เนื้อหา - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

advertisement
รู ้เขา รู ้เรา พร ้อมร ับมือโรคติดต่อ
อุบต
ั ใิ หม่ ในยุคอาเซียน
การุณ ชนะช ัย
สานักควบคุมป้ องกันและบาบัดโรคสัตว ์
กรมปศุสต
ั ว์
้
เนื อหา
• Quick Swat Analysis
• โครงสร ้างการทางานภายใต ้ประชาคม ASEAN
่
– แหล่งข ้อมูลทีสามารถหาข
้อมูลโรคระบาดสัตว ์ได ้ เช่น
EMPRESS ARAHIS WAHIS ProMed
– เครือข่าย ASEAN i.e. ASWGL AEGCD ACCAHZ
FETN
– เครือข่ายภายใต ้ภาคีอน
ื่ ๆ เช่น FAO/OIE/WHO
Tripartite network
่ ้อง
• แนวโน้มการเกิดโรคติดต่ออุบต
ั ใิ หม่ในสัตว ์ เมือต
เปิ ดประชาคมอาเซียน
Internal Origin
(AMS –related)
Quick SWOT Analysis of Livestock Sector
[Strengths]
• Technical knowledge
• Agricultural base
countries
• Increasing demand of
food
[Weakenesses]
• Variety of the system,
language, culture, economic
• Limited number of
expertise in vet practices
ปรั บปรุ งจากการประชุม 4th OIE Sub-Regional Workshop for Veterinary Education
Establishments & Veterinary Statutory Bodies
External Origin
(not AMS–related)
Quick SWOT analysis
[Opportunities]
• AEC formation
• Platform exist for exchanging
and sharing opinion ideas
• Attractive for cooperation to
developed country,
international organization
• Availability of mechanism to
work with developed countries
• Emerging diseases
• Current interest on “one
health”
• Opportunity to produce
expertise, specialization
[Threats]
• Brain-drainage to other regions
• Increasing expectation of
veterinary services
• Change priority by the
government
ปรั บปรุ งจากการประชุม 4th OIE Sub-Regional Workshop for Veterinary Education
Establishments & Veterinary Statutory Bodies
WAHIS
EMPRESS
ARAHIS
้
เนื อหา
• Quick Swat Analysis
• โครงสร ้างการทางานภายใต ้ประชาคม ASEAN
่
– แหล่งข ้อมูลทีสามารถหาข
้อมูลโรคระบาดสัตว ์ได ้ เช่น
EMPRESS ARAHIS WAHIS ProMed
– เครือข่าย ASEAN i.e. ASWGL AEGCD
ACCAHZ FETN
– เครือข่ายภายใต้ภาคีอน
ื่ ๆ เช่น FAO/OIE/WHO
Tripartite network
่ ้อง
• แนวโน้มการเกิดโรคติดต่ออุบต
ั ใิ หม่ในสัตว ์ เมือต
เปิ ดประชาคมอาเซียน
้
เนื อหา
• Quick Swat Analysis
• โครงสร ้างการทางานภายใต ้ประชาคม ASEAN
่
– แหล่งข ้อมูลทีสามารถหาข
้อมูลโรคระบาดสัตว ์ได ้ เช่น
EMPRESS ARAHIS WAHIS ProMed
– เครือข่าย ASEAN i.e. ASWGL AEGCD ACCAHZ
FETN
– เครือข่ายภายใต ้ภาคีอน
ื่ ๆ เช่น FAO/OIE/WHO
Tripartite network
• แนวโน้มการเกิดโรคติดต่ออุบต
ั ใิ หม่ในสัตว ์
่ องเปิ ดประชาคมอาเซียน
เมือต้
่ ความสาค ัญในระด ับภู มภ
โรคทีให้
ิ าค
 ปากและเท ้าเปื่ อย (Foot and Mouth Disease)
 ไข ้หวัดในสัตว ์ปี ก (Avian Influenza)
 พิษสุนัขบ ้า (Rabies)
 อหิวาต ์สุกร (Swine fever)
 Newcastle disease
 Emerging Zoonoses
 AMR
Priority Diseases
Zoonoses
Nonzoonoses
Exotic
Diseases
Avian Influenza, Brucellosis,
Tuberculosis, Anthrax, Rabies,
Melioidosis, Nipah
Newcastle Disease, Foot and Mouth
Disease, Hemorrhagic Septicemia, Black
Leg, Paratuberculosis, Caprine Atritis and
Encephalomyelitis, Swine Fever, PRRS,
Procine Epidemic Diarrhea
BSE, Rinderpest, PPR
11
่
ทิศทางการเคลือนย้
ายโค กระบือระหว่างประเทศ
่
ทิศทางการเคลือนย้
ายสัตว ์ปี กระหว่างไทย-กัมพู ชา
Source: Poultry Movement Networks in Cambodia, HPAI Research Brief No. 20 - Year: 20
่
้
ผลกระทบด้านปศุสต
ั ว ์ทีอาจเกิ
ดขึนหากมี
การ
เปิ ดประชาคมอาเซียน
่
 การเคลือนย
้ายสัตว ์ ผลิตภัณฑ ์ และวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว ์
 สุกร
 โค กระบือ
 ไก่
้ ตว ์ นม
 ผลิตภัณฑ ์ เช่น เนื อสั
 วัตถุดบ
ิ อาหารสัตว ์ เช่น ข ้าวโพด
่
 การเคลือนย
้ายแรงงานภาคปศุสต
ั ว ์ เช่น ฟาร ์มสุกร ไก่ โรงฆ่าสัตว ์
 ปัญหาด ้านโรคระบาดสัตว ์ และ Drug residual and
่
antimicrobial resistance เพิมมากขึ
น้
ั
การควบคุมการเคลือ
่ ย้ายสตว์
ั ว์ 53 แห่ง
• ด่านกักกันสต
– ด่านภายในประเทศ 19
แห่ง
– ด่านระหว่างประเทศ 7
แห่ง
– ด่านชายแดน 27 แห่ง
15
Key Achievements: Strengthen Networking
among Partners in National level
Understanding and accept aspect
and working condition of each others
Trust
Joint working with mutual benefit
• Sharing experience and expertise
• Sharing resource
• Sharing information
• Joint research or study
Download
Related flashcards
Nuclear weapons

38 Cards

Geopolitics

16 Cards

Irredentism

24 Cards

Create flashcards