proje nedir? - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

advertisement
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Çerçevesinde
Proje Hazırlama
SUNUM PLANI
• Genel Hatlarıyla Proje Döngüsü ve Proje Türleri
• Örnek Proje Fişi Üzerinden Proje Fişinin Hazırlamaya Giriş
Bölüm 1
•
•
Bölüm 2
•
•
•
•
Bölüm 3
•
•
•
•
•
Bölüm 4
Proje Fişine Genel Bakış
Projenin Künyesi
Projelerin Gerekçelendirilmesi
Sorun Analizi – Hedef Analizi
Projenin Tamamlayıcılığı, Devamlılığı
Paydaş Analizi
Projenin hedefi, özel amacı(amaçları)
Projenin sonuçları / faaliyetleri arasındaki bağlantılar
Diğer konularla / alanlarla kesişen hususlar
Sürdürülebilirlik
Projenin Bütçesi
Proje Fişinin Ekleri
Mantıksal Çerçeve, Gösterge Tablosu, Bütçe Tablosu
PROJE NEDİR?
–
–
–
–
–
–
Belirlenmiş ihtiyaçları gidermeye yönelik,
Amaçları,
Hedef grupları,
İdari sorumluları,
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Belirli bir mali kaynağı ve bütçesi olan faaliyetler bütünüdür.
AB KAYNAKLI FONLAR VE TÜRKİYE’DEKİ YAPILANMA
IPA Fonları
Hibe
Kaynakları
Birlik
Programları
Brüksel Merkezli
Çağrılar
Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı !
Makro Proje,
- IPA programları altında uygulanan,
- Ulusal ölçekte model olacak, idari kapasite ve AB uyum faaliyetleri içeren,
- Bütçesi yüksek olan ( > 1 m € )
- Süresi 12 ay – 36 ay arasında değişen,
- Belirli bileşenler altında çeşitli faaliyetler yürütülen (Teknik Destek, Tedarik,
İnşaat vb.)
- Çoğunlukla merkezi düzey kamu kurumları tarafından uygulanan projelerdir.
Emniyet Genel Müdürlüğü & Jandarma Genel Komutanlığı
Siber Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (2003)
Toplam Bütçe: 1.400.000 €
Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı !
Mikro Proje,
- Düşük bütçeli,
- Süresi en fazla 12 ay olan,
- Hedef kitlesi yüksek olmayan,
- Hibe Programları kapsamında kamu kurumları, dernekler, vakıflar ya da özel
sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından hazırlanıp yürütülen projelerdir
«Sokaktan Okula Okuldan Hayata SODES Projesi»,
Gaziantep,
(Bütçe 120 bin TL)
Örnek Proje Fişi Üzerinden Proje
Fişinin Hazırlamaya Giriş
PROJE DÖNGÜSÜ NEDİR?
İhtiyaç Analizi
• İlerleme Raporları
• Ulusal Program
• Strateji Belgeleri
Proje Fikrinin
Belirlenmesi
Yaygınlaştırma, Deneyim
Paylaşımı
Projenin Tasarlanması
(Mevcut Durum Analizi ve Planlama)
Projenin Tamamlanması
Ön Değerlendirme
İzleme ve
Değerlendirme
Projeye Kaynak
Bulunması
Projenin Uygulanması
Projenin
Kabulü
İçişleri
Bakanlığı/
Delegasyon
* IPA
* İkili İşbirliği
Fonları
Bölüm 1
•Proje Fişine Genel Bakış
•Projenin Künyesi
Düzey: Çok Basit
Standart Proje Fişi Formatı
Project Title
Action Title
ELARG Sectors
Indicative total cost
(VAT excluded)
Indicative EU
contribution
Management mode
Direct mngmt:
Home Affairs (STANDART)
Rule of Law and Fundamental Rights (STANDART)
Indicative overall costs including other contributions (amount of EU
contribution + amount of other contributions).
Indirect Management (STANDART)
Emine Döğer, Acting PAO-CFCU Director
EU Delegation in charge
Central Finance and Contracts Unit
Indirect mngmt:
No:63 C-Blok 06520 Söğütözü/Ankara
Responsible Unit or
National
Authority/Implementing
Agency
Tel: +90 312 295 49 00
Implementation
management
In case of indirect management, include also the name of the SPO
(Senior Programming Officer), if already known.
Implementing modality
Zone benefiting from the
action(s)
Address: Eskişehir Yolu 4. Km. 2. Cad. (Halkbank Kampüsü)
Fax: +90 312 286 70 72
E-mail: pao@cfcu.gov.tr, emine.doger@cfcu.gov.tr
Bölüm 2
•Projelerin Gerekçelendirilmesi
•Sorun Analizi – Hedef Analizi
•Projenin Tamamlayıcılığı, Devamlılığı
•Paydaş Analizi
Düzey: Orta
Hangi bölümler yer almakta?
2. RATIONALE
2.1 Background of the Project
2.2 Relevance with the IPA-II Strategy Paper and Other Key
References
2.3 Link with AP/EP/SAA
2.4 Problem Analysis
2.5 Complementarity of the Project
2.6 Lessons Learned
IPA – II Döneminde ise Endikatif
2.7. Stakeholder Analysis
Strateji Belgesi vb. yeni dokümanlar !
2.1 Background of the Project (Activity)
Neler Yer Almalı?
• Genelden özele konunun özetlenmesi
Örneğin deniz yoluyla yasa dışı göç, yasa dışı göçün maliyeti, tercih edilen
güzergahlar, Türkiye’nin bu alandaki durumu, bu alanda faaliyet gösteren kolluk
birimleri vb.
• Konuya ilişkin güncel durum ve gerçekleştirilen çalışmalar
Örneğin konuya ilişkin istatistikler.
• İlgili mevzuat ya da mevzuat hazırlık çalışmaları (VARSA)
Geçmişten günümüze yürütülen çalışmalar, varsa güncel hazırlık çalışmaları.
2.2 Relevance with the IPA-II Strategy Paper and other
Key References
Neler Yer Almalı?
•IPA-II Ülke Strateji Belgesinin ilgili bölümlerine doğrudan referans
•Ulusal Stratejilerin ilgili bölümlerine referans
•Kalkınma Planının ilgili bölümlerine referans (VARSA)
Benzer değerlendirme ve yazım
2.3 nolu bölüm için de geçerli !
2.4 Problem Analysis
Neler Yer Almalı?
• Neden bu projeye ihtiyaç duyuluyor?
• Kurumsal ihtiyaçlar, kapasite yetersizliği var mı?
• İyi model, örnek uygulamalar var mı?
PROJELER NEDEN BAŞARISIZ OLURLAR?
•
•
•
•
•
Mevcut durumun yetersiz analizi
Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması
Risklerin yeterince dikkate alınmaması
Kısa vadeli bakış açısı
Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate
alınmaması
ANALİZ EVRESİ
Problem
Analizi
Problem Nedir?
Hedef Analizi
Paydaş Analizi
Problemi çözmek için hangi
hedefleri
gerçekleştirmeliyiz?
Aktörler kimler?
Strateji Analizi
Hedefleri elde etmek için
en uygun strateji hangisi?
SORUNLARIN ETKİSİ
SWOT
ANALİZİ
ALT PROBLEM 1
ANA PROBLEM
ALT PROBLEM 2
KÖK PROBLEMLER
Farklı bir örnek
Sağlık
hizmetlerine
talepte artış
Üretkenlikte azalma
Hastalık ve
ölümlerde artış
Kolera salgını
İçme suyunda
kirlenme
Sağlıklı çevre
koşullarının
yetersizliği
Lağım çukurlarının
açık olması
Sel baskını
Su
şebekesindeki
arızalar
Hijyen olmayan
alışkanlıklar
Bilgi yetersizliği
Düşük gelir
düzeyi
19
HEDEF(LER) ANALİZİ
 Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için
potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır?
• Sorun ağacındaki sorunlar, pozitif olarak yeniden ifade edilir ve
Hedef Ağacı oluşturulur.
• Hedef Ağacı, olumsuz durumların gelecekte olumlu durumlara
çevrilmesidir.
HEDEF AĞACI ÖRNEĞİ
Sağlık
hizmetlerine
talep azaldı
Üretkenlik
düzeldi
Hastalık ve ölümlerde
azalma
Kolera salgını
önlendi
Çevre
koşulları
iyileştirildi
Lağım çukurları
kapatıldı
Hedef alanlara
içilebilir su sağlandı
Sel kontrol
tedbirleri
iyileştirildi
Su şebekesi
iyileştirildi
Alışkanlıklarda
değişim yaşandı
Sağlık eğitimi
yaygınlaştırıldı
Gelir
düzeyinde
iyileşme
sağlandı
21
2.4 Complementarity of the Project
Neler Yer Almalı?
• Bu proje geçmişte uygulanmış benzer proje(ler)in tamamlayıcısı
niteliğinde mi?
• Proje ile geçmişte gerçekleşen çalışmalara ne tür katkı sağlanacak?
Hangi eksiklikler tamamlanacak?
• Hali hazırda yürüyen diğer projelerle (Sınır Yönetimi alanında
özellikle) katkı olacak mı?
2.5 Lessons Learned
Neler Yer Almalı?
• Geçmişte uygulanan diğer projelerden öğrenilen dersler?
• Geçmişte kurum tarafından uygulanan proje ve çalışmalardan
öğrenilen dersler?
• Aynı sektörde benzer projelerden elde edinilen kazanımlar?
PAYDAŞ ANALİZİ
 Paydaşlar kimlerdir?
 Proje ile ilişkisi olan kişiler,
gruplar, kurumlar ya da
işletmeler.
 Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı
biçimde proje sürecinden ve
sonuçlarından olumlu ya da
olumsuz biçimde etkilenecek
olanlardır.
• Paydaş Analizi Ne için
Yapılır?
• Şahısları, grupları ve
organizasyonları projeyle ilgilerine
göre belirlemek.
• Bunların, proje için önemli olan
beklentilerini, katkılarını ve risk
unsurlarını tanımlamak.
SONUÇ:
Paydaş analiziyle proje tarafları
belirlenir ve düşünceleri alınır. Bu
sayede, paydaşların düşünce
katkılarının projeye yansıması ve
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi
yolunda önemli bir adım atılır.
24
1. İLGİLİ TÜM PAYDAŞLARI BELİRLEME:
Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilme
ihtimali olan paydaşların belirlenmesi:
• Hedef gruplar
• İlgili resmi kuruluşlar
• Sivil toplum kuruluşları vs.
2. SINIFLANDIRMA:
Bu grupların/kişilerin karakteristikleri, projedeki rolleri, faydaları,
katılım sağlamadaki güç ve kapasitelerinin belirlenmesi
25
Bölüm 3
•Projenin hedefi, özel amacı(amaçları)
•Projenin sonuçları / faaliyetleri arasındaki bağlantılar
•Diğer konularla / alanlarla kesişen hususlar
•Sürdürülebilirlik
•Projenin Bütçesi
Düzey: Zor
Dikey Mantık
Projenin katkıda
bulunacağı üst düzey
hedefler
Hedef gruplar için
sürdürülebilir yarar
sağlama açısından
projenin ana amacı
Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin ürünleri
Projenin sonuçlarını
üretmek için yapılacak
görevler
GENEL HEDEFLER
PROJENİN AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Uzun dönemde gerçekleşebilir, bu
projenin de gerçekleşmesine katkı
sağlayacağı üst hedefler
Projenin sonucunda ulaşılır özgün,
ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi
olan ve belli bir zaman ve yere
bağlı olarak tanımlanmalıdır
Projenin amacına ulaşılması için
yerine getirilmesi gereken ara
hedefler-ölçülebilir gerçekleştirilebilir
olarak tanımlanmalıdır
Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı
olarak kaynakların kullanılması ve proje
amacına ulaşmayı sağlayacak
sonuçların üretilmesi için yapılacak
olan aktivitelerdir
Standart Proje Fişi Formatı
3. DESCRIPTION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Overall Objective of the Project (Activity)
Specific Objective(s) of the Project
Results
Main Activities
Cross-Cutting Issues
Sustainability
Budget
Projenin Hedefi ve Amacı
3.1 Genel Hedef (Overall Objective)
Proje bittiğinde katkı sağlanacak genel kapsamlı hedef nedir?
Örnek:
“The project aims to strengthen the process of maritime borders
control through the modernization of equipment in line with EU
requirements.”
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
1
Projenin Hedefi ve Amacı
3.2 Specific Objective(s) of the Project
Projenizin sonunda nasıl bir değişim meydana gelecek?
- Ölçülebilir
- Somut
- Gerçekçi
Örnek:
“To increase the surveillance capacity of Turkish Coast Guard
Command on fight against cross-border crimes inline with EU’s
integrated border management policy.”
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
2
FAALİYETLER
ve
SONUÇLAR
FAALİYET PLANI
• Faaliyet?
Projenin amacına ulaşması ve arzu edilen sonuçlara ulaşmak
üzere yapılması gereken bütün işlerdir.
• Faaliyet Planlamasında Ana Adımlar
1. Ana faaliyetlerin oluşturulması
2. Alt faaliyetlerin oluşturulması
3. Faaliyetlerin sınıflandırılması
4. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması
5. Toplam süre ve kritik faaliyetlerin (proje süresinin belirli bir noktasında mutlaka
tamamlanması gereken anahtar faaliyet) belirlenmesi
6. Faaliyetlerden sorumlu olacak kişilerin saptanması
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Her faaliyet somut bir işi tanımlar. Bu işlemler birer çıktı
yaratır (OUTPUT) Bu çıktılar aracılığıyla faaliyetler istenilen
dönüşümü (SONUCU) sağlamayı planlar.
 Bir projenin süresi ve bütçesini oluşturmak için gerekli ön
adımdır!
 Faaliyetler projenin amacı değildir! Amaca ulaşmakta gerekli
etkiyi yaratmak için uygun araçlardır.
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
3
Activities (ÖRNEK)
I. Modernization of Maritime Border Surveillance Systems (SUPPLY)
-Supply of 4+2 Mobile Radar Systems
II. Increasing the training capacity of Turkish Coast Guard (TWINNING)
Trainings and workshops organised for Turkish Coast Guard Command in combating
irregular immigration and all types of cross-border crimes by sea.
Development of a curriculum including human rights implementations and risk analysis
methods in combating irregular immigration to be used for the coast guard basic trainings.
Kutu 3
Projenin Tanımlanması
3.3 Results
(Sonuçlar ve Ölçülebilir Göstergeler)
•Proje
fişinin
arka
planı
ve
gerekçelendirme
kısmında
iyileştireceği belirtilen sorunlar /
zayıflıklar / alanlar arasında net bir
bağlantı olması
Ölçülebilir Göstergelere Örnekler
- Gözetim sağlanan deniz alanında % X
artış
- Operasyonel hızda yaşanan % Y artış
- Operasyonel maliyetlerde % Z azalış
-Araç ekipman sayısında X artış.
- Eğitim alan personel sayısında % Z
artış
3.4 Main Activities
• Her faaliyet somut nitelikteki
ölçülebilir sonuçları besleyecektir
• Her bir faaliyet grubu için farklı
uygulama modeli ve sözleşme biçimi
olabilmektedir.
ÖRNEK
Proje kapsamında bot alınacaksa
SUPPLY sözleşmesi;
Hizmet olacaksa TEKNİK DESTEK ya da
TWINNING sözleşmesi
Mantıksal Çerçeve
Genel hedef
Proje amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
1. Projenin
2. Doğrulanabilir
tanımı
göstergeler
3. Doğrulama 4. Varsayımlar
kaynakları
Riskler
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
4
5
6
Results (Örnek)
. R1: Surveillance capacity
at Maritime Jurisdiction
Areas increased
R2: Coordination and
capacity increased among
related law enforcement
institutions
Kutu 4
Objectively verifiable
indicators
Sources of
verifications
R1
•Intended coverage area
of TCG % X increased
•Response time of TCG %
Y increased
•Personnel expenses and
fuel costs % Z decreased
-Project reports
R2
• % X of information
exchange increased
•X number of people
trained
Kutu 5
- Statistics reports of
Coast Guard Command
- Expense reports
- Training attendance
lists, certificates
Kutu 6
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
7
8
Spesfic Objective
“To increase the
surveillance capacity of
Turkish Coast Guard
Command on fight
against cross-border
crimes inline with EU’s
integrated border
management policy.”
Objectively verifiable
indicators
Sources of
verifications
- Project reports
• 4 + 2 Mobile Radar
Systems supplied
• X number of patrolling
boats supplied etc.
Kutu 7
- Inventory registration
reports
- Statistical data of
Turkish Coast Guard
Command
- Strategic Plan of Turkish
CGC
Kutu 8
MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME)
9
10
(Overall Objective)
“The project aims to
strengthen the process of
maritime borders control
through
the
modernization
of
equipment in line with EU
requirements.”
Objectively verifiable
indicators
Sources of
verifications
• Overall maritime
surveillance capacity % X
increased at Turkish sea
borders
- EU Commission
Progress Reports
• Overall response rate %
X increased
- TUİK reports
Kutu 9
- FRONTEX reports
Kutu 10
UYGULAMA USÜLLERİ
ve
SÖZLEŞME TÜRLERİ
PRAG?
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
SÖZLEŞME TÜRLERİ
Hizmet Sözleşmeleri
(1)
Tedarik Sözleşmeleri
(2)
İnşaat Sözleşmeleri
(3)
Teknik Destek (TA)
Mal, Makine, Ekipman alımı
İnşaat yapımı, büyük ölçekli
tadilat işleri
> 300.000 €
Uluslararası Kısıtlı İhale
> 300.000 €
Uluslararası Açık İhale
< 300.000 € - > 20.000 €
Çerçeve Sözleşme
Rekabetçi Pazarlık
< 300.000 € - > 100.000 €
Yerel Açık İhale
> 5.000.000 €
Uluslararası Açık İhale
Uluslararası Kısıtlı İhale
< 5.000.000 € - > 300.000 €
Yerel Açık İhale
< 100.000 € - > 20.000 €
Rekabetçi Pazarlık
< 300.000 € - > 20.000 €
Rekabetçi Pazarlık
< 20.000 €
DoğrudanTemin
< 20.000 €
DoğrudanTemin
Teknik Şartname (Technical
Specifications)
Teknik Şartname ve Çizimler
(Technical Specifications)
< 20.000 €
Doğrudan Temin
İş Tanımı (Terms of
Reference)
İSTİSNA UYGULAMA YÖNTEMLERİ
(Hizmet Sözleşmeleri)
1
EŞLEŞTİRME (TWINNING)
2
DOĞRUDAN HİBE (DIRECT AWARD / GRANT)
1 EŞLEŞTİRME (TWINNING)
Nedir?
•Mekanizmanın temel mantığı Avrupa Birliği mevzuatını etkin ve etkili bir
şekilde uygulayan üye devlet kamu kurumu ile bu seviyeye ulaşması
hedeflenen faydalanıcı ülke kurumunun ‘Eşleşmesi’dir.
•Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarındaki
uzmanlığın faydalanıcı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması
amaçlanmaktadır.
•Üye ülkede çalışan bir uzman, Yerleşik Eşleştirme Danışması (YED) sıfatıyla
faydalanıcı ülkede en az 12 en fazla 36 ay boyunca görev alarak bu süre
zarfında kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedefleyen proje faaliyetlerinin
koordinasyonunu sağlar.
2. DOĞRUDAN HİBE (DIRECT GRANT/AWARD)
Nedir?
Belirli bir alanda uzmanlığı olan uluslararası örgüte projenin
uygulanması için ihalesiz doğrudan emanet yöntemi.
IOM (Uluslararası Göç Örgütü)
UNDP (BM Kalkınma Programı)
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİ
Eşleştirme
Doğrudan Hibe
Üye Ülke Teknik Destek ve Tecrübe
Paylaşımı Hizmeti
Uluslararası Kuruluş Teknik Destek ve
Tecrübe Paylaşımı Hizmeti
PRAG Kurallarına Tabi İhale
İhale Gerçekleşmiyor !
Eşleştirme Fişi
Proje Fişi
Proje Fişine Geri Dönüş
3.5 Cross-Cutting Issues
3.6 Sustainability
3.7 Budget
3.5 Cross-cutting Issues
Projeniz kapsamında yürütülen faaliyetler diğer sektörleri/
alanları ne ölçüde etkiliyor?
Projeniz örneğin göç – iltica alanı projeleri ile ya da organize suçla
mücadele projeleriyle ne ölçüde kesişiyor? (DESTEK +
GÜÇLENDİRME ?)
Projeniz uygulamaları insan haklarının gelişimine katkı sağlıyor
mu? Ya da cinsiyet eşitliğini güçlendiriyor mu?
3.6 Sustainability
Neler Yer Almalı?
• Mali Sürdürülebilirlik
Proje kapsamında alınan makine, ekipmanların işletim giderleri proje
sonunda nasıl finanse edilecek?
• Kurumsal Sürdürülebilirlik
Proje, kurumun gelecek dönem stratejileriyle, öncelikleriyle, planlarıyla
uyumlu mu?
• Politika düzeyinde Sürdürülebilirlik
Proje kapsamında uygulanacak faaliyetler mevzuat çalışmaları ile
desteklenecek mi?
BÜTÇE
(Budget)
EKLER (Annexes)
Logframe in standard format (OK)
Indicator Measurement
Indicative Action budget breakdown
planning for contracting procedures
and
Indicator Measurement
Indicator
Description Baseline
(2014)
Last
(2016)
Milestone Target Source of
2020 information
2017
Action outcome
indicator
Overall maritime
surveillance
capacity % X
increased at
Turkish sea
borders
Action output
indicator
X number of
people trained
Number of
equipments installed
750 km2
1200 km2
1500
km2
100
1300
1500
2000
13
19
19
25
FRONTEX
reports
Training reports,
project reports
Procurement
reports
Indicative Action budget
breakdown and planning for
contracting procedures
IMPLEMENTATION MODALITIES
PROCUREMENT
…… (break this section down into specific
procedures/contracts, i.e. service including
FWC, supplies, works)
SUPPLY Contract
BUDGET (€)
EU
contribution
Total
TIMELINE
Launch of Contract
procedure signature
15.000.000 €
12.750.000 €
2016 Q1
2016 Q4
1.500.000 €
1.500.000 €
2016 Q1
2016 Q4
GRANTS
…… (break this section down into specific
procedures/contracts, i.e. calls for proposals
/ direct grant – and indicate a rough
number of expected contracts)
TWINNING CONTRACT
OTHER
TOTAL
16.500.000 € 14.250.000 €
Standart Proje Fişi Formatı
. Indicative Implementation Schedule (periods broken down per quarter)
Contracts
Contract 1.1
Contract 1.2
Contract 2.1
Contract 2.2
……
Start of
Tendering
QI 2016
Signature of
contract
Q4 2016
Project Completion
Q1 2019
FAYDALI LİNKLER
AB BAKANLIĞI
TAIEX, SEI
Eşleştirme bölümleri
www.ab.gov.tr
Merkezi Finans ve İhale Birimi
İhaleler, SPO Belgeleri, Kılavuzlar
www.mifb.gov.tr
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel
Müdürlüğü
IPA Fişleri, Strateji Belgeleri, İstatistikler
http://ec.europa.eu/enlargement/
EURLEX
AB Mevzuatı arama motoru
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
EUROPAID / PRAG
PRAG (AB Satınalma ve İhale) Mevzuatı
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/docum
ent.do
İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
Bakanlık Projeleri, Faydalı Bilgiler
www.diab.gov.tr
İlginiz İçin Teşekkürler
proje.diab@icisleri.gov.tr
Download