Heidensohn, Frances and Silvestri Marisa (2012). Gender and Crime. In M. Maguire,
R. Morgan and R. Reiner (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology (pp. 336-369).
5th Edition. Oxford: Oxford University Press.
)Rational Choice-‫ גישות ניאו קלאסיות וניאו קונסרבטיביות (מניעה ו‬.14
Clarke, R. (1995). Situational Crime Prevention. In M. Tonry and D. Farrington
(Eds.) Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention. Crime
and Justice: An Annual Review of Research, Vol. 19, (pp. 91-150). Chicago:
University of Chicago Press.
Cornish, Derek B. and Clarke, Ronald V. (2002). Crime as a Rational Choice. In S.
Cote (Ed.) Criminological Theories (pp. 291-296), London, Sage.
Lilly, J. Robert, Cullen, Francis T. and Ball, Richard A. (Eds.) (2011). Bringing
Punishment Back In: Conservative Criminology. Criminological Theory: Context and
Consequences. 5th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 295-327.
Simon, Jonathan (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime
Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. Oxford: Oxford
University Press, pp. 141-175.
Wilson, James Q. and Kelling George L. (1982). "Broken Windows": The Police and
Neighborhood Safety. The Atlantic Monthly, March, 29-38.
5
Download