E¶I™HMH EºHMEPI¢A

advertisement
E¶I™HMH EºHMEPI¢A
TH™ ∫À¶ƒπ∞∫∏™ ¢HMOKPATIA™
¶APAPTHMA ¶∂ª¶TO
MEPO™ π
∞ÚÈıÌfi˜ 4187
∆ÂÙ¿ÚÙË, 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2014
1019
A.–E∆∞πƒ∂π∂™ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª∂¡∏™ EÀ£À¡∏™
————
O ¶EPI ETAIPEIøN NOMO™, KEº. 113
————
™‡ÛÙ·ÛË H̉·ÒÓ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ
OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ NfiÌÔ˘.
H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ™ÎÔÒÓ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. §ÂÙÔÌÂÚ‹˜
Î·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· È‰Ú˘ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı›
ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ EÊfiÚÔ˘ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È E›ÛËÌÔ˘ ¶·Ú·Ï‹ÙË Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó.
PRO'S CREWING 2 LTD
ÀËÚÂۛ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û ÍÂÓԉԯ›·, ˘ËÚÂۛ˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚËÛ˘ Û ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ & ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 11Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11∞, ∆.∫. 3040,
§ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331910
————
FOCAL ENERGY SOLAR THREE LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒˆÌ·ÓÔ‡ 2, TLAIS TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331911
————
EMID HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 36, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331912
————
UJERA LTD
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 64, IMPERIUM TOWER, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331913
1020
VLEDIA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 36, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331914
————
N.C. NEOFYTOU SERVICES LIMITED
¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ 42, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∆.∫. 3100, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331915
————
GIGNOX LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 37, CENTER POINT TOWER, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331916
————
NOTAKI LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 48, GURICON HOUSE, 2&3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331917
————
TAKERONE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·‡ÚÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë 10, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.331918
————
VIBROSA LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· 33, LAIKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 54, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331919
————
AMYNTOLACO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331920
————
SZC NOMINEES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÍÈÌÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 6, TOWER 3, MAXIMOS PLAZA, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3502, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331921
————
LINEBLOCK HOLDINGS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ 12A, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331922
————
UVANA LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· 33, LAIKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 54, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331923
————
TCC TELECOMMUNICATION CUSTOMER CARE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 33, FRIXOS COURT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 33, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331924
————
ALKMENIA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331925
————
HLG HOLOGRAM ADVERTISING AGENCY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï˘Ê¿‰·˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 2023, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331926
1021
CAPTAN ELIA LTD
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 18, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 4103, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
AIRBLUE TRADING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú›ÓˆÓ 16, ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CYCLE LOVE LTD
∂ÌÔÚ›· Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MIPAL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πÊÈÁÂÓ›·˜ 17, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CROESCO HOLDINGS LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏÈη 1, ¢¿ÏÈ, ∆.∫. 2540, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
A & F BORDER PLUS LIMITED
¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
À„ËÏ¿ÓÙË 6, ATHENA COURT G3, ¡Â¿ÔÏË, ∆.∫. 3107, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LARIXO PROPERTIES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 66, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
IMPROVIA REAL ESTATES AND DEVELOPMENT LTD
∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 14, K & L KONSTANTI, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MATIS MOTORS LTD
∂ÌÔÚ›· Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË 6, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ªπÃ∞∏§ π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·‡ÏÔ˘ ¡ÈÚ‚¿Ó· 4, ALPHA TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 21, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
WELLCARDCARE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 43, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ADMORY MEDIA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
IGT IMPEX LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ô‡ÚÔ˘ 4, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1071, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331927
H.E.331928
H.E.331929
H.E.331930
H.E.331931
H.E.331932
H.E.331933
H.E.331934
H.E.331935
H.E.331936
H.E.331937
H.E.331938
H.E.331939
1022
HYPERCORP SERVICES LTD
∂ÌÔÚÈΤ˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ 54, THETIS BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6021, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331940
————
IDELO MANAGEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·ÙÚÒÓ 10, §¿Úӷη, ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331941
————
PEPOLETA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331942
————
WAYBASE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 6, CITY HOUSE, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331943
————
ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 1, MITSI BUILDING 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4, ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331944
————
GRACENAT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331945
————
GOLD BENEFITS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ∫ÔÓ‰˘Ï¿ÎË 46, Q TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1-2, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331946
————
BERELIAN SERVICES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331947
————
TRUSTMONDO SERVICES LIMITED
¶·ÚÔ¯‹ ÁÂÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ÏÎȉÈ΋˜ 4, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331948
————
KTEPLAND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÛËÌ‚Ú›·˜ 7∞, NEARCHOU COURT 8, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 4100, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331949
————
S.I. SAPORI ITALIANI LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú˘Ô‡ ¡ÂÚÔ‡ 18, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5340, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331950
————
ALASTA GROUP LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331951
————
§√À∫∞™ & µπ∞™ §. ¶∞ƒ¶∞ƒπ¡√™ & ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ¢.∂.¶.∂.
¡ÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 92, APHRODITE BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1077, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331952
1023
GRATIUS HOLDINGS LTD
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331953
————
ARGONTEL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ıËÓÒÓ & ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, NORA COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 105, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331954
————
MARGASIOS INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
16 πÔ˘Ó›Ô˘ 1943, 16, ∆.∫. 3022, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331955
————
SASMEX INVESTMENTS LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁ›Ô˘ 70, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331956
————
KIFENI INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 20, CHAPO CENTRAL, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331957
————
DURGA TRADING LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331958
————
ISECIA SERVICES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒfi‰Ô˘ 23, ∆.∫. 7100, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331959
————
CTH CONSULTING LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÏÏÈı¤·˜ 23, ¶Ï·Ù‡ ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿˜, ∆.∫. 2115, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331960
————
KASHMENA -YOUR TRADING PARTNER LIMITED
∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÁÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹‰ÚÔ˘ 14, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2416, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331961
————
FLIGHALE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331962
————
RANTEXEL INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 5A, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331963
————
BESTAN LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ıËÓÒÓ & ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, NORA COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 105, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331964
————
SUITLAND INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331965
1024
QWARDIA LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6, BLOCK C, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 703, ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SIPAURA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 36, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LACRIMO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·˘ÚÔ‡ 56, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DOVECREEK INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BLUBARA LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 124, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VIBOLY LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 124, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BEOPLE HOLDING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∆ÂÌÒÓ 6B, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2114, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
TOPOZAR TRADING LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 3, EMERALD COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
R.O. REGINA OVERSEAS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÙÈʈÓÈÙ‹ 6, ÕÁÈÔ˜ ™˘Ï¿˜, ∆.∫. 4193, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CAZAROK LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ·, 33, LAIKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 54, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
V HYPERSOUND & LIGHT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DINAWOOD INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
GUATENA LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 124, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331966
H.E.331967
H.E.331968
H.E.331969
H.E.331970
H.E.331971
H.E.331972
H.E.331973
H.E.331974
H.E.331975
H.E.331976
H.E.331977
H.E.331978
1025
NIMICHAN TOURIST ENTERPRISES LTD
∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·,ÍÂÓԉԯ›·,ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÁÂÓÈο ΤÓÙÚ· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·‰›Ô˘ 41, ™ˆÙ‹Ú·, ∆.∫. 5390, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331979
————
CIX TECHNOLOGIES LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331980
————
TROSKANA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ 60, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331981
————
CONCENTINA ENTERPRISES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331982
————
ARKALIA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331983
————
DOMIGENO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331984
————
ARDGON LIMITED
¢È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
Kennedy 56, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 72, ∆.∫. 1076, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331985
————
™. ∞Ãπ§§∂ø™ °∂¡π∫∂™ ∫∞∆∞™∫∂À∂™ §∆¢
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÁÈ·˙›Ù 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, √ÈÎÈÛÌfi˜ ∆¤ÛÛÂÚ· º·Ó¿ÚÈ·, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 3042, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331986
————
MY SPOT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ÚÈÙ›Ó˘ 4, ∞ÓıÔ‡ÔÏË, ∆.∫. 2304, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331987
————
HAVIERANA LIMITED
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331988
————
E.K. TOURISTIC ENTERPRISE LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 1, PANAYIOTIO BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 405, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331989
————
ª∞ƒ∫√™ ™∆∞Àƒ√À §∆¢
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√ÎÎÔ˘Ï¿Ú 5, ∆.∫. 6025, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331990
————
ZEVLIS TYRES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ATHINA 2, PANORAMA COURT 3, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15, ÃÏÒڷη, ∆.∫. 8220, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331991
1026
LOFYLO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CLIMAX MARKETS CY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ËÛ¤ˆ˜ 12, CHRIVA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∞Á›· ΣÒÓË, ∆.∫. 4528, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
GROWTHFILED LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
º·È¿ÎˆÓ 12, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CASALIA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 20, CHAPO CENTRAL, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DELTAONE TRADE LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 79, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2231, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VOJON MANAGEMENT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∆ÂÓ¿ÚÔ˘ 4, '∞ÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BENAZIA TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 47, ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SERANA HOLDINGS LIMITED
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 20, CHAPO CENTRAL, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
YVPS BUSINESS INTELLIGENCE LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ 2, ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
A.S. SAFETY PARTNERS LTD
¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ¿ÏÏ·.
∆ÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ 8∞, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MOSALEEN INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
NOORLA HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 14, K & L KONSTANTI, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DOFENA HOLDINGS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20B, CRYSTAL OFFICES, KRAMBIS BLD, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331992
H.E.331993
H.E.331994
H.E.331995
H.E.331996
H.E.331997
H.E.331998
H.E.331999
H.E.332000
H.E.332001
H.E.332002
H.E.332003
H.E.332004
1027
DEALMARK LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332005
————
ERCOS HOLDINGS LIMITED
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332006
————
STONIGTON INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332007
————
JOANDA CONSTRUCTION LTD
√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂‡·˜ 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, √ÌfiÓÔÈ·, ∆.∫. 3050, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332008
————
GIANZAL MANAGEMENT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 84, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332009
————
NEW ERA ENGINEERING SOFTWARE LTD
ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ 88, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4002, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332010
————
BITTECHCENTER LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰È·‰˘ÎÙȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó‰ÒÚ·˜ 21, HADJIMATTHEOU YIANNOURI CRT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 10, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332011
————
LIMILAND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
º·›‰ˆÓÔ˜ 10, ∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332012
————
4G2G-CONSULTING AND MANAGEMENT CY LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ III 52, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332013
————
C-MORE LOGISTICS MANAGEMENT LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· H.E.33, LAIKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 54, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332014
————
PA.AN CARE SERVICES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢·Ì·Á›ÙÔ˘ 7, ∆.∫. 3081, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332015
————
BARONLANE HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332016
————
HELLENIC HULL TECHNICAL SERVICES LTD
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
John Kennedy, IRIS HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332017
1028
NOOR REAL ESTATES LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 14, K & L KONSTANTI, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332018
————
NADREXA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ· & §ÂÌÂÛÔ‡ 30, STORIKON BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332019
————
A.K. WINDOW TECHNOLOGIES LTD
∂ÌfiÚÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÔÚÙÔ·Ú·ı‡ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 28, ZAVOS & NIKOLAOU BUILDING, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332020
————
PRIMOFRUIT TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 50, ARIANTHI COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3090, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332021
————
SZC HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÍÈÌÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 6, TOWER 3, MAXIMOS PLAZA, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3502, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332022
————
LIBERMOR INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 249, LOPHITIS BUSINESS CENTER I, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332023
————
∫√Σ∂ƒπ ∫∞º∂™∆π∞∆√ƒπ√ §πªπ∆∂¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 14, §·˚΋ °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 1011, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332024
————
INTRACORP TRADING LTD
∂ÌÔÚÈΤ˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ 54, THETIS BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6021, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332025
————
MI & GE ENTERPRISES LTD
∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 1, ¶fiÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜, ∆.∫. 8820, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332026
————
SUNRAYSTREAT LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¤ÙÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 18B, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2049, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332027
————
LADIOZA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3 & 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332028
————
HAIM EZRA DAVID LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 9, PAVLIMBEIS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332029
————
KELURN LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332030
1029
KH MANAGEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
John Kennedy 16, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332031
————
OKTANA CATERING LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘·ÁfiÚÔ˘ & ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 1, MITSI BUILDING 3, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 118, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332032
————
ARTENO ASSETS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332033
————
MCQUEEN'S LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 16, PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332034
————
FURTEDO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20B, CRYSTAL OFFICES, KRAMBIS BLD, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332035
————
BELADIMA TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Zinas Kanther 16, KARANTOKI BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 7, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332036
————
HARDYLANE TRADE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332037
————
SENTERIA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ANTONIS ZENIOS TOWER, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332038
————
PRIMEPACK LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ 7, ∫›ÙÈ, ∆.∫. 7550, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332039
————
FORESTALL TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ËÓÂÏfi˘ ¢¤ÏÙ· 5, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1076, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332040
————
WIFIGYM LTD
°ÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1056, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332041
————
FROKAL HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Kennedy 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332042
————
FKK APHRODITE COMPANY GROUP LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 30∞, FANTAROS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332043
1030
SAFERO ENTERPRISES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›ˆÓ √ÌÔÏÔÁËÙÒÓ 15, ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332044
————
METRICS CYCO LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú‹Ù˘ 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LADENMOR TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SAFEYIELD LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘ÛÔÚÔÁÈ·Ù›Û˘ & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
WEREDIOR FINANCE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ELEDRON FINANCE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BELHAR MANAGEMENT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MOLWAY TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
PANOLEX COMPLIANCE LTD
¡· ÚÔˆı› ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÏÏÈfiψ˜ 15, AMARAL 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LEBUNFORD INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
T.Z.A. DISTRIBUTIONS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BRADSTONE INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
AKSIOMA COLLECTIVE INVESTMENT FUND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332045
H.E.332046
H.E.332047
H.E.332048
H.E.332049
H.E.332050
H.E.332051
H.E.332052
H.E.332053
H.E.332054
H.E.332055
H.E.332056
1031
LOTTA TRADING LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
EXCELOGY LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 20, CHAPO CENTRAL, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BOKASION TRADE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
º·ÓÂڈ̤Ó˘ 145, PATSIAS COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ª∞ƒπ∞ ¢ƒ√À™πø∆√À ºÀ§∞∫∆√À π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 5, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LEAFON HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜ 47, BRIDGE HOUSE, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DONSALI HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
Y.K. THE PRACTICE (ADMINISTRATORS) LTD
¶·ÚÔ¯‹ οı ›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ 18, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¢∏ª∏∆∏ƒ §πªπ∆∂¢
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ·›Ԣ 17, ∞οÎÈ, ∆.∫. 2720, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
£. ª√¡∆∏™ & ™π∞ ¢.∂.¶.∂.
¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï ∫·Ú·ÔÏ‹ 2, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2404, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
HEAVYLAND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ∞Ó‰Ú¿‰Ë 15, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SBAYTRUST LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 18A, ∆.∫. 3051, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
FUNTRANLE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§·Ûηڛӷ˜ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 13, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4005, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CENTERCAPO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 67, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332057
H.E.332058
H.E.332059
H.E.332060
H.E.332061
H.E.332062
H.E.332063
H.E.332064
H.E.332065
H.E.332066
H.E.332067
H.E.332068
H.E.332069
1032
HYPERLAND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ µÈΤÏÏ· 6, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332070
————
CONDUCIVE MANAGEMENT LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 23, ∆.∫. 3065, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332071
————
LITTLELAND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú牛·˜ 33, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332072
————
CATHETER IP HOLDING COMPANY LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·‰ÂÈÒÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332073
————
TRUSTEDLINE APP. COMPANY LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó‰ÒÚ·˜ 21, HADJIMATTHEOU YIANNOURI CRT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 10, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332074
————
MACOLIQ HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 36, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332075
————
DAW MANAGEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
John Kennedy 16, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332076
————
VITOLEZA ENTERPRISES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 4, KANIKA INTERN. BUSINESS CENTRE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101B, ∆.∫. 4046, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332077
————
LIVESHARE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 195, NEOCLEOUS HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332078
————
NOLESTICA BUSINESS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 4, KANIKA INTERN. BUSINESS CENTRE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101B, ∆.∫. 4046, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332079
————
LENAVE HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 84, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332080
————
A-REALTY INVESTMENT FUND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332081
————
Ã. ∫√À∫∫√À§§∏™ Ãøª∞∆√Àƒ°π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ §πªπ∆∂¢
È̷ÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 148, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5280, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332082
1033
RUMSFELDO HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332083
————
PEOPLUP LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332084
————
RENALEXCO HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332085
————
WEALTHRULE INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÎÚ‹ 64, ANNA MARIA LENA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332086
————
MCB AGRO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332087
————
BAYBORO LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332088
————
MIARTE LTD
¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÏÂÈÔ‡˜ 11, POLINIKIS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 9, ∆.∫. 8042, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332089
————
SURGUT P2 REAL PROPERTY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332090
————
LONELIEST LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332091
————
MOWEN LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 10, STAVRIDES COURT, ∆.∫. 3083, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332092
————
ESTELOR INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 249, LOPHITIS BUSINESS CENTER I, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332093
————
LOTTLINK SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332094
————
MOS REGION PROPERTIES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332095
1034
FIL ROUGE CAPITAL PARTNERS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332096
————
XALONAMO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332097
————
CLIFF CAPITAL GROWTH FUND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332098
————
GOLDCOM LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 26, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332099
————
DELEGIS IDEAS & SERVICES LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 12, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332100
————
P.LEFKIS PAINTING SERVICES LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ۯ‰ȷÛÙÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ‚·Ê¤ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§·¤ÚÙÔ˘ 5, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4184, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332101
————
ANGRY BIRDS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ 15, LEDRA HOUSE, ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 1105, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332102
————
OPTIMA INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 222, ∆.∫. 2048, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332103
————
BRODMILL MANAGEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Kennedy 23, GLOBE HOUSE, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332104
————
ANTONIOU & KONIKKOS ENTERPRISES LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı·Ï¿ÛÛÈ· ›‰Ë Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 14, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332105
————
LENSO HOLDINGS LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi¯ÙËÛ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÔÌÔÏfiÁˆÓ,˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 14, STAMATIOU BLOCK A, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4000, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332106
————
PERMAFORM LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332107
————
FABMANIA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332108
1035
WALOTTA OPTIMAL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
º·ÓÂڈ̤Ó˘ 145, PATSIAS COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CARACUN INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
TARSTONE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛˆÓ 16, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2302, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DISERTAM INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20B, CRYSTAL OFFICES, KRAMBIS BLD, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
FORMISCO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MONDEDINOVE LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20B, CRYSTAL OFFICES, KRAMBIS BLD, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
OLIPHAUNT VENTURE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SMARTGAMES SOFTWARE HARDWARE SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LABSTRIP LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ªÂÏÂÙ›Ô˘ ∫ÚÔÓ›‰Ë 14, √ÌÔÚʛٷ, ∆.∫. 1025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
FUN OCEAN OUTDOORS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 48, GURICON HOUSE, 2&3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
GLANPORTER LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·ÙÂÏ¿ÚË 4, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
PHOTOVINE LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 195, NEOCLEOUS HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
TAURINA LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332109
H.E.332110
H.E.332111
H.E.332112
H.E.332113
H.E.332114
H.E.332115
H.E.332116
H.E.332117
H.E.332118
H.E.332119
H.E.332120
H.E.332121
1036
F.C.A. ECOTECHNOLOGY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332122
————
STRANNED LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¶··ÁÈ¿ÓÓË 6, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332124
————
BADORA RENTALS LTD
∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜, ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 24, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5281, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332125
————
CAVE DE ROI LIMITED
∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞›·ÓÙÔ˜ 22, ∞Á›ÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332126
————
ZFIRM LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û. ºÚÂȉÂڛ΢ 20, EL GRECO HOUSE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332127
————
NEWEMPEROR HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332128
————
∆™π∫π ∆™∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫∏ §∆¢
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¿ÌÏÔ ¡ÂÚÔ‡ÓÙ· 4A, °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·, ∆.∫. 4044, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332129
————
AMICANTE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 84, SAVVIDES BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332130
————
N & C BUILD CONCEPT CONSTRUCTION LTD
∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 57, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2039, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332131
————
FENUME INVEST LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332132
————
FIVE SEARCH MARKETING LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘·ÁfiÚÔ˘ 31, EVAGORAS COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 21, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332133
————
MKE HIGH INDUSTRIAL TECHNOLOGY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 87-89, NICOLAOU & ZAVOS CENTER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332134
————
A.A FITNESS LEADERS (CYPRUS) LTD
ÀËÚÂۛ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 56-60, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332135
1037
B.B.N. ROYAL TRADING LTD
§È·ÓÈ΋ Î·È ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÒÏËÛË ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ,·ÚˆÌ·ÙÈο ÂÚÈÔÈ‹Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÏÏ·. Û˘Ó·Ê‹ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á. ª¿Ì·, ∂˘·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë 5, ∫›ÏË, ∆.∫. 8543, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332136
————
SAVVAS COSTA IMPORTS-EXPORTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 209, FYTIDES COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 3608, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332137
————
AFAY INVESTMENTS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
⁄‰Ú·˜ 2, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2109, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332138
————
MADETO COFFEE AROMA LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·ÛΉ¿Ûˆ˜, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 37C, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332139
————
ZULASON HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ,ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332140
————
(VET) VISIT EUROPE TRAVEL LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332141
————
TAMERIUS SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332142
————
ZAMIKADO HOLDINGS LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 6, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1056, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332143
————
ZEFAREX BUSINESS SOLUTION LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 6, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1056, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332144
————
WAM BAM WORLD LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜, ÂÍfiڢ͢ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
Kennedy 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332145
————
DEZOVIA TRADING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 9, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332146
————
DTM HOMOLOGE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 38, NICOLAS COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332147
————
ABELTO SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332148
1038
KRAKTEL LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏÈη 1, ¢¿ÏÈ, ∆.∫. 2540, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332149
————
PIROSKA LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÂÙ·ÏÏ›· ÔχÙÈÌˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÏÈıÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 2, CHANTECLAIR BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332150
————
AICON INTERNATIONAL LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 28, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332151
————
MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 2, AKAMIA CENTRE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332152
————
ANDREW R. THORNHILL LIMITED
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 6, CITY HOUSE, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332153
————
I.A.S. INTER AUTOMATION SOFTWARE LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÒÏËÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÈÁÎÈ›ÛÛ˘ ¡Ù ∆‡Ú·˜ 16, KARANTOKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 13, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332154
————
OVAL SIGNATURE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 249, LOPHITIS BUSINESS CENTER I, Suite 502, ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332155
————
BOLZONI INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘ 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332156
————
FABPOSTO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332157
————
B.C.H.B LUXURY SPORTS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ı·Ï¿ÛÛȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛfiÚ, ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ & ∞ıËÓÒÓ, NORA COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332158
————
GINGERFIN HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, 10Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1002, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332159
————
MISTORIA VENTURES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332160
————
AEROTRANS TOURISM LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332161
1039
µ∞§∂¡∆π¡√™ ™∆∞Àƒ√À °∫∞ƒ∞Σ §∆¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÂÙÚ‹ ™ÙÂÊ·Ó‹ 8, °ÂÚÔÛ΋Ô˘, ∆.∫. 8200, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332162
————
TALASIA TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó¿Ê˘ 7, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3047, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332163
————
GARDEN LILY GROUP LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ & µ‡ÚˆÓÔ˜, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332164
————
MALAHON INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332165
————
ARGO FOODS (CYPRUS) LIMITED
¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 41, HAWAII TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 708, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332166
————
ARJABUR VENTURES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 10, MAGNUM HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332167
————
PRAESTO CO LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 10, MAGNUM HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332168
————
B&A OPERATIONS HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 1, MITSI 1 BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4, ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332169
————
DORMILAN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ 60, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332170
————
DEANPARK LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 3, JULIA HOUSE, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332171
————
ROCKBRIDGE OVERSEAS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332172
————
K I MILI'S PLACE LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηÊÂÓ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 331, LIDO COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 122-124, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332173
————
LASMONDA LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 82, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332174
1040
PRASTER HOLDING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ¿ÚÎÈ˙·˜ 16, ∫·Ì¿Ú˜, ∆.∫. 6040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332175
————
AKRONI HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332176
————
DOVIA HOLDINGS LIMITED
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332177
————
PAMESTAR LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÚfiÌÔ˜ 74, 7, ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4155, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332178
————
RIDGEFORT LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηʤ, Ì¿Ú Î·È ¿ÏÏ·.
SOKORIKI APT., BLOCK 2, APT. 6, ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332179
————
ZAKINO INVEST LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332180
————
D.K MULTI SPORTS CAFE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ & ∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜, KOFTEROS BUSINESS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 3083,
§ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332181
————
CEFASI HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332182
————
EXTRALUX RESOURCES LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332183
————
METVURA INVEST LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332184
————
LONDREX SERVICES LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332185
————
WESTMAX COMMUNICATIONS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332186
————
ZAMASIA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘ 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332187
1041
PUALANI LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 28, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332188
————
AVARDO MANAGEMENT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 33, ERITHEIA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BLANDITA SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
WHITEFORM CONTRACTS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
H.C. K.E.Y. HOLDING COMPANY LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÂÌÔÚ›·˜, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
Kennedy 23, GLOBE HOUSE, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
G BUTAN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LANKASACA TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘ 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SEOPRO LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 13, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2402, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VIVETIS VENTURES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MAGNABETA HOLDING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 9, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
STA MEDITERRANIAN YACHTS AND BOATS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VI HOLDING GLOBAL MANAGEMENT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CLB LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘ 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332189
H.E.332190
H.E.332191
H.E.332192
H.E.332193
H.E.332194
H.E.332195
H.E.332196
H.E.332197
H.E.332198
H.E.332199
H.E.332200
1042
ALONZIACO LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁ›Ô˘ 70, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332201
————
LOCATIONGOLD INVESTMENTS LIMITED
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 10, YIANNI-MARIA, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 205, ∆.∫. 6058, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332202
————
D.B.A.H. FOOD COMPANY LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó·Á›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, HOUSE 1, ∫¿ıËη˜, ∆.∫. 8573, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332203
————
SVETKO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 28, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332204
————
ZINCIN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË 3, 2nd &3rd Floor, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332205
————
VI HOLDING GAS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332206
————
BP PRIME LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332207
————
SMARTGOALL CONSULTING LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332208
————
DAYFIX INVESTMENTS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ· 30, STORIKON, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332209
————
VI ESTATE PRIVATE HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332210
————
ERZENGEL LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶Ú¤Û·˜ 2, CENTRAL COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 405, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332211
————
YOUTAG LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 33, ERITHEIA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332212
————
∫. ∂À∞°°∂§√À & ™. ∂À™∆ƒ∞∆π√À §∆¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ snack bar Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 8, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332213
1043
ZARPTECH SOLUTIONS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÔÌ·¯ÒÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 33, DEANA BEACH BLOCK 1, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4103,
§ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332214
————
ICHERYLTOWER INTERMEDIARY SERVICES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 1, OPTIMUM HOUSE, ∆.∫. 2362, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332215
————
SCL SEAFAIR CONSULTANTS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332216
————
P-MEDICYP LTD
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 18-5, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332217
————
E.I.R. CYPRUS SEA CHARTERS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ì·ıÔ‡ÓÙÔ˜ 39, ELENA BEACH, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 62, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4532, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332218
————
DCL DAVIEN CONSULTANTS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332219
————
ZOELICK INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332220
————
BRIDESNOW LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 6, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332221
————
∞. ™∞µµ∞ & ƒ. ¶∞¶∞¡∆ø¡π√À π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘, OMIROS COURT B, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 8020, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332222
————
TRANSARK LOGISTICS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ· 30, STORIKON, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332223
————
ROCARI TRADING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË 3, 2nd &3rd Floor, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332224
————
NORTECH STRUCTURED SUPPLIES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ µ·ÚÓ·ÎÈÒÙË 10, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4150, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332225
————
FIRESTEEL CONSTRUCTIONS LTD
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘˜ 7, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332226
1044
BENEFROX INVESTMENTS LIMITED
¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏÈη 1, ¢¿ÏÈ, ∆.∫. 2540, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332227
————
OZIGA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332228
————
URSA SOFTWARE LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 140, RAPTOPOULOS BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332229
————
LOMBICA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘, 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332230
————
KHALASAR TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿˜ 21, COMPLEX 21B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2108, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332231
————
SANULIS INDUSTRIES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332232
————
ADUKTAL HOLDING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332233
————
PHARINVA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÍÈÌÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ 6, MAXIMOS PLAZA, TOWER 3, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332234
————
AA&M TRADING CYPRUS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ‹ ÌÂÛÈÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÏÏ¿‰Ô˜ 12, ∆.∫. 8020, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332235
————
H.R.W. RUSSIAN MEDIA LTD
¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘Ï›Ô˘ 1, Office 201-202, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332236
————
LANVINEX LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 26, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332237
————
¢∏ª√™ ∫∞π §π∞ °∂øƒ°π∞¢∏ & ™π∞ ¢.∂.¶.∂.
¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÏË̤ÓÙÔ˜ 25µ, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332238
————
DSFT CYPRUS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332239
1045
BOGROW ENTERPRISES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332240
————
LAND NEW ENERGY LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 52, ∆.∫. 8047, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332241
————
BLUE TIEMPO HOLDINGS LTD
¡· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º·ÓÂڈ̤Ó˘, CHRYSO COURT - BLOCK B, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 8041, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332242
————
PARADIGMASTAR LIMITED
∏ ÒÏËÛË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔÈfiÓÙˆÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞, 31, BELMAR COMPLEX, BLOCK D, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶. °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332243
————
KPC SPEEDWAYS LOGISTICS LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·ÏÏ‹ 7, ∆.∫. 3060, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332244
————
VI ESTATE COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332245
————
RAPIDLANE SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332246
————
KIRINO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332247
————
PANAYIOTIS V. KYRIAKOU TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ·Ófi˜, ∆.∫. 8741, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332248
————
Ãπ™∆√™ ªπÃ∞∏§π¢∏™ π.∂.¶.∂.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ȉȈÙÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ, ¶ÔÏ˘ÎÏÈÓÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ·.
æ·ÚÒÓ 6-12, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332249
————
SHININGSTAR INVESTMENTS (CYPRUS) LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÒÛÙ· ∞Ó·Í·ÁfiÚ· 30, STORIKON, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 2014, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332250
————
NOOZ LTD
∞ÁÔÚ¿, ÂÓÔÈΛ·ÛË Ì˯·ÓÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â› ÍËÚ¿˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 44, ORTHODOXOU TOWER, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332251
————
JALASS ENTERPRISES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332252
1046
SKALOUPIANA TOURIST ENT. LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ·ÚÙÔÔÈ›ˆÓ, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ 44, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4155, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332253
————
EASYLEND TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332254
————
REEFION LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332255
————
WCEI WEST AND CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIAL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ÇÙÚˆÓ 3, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332256
————
THADDEAUS INVESTMENT LIMITED
¶ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜ 61-63, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332257
————
RACELCO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚ·Ù‹ ª˘ÚÈ‚‹ÏË 5, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332258
————
DAWNRUN LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤·˜ ŒÁΈÌ˘ 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332259
————
PRAELINO TRADING LTD
∂ÌfiÚÈÔ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘,ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂÌÂÛÔ‡ 71, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2122, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332260
————
P.A. KYRIAKOU MOTOR CARS TRADING LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ÏΛ‰Ô˜ 4, ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332261
————
CONVOLIO ENTERPRISES LTD
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 66, CRONOS COURT, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 63, ∆.∫. 1077, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332262
————
KORRES AVIATION SERVICES LTD
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332263
————
PERLE TOURISM LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332264
————
CASIL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332265
1047
COSTAS DECORS LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 52, ∆.∫. 8047, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332266
————
CLAUDITA ENTERPRISES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332267
————
SHOPSTER TECHNOLOGIES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ∫ÔÓ‰˘Ï¿ÎË 8, ISTRA BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3022, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332268
————
E.Y.P. EXCLUSIVE PROPERTIES LTD
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£¤ÎÏ·˜ §˘ÛÈÒÙË 35, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332269
————
D & S GLOBAL NETWORK SERVICES LTD
¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ¤ÚÚÔÈ·˜ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2023, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332270
————
OLDERFREY HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332271
————
D.K. AMSTAFF SPORTS LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 181, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2311, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332272
————
PLAZA PROPERTY VALUERS L.L.C.
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ì˯·ÓÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ì·ıÔ‡ÓÙ·˜ 20, STEREA BEACH COMPLEX, PEARL HOUSE, SHOP 4, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4532, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332273
————
W.C. HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ∫ÔÓ‰˘Ï¿ÎË 8, ISTRA BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3022, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332274
————
æ∞ƒ∞°√ƒ∞ ™.•. §∆¢
∂ÌÔÚ›· „·ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ 26, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4151, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332275
————
TWEAG I/O LIMITED
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÂÚ‚›·˜ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2412, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332277
————
ANGELIKI SOTIRIOU LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 10, ∆.∫. 8028, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332278
————
FEROLDI LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332279
1048
SPP SCANDIC PROJECT PARTNERS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MAKADEZ LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SPECTRUM D.M. WORLD LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 4, √ÚÌ‹‰ÂÈ·, ∆.∫. 7530, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ZVONKOS CORP. LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
UFASHIONINVEST LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó¿Ê˘ 7, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3047, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ALPENSIDE HOLDING LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁ›Ô˘ 70, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
£∂√º∞¡π∞ ∆™∞°°∞ƒ∏ - ¡∂√ºÀ∆√À π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË 2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
KZ WELLS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 161, AKAPNITIS BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
G.R. CONCEPT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘·ÁfiÚ· ¶·ÏÏÈηڛ‰Ë 22A, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2369, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
GENSHAPE MANAGEMENT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÏ˘ÁÓÒÙÔ˘ 26, BLOCK B, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 304, ∆.∫. 3082, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
COOLGREY TRADING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 15, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4187, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BLUE PEAK LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 38, NICOLAS COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
————
XELORIM LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332280
H.E.332281
H.E.332282
H.E.332283
H.E.332284
H.E.332285
H.E.332286
H.E.332287
H.E.332288
H.E.332289
H.E.332290
H.E.332291
H.E.332292
1049
E.V.T ENTERPRISES LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηÊÂÓ›ˆÓ, Ì¿Ú Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÈÁÈ·ÏÔ‡Û˘ 14, ∫¿Ùˆ §·Î·Ù¿ÌÂÈ·, ∆.∫. 2H.E.330, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332293
————
ANDOMIS TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ 60, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332294
————
CADELICO SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332295
————
DANAYA TECHNOLOGY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û¿Ó‰ÚÔ˘ 8, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332296
————
K.S. FLOWERSHOP COMPANY LIMITED
∂ÌÔÚ›· ηÏψÈÛÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ 89, ∞Á›ÔÈ ∆ÚÈÌÈıÈ¿˜, ∆.∫. 2671, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332297
————
STROYDB MEDIA LIMITED
∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡, ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ηÈ
¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332298
————
STEPFWD LTD
∂ÌfiÚÈÔ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓË ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 100, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332299
————
N.K. AUTOSERVICES LTD
ªË¯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
π·ÎÒ‚Ô˘ ¶·Ù¿ÙÛÔ˘ 48, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7101, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332300
————
PRINERA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ô˘ 1, 'EÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332301
————
ALLA SPINA (S.R.) LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ 20∞, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 3151, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332302
————
MALAXIT ESTATES LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332303
————
K.M. CATERING LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÚȯıÔÓ›Ô˘ 4, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∆.∫. 3100, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332304
————
COLOREFFECT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 120, FOLOUNE HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô C1, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332305
1050
TAMAYSON HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÊÂÓÙڛη˜ 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, ∆.∫. 6018, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332306
————
RAFASTAR TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ 12, CONNECTEDSKY HOUSE, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2027, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332307
————
V.D. WAY VELVET LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÏÂÌ·ÓÛÒ 15, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332308
————
RICINA HOLDINGS LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ 140B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332309
————
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÚÔˆı› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ‹/Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ù‡ÍÂˆÓ (applied
developments) Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 20, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332310
————
PROCEROL HOLDING LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ 10, ∫. §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2320, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332311
————
NEOCHROM LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·‡ÏÔ˘ §È·Û›‰Ë 3, BLOCK B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332312
————
OLAY LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 38, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332313
————
WOCSAME INVESTMENTS LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ 118, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332314
————
BELLEISA LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 9, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332315
————
DIYFUL LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ 43, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2103, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332316
————
AMK LAND INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰Ú¤· ÿÏÈÔ˘ 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332317
————
CRESCENTIUS INVESTMENT LIMITED
¶ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜ 61-63, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332318
1051
SOCCER PROFESSIONAL INTERNATIONAL (G.P∞¡) LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¤ÙÚÔ˘ ∆Û›ÚÔ˘ 86, ∆.∫. 3076, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332319
————
WAVEBLOCK HOLDINGS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú›ÓˆÓ 16, ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332320
————
EFFE & EMME INTERNATIONAL LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332321
————
LEITSTERN PROPERTIES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ °Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 109, AEGEAN BUILDING, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332322
————
¶∂À∫√™ ∂¡ø™∏ •À§√Àƒ°ø¡ §∆¢
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¤ÙÚÔ˘ ∆Û›ÚÔ˘ 67, ∆.∫. 3076, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332323
————
CAPSTILL LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332324
————
SHANKS TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332325
————
RAGHLY LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÛÂÚ›‰ˆÓ 12, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332326
————
DELAPALMA EVENTS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Á¿ÌˆÓ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ 82, ¶‡ÚÁÔ˜, ∆.∫. 4529, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332327
————
IPORENO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚ·Ù‹ ª˘ÚÈ‚‹ÏË 5, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332328
————
CITREOLA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 28, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332329
————
IRONCLIFF CONSULTING LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332330
————
STONESEND ENTERPRISES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332331
1052
LUNARING ENTERPRISES LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
π¿Ú¯Ô˘ 57, ∞Á›· ΣÒÓË, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332332
————
LIMERUS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ô˘ 1, 'EÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332333
————
MAGNASALE TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332334
————
RED TRIBE MEDIA LTD
∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ˆ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜, ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ 25, ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰·, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332335
————
ISOLTA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·Ï¿ÎË ∫·Ú·ÔÏ‹ 8, ANEMOMYLOS BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332336
————
TUDITO SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332337
————
SPECICS SYNERGIES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÇÙÚˆÓ 30, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 32, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332338
————
MONTELIBANO LIMITED
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 38, ∆.∫. 6030, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332339
————
ARWORLD LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 120, FOLOUNE HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô C1, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332340
————
∫.∂.ª. ª∂∆∞ºƒ∞™∂π™ §∆¢
ÀËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∆›ÙÔ˘ 5, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2H.E.332, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332341
————
OREBON HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 12, HARMONIA BUILDING, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332342
————
HICAPITAL INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332343
————
BOSEKOR LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 31, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332344
1053
ALKENEA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332345
————
KVTC CONSULTING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332346
————
GLOBAL DIGIFIED SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332347
————
LW LIMITLESS WORLD LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332348
————
BLILL TRADING LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
µÚ˘Û·Î›ˆÓ 27, ¶ÚˆÙ·Ú¿˜, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332349
————
ALMORICO LIMITED
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 40, CHANTECLAIR BUILDING, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 215, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332350
————
FRP COMPOSITES LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ›Ó˜ Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
∆ÈÌÔÎÚ¤ÔÓÙÔ˜ 4, ∆.∫. 3076, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332351
————
WAXELON LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332352
————
EV.B.R. CAPITAL LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ,Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó‰ÒÚ·˜ 21, HADJIMATTHEOU YIANNOURI CRT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 10, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332353
————
UVARTIS HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 64, IMPERIUM TOWER, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332354
————
BAYLINK INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚˆÙÔfiÚˆÓ 3, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4100, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332355
————
CC PEARLS HOMES CO LTD
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 38, CCS BLDG, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4154, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332356
————
HIGHLORD SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï ∫·Ú·ÔÏ‹ 2, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2404, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332357
1054
TNPM IP HOLDING LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332358
————
FININSA LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜,ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·‡ÏÔ˘ 221, HELIOS COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3036, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332359
————
FELFER HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, Èı‡ÓÔ˘Û· Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III 2-4, CAPITAL CENTER, 9Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332360
————
R.I.A. RUSSIA IRRIGATION AND AGRO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂÌÂÛÔ‡ 11, GALATARIOTIS BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 2112, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332361
————
COMKENIA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332362
————
F.I.D. FARM AND IRRIGATION DEVELOPMENT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂÌÂÛÔ‡ 11, GALATARIOTIS BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 2112, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332363
————
FORTEZI LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 146, ALPHA TOWER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332364
————
NOWAJA LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 61, SERGHIDES HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332365
————
LOBOHILL INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ º¿ÛË πππ 16, ªÔ˘Ù·Áȿη, ∆.∫. 4527, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332366
————
DAN HOLDING LTD
¡· Ó·˘ÏÒÓÂÈ Á˘ÌÓ¿ ÏÔ›· Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 319, KANIKA BUSINESS CENTRE, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332367
————
ARTOMARKO LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
BLUE SERENITY, HOUSE 12, ¶ÂÚ‚fiÏÈ·, ∆.∫. 7560, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332368
————
ANSA FLAVOURS LTD
∂ÌfiÚÈÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚËÓ›·˜ 96, SHOP C & D, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2113, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332369
————
DOLPHIN CAPITAL GREEK COLLECTION LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 10, NICE DAY HOUSE, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 602, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332370
1055
EUROPEAN MEDICAL CLINIC (E.M.C.) LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 26, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332371
————
THRASIUS INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332372
————
HEPHAESTUS GLOBAL SERVICES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘Ú¿ÓÔÚÔ˜ 13, EVI BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332373
————
CV CICCHETTERIA VENISSA LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηÊÂÙ¤ÚÈˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 292, ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332374
————
I.P.M.R LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332375
————
SILAMAN TRADING LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ˆÏ‹ÛˆÓ, Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, Ì¤ÛˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 10, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332376
————
EMIRAPRISE HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¤ÙÚÔ˘ ∏ÏÈ¿‰Ë 5, CHLOE HOUSE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 2015, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332377
————
SANAMEDIN LIMITED
¶ÚfiˆıËÛË ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜ 61-63, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332378
————
GTX VENTURES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶fiÓÙÔ˘ 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1, ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 1107, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332379
————
COSMARK INSURANCE AGENCY LTD
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·..
∞Á›Ô˘ ªËÓ¿ 1, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4186, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332380
————
TRUSTPART SERVICES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·ÚÓ¿‚· ∫Ô‡‚·ÚÔ˘ 23, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332381
————
PARACELES INTERNATIONAL LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘‚¤Ï˘ 7, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332382
————
¢ƒ §√À∫π∞ Ã∞∆Σ∏¶∂∆ƒ√À ∆∞¶∞∫√À¢∏ π.∂.¶.∂.
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ˆÙ‹ÚË ∆Û·ÁοÚË 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2015, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332383
1056
DSG TECHNOLOGY LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, fiÏÌˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332384
————
SEKKESAETER SHIPPING LTD
¡· Ó·˘ÏÒÓÂÈ Á˘ÌÓ¿ ÏÔ›· Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 319, KANIKA BUSINESS CENTRE, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332385
————
ATM TRAVEL MUNDIAL LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘Ï›Ô˘ 11, VAMIKO 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332386
————
∞∫∏™ §√πΣπ¢∏™ π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÈÛÙÚÔÊ‹˜ 4, ∆.∫. 2548, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332387
————
OLENICE INVESTMENT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332388
————
G & M MAVROMMATIS LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 66, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332389
————
REAL CAR C.R.B. LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 21, OASIS CENTER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332390
————
KRAKATU INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332391
————
F.P.M. TRADING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¤‰ÔÓÙÔ˜ 9, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332392
————
GREKO TELEVISION SERVICES LIMITED
∆ËÏÂÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÚÛÈÓfi˘ 74, ∆.∫. 1010, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332393
————
CYRIZON INVESTMENTS LTD
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 4, OMEGA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 42, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332394
————
INFENUS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ANTONIS ZENIOS TOWER, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332395
————
ZAYALANE PETROLEUM LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 1, OPTIMUM HOUSE, ∆.∫. 2362, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332396
1057
∫∞§√À¶√∫∞∆∞™∫∂À∂™ Ãú™ Ãπ™∆√¢√À§√À §πªπ∆∂¢
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÔ¯¿ÚÔ˘˜ 17, ∞Ó¿Á˘È·, ∆.∫. 2640, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332397
————
A.K. ELEGANCE UNION LTD
∞ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ì·ıÔ‡ÓÙÔ˜ 60, SONDIZ BEACH COMPLEX, BLOCK 1, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∆.∫. 4532, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332398
————
BOULANGERIE NEUHAUSER INTERNATIONAL LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ·ÚÙÔÔÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÈÁÎÈ›ÛÛ˘ ¡Ù ∆‡Ú·˜ 16, KARANTOKI BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 13, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332399
————
HAPPY HORSE (AP) LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 15, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2368, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332400
————
ALINERO LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332401
————
M.E.I. MINERALS EXPLORATION INTERNATIONAL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 1, MITSI BUILDING 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 211, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332402
————
FELINOT LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332403
————
S.A.L. 46 INVESTMENTS LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÌÂÙ¿Ï¢Û˘, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 20, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332404
————
ALCO INVESTMENT HOLDING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 9, NEDA CENTER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1B, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332405
————
BRENSOMO HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA BUILDING, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332406
————
E.I. WARSAW HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332407
————
°πøƒ°√™ ∫ø™∆∞ °∂øƒ°π∞¢∏™ §πªπ∆∂¢
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÚfiÌÔ˜ 143, 50, ∆.∫. 4131, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332408
————
BETASKY ENTERPRISES LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
π¿Ú¯Ô˘ 57, ∞Á›· ΣÒÓË, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332409
1058
JERSEY FARM ORGANIC LIMITED
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê¿ÚÌ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÈfiÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 6, PRESIDIUM BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 21, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332410
————
NAHILCENCO LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332411
————
COPPLETAKE INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 12, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332412
————
CERAHOLD LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ 13, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332413
————
REGEHILL INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ º¿ÛË 16, ªÔ˘Ù·Áȿη, ∆.∫. 4527, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332414
————
BRACHIUM LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 133, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2369, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332415
————
NOUSERGON LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 14, KTENAS, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332416
————
YORDINO ENTERPRISES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÈÙÙ¿ÏÔ˘ 17, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3118, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332417
————
NABITEK LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 120, FOLOUNE HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô C1, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332418
————
SAKKAS SKIP LTD
ªÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 18, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 6057, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332419
————
M.E. MIDDLE EAST TIME MERCHANTS LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ˆÚÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∆ÂڄȯfiÚ˘ 7A, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2039, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332420
————
HOME AND FUN DELTA LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 1, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332421
————
°∂øƒ°π√™ ª∞√™ π.∂.¶.∂.
π·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 60, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ¶ÂÚÈÔ¯‹ ƒπ∫, ∆.∫. 2121, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332422
1059
FENIX CAPITAL MARKETS TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332423
————
CERAMICVILLE HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 1, OPTIMUM HOUSE, ∆.∫. 2362, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332424
————
MALINAR LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332425
————
BREBEND DIRECT LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 227, DOMA BUILDING, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 501, ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332426
————
WORKING WITH PEOPLE (W.W.P.) LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· „˘¯È΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜, ۈ̷ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï ∫·Ú·ÔÏ‹ 2, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2404, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332427
————
VEOLYS CO. LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332428
————
P&F HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332429
————
BUY INBEAUTY LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 15, MARGARITA HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332430
————
SELIMARE HOLDING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú¿ÌÌÔ˘, MARIPO COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô A2, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332431
————
C.A.D.S. GLOBAL CAPITAL SERVICES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÙÒÓË §Ô˘Î·˚‰Ë 114, OASIS COMPLEX CENTER-BLOCK E, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3031, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332432
————
LENOGIA LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÊÂÙÂÚÈÒÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 1, NIKOLAOU PENTADROMOS CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 406, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332433
————
IMILIANO COMMERCIAL LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ 4, BRIDGE TOWER, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 303, ∆.∫. 3013, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332434
————
L.G.M. TRADING CENTER LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 110, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2224, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332435
1060
SENTIRENO LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ô˘ 1, 'EÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332436
————
OINOESSA LTD
•ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™ÎÔ˘Ê¿ 10, ∆.∫. 3016, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332437
————
BAMED MAM GROUP LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332438
————
MELDAMA LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 83, ELENION BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332439
————
¢∂¶∂∫ ¢π∫∆À√ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶ƒ√π√¡∆ø¡ ∂§∞π√§∞¢√À ∫À¶ƒ√À §∆¢
¶ÚÔ‚ÔÏ‹, ÚÔÒıËÛË ÚÔÈfiÓÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂÚÔ‚Ô‡ÓÔ˘ 1, æËÌÔÏfiÊÔ˘, ∆.∫. 2630, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332440
————
STRUCTURE CON HOLDING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÌÔÚÁÔ‡ 14∞, ∆.∫. 3047, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332441
————
CYP365 HOLDING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 146, ALPHA TOWER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332442
————
SEVAL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 7, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5310, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332443
————
GRANDBIS HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332444
————
VOXXENTRA LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 61, SERGHIDES HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332445
————
GENICON HOLDING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÙÚ¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 2, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3116, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332446
————
TETYDA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 33, FRIXOS COURT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 33, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332447
————
SHAP HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 7, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5310, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332448
1061
JULIANNA M. (RENTAL CARS) LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫¿·ÚË 41C, SYP APPARTMENTS, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∫¿·ÚË, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5290, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332449
————
EXECUTIVE SECRETARIAL LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™›ÌÔ˘ ªÂÓ¿Ú‰Ô˘ 8, RIA COURT 8, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ∆.∫. 6015, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332451
————
OPTIONSCLICK LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332452
————
DONOVIANA LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒˆÌ·ÓÔ‡ 2, TLAIS TOWER, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332453
————
CHR.C. PRODROMOU AUTOCAR LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 154∞, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332454
————
LIMONELLE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 69, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 501, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332455
————
EBP EASTERN BEVERAGE PRODUCTION LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332456
————
DMG ENTERPRISES LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332457
————
AAC CERULEAN PROPERTIES LIMITED
∂ÌÔÚ›· ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 23, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332458
————
∂Àƒπ¶π¢√À & £∂ƒƒπ√™ §πªπ∆∂¢
¶ÒÏËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù¤¯Ó˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 118, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·, ∆.∫. 5380, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332459
————
M.K.S. MARINE & OFFSHORE SERVICES LTD
¡·‡ÏˆÛË, Ì›ÛıˆÛË ÏÔ›ˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 20, CHAPO CENTRAL, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332460
————
DEANNE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒˆÌ·ÓÔ‡ 2, ∆LAIS TOWER, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332461
————
THOMANIC LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó·Á›·˜ 33, •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘, ∆.∫. 7520, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332462
1062
ARAGMO LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 21, MARIA COURT 15, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 206, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332463
————
A.A.P. NURSING CARE LTD
ÀËÚÂۛ˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 36, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2360, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332464
————
MIRACO GLOBAL SOFTWARE MAKER LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ πÛÙfiÙÔˆÓ ηÈ
¿ÏÏ·.
¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ 41, RITA COURT 50, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 1048, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332465
————
LANOTA ALLIANCE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 5∞, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332466
————
CB MOTORSERVICE LTD
∂ÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 25, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2023, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332467
————
LM & PT INVESTMENTS LIMITED
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹, PANAYIDES BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332468
————
HMZ CONSULTANTS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332469
————
STRONGLOGIC SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332470
————
OSHIA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ˆÛÙ¿ÎË ™‡ÚÔ˘ 20, ¡ÈÎËÙ¿ÚÈ, ∆.∫. 2777, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332471
————
KATRAN LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 1090, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332472
————
V&S EUROTEXTURE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332473
————
APPS4BROKERS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ËÏÂÎÔÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (software) Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 15, MATRIX TOWER II, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4001, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332474
————
MY TOY SHIPPING LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332475
1063
MADIARAS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MEDUBEN HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DORI OFFICE SUPPLIES STORE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ¶ÂÙÙÂÌÂÚ›‰Ë 3B, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VI MINING GROUP LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ACL AUSTRIACORP LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LAGERLONG LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 66, ACROPOLIS TOWER, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LXXXVI LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÈÛÙfiÙÔˆÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ 41, RITA COURT 50, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 1048, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
VESTALO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
REMALOR OVERSEAS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ABCG CORPORATION LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
COSTAS G. CHRISTODOULOU AUTOMOTIVE SPARE PARTS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢‹ÌÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 6, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, ∆.∫. 3051, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
LEVIBOR TRADE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
∂∫¢√™∂π™ §∂¢ƒπ√™ §πªπ∆∂¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÂΉÔÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 2, CHANTECLAIR BUILDING, 9Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332476
H.E.332477
H.E.332478
H.E.332479
H.E.332480
H.E.332481
H.E.332482
H.E.332483
H.E.332484
H.E.332485
H.E.332486
H.E.332487
H.E.332488
1064
ELISEEVSKIY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚÈÛÙ¿ÎË ∫Ú¿ÓÔ˘ 035, P. YIATROS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô D402, °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332489
————
BLOMENOR ENTERPRISES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332490
————
FERIGOL ENTERPRISES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332491
————
TRUVON TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÎÚ‹ 64, ANNA MARIA LENA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332492
————
√. ª∂§π¡πø∆∏™ ∂ƒ°√§∏¶∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ §∆¢
∂ÚÁÔÏËÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¿ÏÏ·.
ÿÚÙ˙È·˜ 18, ¶¿Óˆ §Â‡Î·Ú·, ∆.∫. 7700, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332493
————
AURUM PUMPEN INTERNATIONAL LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎËÙ·Ú¿ 4, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2414, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332494
————
4GEN TRADER LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πÊÈÁÂÓ›·˜ 31, JOANNA TOWER, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2083, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332495
————
QMMERCE LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂÏ›‰ˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÓÙ¿Ú·˜ 167, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332496
————
GOPLACE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó‰ÒÚ·˜ 21, HADJIMATTHEOU YIANNOURI CRT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 10, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332497
————
YIANSA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332498
————
ELL MEDIA HOUSE LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332499
————
KASIANATO INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÚ›Ó˘, CHRISTODOULOU COURT 1, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332500
————
ACFI PROFESSIONAL SERVICES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘ı‡ÌÈÔ˘ ÷Ù˙Ë¤ÙÚÔ˘ 6, SOUTH WINDS 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332501
1065
DIBBEN HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20, KRAMVIS BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332502
————
ECO GAS AUTOMOTIVES SERVICES LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȈÓ, ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӈÓ, ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ô˘Ì‹ ÷ڷϿÌÔ˘˜ 18, §‡ÌÈ·, ∆.∫. 2566, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332503
————
XEVA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20, KRAMVIS BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332504
————
SADAVO LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332505
————
GHERANTA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332506
————
KINORI ASSETS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 46, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202A, ∆.∫. 4102, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332507
————
RUFUNIUS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332508
————
SCOTTHOME LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÙÒÓË §Ô˘Î·˚‰Ë 114, OASIS COMPLEX CENTRE, BLOCK E, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3031, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332509
————
V.O.K. ARTISTIC EXPLOITS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
◊‚˘ 4, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2311, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332510
————
M & A TRUCKS GARAGE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫›ÌˆÓÔ˜ 6, •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘, ∆.∫. 7510, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332511
————
CANADA JUPITER SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª›ÏÙˆÓÔ˜ 32, ∆.∫. 3050, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332512
————
MEGAMARCELLA INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332513
————
CAMXA TRADING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 131C, SPACE CENTER COURT 1, ∆.∫. 3083, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332514
1066
VISPANIOUS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332515
————
TREMOURIUS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332516
————
LAFOREMO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332517
————
C.P.F. RICH AMUSEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ÀÌËÙÙÔ‡ 39, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4150, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332518
————
TWINMARK CORPORATION LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÔÛÙfiÏÔ˘ µ·ÚÓ¿‚· 2, CENTAUR HOUSE, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332519
————
ELGION HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘·ÁfiÚÔ˘ & ªÂÓ¿‰ÚÔ˘ 1, FROSIA HOUSE, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332520
————
EMCO CYPRUS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞牋ÌÔ˘ 9, ∆.∫. 6010, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332521
————
CLICKIO ADVERTISING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332522
————
MARIEPA CONSTRUCTION LTD
∞fiÎÙËÛË, ·ÁÔÚ¿, ÂÓÔÈΛ·ÛË, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ÔÈÎfi‰· ‹ ÙÂÌ¿¯È· Î·È ¿ÏÏ·.
¶··ÁÈ¿ÓÓË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ 10, ∫ÈÛÛfiÓÂÚÁ·, ∆.∫. 8574, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332523
————
ARETLIA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332524
————
PLAYMONT VENTURES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÔÛÙfiÏÔ˘ µ·ÚÓ¿‚· 2, CENTAUR HOUSE, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332525
————
PROMELEY HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂˘·ÁfiÚÔ˘ & ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, FROSIA HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332526
————
CRUSTUM LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 9, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332527
1067
∫∞º∂™∆π∞∆√ƒπ√ ∞¡∆√Ã∂™ §∆¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÊÂÙÂÚÈÒÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·‡ÚÔ˘ 9, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2224, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332528
————
MEDPRISMA LTD
∂ÌÔÚ›· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 66, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332529
————
CANADA OSIRIS SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘Ù˘ÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª›ÏÙˆÓÔ˜ 32, ∆.∫. 3050, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332530
————
TIERNAN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332531
————
LOGTECH INVEST LIMITED
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 8, DESPINA SOFIA COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332532
————
BYZANON HOLDING LTD
√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332533
————
DELINIK TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332534
————
BESTOFLORI TRADING LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332535
————
BOAKARES INVESTMENTS LIMITED
¢ÈÔÈÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332536
————
BBVA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332537
————
RIALTO FINANCE (CYPRUS) LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·..
µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25, NEPTUNE HOUSE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332538
————
OROUNDAPO 11OO LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο ¿Úη, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ›ÛÙÔ˘ ∆ÛÈ¿ÚÙ· 23, ¶ÂÚÈÛÙÂÚÒÓ·, ∆.∫. 2731, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332539
————
PERISTERONAPO 11OO LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο ¿Úη, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ 23, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2328, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332540
1068
PERISTERONAPO 31OO LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο ¿Úη, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ›ÛÙÔ˘ ∆ÛÈ¿ÚÙ· 23, ¶ÂÚÈÛÙÂÚÒÓ·, ∆.∫. 2731, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332541
————
PERISTERONAPO 21OO LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο ¿Úη, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘fiψ˜ 23, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2328, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332542
————
MARKOPO CARS LTD
∂ÌfiÚÈÔ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ & ∞Ú¿¯Ô‚·˜, ALASIA HOUSE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332543
————
TORREL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 135, EMELLE BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332544
————
LAMBRIE INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 135, EMELLE BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332545
————
LATINEN LTD
√ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜, ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332546
————
RUBRIPE LIMITED
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 28, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332547
————
AZZURILE LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘‚¤Ï˘ 11, RANIA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332548
————
BAINWELL TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ 18, µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, ∆.∫. 20H.E.33, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332549
————
LAGOONITA INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰ÚÔÎÏ¤Ô˘˜ 9, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332550
————
STATENA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·..
™·ÊÔ‡˜ 2, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2007, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332551
————
CPD - CYPRUS POWER DEVELOPMENT LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2011, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332552
————
YVERSAN ENTERPRISES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332553
1069
NYADCO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÇÙÚˆÓ 30, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 32, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332554
————
TWENTY4SEVEN SYSTEM LTD
ÀËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏ·..
∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 1, VRISI VILLAS, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332555
————
AQUAFRAGMA LIMITED
¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¿ÏÏ·..
ƒˆÌ·ÓÔ‡ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, §˘Î·‚ËÙfi˜, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332556
————
TERENTIKO LTD
∂Ù·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ,Èı‡ÓÔ˘Û· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ô˘ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332557
————
DISTINGUISHED HAIR SPA KY LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 23, KOTSIOS COURT, BLOCK A, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 33, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332558
————
THIRNET MANAGEMENT LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332559
————
M.A PARS PAYK LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â¿Ó‰ÚÔ˘ 1, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ∆.∫. 3086, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332560
————
ANICIC HOLDINGS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 1090, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332561
————
COUNTBEST CONSULTING LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332562
————
SEDCY - SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT CYPRUS LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2011, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332563
————
TECRANGE SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁ. ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332564
————
B & E INVEST LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332565
————
WALKERA HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332566
1070
FIGORO HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332567
————
DELRODI LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332568
————
PRISMOPTION CONSULTING LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332569
————
UM CONSULTANTS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 57, §ÈÓfiÂÙÚ·, ∆.∫. 4103, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332570
————
WIDESTRETCH TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332571
————
KALTAI LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, ∆RIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332572
————
BONWAY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·,
∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332573
————
JOBINA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332574
————
BORALICIUSS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332575
————
REVISANO SERVICES LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332576
————
GRINTEAM LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Ï˘ıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 2, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2002, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332577
————
YIASINI VENTURES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332578
————
FABINIUS VALENS INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332579
1071
XIMOTO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332580
————
NOBLE ALLIANCE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332581
————
FLAVIENTAS INVEST INTERNATIONAL LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332582
————
POLIMORE CAPITAL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 1, MITSI 1 BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4, ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332583
————
ECV HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332584
————
CYLIBAN GREEN ROOTS NABHAN & CO LTD
∂ÌfiÚÈÔ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Êı·ÚÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÙÛÔ‡ÚË 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2040, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332585
————
MARUSSIA SERVICES LTD
∂È‚·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 9, MELODY HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿, ∆.∫. 4520, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332586
————
JOUD CO. LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332587
————
BROVALANO HOLDINGS LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 16, PALOMA COURT, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332588
————
SOLAMIGOS DESIGN LTD
∂Î·›‰Â˘ÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ taekwondo Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú‹Ù˘ 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332589
————
EIDUM LIMITED
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·..
∞ÎÚÔfiψ˜ 82, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332590
————
VIRGINROSSES INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332591
————
TOPERINA INVESTMENTS LIMITED
¢È¿ıÂÛË ÎÈÓËÙ‹˜ ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›· .¯. Á·ÈÒÓ, ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 82, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332592
1072
VEMONDO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332593
————
BV-BG HOSPITALITY GROUP LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 16, BUSINESS GLOBAL BUILDING, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332594
————
°ƒ∞º∂π√ ∫∏¢∂πø¡ π∂ƒ∞™ ª∏∆ƒ√¶√§∏™ §∂ª∂™√À ''¶∞ƒ∞∫§∏™∏'' §∆¢
∂ÚÁ·Û›Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÓÂÎÚÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 306, ∆.∫. 3304, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332595
————
RATOUKA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 18, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332596
————
MENTIALA SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332597
————
GREENCALL LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 115, ∆.∫. 3077, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332598
————
BENOLIA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·fiÎÙËÛË, ÒÏËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ,ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ԣ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332599
————
MOROCAST LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 115, ∆.∫. 3077, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332600
————
PAMPLEMOUSE SERVICES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 59-61, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332601
————
STONY COMM LTD
¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜, ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ¿ÏÏ·.
ƒfi‰Ô˘ 6, ∞Á›ÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332602
————
PREVON CONSULTING LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·,
∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332603
————
FAIR SERVICES M.N.K.T. LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ˘ËÚÂۛ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢È·ÁfiÚÔ˘ 10, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332604
————
SYPOREX HOLDING LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332605
1073
RETIMEX HOLDING LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332606
————
RUPIANA INVEST LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332607
————
TRENTINOVO INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 17, SKIATHOS COURT H.E.33, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2013, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332608
————
FRIGSTAD RIG INVESTMENT HOLDING LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷÛ΢‹˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Âͤ‰ÚˆÓ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 6, CITY HOUSE, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332609
————
LYSIS INDUSTRIAL S.M. LTD
°ÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 7, FRANSIS COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11B-12B, ∆.∫. 6301, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332610
————
FUTRUY LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™·ı·ÚÈÎÔ‡ 5, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332611
————
SKY ORACLE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ 140B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332612
————
°.ª. ∆∞µ∂ƒ¡∞ ª∞ª∞ §∆¢
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ÷Ù˙ËÎÔ˘Ì‹, ÕÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∆.∫. 7730, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332613
————
TOTAL SOLAR SOLUTIONS LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÚÂÛÛÔ‡ 1, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4002, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332614
————
GOLD CERAMIC INVESTMENT FUND (CY) LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332615
————
AVGW AVANTGARDE WELLNESS LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘ÏÈÔ‡ 11, VAMIKO 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332616
————
SAUTHONIA HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 38, KANIKA ALEXANDER CTR, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 113CD, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332617
————
CYSOLEN LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¤· ŒÁΈÌË 33, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2409, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332618
1074
KASSINIS HOLDINGS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ҉ȷ˜ 3, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2231, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332619
————
GRAVIONA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Èı‡ÓÔ˘Û· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ú¯ı›Ô˘ 1, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332620
————
GREATDYKES INVESTMENTS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332621
————
HADI OIL & GAS INDUSTRIAL MARINE SERVICES CYPRUS LTD
∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (logistics) Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û ¯ÂÚÛ·›Â˜ Î·È ˘ÂÚ¿ÎÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜
Î·È ÏÔ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 12, AGIAS ZONIS CENTRE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332622
————
LBV EDUCATION TECHNOLOGIES GLOBAL LICENSING LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332623
————
KASTASIA SOLUTIONS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˘ 20, ∫ÂÊ·ÏfiÎÚÂÌÌÔ˜ - °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·, ∆.∫. 4045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332624
————
EUROPME EQUIPMENTS LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332625
————
Q4 AVIATION LIMITED
∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ 5, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4154, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332626
————
VI HOLDING MINING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332627
————
BLVIN LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘ÏÈÔ‡ 11, VAMIKO 5, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332628
————
BRUSNIKA ESTATE LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂfiÊÈÏÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë 22, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2123, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332629
————
GLESMOR LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 601, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332633
————
CERFIA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¿ÚÓË 10, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332634
1075
TREFELIA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶¿ÚÓË 10, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332635
————
LOVETTA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 118, CHRISTABEL HOUSE, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332636
————
PADIRAH HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332637
————
ALFARE TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332638
————
XIDESA HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332639
————
REFESTO TRADING LIMITED
EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332640
————
LOPUENO SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332641
————
ZOENIA HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 38, KANIKA ALEXANDER CTR, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 113CD, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332642
————
L.L.A DINER LTD
EȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜, ηÓÙ›Ó·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2B, ∂ÚÁ¿Ù˜, ∆.∫. 2643, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332643
————
IB - UB CONNECTIONS LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË 3, 2nd &3rd Floor, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332644
————
PELACOMM ENTERPRISES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÏ‹ ÷ڷϿÌÔ˘˜ 29, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332645
————
SPINANO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332646
————
VERTOLO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332647
1076
P.E. GLOBAL INVESTMENT FUND LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 8091, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332648
————
VOGLIAXO LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332649
————
PIRIS OIL LTD
∞ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, ∞ÂÛÈ¿, ∆.∫. 4541, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332650
————
SONERI SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙËÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332651
————
TRAPERO LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332652
————
PROFALIANS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 10, AGATHANGELOS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 403, ∆.∫. 3041, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332653
————
VISTA-M GROUP LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332654
————
GRANDBOND LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 6, CITY HOUSE, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332655
————
DECORO SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 13, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332656
————
MYFXBOOK LTD
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 4, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332657
————
FORMFLEX LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·Ú·˚ÛοÎË 6, CITY HOUSE, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332658
————
S.P.F NOMINEES LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ìfi‰Ô˘˜ 6, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2037, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332659
————
RUMPHI SERVICES LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332660
1077
PAWINGER COMPANY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III 2-4, CAPITAL CENTER, 9Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332661
————
ORUBA SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 4, PALATINO BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 400, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332662
————
TEMPRANO COMPANY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ III 2-4, CAPITAL CENTER, 9Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332663
————
PAN MASAR ESTATES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 1, MITSI BUILDING 3, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 310, ∆.∫. 2490, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332664
————
METRIVIEW HOLDING LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
√ÌÔÓÔ›·˜ 52, TROODOS COURT, ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332665
————
HELRAND HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 6, ∞Ó·‚·ÚÁfi˜, ∆.∫. 8025, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332666
————
∂.∂.º. ∂π™∞°ø°π∫∏ §πªπ∆∂¢
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 14B, ¶‡ÚÁÔ˜, ∆.∫. 4529, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332667
————
LOGISTICO PARK HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
√ÌÔÓÔ›·˜ 109, FLAMINGO BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332668
————
SORTINOL HOLDINGS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 41, HAWAII NICOSIA TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332669
————
EPTA ENTERPRISES LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú‹Ù˘ 12, ¶fiÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡˜, ∆.∫. 8820, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332670
————
PACTOP LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 1090, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332671
————
DAWERGLED LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
§·Ûηڛӷ˜ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 13, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4005, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332672
————
RUSSKAYA IZBA LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332673
1078
TYPH DEVELOPMENT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332674
————
SHELLINAN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÛËÌ‚Ú›·˜ 7∞, NEARCHOU COURT 8, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 4100, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332675
————
HUANCHENG INVESTMENT AND CONSULTING LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332676
————
SHUMARE LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332677
————
SHARTANE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÚÎÔ˘ ∞Ó‰Ú¿‰Ë 15, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332678
————
OBSERVATORA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ µÈΤÏÏ· 6, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332679
————
CYRILDENA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛˆÓ 16, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2302, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332680
————
PANGORO HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 10Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332681
————
BREKHOVO HOLDINGS LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332682
————
CESALIVIA INVESTMENTS LTD
ÀËÚÂۛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332683
————
SOMOVA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú牛·˜ 33, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332684
————
OAKLEY VEHICLE MANAGEMENT LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25, NEPTUNE HOUSE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332685
————
CELMORNO HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332686
1079
DALNIC LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
º·›‰ˆÓÔ˜ 10, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332687
————
BRAXELLO LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332688
————
SOPERIX BUSINESS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ 22, BLOCK B, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332689
————
MATTA FAMILY HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 44, ORTHODOXOU TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332690
————
H.R. CONSULTING SERVICES LTD
∆Ô˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 57, ∆.∫. 3025, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332691
————
LEBONDO LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332692
————
BRYENSTONE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú牛·˜ 33, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 2, ∆.∫. 3070, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332693
————
K & K ALLIANCE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ıËÓÒÓ 34, MARIOS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332694
————
TORMAC LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÚfiÌÔ˜ 74, 7, ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4155, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332695
————
ALEZONE LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332696
————
FRASCONI LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332697
————
ASTORIDA TRADING LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏÈη 1, ¢¿ÏÈ, ∆.∫. 2540, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332698
————
ORCHIDROSE INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ 41-43, KLIMENTOS BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 26, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332699
1080
TETATET SOFTWARE LIMITED
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ú‹Ù˘ 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332700
————
JECC LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 22, MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332701
————
GRASYS HOLDING LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§Â‡ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë 8, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332702
————
DEMEMAR LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ 48, GURICON HOUSE, 2&3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332703
————
AROWOODE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 67, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332704
————
GRUMELON BUSINESS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ 22, BLOCK B, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332705
————
PARATIL HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁ. ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332706
————
DAROVAN LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
º·È¿ÎˆÓ 12, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332707
————
NESTELIANO INVESTMENTS LTD
ÀËÚÂۛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ‰È·¯Â›ÚËÛË ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332708
————
RATIONALIS HOLDING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 15, MARGARITA HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332709
————
MORNINSIDES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 18A, ∆.∫. 3051, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332710
————
W.A. WEB ART STUDIO LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Ú·ıÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ 11, ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÔÏÔÛÛ›Ô˘, ∆.∫. 4636, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332711
————
MARTENSEL LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 52, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332712
1081
KB UNDERBOND SUPPLIES LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 13, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2370, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332713
————
CONSTANTINOS HADJIATHANASIOU PHARMACY LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·Ú̷ΛԢ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 5, ÕÁÈÔÈ ∆ÚÈÌÈıÈ¿˜, ∆.∫. 2671, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332714
————
ARMAGIACO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332715
————
ARCHANCE HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332716
————
YIANNOS & MARIA CATERING LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 19, ∞Ï›ÎÈ, ∆.∫. 2613, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332717
————
CAMELAT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332718
————
SOCS FLETCHER LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 112, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2365, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332719
————
ASTRAVELLE HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332720
————
LALORO LIMITED
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÏËÛË ÂȉÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞, 58, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4047, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332721
————
BIVISTO HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332722
————
PALMROW TRANSPORT LTD
ªÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÛÛËÓ›·˜ 7, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6A, ∞Á. º‡Ï·, ∆.∫. 3040, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332723
————
ACECAP INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÎÚ‹ 64, ANNA MARIA LENA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332724
————
VASSHADJMAR HOLDINGS LIMITED
∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Î·È Ë ÚÔ·Ú·Û΢‹ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÌÂÏÂÙÒÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2, ∫›ÙÈ, ∆.∫. 7550, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332725
1082
CREDIT FONCIER INTERNATIONAL TRADE & FINANCE CFITF LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÈÁ‡ÙÔ˘ 36, ∆.∫. 6030, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332726
————
MANORCY HOLDINGS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó·ÁÓˆÛÙ·Ú¿ 3, CHRISTOFOROU BUILDING, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, ∆.∫. 3076, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332727
————
R.O. OMS INT. LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ 30A, ∫¿Ùˆ §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2334, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332728
————
ZAGON LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 118, CHRISTABEL HOUSE, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332729
————
FIGRECO TRADING COMPANY LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂÌÂÛÔ‡ 2, ALUMINIUM TOWER, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332730
————
AVACLEAR LIMITED
¶ÚÔÒıËÛË ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ Î·È ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ 4, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 701, ∆.∫. 6016, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332731
————
LINK 011 LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 41, HAWAII NICOSIA TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332732
————
QUALISKILLS INTERNATIONAL LIMITED
¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 2, AKAMIA CENTER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332733
————
HIGH FLIGHT SERVICE LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 11, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332734
————
VIRTULABS LIMITED
∂ÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÏÒÓÔ˜ 1, MARIA HOUSE, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332735
————
∫ & ∆ "º∞°√£∂ƒ∞¶∂π∞" ∂™∆π∞∆√ƒπ√ §∆¢
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, Ù·‚¤ÚÓ·˜, ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 9, ANDREA CHAMBERS, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 205-207, ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰·, ∆.∫. 3035, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332736
————
BAVISEMIA HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332737
————
KAZMA LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 4, PALATINO BUILDING, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 400, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332738
1083
GVA LAUNCHGURUS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 2, §·Î·Ù¿ÌÂÈ·, ∆.∫. 2333, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332739
————
GILAWAI LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÎÚÔfiψ˜ 82, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 2012, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332740
————
INKAY HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 10Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332741
————
Y.M.C. YOUTH MUSICIAN CENTER LIMITED
∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹, ·Ó¿Ù˘ÍË, ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û¿Ó‰ÚÔ˘ 20, ANNA NICOLAOU COURT, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332742
————
UTICAL LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 26, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332743
————
MANAGERIO HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÏÏ¿‰Ô˜ 48, ∆.∫. 4630, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332744
————
M & CHR. POLIAS SALAMIS CO LTD
∂ÌfiÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂Ù. µ›ÎÙˆÚÔ˜ √˘ÁÎfi 33, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332745
————
BARVAZ LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ¯ÒÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ª·‡Ú˘ 5, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332746
————
ANTARTIO COMMERCE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 28, CHANTECLAIR BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 213, ∆Ú˘ÈÒÙ˘, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332747
————
DEVEGOIL RESEARCH LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ, Ê˘ÙÈÎÒÓ ÂÏ·›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 20, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332748
————
CSLP TRADING LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÙÔ¯›Ô˘ 41, ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332749
————
UB BULK ENTERPRISES LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 52, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 4, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2368, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332750
————
CINXRO HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 10Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332752
1084
FINISHTARGET HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332753
————
EVESWELL GROOMINGDALES LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, EVESWELL HOUSE, ¶·Ú·Ì‡ı·, ∆.∫. 3302, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332754
————
H.D. SIMULATOR ENTERTAINMENT LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 1, ASEKA BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2362, §Â˘ÎˆÛ›·,
∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332756
————
MEGADOMUS LTD
∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 28, CHANTECLAIR BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 305, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332757
————
KBL FINANCE LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 40, CHANTECLAIR BUILDING, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 309, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332758
————
TITANIS EMPORIUM LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 28, CHANTECLAIR BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 305, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332759
————
HUX HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 18, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332760
————
CHESPIN HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, EAGLE HOUSE, 10Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332761
————
BETRANOS HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 155, PROTEAS HOUSE, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332762
————
INETSERVICE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 116, M. KYPRIANOU HOUSE, 3&4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3032, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332763
————
IGEU VAPOR DIET LTD
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘ÏÈÔ‡ 11, VAMIKO 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332764
————
VESTEINE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 21, ∆.∫. 3026, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332765
————
OLIVETUM LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 9, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332766
1085
LITORAN LIMITED
∞Ó¿Ù˘ÍË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÎÚfiÈÔ˘˜ 47, IRA COURT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 3076, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
OSIK FINANCING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·ÙÚÒÓ 10, §¿Úӷη, ∆.∫. 6051, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¡.¶. ∞ƒ∂™∆∏ ∂ƒ°√§∏¶∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ §∆¢
∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒ‹ÓÔ˘ 25, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∆.∫. 3061, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
REPORTEX SYNERGIES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 20, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
A.V.A SPORT SNACK LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª·Î·Ú›Ô˘ 30B, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BALGAR VENTURES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 1, AKRITAS COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DARKLET LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï °ÂˆÚÁ›Ô˘ 70, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BRACTEATUS LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ô˘ÏÈÔ‡ 11, VAMIKO 5, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
THEROS PHARMACEUTICAL LTD
∂ÌfiÚÈÔ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 26, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MICHAELLA'S DAY CARE CENTER LIMITED
¶·ÚÔ¯‹ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂÓ·ÁÚÒÓ 17, ∫›ÙÈ, ∆.∫. 7550, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CROSSWAYS DIRECTORS (CYPRUS) LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
§ÂÔÓÙ›Ô˘ 163, CLERIMOS BUILDING, ∆.∫. 3022, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
MAGDOLENN HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿˜ 21, COMPLEX 21B, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 1, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2108, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DUELLATOR LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜, ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∆›Ì˘ 11, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2220, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332767
H.E.332768
H.E.332769
H.E.332770
H.E.332771
H.E.332772
H.E.332773
H.E.332774
H.E.332775
H.E.332776
H.E.332777
H.E.332778
H.E.332779
1086
HIGH-END TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
¢È·¯Â›ÚÈÛË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÎÈÓËÙ‹˜, ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 12, ELIONA TOWER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332780
————
∆√ ™∆∂∫π ∆√¡ ∫∞§√º∞°∞¢ø¡ §∆¢
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ·Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢·Ó¿Ë˜ 17, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5281, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332781
————
AVILURA ENTERPRISES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÔ Î·È ¿ÏÏ·.
√Úʤˆ˜ 4B, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332782
————
DT ASSET GROUP LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 12, HARMONIA BUILDING, BLOCK 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 15, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332783
————
EPERY INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ 10, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ∆.∫. 3086, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332784
————
OCEANEMPEROR INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 214, IDEAL BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332785
————
VIARO LTD
∂ÌfiÚÈÔ Ê›ÏÙÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™ˆÙ‹Ú·˜ 2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 16, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5286, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332786
————
LIFOND INVESTMENTS LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
25 ª·ÚÙ›Ô˘ 49, ∞ıË·›ÓÔ˘, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332787
————
ROCK CITY LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÒÚÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜, Ì˘Ú·Ú›·˜, Ì·Ú¿ÎÈ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÏÏÈfiψ˜ 17, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332788
————
SKIPERIO INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÒÛÙ· ¶·ÛÈÔ‡ 8, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332789
————
ESORG TRADING LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 34, DIMOFONTOS BUILDING No.2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332790
————
METEOR LABS LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂÌÈÛÙÔ‡ 1B, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332791
————
OLIVENOLALPHA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 56, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2368, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332792
1087
G & N SILENSEC LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 22, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4154, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
KATIGLO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BINEX LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 115, TRIDENT CENTRE, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
PATERINA TRADING CO. LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
KOUTREZA TRADING CO. LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CANADA ZEUS SHIPPING COMPANY LIMITED
¡·˘Ù˘ÏȷΤ˜ ∂ÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª›ÏÙˆÓÔ˜ 32, ∆.∫. 3050, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
STAMIO INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ∆.∫. 1090, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
THE LIMASSOL COLLEGE RESEARCH CENTER TLC LIMITED
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2-4, ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ƒ∞¢π√ºø¡π∫√™ ™∆∞£ª√™ ∂ÀƒÀ£ª√ §∆¢
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·¯ËÙÒÓ ∂ω‡Î 15, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BEARSCAPE SERVICES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÔÛÙfiÏÔ˘ µ·ÚÓ¿‚· 2, CENTAUR HOUSE, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
YTMK TRADE LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫¿‚Ô °ÎÚ¤ÎÔ 5C, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5295, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ZINIMO TRADING CO. LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
CHRISTAKIS MICHAEL RESTAURANT LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ì˘Ú·Ú›ˆÓ, ÔÈÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˘ 1, KOLA COURT, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332793
H.E.332794
H.E.332795
H.E.332796
H.E.332797
H.E.332798
H.E.332799
H.E.332800
H.E.332801
H.E.332802
H.E.332803
H.E.332804
H.E.332805
1088
ZEMENIK TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
TONDALIUS TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
ELENET RENT A CAR LTD
∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Σ‹ÓˆÓÔ˜ 11, ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BILFO ENGINEERING LTD
∆¯ÓÈΤ˜,Ì˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜, ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜,ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÏÏ¿‰Ô˜ 10, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
BOTREXO HOLDINGS CO. LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
PLARINO TRADING CO. LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
APEXILO TRADING CO. LIMITED
∂ÌfiÚÈÔ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·.
µ‡ÚˆÓÔ˜ 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
RONTONIO TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
OPENHAND SERVICES LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
πˆ¿ÓÓË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 202, ∆.∫. 2003, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
OLIVEL ENTERPRISES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
SLAVINVEST HOLDING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Èı‡ÓÔ˘Û· Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÌÔÚÁÔ‡ 14∞, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3047, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
DILNA INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÎÚ‹ 64, ANNA MARIA LENA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
GEORGIOS KITSIOS TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞¯ÈÏϤˆ˜ 9, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2221, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332806
H.E.332807
H.E.332808
H.E.332809
H.E.332810
H.E.332811
H.E.332812
H.E.332813
H.E.332814
H.E.332815
H.E.332816
H.E.332817
H.E.332818
1089
ASRETA TRADING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ı‹ÚˆÓ 3, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2103, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332819
————
V & V (CY) LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 21, ANNA COURT, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1080, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332820
————
TOPICFEED HOLDING LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 195, NEOCLEOUS HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332821
————
ALLEMANDE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22, OLGA COURT, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332823
————
PODWARE HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Èı‡ÓÔ˘Û· Î·È ¿ÏÏ·.
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 195, NEOCLEOUS HOUSE, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332824
————
MAGIVA HOLDINGS LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË 17, ¶¿Óˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2460, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332825
————
CERTSYS GROUP LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
°È¿ÓÓË ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 100, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332826
————
ENTROMEED LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 46, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1020, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332827
————
OLLEMIRA BUSINESS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 28, CHANTECLAIR BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 213, ∆Ú˘ÈÒÙ˘, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332828
————
AIMING DEVELOPMENT GROUP (CY) LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332829
————
WONDERINTEREST TRADING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∆¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 22, ÕÁ. ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2373, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332830
————
GROSOLIM LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÏˆÚ›Ó˘ 7, GREG TOWER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332831
————
MEROMICAL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ 4, VAMIKO 8, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 33, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2059, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332832
1090
RAVENSTYKO INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332833
————
AMALTIO INVEST LTD
∫·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332834
————
ZALAVANTO INVESTMENTS LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332835
————
¶.∫.ª ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ™π¢∏ƒ√À §∆¢
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™·Ú‰¤ˆÓ 18, °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·, ∆.∫. 4044, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332836
————
OCEAN SUPREME CHARTERS LTD
¡·‡ÏˆÛË ÏÔ›ˆÓ ‹ ÛηÊÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 228, AGIOS PAVLOS COURT, BLOCK B, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 411-412, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332837
————
P.F. YIATROU HOLDINGS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 27, ºÚ¤Ó·ÚÔ˜, ∆.∫. 5350, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332838
————
U.C. UNITED COMPANY CY LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 61, SK HOUSE, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332839
————
NERPANA LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÔÊÔ‡ÏË 28, CHANTECLAIR BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 213, ∆Ú˘ÈÒÙ˘, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332840
————
LIAINGOR PROJECT LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 11, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332841
————
CONOPOL ENTERPRISES LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÏÏÈfiψ˜ 44, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1071, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332842
————
SYNTRONIKA SOFTWARE SYSTEMS LTD
¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Èı‡ÓÔ˘Û·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∆·Ó˙ÈÌ¿Ù 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 14, ∆.∫. 6026, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332843
————
JELSA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ºÚ·ÓÎÏ›ÓÔ˘ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ & ∫·Ù¿Ó˘ 1, ∆.∫. 3011, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332844
————
IDP ESTATE (2014) LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332845
1091
LUDISTOR INVEST LTD
∫·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332846
————
KARLISCOP HOLDING LTD
∫·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¡¿ÍÔ˘ 4, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332847
————
G. M. ITALIAN TOUCH RESTAURANT LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 29, •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘, ∆.∫. 7520, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332848
————
NEW CODE EVENTS & MODELING LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏÒÓ modeling Î·È ¿ÏÏ·.
¡·˘Ï›Ô˘ 27, ¶·ÚÈÛÛÈÓfi˜, ∆.∫. 2066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332849
————
NAHARIS LIMITED
∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηϷıfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332850
————
ELENA'S DREAM LTD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÊÂÙÂÚ›ˆÓ, ηÊÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
™Ù·Û›ÓÔ˘ 8, PAVLIMBEIS COURT, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332851
————
DEALMAN HOLDINGS LIMITED
ÀËÚÂۛ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÓÂÌÒÓ·˜ 29, APHRODITE HILLS, ∫Ô‡ÎÏÈ·, ∆.∫. 8509, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332852
————
LLOYD-CERT (CYPRUS) LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 118, CHRISTABEL HOUSE, ∆.∫. 3087, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332853
————
GRIFTE COMMERCIAL LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 84, ∆.∫. 4004, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332855
————
PROMAS ENGINEERING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
º·Ï‹ÚÔ˘ 9A, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332856
————
AETIUS ALLIANCE LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞‰Ú›·˜ 22, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 11, §˘Î·‚ËÙfi˜, ∆.∫. 1070, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332857
————
IDP ASSET (2014) LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
Σ‹ÓˆÓÔ˜ ∫ÈÙȤˆ˜ 9, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2406, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332858
————
RETAIL EFFICIENCY ASSOCIATION (REA) LIMITED
¡· ÚÔˆı› Î·È Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË, ηχÙÂÚË Î·È Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡.
∞Ïη›Ô˘ 5, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ŒÎÁˆÌË, ∆.∫. 2402, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332859
1092
SUN SPECTO LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332860
————
NORALYN LIMITED
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∂ÏÏ¿‰Ô˜ 6, ¶‡Ï·, ∆.∫. 7081, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332861
————
BLUMINE HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, PANARETOS ELIANA COMPLEX, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ¶ÔÙ·Ìfi˜ °ÂÚÌ·ÛfiÁÂÈ·˜, ∆.∫. 4041, §ÂÌÂÛfi˜,
∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332862
————
MARKETCARE INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
¢ÔÛÈı¤Ô˘ 42, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332863
————
E&P LONDON ENTERTAINMENT LIMITED
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ΤÓÙÚˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
29 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332864
————
VIRI NIX ENTERTAINMENT LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÈfiÓÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ¿ÏÏ·.
ÇÙÚˆÓ 30, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô ∞32, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332865
————
LANSECO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 31, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332866
————
STARLENO INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 31, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332867
————
FTSL FINANCIAL TRADING SOLUTIONS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 2, SALAMINA TOWER, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 502, ∆.∫. 1045, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332868
————
TELLIMACO INVESTMENTS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Èı‡ÓÔ˘Û· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¿ÏÏ·.
§¿ÌÔ˘Û·˜ 1, ∆.∫. 1095, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332869
————
ÃÀ™√Ã√∂π√¡ ∂§∂¡∞ ¡. °. ∫§∂√µ√À§√À §∆¢
¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÓÙ¿Ú·˜ 3, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2221, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332870
————
LESTAT LIMITED
°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚ·Ù‹ ª˘ÚÈ‚‹ÏË 5, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332871
————
ELMSFORD LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 206, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜,
∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332872
1093
BRIANTA VENTURES LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ™Ò˙Ô˘ 2, EIFFEL TOWER, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1096, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332873
————
WEEBO ENTERPRISES LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 10, SAVVIDES BUILDING, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332874
————
AZELEA INVESTMENTS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 31, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332875
————
HALINTYR LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 22, MAKARIA CENTER, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332876
————
UKRESTA HOLDINGS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
°Ú. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332877
————
CLIVEROCO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 31, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2064, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332878
————
HEROLIACO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚ·Ù‹ ª˘ÚÈ‚‹ÏË 5, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332879
————
ARTURIA LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢¤Ú‚Ë 41, HAWAII NICOSIA TOWER, 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 803, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332881
————
MADEVERO HOLDINGS LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332882
————
SPECTO LTD
°ÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
÷ڿϷÌÔ˘ ªÔ‡ÛÎÔ˘ 20, ABC BUSINESS CENTRE, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 8010, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332883
————
S. SERAPHO CATERING MANAGEMENT LTD
∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∞ÚÈÛÙ›‰Ë ÷ڷϿÌÔ˘˜ 7, ∆.∫. 2008, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332884
————
GENEROUS LEELA LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332885
————
VACAT LIMITED
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ·.
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 9, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332886
————
DROMOLOGIS HOLDING LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ 41-43, KLIMENTOS TOWER, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 25, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332887
1094
MAGNOLIA CY LOGISTICS LIMITED
°ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 34, CARITHERS BUILDING,BLOCK E, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô C, ∆.∫. 6021, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332888
————
BOOSTA LTD
¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 203, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·,
∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332889
————
STRAND HOSPITALITY GROUP (CYPRUS) LTD
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
ƒÂÓ¿ÙÔ˘ ∫·ÚÙÂÛ›Ô˘ 17, ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∆.∫. 4105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332890
————
MELABRO LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ 77, STROVOLOS CENTER, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332891
————
CHARLHOLD YELLOW LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
º·ÓÂڈ̤Ó˘ 107, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 6031, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332892
————
UNIMARS MARITIME SERVICES LTD
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, KANIKA CENTRE, BLOCK B, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 503, ∆.∫. 3105, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332893
————
WENTO OPERATIONS CYPRUS LIMITED
∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ·.
ª¿ÍÈÌÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ 6, MAXIMOS PLAZA, TOWER 3, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 3106, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332894
————
MATI-MATI CYPRUS LTD
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÔÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏ·.
√Ì‹ÚÔ˘ 20, OMIROU BUILDING, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332895
————
CENTURY SWITCH LIMITED
°ÂÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏ·.
¶·Ó‰ÒÚ·˜ 21, HADJIMATTHEOU YIANNOURI CRT, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 10, ∆.∫. 6042, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.332896
√ ¶∂ƒπ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ¡√ª√™, ∫∂º. 113
∂·Ó·ÊÔÚ¿ √ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∏̉·ÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Èfi οو ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Î·ÙfiÈÓ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 327(7) ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘.
GL PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
H.E.86590
————
WALDSEN DEVELOPMENTS LIMITED
27 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014.
H.E.165875
1095
¢È¿Ï˘ÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏfiÁˆ ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2011£
ÙÔ˘ ÂÚ› ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ¡fiÌÔ˘, ∫ÂÊ. 113 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 2005/56/∂∫
————
STICHLING HAHN HILBRICH (HOLDINGS) LIMITED
∏ÌÂÚÔÌ. ¢È¿Ï˘Û˘: 29 ª·˝Ô˘ 2014
————
FORSAGE HOLDING LIMITED
∏ÌÂÚÔÌ. ¢È¿Ï˘Û˘: 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
¢π∞§À™∏ §√°ø ∂∫√À™π∞™ ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏™
————
MAGOTTEAUX OVERSEAS COMPANY LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
————
TETRA PAK (CYPRUS) LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
————
QUADRANT - AMROQ BOTTLING COMPANY (EUROPE) LIMITED
6 ª·˝Ô˘ 2014
————
QUADGAT BEVERAGE COMPANY (EUROPE) LIMITED
6 ª·˝Ô˘ 2014
————
BLACKWORTH LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
————
NARDROME TRADING CO LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
————
VETRADE (HOLDINGS) LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
————
MITSIKORIDO CO LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
————
PROMETHEUS HOLDING LIMITED
27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014
————
CHOREX DEVELOPMENTS LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
————
DOVERIYA HOLDINGS LIMITED
11 ª·˝Ô˘ 2014
————
DARFUR INVESTMENTS LIMITED
11 ª·˝Ô˘ 2014
————
GM INVESTMENT (CYPRUS) LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
————
HAMALEX DEVELOPMENTS LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
————
DIOSPAK LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
————
DEERFIELD MANAGEMENT LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
————
BONAKUS INVEST LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
————
FURMAN HOLDINGS LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
————
TRODON SERVICES LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
————
MONFERT CONSULTANCY SERVICES LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
————
DELONA TRADING LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
∏.∂.135278
∏.∂.230975
12649
32116
64400
65031
73826
77768
84918
86064
86080
88154
88224
118680
124933
130767
137515
141676
147837
148225
152684
159264
160352
1096
HAVLANE ENTERPRISES LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
160926
————
PINCOM LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
162574
————
DYMWOOD ENTERPRISES LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
164097
————
DAZBOG HOLDINGS DFC LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
164970
————
LANOTICO HOLDING LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
166797
————
AIZPORT HOLDINGS LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
173254
————
FALCONAIL INVESTMENTS LIMITED
24 ª·˝Ô˘ 2014
175269
————
ORADEAVILLE HOLDINGS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
176146
————
ORSKVILLE MANAGEMENT LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
176743
————
WEZELFIELD TRADING LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
179022
————
COMPUMEDICS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
180326
————
ESERVGLOBAL LIMITED
10 ª·˝Ô˘ 2014
180529
————
BOLTERGATE CONSULTANTS LIMITED
27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014
181318
————
CASTLESTONE LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
181962
————
SIGLETON COMMUNICATIONS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
183264
————
C.S HANDLING LIMITED
24 ª·˝Ô˘ 2014
187268
————
PARANGO TRADING & INVESTMENTS LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
190237
————
LAWRENBAY MANAGEMENT LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
192099
————
STARSHELL LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
195796
————
OZMARINO ENTERPRISES LIMITED
21 ª·˝Ô˘ 2014
199045
————
CRAFEGIO INVESTMENTS LIMITED
21 ª·˝Ô˘ 2014
199542
————
C.C. WOODCREATION LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
202237
1097
EASTFIELD REAL ESTATE SLOVAKIA LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
202471
————
WOLFENDEN LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
202497
————
INERMIS LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
202598
————
CORMA HOLDINGS LIMITED
7 ª·˝Ô˘ 2014
205239
————
ABENZIPORT TRADING LIMITED
24 ª·˝Ô˘ 2014
205959
————
CRISWELLSON INVESTMENTS LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
206319
————
SHELTONBAY HOLDINGS LIMITED
24 ª·˝Ô˘ 2014
206356
————
CROWNTREE LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
206529
————
CERCIA HOLDING LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
206733
————
JOYSPRING LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
207547
————
DEVIRAMO LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
208266
————
HAWKESBURY HOLDINGS LIMITED
6 ª·˝Ô˘ 2014
208540
————
METER & BILLING SYSTEMS LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
209419
————
MELVIDA LIMITED
7 ª·˝Ô˘ 2014
212351
————
VERSALTON HOLDINGS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
213089
————
AETHEREUS HOLDING LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
216032
————
VESPUCCI TRADING LTD
10 ª·˝Ô˘ 2014
216715
————
BOJANA TRADING LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
220573
————
SAIMONVILLE INVESTMENTS LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
222221
————
ORSMON INDUSTRIES LIMITED
24 ª·˝Ô˘ 2014
222702
————
WRENSTON MANAGEMENT LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
223082
————
NIVIUS HOLDINGS LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
224768
1098
BENIVENGA HOLDINGS LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
226003
————
ZIVENO HOLDINGS LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
233435
————
AMDEL ENTERPRISES LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
235580
————
CALLAHAN INVEST LIMITED
10 ª·˝Ô˘ 2014
235975
————
TRIPLEWAY LIMITED
11 ª·˝Ô˘ 2014
236514
————
FRANCHENO INVESTMENTS LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
238442
————
DENERI HOLDINGS LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
241211
————
FITZNAURICE INVESTMENT LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
241549
————
ADRASSI TRADING LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
243670
————
VIBURNUM HOLDINGS LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
246076
————
ALASTRINA LTD
5 ª·˝Ô˘ 2014
247645
————
VISTAPOINT LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
248536
————
EMELANDO HOLDINGS LIMITED
12 ª·˝Ô˘ 2014
251063
————
HOVERTONS CONSULTING LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
252575
————
TOBANY ADVISORS LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
254025
————
ROBERCORA LIMITED
4 ª·˝Ô˘ 2014
255359
————
WIRBEL INVESTMENTS LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
262626
————
EATHELIN LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
267448
————
K.S. BUSINESS PRO HOLDINGS LIMITED
18 ª·˝Ô˘ 2014
268912
————
ONICIPUS HOLDINGS LTD
18 ª·˝Ô˘ 2014
270140
————
SILVER DRAGON LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
270764
————
EARTHRISE COMPUTER LTD
12 ª·˝Ô˘ 2014
272959
1099
WINDALON HOLDINGS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
274101
————
BRAKE SYSTEM HOLDINGS LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
274455
————
PBGDOM CAPITAL LIMITED
20 ª·˝Ô˘ 2014
277524
————
TIESTES INVESTMENTS LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
277573
————
T.T.C.E. TECHNICAL TIRE CONSULTING LIMITED
19 ª·˝Ô˘ 2014
278759
————
LEEDSON INVESTMENTS LIMITED
3 ª·˝Ô˘ 2014
284183
————
BIENARED LTD
24 ª·˝Ô˘ 2014
285212
————
VICTORSON INVESTMENTS LIMITED
13 ª·˝Ô˘ 2014
288669
————
ADOLOBO HOLDINGS LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
292715
————
PHARMACON INTERNATIONAL SVC LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
294082
————
LANCEWOOD LIMITED
11 ª·˝Ô˘ 2014
294616
————
MOONSIDE TRADE & FINANCE LIMITED
27 ª·˝Ô˘ 2014
296331
————
A.H.A. INTERNATIONAL BULK CARRIERS LIMITED
5 ª·˝Ô˘ 2014
299010
————
SARGANT LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
307532
————
ARAGON GROUP LIMITED
28 ª·˝Ô˘ 2014
309157
————
VENDOSA LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
313665
————
ACASIA LIMITED
17 ª·˝Ô˘ 2014
320077
————
WIBERG INT. LTD
12 ª·˝Ô˘ 2014
321447
1100
√ ¶∂ƒπ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ¡√ª√™, ∫∂º. 113
————
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ
¡fiÌÔ˘.
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
™∫Àƒ∞ §πª∞ ¢∏ª√™π∞ §πªπ∆∂¢
¡¤Ô fiÓÔÌ·
™∫Àƒ∞ §πª∞ §∆¢
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.7240
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
TRYFON DISTRIBUTORS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
TR.D. RETRICOL LTD
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.10999
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
JULIANNA M. (RENTAL CARS) LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
JULIANNA M. ESTATES LIMITED
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.28677
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
¡π∫√™ & ¶∞¡π∫√™ ∆ƒπ§§À §πªπ∆∂¢
¡¤Ô fiÓÔÌ·
¡π∫√§∞√À ¡π∫√§∞™ & Àπ√π ∆ƒπ§§À §∆¢
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.43441
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
D.N.P. ENTERPRISES LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
YIHUI D.N.P. ESTATES GROUP LTD
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.70164
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
PEPE JEANS INTERNATIONAL LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
COVOMO LIMITED
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.97398
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
RUBYPOINT PROPERTY ADVISORS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
RUBY ESTATES LTD
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.109328
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SMARTEQUIN∂LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
GET-A-BAG LIMITED
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.113061
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
FD FRONTIER DRILLING (CYPRUS) LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
PARAGON OFFSHORE DRILLING (CYPRUS) LIMITED
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.116145
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
NEUSDLER INVESTMENTS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
NEUSDLER IMPORT & EXPORT LIMITED
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.126654
1101
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
APPLIX LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
VIA VITAE ESTATE LIMITED
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.141297
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
GULF MILLENNIUMHOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
AKTOR ENTERPRISES LIMITED
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.141675
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
¶. ¶∞¶πƒ∏™ & Àπ√π ∫∞∆∞™∫∂À∞π §∆¢
¡¤Ô fiÓÔÌ·
X & A PAPIRIS RESTAURANT LTD
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.144640
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MGI (MICHAEL G. IOANNIDES) CORPORATION LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MGI CORPORATION LIMITED
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MGI (MICHAEL G. IOANNIDES) SHIPPING CORPORATION LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MGI SHIPPING CORPORATION LIMITED
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MGI (MICHAEL G. IOANNIDES) TRADING CORPORATION LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MGI SHIPPING & TRADING CORPORATION LIMITED
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
∞§∂∫ø¡ ∞π™£∏∆π∫∏ §πªπ∆∂¢
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ª∞¡∆∞™ ∞§∂∫ø¡ ∞π™£∏∆π∫∏ §∆¢
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
AMYLOK TRADING LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
C.P. PAVLIDES CHARTERED SURVEYORS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
C.P. PAVLIDES CHARTERED SURVEYORS L.L.C.
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
RKGT INVESTMENT LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
DN CONSULTING LTD
30 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
GLENMARK HOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
T.D.E. TARGET DEVELOPMENT LTD
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.167022
H.E.167611
H.E.167636
H.E.170528
H.E.172111
H.E.177726
H.E.184872
H.E.197937
1102
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SALAMANCA GROUP HOLDINGS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
SALAMANCA GROUP CYPRUS LIMITED
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.199478
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
THRASSOU CAPITAL LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
L.A. THEODOROU CAPITAL LTD
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.199901
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
CEROMA HOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CEH INVESTMENT LIMITED
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.200236
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
CHRISAPHOE HOLDINGS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
C.C.A.P.S. ENTERPRISES LTD
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.201585
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BELL STRATEGY COMPANY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ASM PORTFOLIO LIMITED
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.204369
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
KVS INVESTMENTS 4 LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
AGILENO CONSULTING LIMITED
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.212556
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
PEVEX MANAGEMENT LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
PEVEX SERVICES LIMITED
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.227520
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ALL LEGENDS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
A.C.Y.Y. ENTERPRISES LTD
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.231407
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BALTIC FACTOR SHIPPING COMPANY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
HASS SHIPPING LIMITED
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.234450
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
KIRSOM ENTERPRISES LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
STORMHALL CONSULTING LIMITED
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.235460
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ª. C. MUSIC & CONTENT MARKETING LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ONYX MARKETING LIMITED
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.244738
1103
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
S.V SESAME LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
EUROSTEVIA CYPRUS LIMITED
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.255262
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
HARD ROCK CAFE LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CH MGTVLE RESTAURANTS CYPRUS AND GREECE LIMITED
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
UPSTREAM CAPITAL PARTNERS VIII LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
GHG HOLDING COMPANY LIMITED
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
CPDO SECRETARIAL SERVICES LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CPDO CORPORATE SERVICES LTD
23 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
AYIAZI RESEARCH LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
RETAIL ZOOM TECHNICAL SERVICES LTD
13 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MANWIN BILLING CY LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MG BILLING CY LTD
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SIR GRILL LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ECONAT PRODUCTS LIMITED
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
K.M.K. HAVATZIA LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
M.K.M. MYCYPRUS LIMITED
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SWEET MELINA SHIPPING COMPANY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
SAIL AFRICA INTERNATIONAL LIMITED
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
IRNIAN TRADING LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MARIDEMI TRADING LIMITED
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
STATHELENA INVESTMENTS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
OUTERWARE LABS LIMITED
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.259156
H.E.260310
H.E.263360
H.E.266251
H.E.267496
H.E.267825
H.E.269374
H.E.276095
H.E.281506
H.E.283280
1104
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
OMILIA LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
KOVERTOX LIMITED
20 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.283577
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
E.A.K. SENSE BEAUTY SALOON LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
BENESSERE TRADING LTD
5 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.285834
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
PH. K. PHILIPPOU TRADING LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CYNAPSIS LIMITED
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.288927
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MEROLIKA LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
SCHWARZFIELD CAPITAL LIMITED
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.290934
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MPALILO HOLDINGS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ND GROUP LTD
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.292475
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
GGINVESTCOR CORPORATE SERVICES LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
INVESTCOR CORPORATE LTD
16 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.292892
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
F.S.L. FERTILE SOIL LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ITAFIN INVEST LIMITED
14 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.293471
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
H.I.R RUSSIA INTERIORS HOLDINGS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
C.G.I. INDUSTRIES LTD
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.294798
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
MMAB LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
TIGNE LIMITED
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.296241
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
D & C HEAD & TAILS PET'S LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
P.P. PETLINK LTD
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.298427
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
TECOTA LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ORCLPRO LTD
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.298535
1105
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
KEPLERO HOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
BDSWISS HOLDING PLC
27 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.300153
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BARENTZ RAVAGO CHEMICAL SPECIALIST CYPRUS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
RAVAGO CHEMICALS CYPRUS LTD
23 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SMILE WHITE INSTITUTE LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
MAXLEO LTD
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ORCHIDIA TRADING LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
G.S. GEOSEARCH COMPANY (CY) LTD
9 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
Ãπ™∆π¡∞ §π∞∫√¶√À§√À §∆¢
¡¤Ô fiÓÔÌ·
¡π∫√™ §π∞∫√¶√À§√™ §∆¢
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
K.S.P.EPHOTOVOLTAICS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
∫∞¶∞∫À ¶∂ƒπ¶∆∂ƒ√ §∆¢
8 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BOVASSA INVESTMENTS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
INASYS LIMITED
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
INCANTIS HOLDINGS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ICE 'N' GO CYPRUS LIMITED
28 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
KONTIKI BLUE LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
STM CYPRUS SECRETARIAL LIMITED
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
KAWA MED LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
SUESPA INVESTMENTS LTD
13 ª·˝Ô˘, 2014.
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
SHEPWAY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
WELINK IT SOLUTIONS LIMITED
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.305898
H.E.306011
H.E.309017
H.E.309694
H.E.312470
H.E.313445
H.E.313765
H.E.315695
H.E.316524
H.E.316644
1106
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
GASTRINAKI INVESTMENTS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ZET GLOBAL LIMITED
26 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.319217
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ANKOR MARKETING & DISTRIBUTION LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ANKORGAZ LIMITED
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.320273
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
NIKA TENNIS ACADEMY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
NIKA TENNIS ACADEMY
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.320795
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
EMINENS CONSULTANTS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
M.E.F.S. MIDDLE EAST FIELD SERVICES LIMITED
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.321296
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
AFRODITAGAS EQUIPMENT LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
KARELIA DEVELOPMENT LIMITED
22 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.321444
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
V.C VOYAGER (CYPRUS) LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
BEEP XTRA (CYPRUS) LIMITED
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.321672
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ANTARIA HOMES LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ANTARIACO GROUP LTD
19 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.322802
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
ESW ECO-SMART WINDOWS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
ACTIVE GLASS TECHNOLOGIES LTD
23 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.324430
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
P.P. (PARTHENON PARTNERS) & CO. LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
DP (DELFI PARTNERS) LIMITED
15 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.324659
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
URBAN GORILLAS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
URBAN GORILLAS
12 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.325659
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
TASHGEN LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
WAKAYA CONSULTING LTD
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.326297
1107
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BOES & ESSENCE HOLDING LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
JV ESSENCE LTD
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.327063
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
RIMOTOM LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
FONTIMEDIA GROUP LIMITED
6 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.327253
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
UNIVERSAL TIMBER UTL LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
UNIVERSAL TRADE UTL LIMITED
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.327991
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
LANDPATH TRADING AND INVESTMENTS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CSC CLIENT SERVICE CENTER LIMITED
7 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.328430
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
CUMBNA HOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
TIGER STORES CYPRUS LIMITED
8 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.328654
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
CHARTERFORD ENERGY LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
CHARTERFORD GLOBAL ENTERPRISES LTD
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.329031
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
PSIHIKO PROPERTIES ASSETS (PPA) LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
UNITED SHIPPING INVESTMENTS (U.S.I.) LIMITED
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.329137
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
PANCUCKO LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
UAE EUROPA ADVERTISING AGENCY LTD
30 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.329152
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
STRATEGY DATE RESEARCH (SDR) LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
STRATEGY DATA RESEARCH (SDR) LTD
9 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.329468
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
DOGENIO INVESTMENTS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
TMS SOLARWEB LIMITED
28 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.329931
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
DRAFAZO HOLDINGS LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
VAIZRA CAPITAL CYPRUS LTD
2 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.330241
1108
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
BFC-T TRADING COMPANY LIMITED
¡¤Ô fiÓÔÌ·
TRADELOGTRANS LTD
21 ª·˝Ô˘, 2014.
H.E.331326
————
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ·
AFAY INVESTMENTS LTD
¡¤Ô fiÓÔÌ·
AFEY INVESTMENTS LTD
26 ª·˝Ô˘, 2014.
¢π∞§À™∏ §√°ø ∂∫√À™π∞™ ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏™
————
RITCHIE BROS AUCTIONEERS LIMITED
24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
VYPEEN TRUSTEES LIMITED
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
A & E PROPERTY DEALERS LIMITED
5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
TIS TRADE LIMITED
13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
LEX - CASTA ENTERPRISES LIMITED
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
GULFSTREAM AEROSPACE (MIDDLE EAST) LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
HYDRO - COMP. (CYPRUS) ENTERPRISES LIMITED
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
BARSTOW (OVERSEAS) LIMITED
6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
RATIBOR LIMITED
5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
SELA TRAI¡πNG (CYPRUS) LIMITED
5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
BRASS CONSULTING LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
DATAWISE ENTERPRISES LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
VERRAZANOBRIDGE CONSULTANCY LIMITED
24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
UKRAM INDUSTRIES LIMITED
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
TARAMOS ENTERPRISES LIMITED
18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
CHAPLINS LIMITED
6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
H.E.332138
33810
37387
43800
55806
58750
64401
69927
97320
100266
102972
107967
110784
115837
116748
119134
128686
1109
GASTEYO LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
POKROVSKY HILLS REALTY LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BTM COMMUNICATION AND ELECTRONICS LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
KEDRON LIMITED
5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LESITAL ENTERPRISES LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
UNIFAN LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
AQUAEQUIPMENT LIMITED
14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LORECO DEVELOPMENTS LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
WOFERSON HOLDINGS LIMITED
4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ABSOLUTE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
DWDM TECHNOLOGIES LIMITED
27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ALCMENE HOLDING LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
TEVOTO TRADING LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BORBOLETA INVESTMENTS LTD
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
WATERRAMP INVESTMENTS LIMITED
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
THIRTY-TEN INVESTMENTS LIMITED
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BRUGGERT INVESTMENTS LTD
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FUNTELASS TRADING LIMITED
6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
GARDXTON INVESTMENTS LIMITED
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ITHORNO LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
VOLTERA LIMITED
27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
CANISTERO HOLDINGS LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
MEGACREST LIMITED
24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
131248
133186
133193
138312
138493
143667
150122
152844
159700
160568
163301
164292
164906
168218
168332
168338
168524
169028
171779
172521
176369
177003
182706
1110
UNICREST LIMITED
24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BLUEROCK CAPITAL LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
THERISTON COMPANY LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
TANMAY HOLDINGS LIMITED
14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ARBION MANAGEMENT LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
RF RETAIL DEVELOPMENT LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
RINIFERA INVESTMENTS LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
D. THOMAS & SON LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
GOLMANIA ENTERPRISES LTD
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
DARSHANCO TRADING LIMITED
24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
REINDEX LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
PATRISA VENTURES LTD
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
KAZAKHGOLD SERVICES CYPRUS LTD
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST (CYPRUS) LIMITED
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
ENERSENIA LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
PRAEFINIUM CAPITAL LIMITED
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
HERGUNER LIMITED
14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
SALORIA TRADING LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
DACLERN SERVICES LIMITED
27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
ADVION LIMITED
6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
BALAJI LIMITED
13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
GLOMANO COMMERCIAL LTD
4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
GRIDREAL LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
182725
185564
189818
189946
190079
191693
192693
192912
193785
199141
199579
199584
202624
205844
206038
207604
214333
217064
219986
220677
220836
221483
224358
1111
LORNGREEN LIMITED
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
GRAHAMOL TRADING LIMITED
5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FONASO CONSULTING LTD
4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
RENSERO HOLDINGS LIMITED
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FANTAROL TRADING LTD
4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
CHATTEROPIA HOLDING LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LENSLO HOLDINGS CO. LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BIG FRONTIERS LIMITED
14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
SOPPARTO LIMITED
14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LICTARO HOLDINGS LIMITED
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
PITHOUSY INVESTMENTS LTD
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
APLERSON HOLDINGS LIMITED
27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LUCHESA LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
CITYBELL HOLDING COMPANY LIMITED
18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LT INVESTMENTS HOLDING LIMITED
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FLAIMENT INVESTMENTS LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
DIASCO LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
DEVAGRO LIMITED
19 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FOLLY HOLDINGS LIMITED
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ARKAIG LIMITED
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
DEERFILED INVESTMENTS LTD
28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
EL OPEN MANAGEMENT LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
TELPOSIZ LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
224968
225606
226432
227282
227396
230056
233428
238164
238270
242222
244152
246336
247177
250368
253168
258625
259491
263091
265266
266259
266632
267102
267105
1112
JEITA HOLDINGS LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
SUNTEVER INVESTMENTS LIMITED
6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BLS BAHAMAS LAND SALES COMPANY LIMITED
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BOLEYRON INVESTMENTS LIMITED
18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
OFL ONLINE FUTURE LTD
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
LARGATE SERVICES LIMITED
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FRICTION ART INVEST LIMITED
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
VALEFORD LIMITED
7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
SEZENTO INVESTMENTS LTD
18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ARC RESOURCES COMPANY (CYPRUS) LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FOX 300 PROMO & SOLUTIONS LTD
10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ROCKBACK INVESTMENTS LTD
13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
J&S ENERGY (EUROPE) LIMITED
13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
BERALL HOLDINGS LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
SEAFCO HOLDING LIMITED
26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
JULIDEX LIMITED
13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
AEONIUM SERVICES LTD
18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FELEBIOR HOLDINGS LIMITED
17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
WADGE HOLDINGS LTD
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
CARRIGUS HOLDINGS LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
FRESCURA HOLDING LIMITED
21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ZEOGROUP LTD
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ORLATSON HOLDINGS LIMITED
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
267265
268302
268960
271505
271710
273165
274226
274229
275134
280210
280728
283388
289555
289575
290310
290367
293750
296544
297848
300785
303233
304299
307622
1113
MASTER CAPITAL GROUP (CY) LTD
12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
308362
————
BACOPA LTD
27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
308414
————
FEEORIN LIMITED
11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
314192
√ ¶∂ƒπ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ¡√ª√™, ∫∂º. 113
∂ÁÁڷʤ˜ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘. (∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì (·) ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, (‚)
ÙËÓ Ê‡ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, (Á) ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ, (‰) ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠӷ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÁÈ¿ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÔıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹.)
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
BALINAZ LTD
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ
∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
πø∞¡¡∏™ πø∞¡¡√À
πˆ¿ÓÓË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 2, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2236, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
6 ª·˝Ô˘, 2014.
A.E.2865
————
MEDITERRANEAN LEISURE LIMITED
¡· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¿ÚÎˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¿Úη ‹ ¯ÒÚÔ˘˜.
πÚÏ·Ó‰›·
¢øƒ√™ §À∫√Àƒ°√™
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 2-4, CAPITAL CENTER, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
A.E.2866
————
WIZZ AIR HUNGARY AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY
∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ
√˘ÁÁ·Ú›·
DIORATICO SECRETARIAL LTD
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 3, EMERALD COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
12 ª·˝Ô˘, 2014.
A.E.2867
————
BENGA INTERNATIONAL GMBH
∏ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂȉÒÓ Ù·Íȉ›Ô˘,ÙÛ¿ÓÙ˜ Ìfi‰·˜, ÙÛ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÙÛ·ÓÙÒÓ.
°ÂÚÌ·Ó›·
∞¡¢ƒ∂∞™ °π∞¡¡∞∫√À
¢ÚfiÌÔ˜ 104, 28, ¶¿Óˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4130, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
13 ª·˝Ô˘, 2014.
A.E.2868
————
HORS (UK) LIMITED
∞ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÂȉÒÓ Î·Ê¤ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.
∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
πƒπ¡∞ π°∫¡∞∆√µ™∫∞
¢È·ÁfiÚÔ˘ 4, KERMIA HOUSE, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
20 ª·˝Ô˘, 2014.
A.E.2869
1114
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
LINE POINT GLOBAL UK LIMITED
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ.
∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
∫ƒπ™∆π¡∞ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 30, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 104, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) BITASPECT LIMITED
(‚) ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘
(Á) ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
(‰) C.SAVVA & ASSOCIATES LTD
¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 75, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2063, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
27 ª·˝Ô˘, 2014.
√ ¶∂ƒπ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ¡√ª√™, ∫∂º. 113
————
¢È·ÁÚ·Ê‹ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
A.E.2870
A.E.2871
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔ ªËÙÚÒÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘.
ªÂ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÁÚ·Ê‹˜
EAGLE STAR LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014.
∞.E.585
————
ADMIRAL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
13 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014.
∞.E.1041
————
JETHRO CORPORATE SERVICES CORP.
25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2013.
∞.E.2330
————
SNC-LAVALIN OPERATIONS & MAINTENANCE INC.
8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014.
∞.E.2611
√ª√ƒƒÀ£ª√π ∫∞π ∂∆∂ƒ√ƒƒÀ£ª√π ™À¡∂∆∞πƒπ™ª√π
∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∂™ ∂¶ø¡Àªπ∂™
————
√ ¶∂ƒπ ™À¡∂∆∞πƒπ™ªø¡ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫ø¡ ∂¶ø¡Àªπø¡
¡√ª√™, ∫∂º. 116
∂ÁÁÚ·Ê‹ √ÌfiÚÚ˘ıÌˆÓ Î·È ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ıÌˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ √ÌfiÚÚ˘ıÌÔÈ Î·È ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ıÌÔÈ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘.
(∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ٷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ‰ËÏ. (·) ŸÓÔÌ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, (‚) º‡ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, (Á) ¢È‡ı˘ÓÛË ∆fiÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, (‰) √ÓfiÌ·Ù· Î·È ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ™˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ, (Â) ÃÚÔÓÈ΋
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜, ŸÚÔÈ ¢È¿Ï˘Û˘, (˙) ÷ڷÎÙ‹Ú· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, (Ë) ∫·Ù·‚ÏËı¤Ó ¶ÔÛfi, (ı) ∆ÚfiÔ˜ ¢¤ÛÌ¢Û˘ (È) ∏ÌÂÚ.
∂Ó¿Ú͈˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È (Î) ÕÏÏ· √ÓfiÌ·Ù·). ∏ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È
∫˘Úȷ΋.
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(Â)
(˙)
(Ë)
(ı)
(È)
π¢πø∆π∫√ ºƒ√¡∆π™∆∏ƒπ√ "EDUKATE"
π‰ÈˆÙÈÎfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
∫ÒÛÙ· ªÈÛÈ·Ô‡ÏË 7, ∫¿Ùˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2450, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∂À∞°°∂§π∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∫ÒÛÙ· ªÈÛÈ·Ô‡ÏË 7, ∫¿Ùˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2450, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
ª∞ƒπ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
∫ÒÛÙ· ªÈÛÈ·Ô‡ÏË 9, ∫¿Ùˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2450, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∂ã·fiÚÈÛÙÔÓ. ¢È·Ï‡ÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ.
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
-∏ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È Ë ª·Ú›· ÷ڷϿÌÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ·˘Ù‹Ó Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
01/05/2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12271
1115
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
(Â)
(˙)
(Ë)
(ı)
(È)
F.A.Y.D. FASHION
¶ÒÏËÛË ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ ̤ۈ internet
§ÈÛÙ 12µ, ∆.∫. 6056, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
∞°°∂§π∫∏ µ∞ƒø™πø∆∏
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 7, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7103, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
ªπÃ∞§∏™ µ√Àƒ∏™
§ÈÛÙ 12µ, ∆.∫. 6056, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
¡π∫√§ ∫√Àƒ∆∂§§√™
∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ 7∞, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
∂ã·fiÚÈÛÙÔÓ. ¢È·Ï‡ÂÙ·È ·Ó Î·È fiÙ·Ó ‰Ôı› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔÓ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ ÁÚ·Ù‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
-√È ªÈ¯¿Ï˘ µÔ˘Ú‹˜, ¡ÈÎfiÏ ∫Ô˘ÚÙ¤ÏÏÔ˜ Î·È ∞ÁÁÂÏÈ΋ µ·ÚˆÛÈÒÙË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
15/04/2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12272
————
(·) µ∞ƒ¡∞µ∞™ ∞™∏ª∂¡√™ & Àπ√™
(‚) ¢È·Ù‹ÚËÛË ÛÙ·ıÌÔ‡ ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘, ÏÈ·ÓÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÌÔÚ›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
(Á) ªÈÛÈ·Ô‡ÏË & ∫·‚¿˙ÔÁÏÔ˘ 73, ∆.∫. 3012, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) µ∞ƒ¡∞µ∞™ ∞™∏ª∂¡√™
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 18, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
Ãπ™∆√™ ∞™∏ª∂¡√™
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 18, ∆.∫. 3021, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ∂ã·fiÚÈÛÙÔÓ. ¢È·Ï‡ÂÙ·È ·Ó Î·È fiÙ·Ó ‰Ôı› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ (2) ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÁÚ·Ù‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √ µ·ÚÓ¿‚·˜ ∞ÛË̤ÓÔ˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈã·˘Ù‹Ó
Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘.
(È) 01/04/2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12273
————
(·) A & I OLIVEWOOD
(‚) °ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ
(Á) ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡£√À™∞ °∞µƒπ∏§
∂˘·ÁfiÚ· ¶·ÏÏËηڛ‰Ë 2, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
πºπ°∂¡∂π∞ °∞µƒπ∏§
∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ∂ã·fiÚÈÛÙÔ. ¢È·Ï‡ÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) ∏ ∞ÓıÔ‡Û· °·‚ÚÈ‹Ï Î·È Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· °·‚ÚÈ‹Ï ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹
Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡.
(È) 07/03/2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12274
————
(·) AC ALTENS ENGINEERING
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ - ªË¯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ
(Á) ∞›·ÓÙÔ˜ 6, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2221, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Ãπ™∆√™ °∂øƒ°π∞¢∏™
∞›·ÓÙÔ˜ 6, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2221, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∞¡¢ƒ∂∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
∞›·ÓÙÔ˜ 6, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2221, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ∂ã·fiÚÈÛÙÔÓ. ¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛË.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √ ÃÚ›ÛÙÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó
·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈã·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
(È) 05/05/2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12275
1116
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
KALLONAS TRADING & CO
∂ÌfiÚÈÔ
¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ 33, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
¡∂∫∆∞ƒπ√™ ∫∞§§√¡∞™
¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ 33, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
Ãπ™∆√™ ∫∞§§√¡∞™
¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ 33, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰È·Ï˘ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏÔÓ¿˜ Î·È Ô ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ∫·ÏÏÔÓ¿˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó
·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
(È) 02/04/2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12276
————
(·)
(‚)
(Á)
(‰)
CCP PROFESSIONAL SERVICES
§ÔÁÈÛÙ¤˜, ∂ÏÂÁÎÙ¤˜, √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ
∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ 33, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ∆.∫. 1061, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
C & P ACCOUNTANTS LTD
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 10, LILIANA BUILDING, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞Á. √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
C Z ACCOUNTANTS LTD
∞Á. πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ 27∞, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2049, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· ‰È·Ï˘ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √È C&P ACCOUNTANTS LIMITED Î·È CZ ACCOUNTANTS LTD ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·,
‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡.
(È) 02/05/2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12277
————
(·) SWEETVANILLA BAKE SHOP
(‚) ∫·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÂȉÒÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ (ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ & ÌË)
(Á) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) £∂√¡π∆™∞ ∏§π∞
™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ §¤Ó· 1, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∫§∂π∆√À
∞Ú¯. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 2, ∫ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿, ∆.∫. 2660, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· ‰È·Ï˘ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) ∏ £ÂÔÓ›ÙÛ· ∏Ï›· Î·È Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∫Ï›ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹
Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ô ÎÔÈÓÔ‡.
(È) 12/05/2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12278
————
(·) Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶. Ãπ™∆√À & Àπ√π ∞°∂§∞¢√∆ƒ√º√π
(‚) ∞ÁÂÏ·‰ÔÙÚÔÊ›·
(Á) ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 15, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫Àƒπ∞∫√™ Ã. ¶∞¡∞°πø∆√À
ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 15, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
Ãπ™∆√™ Ã. ¶∞¡∞°πø∆√À
ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 15, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
∂§§∏ Ã. Ãπ™∆√À
ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 15, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶. Ãπ™∆√À
ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 15, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· ‰È·Ï˘ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶. ÃÚ›ÛÙÔ˘, ŒÏÏË Ã. ÃÚ›ÛÙÔ˘, ÃÚ›ÛÙÔ˜ Ã. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ã. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈã·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
(È) 07/05/2014
23 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12279
1117
(·) A.K. ANDREOU ADVANCED JOINT VENTURE
(‚) ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÌ˯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÌÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ "∞¡∞µ∞£ªπ™∏ ∆√À ∂ª¶√ƒπ∫√À ∆ƒπ°ø¡√À ª∂∆∞•À ∆ø¡ §∂√º√ƒø¡ ∞ƒÃ. ª∞∫∞ƒπ√À °, ∂À∞°√ƒ√À ∫∞π ™∆∞™π∫ƒ∞∆√À™"
(Á) ∞Ú¯.ª·Î·Ú›Ô˘ πππ,∂˘·ÁfiÚÔ˘ & ™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ £∂√Ã∞ƒ√À™
¶¤ÏÔÔ˜ 2, ∆.∫. 1101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∞¡¢ƒ∂∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
°È·ÛÔ˘Ì‹ Ãã£ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ 20, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2224, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
¶∞¡∆∂§∏™ ªπ∫√Àƒ∏™
¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 6, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2320, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
Ãπ™∆∞∫∏™ ¶∞¶∞Ãπ™∆√º√ƒ√À
™Ì‡ÚÓ˘ 58B, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2401, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
™∞µµ∞™ ™∞µµ∞
ƒ·¯‹Ï 7, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2039, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
A.K. ANDREOU ADVANCED ENGINEERING LTD
28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 75, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
PAUL TRAYNOR
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
Hewlett House 7F, Havelock Terrace, SW8 4AS, London, ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
(Â) ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏˆÊfiÚˆÓ
ª·Î·Ú›Ô˘, ∂˘·ÁfiÚÔ˘ & ™Ù·ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) O ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫‡ÚÔ˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ‰/ÓÙ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∏∂226559 A.K. ANDREOU ADVANCED ENG. ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓË ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊË ÁÈã·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘.
(È) 20/05/2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12280
————
(·) AGF ALTERNATIVE GREEN FOOD
(‚) ∂Í·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚ÔÓÙˆÓ
(Á) º·ÓÂڈ̤Ó˘ 2, ¶¿Óˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2460, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Ãπ™∆π¡∞ ∞¡∞™∆∞™π√À
¢ËÌ‹ÙÚË §ÈÌ¤ÚÙË 3, ∞ÛÙÚÔÌÂÚ›Ù˘, ∆.∫. 2722, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
£∞¡∞™∏™ ™∆∞Àƒ√À
º·ÓÂڈ̤Ó˘ 2, ¶¿Óˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2460, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· ‰È·Ï˘ı› ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √ £·Ó¿Û˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈã·˘Ù‹ Ì ÙÔ
fiÓÔÌ· Ù˘.
(È) 25/04/2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12281
————
(·) ETENSIO TRADING
(‚) ∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ˘ËÚÂۛ˜
(Á) ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞¡∆∂§∏™ ™∞ƒ∞¡∆∂§∏™
ÃÒÚ· ÀËÎ.: °·ÏÏ›·
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË µ·Ï·ˆÚ›ÙË 8, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2107, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
JEAN PAUL MANOLERIS
ÃÒÚ· ÀËÎ.: °·ÏÏ›·
∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ 6, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2370, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
THOMAS POIZAT
ÃÒÚ· ÀËÎ.: °·ÏÏ›·
ªÂÓÂÔ‡ 87, ∫›ÙÈ, ∆.∫. 7550, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) ¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó Î·È fiÙ·Ó ‰Ôı› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ (1) ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÚ·Ù‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¤Ó· Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
(˙) √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜
(Ë) -(ı) √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™·Ú·ÓÙ¤Ï˘, Ô Thomas Poizat Î·È Ô Jean Paul Manoleris ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ίˆÚÈṲ̂ӷ.
(È) 27/03/2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12282
1118
√ª√ƒƒÀ£ª√π ∫∞π ∂∆∂ƒ√ƒƒÀ£ª√π ™À¡∂∆∞πƒπ™ª√π
∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∂™ ∂¶ø¡Àªπ∂™
————
√ ¶∂ƒπ ™À¡∂∆∞πƒπ™ªø¡ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫ø¡ ∂¶ø¡Àªπø¡
¡√ª√™, ∫∂º. 116
∞ÏÏ·Á¤˜ Û √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ Î·È ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜
√È ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ √ÌfiÚÚ˘ıÌˆÓ Î·È ∂ÙÂÚfiÚÚ˘ıÌˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó
¯ÒÚ· ÛÙȘ Èfi οو ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘.
°∂øƒ°√∫∆∏¡√∆ƒ√ºπ∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ ∞¢∂§º√π §À∆ƒ∞
∞ıË·›ÓÔ˘, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
¡¤Ô˜ ∆ÚfiÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘:
∏ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· °. §‡ÙÚ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó
Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘.
¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ¡¤ˆÓ ™˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ:
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜
¶∞¡∞°πø∆∞ °. §À∆ƒ∞
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 65, ∞ıË·›ÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
∆·˘Ù.: 0 ∂¿ÁÁÂÏÌ·:
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜
∫§∂√¶∞∆ƒ∞ °. §À∆ƒ∞ ∫∞∆™π∞ƒ∏
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 65, ∞ıË·›ÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
¶·Ú·›ÙËÛË ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˘:
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜
°∂øƒ°π√™ ¡. §À∆ƒ∞
7 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014.
KINANIS & CO
Egypt 12, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
————
™.3459
¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ¡¤ˆÓ ™˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ:
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜
Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ª∂πµ∞∆Σ∏™
°È¿ÁÎÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 28, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 304, ∆.∫. 1048, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∆·˘Ù.: 0 ¢È·‚.: ∂¿ÁÁÂÏÌ·: ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ §·Ù. ŸÓÔÌ·: CHARALAMBOS MEIVATZIS
√ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜
∂πƒ∏¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À
™fiψÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 24, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
∆·˘Ù.: 616141 ∂¿ÁÁÂÏÌ·: ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ §·Ù. ŸÓÔÌ·: IRENE CHRISTODOULOU
7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014.
™.8678
√ª√ƒƒÀ£ª√π ∫∞π ∂∆∂ƒ√ƒƒÀ£ª√π ™À¡∂∆∞πƒπ™ª√π
∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∂™ ∂¶ø¡Àªπ∂™
_____________
√ ¶∂ƒπ ™À¡∂∆∞πƒπ™ªø¡ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫ø¡ ∂¶ø¡Àªπø¡
¡√ª√™, ∫∂º. 116
¢È·ÁÚ·Ê‹ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔ ªËÙÚÒÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘.
ªÂ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÁÚ·Ê‹˜
BILFO ENGINEERING CO.
2 ª·˝Ô˘, 2014.
∞¡¢ƒ∂∞™ ∞À•∂¡∆π√À °∂øƒ°π√À & ™π∞
26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014.
————
™.10126
™.10310
————
∫√Σ∂ƒπ ∫∞º∂™∆π∞∆√ƒπ√
6 ª·˝Ô˘, 2014.
™.12262
1119
√ª√ƒƒÀ£ª√π ∫∞π ∂∆∂ƒ√ƒƒÀ£ª√π ™À¡∂∆∞πƒπ™ª√π
∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∂™ ∂¶ø¡Àªπ∂™
————
√ ¶∂ƒπ ™À¡∂∆∞πƒπ™ªø¡ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫ø¡ ∂¶ø¡Àªπø¡
¡√ª√™, ∫∂º. 116
∂ÁÁÚ·Ê‹ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∂ˆÓ˘ÌÈÒÓ
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚfiÓÔȘ ÙÔ˘ Èfi ¿Óˆ ¡fiÌÔ˘. (∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›·
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ٷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 52 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ‰ËÏ. (·) ŸÓÔÌ· ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∂ˆÓ˘Ì›·˜, (‚) º‡ÛË
∂ÚÁ·Û›·˜, (Á) ¢È‡ı˘ÓÛË ∆fiÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, (‰) ŸÓÔÌ·, ¢È‡ı˘ÓÛË π‰ÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÀËÎÔfiÙËÙ· ÂÊ' fiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È
∫˘Úȷ΋, (Â) ∏ÌÂÚ. ∂Ó¿Ú͈˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.)
(·) G A PHARMA CONSULTING
(‚) º·Ú̷ΛÔ
(Á) ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 21, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) º∞ƒª∞∫∂π√ ª∞πƒ∏ ∞¡∆ø¡π√À §∆¢
∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡ 27, ∆.∫. 1025, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2009
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∆√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ §√À∫√Àªπ & ™√À∆Σπ√À∫√™ ∆∏™ ÃÀ™ø™
(‚) ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
(Á) ª·Ú·ı¿ÛÛ·, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ÃÀ™ø Ã∞∆Σ∏¡π∫√§∞√À
√›ÎÔ˜ ª·Ú·ı¿Û·˜, ∆.∫. 2867, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2006
2 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) CELSIUS SNACK BAR
(‚) ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ snack bar
(Á) ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 12, ∆.∫. 2866, Leykvs;ia, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
¢Ú¿Ì·˜ 4, ∫·ÌÈ¿, ∆.∫. 2644, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ¶∞ƒ∞°∫∞ ¶√∆√º∞°∂π√ ∞∫
(‚) ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È fiÏ· Ù· Û˘Ó·Ê‹
(Á) √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ 24, ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÛÛ·, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆ƒ∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
√‰˘ÛÛ¤· ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ 24, ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÛÛ·, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) MICROMEDIA SYSTEMS CYPRUS
(‚) ¶ÒÏËÛË Î·È ÂȉÈfiÚıˆÛË ∏/À Î·È Û˘Û΢ÒÓ
(Á) ŒÎÙˆÚÔ˜ 1, °ÂÚÔÛ΋Ô˘, ∆.∫. 8201, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡¢ƒ∂∞™ ª∂ƒ∫√Àƒπ√À
ŒÎÙˆÚÔ˜ 1, °ÂÚÔÛ΋Ô˘, ∆.∫. 8201, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ ™∆ƒ√À£√™
(‚) °ÂˆÚÁÔÎÙËÓÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
(Á) ∞οÎÈ, ∆.∫. 2720, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ™∆ƒ√À£√À
¡›ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ 4, ∞οÎÈ, ∆.∫. 2720, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2002
5 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) THE BRUNCH CLUB LIMASSOL BY A.I.
(‚) ∂ÙÔÈÌ·Û›· ÂÏ·ÊÚÔ‡ Úˆ˚ÓÔ‡ - Á‡̷ÙÔ˜
(Á) ∞Á›Ô˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘ 3, ∆.∫. 3036, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
E.E.40278·
E.E.40279·
E.E.40280·
E.E.40281·
E.E.40282·
E.E.40283·
1120
(‰) ∞¡¢ƒπ∞¡∞ π∞∫øµ√À
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 11, ∂Ú‹ÌË, ∆.∫. 4630, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40284·
————
(·) MARKENO METAL SERVICES
(‚) ªÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜
(Á) √χÌÔ˘ 14B, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7041, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂§∂¡∞ ª∞ƒ∫√À ¡√™∫√µ∞
√χÌÔ˘ 14B, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7041, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40285·
————
(·) RUM BOUTIQUE
(‚) ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˘ÌÈÔ‡
(Á) °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ã, 76, Sea Breeze Bldg, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 3, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) SOCRATOS DISTRIBUTORS LTD
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 87-89, NICOLAOU & ZAVOS CENTER, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40286·
————
(·) K.P. SWEETEN UP
(‚) ¶·ÁˆÙ·Ú›·, ∫ÚÂÂÚ‡
(Á) §˘Î·‚ËÙfi˜ 52∞, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2401, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) KYRIACOS HUMBERT
ÃÒÚ· ÀËÎ.: °·ÏÏ›·
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 20µ, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2333, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40287·
————
(·) ª.√.º. ™ø∆∏ƒ∞™
(‚) ™˘Û΢·Û›· Î·È ÒÏËÛË ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
(Á) ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 18, ™ˆÙ‹Ú·, ∆.∫. 5390, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª.√.º (ª∂∆√Ãπ∫∏ √ª∞¢∞ º£∞ƒ∆√¶∞ƒ∞°ø°ø¡) ™ø∆∏ƒ∞™ ¢∏ª√™π∞ §∆¢
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2, ™ˆÙ‹Ú·, ∆.∫. 5390, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 26 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40288·
————
(·) MOVIMENTO SCHOOL OF DANCE
(‚) ÃÔÚfi˜
(Á) 7 ¢ÚfiÌÔ˜ 6, ∆.∫. 4157, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Ãπ™∆√™ ¡∂§§√™
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∂ÏÏ¿‰·
77 ¢ÚfiÌÔ˜ 11, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, ∆.∫. 4170, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
5 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40289·
————
(·) WHEEL ALIGNMENT CENTER ACHILLEAS CHRISTODOULOU
(‚) ª¤ÙÚËÌ· ∆ÈÌÔÓÈÔ‡ Î·È ˙‡ÁÈÛÌ· ∆ÚÔ¯ÒÓ
(Á) §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë 12, √ÌfiÓÔÈ·, ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞Ãπ§§∂∞™ Ãπ™∆√¢√À§√À
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë 12, √ÌfiÓÔÈ·, ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
6 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40290·
————
(·) MATRIOSHKA FOOD TRADING
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ ÙÚÔʛ̈Ó
(Á) µ·ÛÈϤˆ˜ ∂˘·ÁfiÚÔ˘ 20, ∆.∫. 6023, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) £∂√¢øƒ√™ º√À¡∆∞™
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∂ÏÏ¿‰·
∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˘ 2, CITY WITCH 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 6027, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
6 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40291·
1121
(·) MC COCOS OIL 1
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ µÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ô coconut oil
(Á) ™Î·ÏÔ˘ÈÒÓ 4, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) MOROX CONSULTING LIMITED
™Î·ÏÔ˘ÈÒÓ 4, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) LORDS PRODROMOU HOLDINGS
(‚) °ÂÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ
(Á) ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 110, ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·, ∆.∫. 5380, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√À
∂˘ÚÈ›‰Ë 16, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5290, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) PERFECT SMILE KARAMANI DENTAL CLINIC
(‚) √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
(Á) ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ 2, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞ºƒ√À§∞ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏
∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ 2, ¶¤ÁÂÈ·, ∆.∫. 8560, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
6 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) I.S.S. INTEGRATED SUPPORT SOLUTIONS
(‚) ∫·Ù·Û΢‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÒÏËÛË, ÂȉÈfiÚıˆÛË ÎÏ.
(Á) µ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, ∆.∫. 3075, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡¢ƒ√À§§∞ ¶∞¡∞°∏
µ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, ∆.∫. 3075, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DANTELA BOUTIQUE
(‚) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ˆÏ‹Ûˆ˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘
(Á) ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 91∞, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 3066, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆ƒ√À§§∞ KOYTA
∞ÁÚ›· 5, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∆.∫. 3061, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) D.P. HOME EXPRESS & PROPERTY MANAGEMENT
(‚) √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ & ∞¡∞∫∞π¡π™∂π™ √π∫√¢√ªø¡
(Á) √ÌÔÓÔ›·˜ 31, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¶π™π∏∞™
√ÌÔÓÔ›·˜ 31, ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2571, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) OINOSCENT
(‚) ∫¿‚· - Wine Bar
(Á) §‹‰Ú·˜ 199, ∆.∫. 1011, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) KOYIA IACOVOU SPECIALTY SHOP LIMITED
™·‚‚¿ÎË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 4, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2363, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
7 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) PRIVATE INSTITUTE GO EDUCATION
(‚) ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·
(Á) ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 6, ∫¿Ùˆ §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2330, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫√§∞™ ¡π∫√§∞√À
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 6, ∫¿Ùˆ §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2330, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
8 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40292·
E.E.40293·
E.E.40294·
E.E.40295·
E.E.40296·
E.E.40297·
E.E.40298·
E.E.40299·
1122
(·) M.A.Y MY DREAM WEDDING CYPRUS PLANNING SERVICES
(‚) µÔ‹ıÂÈ· ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
(Á) ∫·Ì¤ÏÈ·˜ 20, ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ∞ °π∞¡¡∏
∫·Ì¤ÏÈ·˜ 20, ∆.∫. 3110, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
8 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40300·
————
(·) °. ª. ∆√ ∆™π°∞ƒ∞¢π∫√
(‚) ¶ÒÏËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘
(Á) §¿ÚÓ·ÎÔ˜ 30, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ¶ƒ√∫√¶π√À
º·Ï‹ÚÔ˘ 19B, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
8 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40301·
————
(·) MAKOM PETS & FRIENDS
(‚) ∂›‰Ë ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ
(Á) ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ¶··Á·ı·ÁÁ¤ÏÔ˘ 31∞, ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú·, ∆.∫. 2560, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒø ∞¡¢ƒ∂√À
∞Úη‰›Ô˘ 7, §˘ıÚÔ‰fiÓÙ·˜, ∆.∫. 2565, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
8 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40302·
————
(·) VICTORY OF ANGELS
(‚) ƒÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·
(Á) ªfiÚÊÔ˘ 39, ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ·, ∆.∫. 4045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫Àƒπ∞∫∏ ∂§§∏¡∞
ªfiÚÊÔ˘ 39, ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ·, ∆.∫. 4045, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
9 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40303·
————
(·) BETOMALL
(‚) Software and IT Services
(Á) °È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 9, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 210, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ZAPNET LIMITED
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 9, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 210, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40304·
————
(·) SPLENDIDBODY
(‚) πÛÙÔÛÂÏ›‰·, ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÒÏËÛË Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
(Á) ∆›ÌÈÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ 14, ∆fi¯ÓË, ∆.∫. 7740, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡∂∫∆∞ƒπ√™ ªπÃ∞∏§
∆›ÌÈÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ 14, ∆fi¯ÓË, ∆.∫. 7740, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40305·
————
(·) TRANSRUNET
(‚) ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ∫ÂÈ̤ӈÓ
(Á) ∂ÊfiÚÔ˘ 5, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) MARCHENKO VIKTORIYA
ÃÒÚ· ÀËÎ.: √˘ÎÚ·Ó›·
∂ÊfiÚÔ˘ 5, ∞Á›· º‡Ï·, ∆.∫. 3117, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40306·
————
(·) MISS FACE OF THE WORLD
(‚) ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Âȉ›ÍÂˆÓ Ìfi‰·˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂΉËϤˆÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi
(Á) ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·ÙÂÏ¿ÚË 20∞, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∆.∫. 3012, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™∆∞Àƒ√À§§∞ ¡π∫√§∞√À
¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·ÙÂÏ¿ÚË 20∞, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∆.∫. 3012, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40307·
1123
(·) NAILLUSIONS AND MANY MORE
(‚) ∞ÈÛıËÙÈÎfi˜
(Á) ∫ÒÛÙ· ªÈÛÈ·Ô‡ÏË 14µ, ∫¿Ùˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2450, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) µ∞ƒµ∞ƒ∞ ∞¡¢ƒ∂√À
∫ÒÛÙ· ªÈÛÈ·Ô‡ÏË 14µ, ∫¿Ùˆ ¢Â˘ÙÂÚ¿, ∆.∫. 2450, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
12 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40308·
————
(·) GELATERIA ITALIANA DA ALBERTO
(‚) ¶·Ú·ÁˆÁ‹ & ¶ÒÏËÛË ¶·ÁˆÙÔ‡
(Á) ∞Á›·˜ ΣÒÓ˘ 5¢, ∆.∫. 3027, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ALBERTO RINALDO
ÃÒÚ· ÀËÎ.: πÙ·Ï›·
∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 30, ∆.∫. 4632, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40309·
————
(·) LEXCESS
(‚) ¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ∂ÌfiÚÈÔ
(Á) °ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 3, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 102, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) AETERNA CO. LTD
§Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 3, EMERALD COURT, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 103, ∆.∫. 3030, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40310·
————
(·) S.N. LIGO PETS
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
(Á) ∫·Ú·˚ÛοÎË 11, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2414, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫√™ ¡π∫√§∞√À
∫·Ú·˚ÛοÎË 11, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2414, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40311·
————
(·) π°™æ π¡™∆π∆√À∆√ °¡ø™π∞∫∏™ ™Àª¶∂ƒπº√ƒπ∫∏™ æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞™
(‚) ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·
(Á) ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) §√ÀπΣ∞ πø∞¡¡π¢√À
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª¿ÙÛË 16, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40312·
————
(·) N.G. ELEFTHERIA CONVENIENCE STORE
(‚) ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ
(Á) §¿ÚÓ·ÎÔ˜ 28, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™∆∞Àƒ√™ °∂øƒ°π√À
§¿ÚÓ·ÎÔ˜ 28, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2101, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 8 ª·˝Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40313·
————
(·) A.K ¶∂ƒπ™™√™ À¶∂ƒ∞°√ƒ∞
(‚) ÀÂÚ·ÁÔÚ¿
(Á) ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 3, ∫¿Ùˆ ¶ÔÏÂÌ›‰È·, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) A&K FRESHNESS LTD
πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 4, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4180, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
13 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40314·
————
(·) M.G. MY NET GALLERY
(‚) ¶¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Û¯Ôϛ˜ Ì ٤¯ÓË, ‹ÙÔÈ ÒÏËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, ÚÔÒıËÛ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛË ¯ÒÚÔ˘
ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏ‹˜.
(Á) ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 18, ∆.∫. 3046, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ªøÀ™∏
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 18, ∆.∫. 3046, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40315·
1124
(·) BLUE OASIS SNACK BAR
(‚) Take-Away / Snack Bar
(Á) Sandy Beach Villas
Block A, ª·Î¤Ó˙˘ ¶·Ï¤ ¶·ÛÈ¿, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ¶π∂ƒπ¢∏™
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ 3∞, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2362, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40316·
————
(·) S. KOKKINIS INDUSTRIAL PLANT TRAINING SCHOOL
(‚) ∫·Ù·ÚÙ‹Û˘ ªË¯·ÓÔ‰ËÁÒÓ
(Á) ∫˘ıÚÂÒÙË 7, ∆.∫. 1027, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) M.O.T(MOTOR CARS ON TEST) LIMITED
∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ 7, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1026, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40317·
————
(·) CONDOR - CARTRIDGES & SPORTS GEAR
(‚) ∂ÌÔÚ›· ΢ÓËÁÂÙÈÎÒÓ & ÂȉÒÓ sports
(Á) ª·Ú›ÓÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï 8∞, √ÌfiÓÔÈ·, ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) PROVET LIMITED
ª·Ú›ÓÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï 8∞, √ÌfiÓÔÈ·, ∆.∫. 3052, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40318·
————
(·) MOVEMBER CYPRUS
(‚) ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (marketing) Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË
˘ËÚÂÛÈÒÓ
(Á) Kennedy 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Ãπ™∆√¢√À§√™ °π∞°∫√À
∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 302, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40319·
————
(·) A.K. MACRONISSOS BEACH VILLAS
(‚) ¢È¿ıÂÛË ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË Î·È ‹ ÒÏËÛË
(Á) ¡ËÛÛ› 138, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) LOU.AND TOURIST ENTERPRISES LIMITED
1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 19, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5281, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40320·
————
(·) CP PANTZIAROS AUTO SERVICE
(‚) °Î·Ú¿˙ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (ÈÛÈÒÌ·Ù·, ‰ÈfiÚıˆÛË Î·È service ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ)
(Á) µÈÔÙ¯ÓÈ΋ ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿˜ 9, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, ∆.∫. 2103, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫ø™∆∞™ ¶∞¡∆Σπ∞ƒ√™
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· 31, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ª·˝Ô˘, 2007
14 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40321·
————
(·) I CANFIX IT
(‚) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘, ÂÈÛ΢¤˜, ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÀËÚÂۛ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ.
(Á) 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 52, ∞ıˤÓÔ˘, ∆.∫. 7600, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) IT¡ NETWORKS LIMITED
Kennedy 8, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, ∆.∫. 1087, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40322·
————
(·) ∂¡ ¶∞ƒ√¢ø ƒ√ÀÃ∞ - ¢øƒ∞ - ∞•∂™√À∞ƒ
(‚) °˘Ó·ÈΛ· ŒÓ‰˘ÛË
(Á) ∞Ṳ́ÓÈ΢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ 24, ∆.∫. 6022, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ∞ °∞µƒπ∏§
∞Ṳ́ÓÈ΢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ 24, ∆.∫. 6022, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40323·
1125
(·) SHANTEL
(‚) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ƒÔ‡¯ˆÓ
(Á) ¶ÚˆÙ·Ú¿ 67, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5296, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) G.F.T. FLOURIS ENTERPRISES LIMITED
1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 120, ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ∆.∫. 5280, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) FANATIX - DANCE & FITNESS STUDIO
(‚) ÃÔÚfi˜ Î·È Fitness
(Á) µ·ÛÈϤˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 7, ∆.∫. 3075, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ÃÀ™ø §À™∏
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
∂˘·ÁfiÚ· ∫·Ú·ÁˆÚÁÈ¿‰Ë 3µ, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ∆.∫. 3081, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) CANDY MALL
(‚) ¶·ÁˆÙ·Ú›·
(Á) °ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 4, ∆.∫. 4005, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ√™ π∞∫øµ√À
∆ÚÈ˙›Ó˘ 3A, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4003, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 26 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) PHOEBUS APOLLON CREATIVE MUSIC & AUDIO ENTERPRISES
(‚) ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ, ∏¯ÔÏË„›·, ÂÓÔÈΛ·ÛË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÂÍÔ˘ÏÈÛÌÔ‡
(Á) ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ∫√Àƒ√À™π∏™
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 402, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2408, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) OMBRE HAIR STUDIO BY ANGELA ANTONIADOU
(‚) ∫ÔÌً̈ÚÈÔ
(Á) ∞Ó‰Ú¤· πˆ¿ÓÓÔ˘ 14, ∆.∫. 8047, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆Σ∂§∞ ∞¡∆ø¡π∞¢√À
∫¤Ú΢ڷ˜ 3, APALONA COMPLEX, B 1, ∞Á›· ª·ÚÈÓÔ‡‰·, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
15 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DJ ETERO
(‚) ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹¯Ô˘ , Ds & ʈÙÈÛÌÔ‡
(Á) ÷ÏÎȉÈ΋˜ 24∞, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7100, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫ø™∆∞™ •π√Àƒ√À¶¶∞™
÷ÏÎȉÈ΋˜ 24∞, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7100, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) EASYBOOK HBC
(‚) ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÀËÚÂۛ˜ / ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋ µÈÔÌ˯·Ó›·
(Á) °È·ÛÔ˘Ì‹ ∫ÈϤ 46, ºÚ¤Ó·ÚÔ˜, ∆.∫. 5350, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) FXWEB TECHNOLOGIES LTD
°È·ÛÔ˘Ì‹ ∫ÈϤ 46, ºÚ¤Ó·ÚÔ˜, ∆.∫. 5350, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 31 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DREAMS & LACE E.K.
(‚) §È·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ÂȉÒÓ Á¿ÌÔ˘ & ‚¿ÊÙÈÛË
(Á) §Ô˘Î‹ ∞ÎÚ›Ù· 23, ∆.∫. 1100, ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∏
ºÈÏ›Ô˘ 39, ∆.∫. 2363, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40324·
E.E.40325·
E.E.40326·
E.E.40327·
E.E.40328·
E.E.40329·
E.E.40330·
E.E.40331·
1126
(·) CALMA CAFE BAR RESTAURANT
(‚) ∫·Ê¤ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ
(Á) ∂‰ÈÓ›Ô˘ 3, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4521, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) CAFE CALMA LIMITED
√Ì‹ÚÔ˘ & ∞Ú¿¯Ô‚·˜, ALASIA HOUSE, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 26 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40332·
————
(·) CALMA CVIEW CAFE
(‚) ∫·ÊÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ
(Á) ∂‰ÈÓ›Ô˘ 3, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4521, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) CAFE CALMA LIMITED
√Ì‹ÚÔ˘ & ∞Ú¿¯Ô‚·˜, ALASIA HOUSE, ∆.∫. 3096, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 26 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40333·
————
(·) ¶∞°ø∆∞ƒπ∞ √ °§À∫∞™
(‚) ¶·ÁˆÙ·Ú›·
(Á) ∞Á›·˜ º˘Ï¿Íˆ˜ 131, ∆.∫. 3083, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ÃÀ™∏™ ª∂∆∞•∞™
µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ 12, ∆.∫. 3085, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40334·
————
(·) KAZ OIL
(‚) ∞ÁÔÚ¿, ÒÏËÛË, ÂÌÔÚ›·, Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‚ÚÒÛÈÌˆÓ ÂÏ·›ˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ηÈ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¿ÓÙÏËÛ˘, ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚÔÌÂÙ‹ÛÂȘ, ÂÍÂÚ‡ÓËÛË, ·fiÛ·ÛË, Û˘ÏÏÔÁ‹, ·ÁÔÚ¿, ÒÏËÛË ÎÙÏ
ÔÚ˘ÎÙÒÓ, ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ.
(Á) ∞Á›Ô˘ ∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ 1, ∫ÔÊ›ÓÔ˘, ∆.∫. 7735, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫ø™∆∞™ ∞. Σ∞Ã∞ƒπ∞ §πªπ∆∂¢
∞Á›Ô˘ ∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ 1, ∫ÔÊ›ÓÔ˘, ∆.∫. 7735, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2013
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40335·
————
(·) TIRE POINT
(‚) ¶ÒÏËÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ
(Á) µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ú·‰›Ô˘, ∆ÚÔfi‰Ô˘˜ 6, ∆.∫. 6309, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) M. KARAGEORGIS & SONS LIMITED
∂ÚÌÔ‡ 100-102, ∆.∫. 6022, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 12 ª·˝Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40336·
————
(·) PROMOTEWAY
(‚) ¶ÚÔ‚ÔÏ‹, ÚÔÒıËÛË, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ -·ıÏËÙÒÓ
(Á) ª·ÓÒÏË ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 5∞, ∆.∫. 6041, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Σ∞Ã∞ƒπ∞™ ∫∆øƒ∏™
ª·ÓÒÏË ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 5∞, ∆.∫. 6041, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40337·
————
(·) NIKOU NGS RECORDINGS
(‚) ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú·ÁˆÁ‹
(Á) °Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 59∞, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4180, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ√™ ¡π∫√À
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 59∞, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4180, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
16 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40338·
————
(·) DOLCIAMARO
(‚) πÙ·ÏÈ΋ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋
(Á) ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) LUCIA GRASSO
ÃÒÚ· ÀËÎ.: πÙ·Ï›·
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40339·
1127
(·) AGLIO OLIO E. PEPERONCINO
(‚) πÙ·ÏÈ΋ ∫Ô˘˙›Ó·
(Á) ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) LUCIA GRASSO
ÃÒÚ· ÀËÎ.: πÙ·Ï›·
¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2035, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ¶∂ƒπ¶∆∂ƒ√ ∞.∫.ª.¢.∂. ( ∞°π∞ µ∞ƒµ∞ƒ∞)
(‚) ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ
(Á) °Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 72, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∫∞ƒ¶∞™π∆∏™
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 72, ∫·˚Ì·ÎÏ›, ∆.∫. 1021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DELIVER 4U A.S
(‚) ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜-Delivery
(Á) ªÈ¯·Ï¿ÎË ∫·Ú·ÔÏ‹ 8, ¶ÂÙÚ›‰È·, ŒÌ·, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆ƒ∂∞™ ™∆∞Àƒ√À
ªÈ¯·Ï¿ÎË ∫·Ú·ÔÏ‹ 8, ¶ÂÙÚ›‰È·, ŒÌ·, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ANJO
(‚) ∫·Ù·Û΢‹ ͇ÏÈÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ÛÎÂÏÂÙÒÓ ËÏ›Ô˘ Î·È fiÚ·Ûˆ˜
(Á) °ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 2, ∫ÂÏÏ¿ÎÈ, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞°°∂§√™ Ãπ™∆√º∏
°ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 2, ∫ÂÏÏ¿ÎÈ, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∂™ °∂À™EI™ ∞§∞ ¶∞À§π¡∞
(‚) ¶·Ú·Û΢‹ ÙÚÔʋ̈Ó
(Á) ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 74D, §·ÙÛÈ¿, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞À§π¡∞ √¢À™™∂ø™
∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 74D, §·ÙÛÈ¿, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) PERFORMANCE AUTOMOTIVE N.A.
(‚) °Î·Ú¿˙ ·˘ÙoÎÈÓ‹ÙˆÓ (ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È service)
(Á) ∂ÙÂÔÎÏ¤Ô˘˜ 7, ∆.∫. 3015, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫√™ ∞£∞¡∞∆√™
∞ÓÙÈ¿ÙÚÔ˘ 15A, ∆.∫. 4002, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 5 ª·˝Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ELENA FASHIONHOLIC WEB SITE
(‚) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜
(Á) ∞ÚÌÂÓ›·˜ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂§∂¡∞ ∆™π∞∫√À¶∏
∞ÚÌÂÓ›·˜ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ELENA SOCIALISTA WEB SITE
(‚) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜
(Á) ∞ÚÌÂÓ›·˜ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂§∂¡∞ ∆™π∞∫√À¶∏
∞ÚÌÂÓ›·˜ 7, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, §ÂÈ‚¿‰È·, ∆.∫. 7060, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40340·
E.E.40341·
E.E.40342·
E.E.40343·
E.E.40344·
E.E.40345·
E.E.40346·
E.E.40347·
1128
(·) PANTAHOU PARADISOS BEACH VENUE
(‚) ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶¿ÚÙÈ
(Á) ™ÎÏ¿‚Ô˘ 8, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™ø∆∏ƒ∏™ & ¶∞¡∞°πø∆∏™ Ãπ™∆∞∆™√™ §πªπ∆∂¢
∫·Ù¿ÛËÏ· 17, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∆™π¶√Àƒ∞∫π ª∂Σ∂¢∞∫π ™¡∞∫ ª¶∞ƒ
(‚) ™Ó·Î ª·Ú
(Á) √ı¤ÏÏÔ˘ 1, ∆.∫. 1016, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™øºƒ√¡π√À
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 9, ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1046, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ª·˝Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) M.E.E SUSTAINABILITY MECHANICAL CONSULTANT
(‚) ªË¯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜
(Á) µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 8, °¤ÚÈ, ∆.∫. 2200, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂À°∂¡π√™ ∂À°∂¡π√À
µ·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë 8, °¤ÚÈ, ∆.∫. 2200, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
19 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) SERIAL GRILLER
(‚) ∫ÈÓËÙ‹ ∫·ÓÙ›Ó·
(Á) ÀÔÌÔÓ‹˜ 8, ™˘Ó. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∂§∂¡∏ ∫√∫∫π¡√À
ÀÔÌÔÓ‹˜ 8, ™˘Ó. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÈÛÛ·, ∆.∫. 1047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) AQUA BABIES CYPRUS V.E.
(‚) ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (sports & leisure)
(Á) ¢ÔÌÓ›ÙÛ·˜ §·Ó›ÙÔ˘ ∫·‚Ô˘Ó›‰Ô˘ 11, ∆.∫. 3080, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) µ∞™π§∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√À
¢ÔÌÓ›ÙÛ·˜ §·Ó›ÙÔ˘ ∫·‚Ô˘Ó›‰Ô˘ 11, ∆.∫. 3080, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) CYPRUS SCHOOL OF SOUND (CSS)
(‚) π‰ÈˆÙÈÎfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜
(Á) ¢·ÛÔ˘fiψ˜ 3, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2015, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∫√§π¡πø∆∏™
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∂ÏÏ¿‰·
∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17B, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 204, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2021, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) REVEKKA KAREKLA P-MATE DISTRIBUTOR
(‚) ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÙ·ÒÏËÛË Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
(Á) ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ 16, ºÏ¿ÛÔ˘, ∆.∫. 2843, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ƒ∂µ∂∫∫∞ ∫∞ƒ∂∫§∞ ∫√∫∫π¡√À
∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ 16, ºÏ¿ÛÔ˘, ∆.∫. 2843, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 8 ª·˝Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) LOCA NOCHE ENTERTAINMENT
(‚) √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂΉËÏÒÛˆÓ
(Á) ∞Úη‰›Ô˘ 8, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2312, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∞™∆∞™π√™ ∫Àƒπ∞∫π¢∏™
∞Úη‰›Ô˘ 8, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2312, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40348·
E.E.40349·
E.E.40350·
E.E.40351·
E.E.40352·
E.E.40353·
E.E.40354·
E.E.40355·
1129
(·) √π¡√À §√°√™
(‚) ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÔÚ›· ÎÚ·ÛÈÔ‡
(Á) ¶Ú·ÈÙÒÚÈ, ∆.∫. 8630, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ °∂øƒ°π√À
¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù· 27, ∆.∫. 8011, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, 2013
20 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40356·
————
(·) ZACHAROULAS DESIGN CENTRE
(‚) Graphic Design , Art & Craft
(Á) ∞ÓÙÚ¤· µÏ¿ÌË 3, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2223, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Σ∞Ã∞ƒ√À§∞ ªπÃ∞∏§
∞ÓÙÚ¤· µÏ¿ÌË 3, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2223, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) S. KASSIANOS ESTATES
(‚) ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
(Á) ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 41, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °πøƒ°√™ ∫∞™™π∞¡π¢∏™
ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 41, ∆.∫. 6017, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
20 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) BEXCEL ITHAKI RESIDENCE
(‚) •ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (Hotel Activities / Retirign Residence)
(Á) √χÌÔ˘ 1, BEXCEL MARY COURT, ¶Ï¿ÙÚ˜, ∆.∫. 4028, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) BEXCEL (HOLDINGS) LTD
√χÌÔ˘ 1, BEXCEL MARY COURT, ¶Ï¿ÙÚ˜, ∆.∫. 4028, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) G. PET FOOD
(‚) ¶ÒÏËÛË ÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò·
(Á) ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2039, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞¡∞°πø∆∞ ∫∞∫§∞ª∞¡√À
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∂ÏÏ¿‰·
∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2039, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 13 ª·˝Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) SLEEPING SLOTH
(‚) ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ηٷÛ΢‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
(Á) ∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘ 7, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2029, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) Σ∏¡ø¡ ÃÀ™√™∆√ª√À
∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘ 7, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2029, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DREAM PR AND MARKETING CREATION
(‚) EVENT PLANNING & MARKETING SERVICES
(Á) √χÌÔ˘ µ˘ı˘Ó›·˜ 4, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4521, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞À§π¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
√χÌÔ˘ µ˘ı˘Ó›·˜ 4, ÕÁÈÔ˜ ∆‡¯ˆÓ·˜, ∆.∫. 4521, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∞.π. °Àƒ√∫∞§∞ª∞∫π
(‚) °‡ÚÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Fast-Food
(Á) ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 13, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4181, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞§∫πµπ∞¢∏™ πø∞¡¡√À
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 13, ⁄„ˆÓ·˜, ∆.∫. 4181, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40357·
E.E.40358·
E.E.40359·
E.E.40360·
E.E.40361·
E.E.40362·
E.E.40363·
1130
(·) MAKE TALKTOKKIE
(‚) °∂¡π∫√ ∂ª¶√ƒπ√
(Á) ∞ÎÚÔfiψ˜ 44-46, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 2081, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) L.D.C. CONS LIMITED
∞ÎÚÔfiψ˜ 44-46, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 401, ∆.∫. 2081, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 20 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) X.O. DOWNTOWN 29
(‚) ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·
(Á) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ 18∞, ∆.∫. 6021, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫Àƒπ∞∫√™ ∫Àƒπ∞∫√À
§fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓ· 4, ∆ÂÚÛÂÊ¿ÓÔ˘, ∆.∫. 6307, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
21 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) DLC RENT COLLEXION
(‚) ¢È·‰ÈÎÙ›Ô
(Á) °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ¶·ÙÚÒÓ 1, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ÃÀ™√Ã√™
°ÂÚÌ·ÓÔ‡ ¶·ÙÚÒÓ 1, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2042, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) SG BOLD MEDIA HOUSE
(‚) ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋
(Á) ¶··¯·Úȉ‹ÌÔ˘ 10∞, ÃÏÒڷη, ∆.∫. 8221, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™√ºπ∞ °∂øƒ°π√À
¶··¯·Úȉ‹ÌÔ˘ 10∞, ÃÏÒڷη, ∆.∫. 8221, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 9 ª·˝Ô˘, 2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) MAX BROTHERSFEEL SPORTS
(‚) ¶ÒÏËÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ
(Á) ∫ÔÚÈÙÛ¿ 14, Block B, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2332, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫Àƒπ∞∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
∫ÔÚÈÙÛ¿ 14, Block B, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 101, §·Î·Ù¿ÌÈ·, ∆.∫. 2332, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) CLEVERSMS
(‚) ∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ˘ËÚÂÛ›· Ì·˙ÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ sms
(Á) µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ §¿Úӷη˜, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7110, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) NEGRESCO LIMITED
µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ §¿Úӷη˜, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7110, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 2 ª·˝Ô˘, 2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) NAPA SHORE BOAT PARTY N.S
(‚) ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·„˘¯‹˜
(Á) ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 27, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ºπ¡√™ ª∂§∞™
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 27, ∞Á›· ¡¿·, ∆.∫. 5330, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
22 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ π∞∆ƒπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√-∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∫∞ƒ¢π∞™
(‚) π‰ÈˆÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô
(Á) ™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 215, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) C & S AMERICAN HEART INSTITUTE LIMITED
™‡ÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ 215, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2013
23 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40364·
E.E.40365·
E.E.40366·
E.E.40367·
E.E.40368·
E.E.40369·
E.E.40370·
E.E.40371·
1131
(·) B.S. BECLEVER STORES
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ
(Á) °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÂÓÂÏ¿Ô˘ 18, ∞. ¶·‡ÏÔ˜, ∆.∫. 8020, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) G.C.M.P. LTD
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÂÓÂÏ¿Ô˘ 18, ∞. ¶·‡ÏÔ˜, ∆.∫. 8020, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 19 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
23 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∆∂á√™º∞πƒ∞
(‚) ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∆¤¯Ó˘
(Á) °ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 108µ, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2364, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ºƒ√™ø §π∞¶∏
ºÒÙË ¶›ÙÙ· 3, ÕÁÈÔ˜ ¢Ô̤ÙÈÔ˜, ∆.∫. 2364, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ª·˝Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) APHRODISIAC DANCE SCHOOL
(‚) ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡
(Á) §ÂÌÂÛÔ‡ 2, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2220, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™∆À§π∞¡∞ ¶∞¶∞ªπÃ∞∏§
25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 44, ∞Ú·‰›Ô˘, ∆.∫. 7104, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ZENERGY
(‚) ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ °ÈfiÁη & ÈÏ¿Ù˜
(Á) ™ÂÙÛÒÓ 2µ, ÕÁÈÔÈ √ÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ∆.∫. 1082, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ZENERGY BODY & MIND LTD
¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ 14, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜, ∆.∫. 2333, §·Î·Ù¿ÌÈ·, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) S W L SIMPLE WEIGHT LOSS
(‚) ∂π¢∏ & ™Àª¶§∏ƒøª∞∆∞ ¢π∞∆ƒ√º∏™
(Á) ∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 10, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆π°√¡∏ BAKANA
∞Ó‰Ú¤· ¶·ÙÛ·Ï›‰Ë 10, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2235, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) µƒ∂º√¡∏¶π√∫√ªπ∫√™ ™∆∞£ª√™ ªπ∫ƒ√ ª√À ¶√¡À
(‚) µÚÂÊÔÓËÈÔÎÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜
(Á) °ÚËÁfiÚË §Ô˘‚È¿ 17, æËÌÔÏfiÊÔ˘, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) £∂√¢øƒ∞ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
°ÚËÁfiÚË §Ô˘‚È¿ 17, æËÌÔÏfiÊÔ˘, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) BEYOND SOFTWARE LABS
(‚) ÀËÚÂۛ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜
(Á) °Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 11B, §·Î·Ù¿ÌÂÈ·, ∆.∫. 2310, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 11B, §·Î·Ù¿ÌÂÈ·, ∆.∫. 2310, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 4 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) §.¡ ∫∞ƒµ√À¡√∂¶π§√°∂™
(‚) æËÛÙ·ÚÈ¿ / ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ
(Á) ¶¤ÙÚÔ˘ ∆Û›ÚÔ˘ 47∞-µ-°, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) EROMAMIA FAST FOOD LTD
°Ú›‚· ¢ÈÁÂÓ‹ 78, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡Â¿ÔÏË, ∆.∫. 3101, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 24 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
26 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40372·
E.E.40373·
E.E.40374·
E.E.40375·
E.E.40376·
E.E.40377·
E.E.40378·
E.E.40379·
1132
(·) NEUROBRILLIANT
(‚) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘
(Á) °fiÚ‰ÈÔ˘ ¢ÂÛÌÔ‡ 4∞, ∆.∫. 6045, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ™¶Àƒ√™ Ãπ™∆√À Ã∞ª¶∏
°fiÚ‰ÈÔ˘ ¢ÂÛÌÔ‡ 4∞, ∆.∫. 6045, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) MEMORIES CYPRUS TRADITIONAL PRODUCTS MCTP
(‚) ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
(Á) ∫··‰ÔΛ·˜ 41, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ¡√™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™
∫··‰ÔΛ·˜ 41, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2028, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 5 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) LOVE IT EVENTS
(‚) ¢È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ, ‚·Ù›ÛÂˆÓ ÎÙÏ
(Á) ªÂÛÛËÓ›·˜ 13µ, ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫∏ ¡π∫√§∞√À
ªÂÛÛËÓ›·˜ 13µ, ∆.∫. 8035, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) A.M. FORMA STUDIO
(‚) °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ
(Á) °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï 13, ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞°°∂§√™ ª∞§∞™
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï 13, ∆.∫. 8046, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 12 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) HANI TOU CHRYSOMILOU
(‚) ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÈΛ·˜ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡
(Á) ºÚÔÁÁ¿Ï·ÙÔ˘ 4, ∫·ÏÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∆.∫. 2862, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) EVERESTCO Lπªπ∆∂D
§ÂˆÓ›‰Ô˘ 20, ∆.∫. 1097, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ∞°ƒ√∫∆∏ª∞ ∞. ™∆ƒ√À£√™
(‚) °ÂˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
(Á) ¡¿ÍÔ˘ 27, ∞οÎÈ, ∆.∫. 2720, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) A. M. °∂øƒ°√∫∆∏¡√∆ƒ√ºπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ §∆¢
¡¿ÍÔ˘ 27, ∞οÎÈ, ∆.∫. 2720, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) HOLISTIC CENTRE (CYPRUS) C.R
(‚) ∫¤ÓÙÚÔ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜
(Á) §ÂˆÊ. ÃÏÒڷη˜, PALEMEN COURT, SHOP 1, ÃÏÒڷη, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞¡∞°πø∆∞ ∫√ƒ∆π∂ƒ
§ÂˆÊ. ÃÏÒڷη˜, PALEMEN COURT, SHOP 1, ÃÏÒڷη, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 12 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) π∞∆ƒπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∞¶√™∆√§√™ §√À∫∞™
(‚) π·ÙÚÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜
(Á) ∫Ú·Ù›ÓÔ˘ 51, ∆.∫. 2040, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞§∂•∏™ ™∞ª√À∆∏™
∫Ú·Ù›ÓÔ˘ 51, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2040, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
27 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40380·
E.E.40381·
E.E.40382·
E.E.40383·
E.E.40384·
E.E.40385·
E.E.40386·
E.E.40387·
1133
(·) QUEEN OCEANS SHIPPING & FORWARDING
(‚) ¡·˘ÙÈÏȷο
(Á) ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë 1, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4001, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡∞∆∞™∞ ¡π∫√§∞√À
ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë 1, ª¤Û· °ÂÈÙÔÓÈ¿, ∆.∫. 4001, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40388·
————
(·) ISUPPORTCY
(‚) ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È promotion ΢ÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ
(Á) ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 24∞, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫√§∞™ £∂√Ã∞ƒ√À™
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 24∞, ∆.∫. 6037, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40389·
————
(·) BAKE MY DAY
(‚) ¶ÒÏËÛË ÂȉÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜
(Á) £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 26, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ Ãπ™∆√¢√À§√À
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 26, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 001, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2060, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40390·
————
(·) PAPACHURROS
(‚) ∂ȯ›ÚËÛË ÒÏËÛ˘ ÁÏ˘ÎÒÓ "churros"
(Á) º·›‰Ú·˜ 6∞, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3048, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞¡π∫√™ ¶∞ƒª∞•∏™
º·›‰Ú·˜ 6∞, Σ·Î¿ÎÈ, ∆.∫. 3048, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 7 ª·˝Ô˘, 2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40391·
————
(·) æ∞ƒ√∆∞µ∂ƒ¡∞ ¶∞ƒ∞°∞¢π
(‚) ∂™∆π∞∆√ƒπ√
(Á) ¡Èfi‚˘ 3, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) C.A. SPITALIOTIS CATERING & TRADING LTD
¡Èfi‚˘ 3, ∞ÎÚfiÔÏË, ∆.∫. 1086, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
28 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40392·
————
(·) CH.Y. CHESS GIFT SHOP
(‚) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ÒÚˆÓ
(Á) ∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 39∞, ¶¤Ú· ÃˆÚ›Ô ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2572, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) °π∞¡¡∞ ¡π∫√§∞√À
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ, 39∞, ¶¤Ú· ÃˆÚ›Ô ¡‹ÛÔ˘, ∆.∫. 2572, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 19 ª·˝Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40393·
————
(·) ∞&ø §√πΣ√™ π√ƒ¢∞¡√À™
(‚) √ÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ
(Á) ™Ù·‰›Ô˘ 51, ∆.∫. 6020, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) §√πΣ√™ π√ƒ¢∞¡√À™
∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 10, ANDREAS RESIDENTS, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∞Ú·‰›Ô˘, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 17 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40394·
————
(·) N.Ã. RACE MADNESS
(‚) ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ
(Á) ∫ÒÛÙ· ¶·ÚÙ·Û›‰Ë 3, °ÂÚÔÛ΋Ô˘, ∆.∫. 8201, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) √¡∏™πº√ƒ√™ Ã∞∆Σ∏∞§∂•∞¡¢ƒ√À
∫ÒÛÙ· ¶·ÚÙ·Û›‰Ë 3, °ÂÚÔÛ΋Ô˘, ∆.∫. 8201, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 12 ª·˝Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40395·
1134
(·) π¢πø∆π∫√ ºƒ√¡∆π™∆∏ƒπ√ ∞¡∆ƒ∏ πø∞¡¡√À
(‚) ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ
(Á) øηӛ‰ˆÓ 9, ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, ∆.∫. 3055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆ƒ∏ πø∞¡¡√À
øηӛ‰ˆÓ 9, ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, ∆.∫. 3055, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ª·˝Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) SWAGGERINSTYLE
(‚) ƒÔ˘¯ÈÛÌfi˜
(Á) ∏Ï›· ¶··Î˘ÚÈ·ÎÔ‡ 21, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2414, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) FORTHDESIGN STUDIO LTD
∞Ú¯. ª·Î·Ú›Ô˘ πππ 36, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 1065, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ª·˝Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) YOUSIA
(‚) ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË
(Á) µ·Û›ÏË µÚ˘ˆÓ›‰Ë 6, GALA COURT CHAMBERS, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) AP KYPROS SATELLITES LTD
µ·Û›ÏË µÚ˘ˆÓ›‰Ë 6, GALA COURT CHAMBERS, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∆.∫. 3095, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) A.P. WORKING DOGS - ALL ABOUT
(‚) ∂›‰Ë ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ (ÒÏËÛË)
(Á) °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 12Σ, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2047, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∞ƒ∂§§∏™
∂ÈÚ‹Ó˘ 2, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 201, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2018, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·ÚÙ›Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) YORIGINAL
(‚) ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¶ÒÏËÛË ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡, ηʤ‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ
(Á) ¶ÚÔÔÓÙ›‰Ô˜ 14, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2033, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ªπÃ∞∏§π¢∏™
∂˘·ÁfiÚÔ˘ 27, ∆.∫. 1066, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2014
29 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ¶.∞ ∫√∆√¶√À§∞ §À£ƒ√¢√¡∆∞
(‚) ∂ÎÙÚÔÊ‹ Î·È ÒÏËÛË ÎÔÙÔԇψÓ
(Á) ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 16, §˘ıÚÔ‰fiÓÙ·˜, ∆.∫. 2565, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶. ∞¡∞™∆∞™π√À º∞ƒª §πªπ∆∂¢
ªfi‰ÂÛÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ 16, §˘ıÚÔ‰fiÓÙ·˜, ∆.∫. 2565, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2007
30 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) TOKERO HOUSEWARE
(‚) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ
(Á) £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 52, ∆.∫. 6035, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ºø∆∂π¡∏ ºπ§π¶¶√À
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 52, ∆.∫. 6035, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
————
(·) ª√À™∂π√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫ø¡ ¶ƒ√π√¡∆ø¡ TA KAMINIA
(‚) ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
(Á) °È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 49, ∫¿Ùˆ ¶Ï¿ÙÚ˜, ∆.∫. 4815, §ÂÌÂÛfi, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) CHRISMIRA LTD
°È¿ÓÓÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË 36, ∫¿Ùˆ ¶Ï¿ÙÚ˜, ∆.∫. 4815, §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ª·˝Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40396·
E.E.40397·
E.E.40398·
E.E.40400·
E.E.40401·
E.E.40402·
E.E.40403·
E.E.40404·
1135
(·) JSM LOCAL DIRECTORIES (CYPRUS)
(‚) ∂ΉfiÛÂȘ - ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ
(Á) POTOMOS VILLA
™ÙÂÓ‹, ∆.∫. 8884, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) JANE SUZANNE MCLOUGHLIN
ÃÒÚ· ÀËÎ.: ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
POTAMOS VILLA
™ÙÂÓ‹, ∆.∫. 8884, ¶¿ÊÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40405·
————
(·) N.M.K BLUEPRINT COPY CENTER
(‚) ºˆÙÔÙ˘ÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
(Á) Ã·Ú›Ï·Ô˘ ªÈ¯·‹Ï 1, ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¡π∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À
ÃÚ›ÛÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ 1, §·ÙÛÈ¿, ∆.∫. 2236, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40406·
————
(·) PAGASOFT4U
(‚) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∏/À
(Á) ∫˘Ú¿˜ 11, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2044, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¢∂™¶ø °∞§∞∆∞∫∏ ¶∞¶∞Ãπ§§∂ø™
πˆÓ›·˜ 21, ™ÙÚfi‚ÔÏÔ˜, ∆.∫. 2038, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40407·
————
(·) ∞π£√À™∞ ¢∂•πø™∂ø¡ ∞¡∆ø¡∏™ Σ√ƒ¶∞™
(‚) ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ¿ÚÙ˘, ·ÚÚ·‚ÒÓ˜, Á¿ÌÔ˘˜, ‚·ÊÙ›ÛÂȘ, ÂΉËÏÒÛÂȘ
(Á) §ÂˆÊ. ∫·Ú‡ˆÓ, ∞˘ÁfiÚÔ˘, ∆.∫. 510, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¡∆ø¡∏™ Σ√ƒ¶∞™
§ÂˆÊ. ∫·Ú‡ˆÓ, ∞˘ÁfiÚÔ˘, ∆.∫. 5510, ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40408·
————
(·) P.S.P SOPHOCLEOUS RESELLER
(‚) ªÂÙ·ˆÏËÙ‹˜
(Á) ∂ȉ·‡ÚÔ˘ 6, ∞ÓıÔ‡ÔÏË, ∆.∫. 2300, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ¶∞À§√™ ™√º√∫§∂√À™
∂ȉ·‡ÚÔ˘ 6, ∞ÓıÔ‡ÔÏË, ∆.∫. 2300, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40409·
————
(·) A.F.C. 1926
(‚) ¶ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ / marketing
(Á) ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ∞¶√∂§ ¶√¢√™º∞πƒ√ (¢∏ª√™π∞) §πªπ∆∂¢
¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 39, ¢È·Ì/°Ú·ÊÂ›Ô 301, ∆.∫. 1075, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 8 ª·˝Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40410·
————
(·) DESIGNER OF THE YEAR AWARDS BY MP
(‚) ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ηÈ
¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
(Á) ∞ÎÚÔfiψ˜ 6, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒ∫√™ ¶§∞∆ƒπ∆∏™
∞ÎÚÔfiψ˜ 6, ŒÁΈÌË, ∆.∫. 2413, §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 6 ª·˝Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40411·
————
(·) ∏ µƒ∂º√∫ƒ∞∆√À™∞ ¶∞π¢π∫√™ ™∆∞£ª√™
(‚) µÚÂÊÔÎÔÌÈÎfi˜, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ηÙ' Ô›ÎÔÓ ‚ÚÂÊÔÎfiÌÔ˜
(Á) ∞ÚÌÔÓ›·˜ µ14, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(‰) ª∞ƒπ∞ ºπ§π¶¶√À ¶∞¡∞°∏
∞ÚÌÔÓ›·˜ µ14, √ÚfiÎÏÈÓË, ∆.∫. 7040, §¿Úӷη, ∫‡ÚÔ˜.
(Â) 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 2014
30 ª·˝Ô˘, 2014.
E.E.40412·
1136
J.∆. CARSPOT CAR WASH
9 ª·˝Ô˘, 2014.
ACCESSMEDIA
9 ª·˝Ô˘, 2014.
BYBLOS LEBANESE RESTAURANT
9 ª·˝Ô˘, 2014.
Y.L. REVOLUTION CAR WASH SERVICE
9 ª·˝Ô˘, 2014.
TCH THE COMMODITIES HOUSE
9 ª·˝Ô˘, 2014.
MR SPONGE HAND CAR WASH
9 ª·˝Ô˘, 2014.
BREAD & BUTTER BY MICKAN
9 ª·˝Ô˘, 2014.
PASSWORD BOUTIQUE
9 ª·˝Ô˘, 2014.
DAY-RUNNERS D.R.
9 ª·˝Ô˘, 2014.
FASHION YARD BOUTIQUE
9 ª·˝Ô˘, 2014.
SOFGEN MENA
9 ª·˝Ô˘, 2014.
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
————
BROCO EUROPE
9 ª·˝Ô˘, 2014.
Z.P.K. RENOVATION DEVELOPERS
9 ª·˝Ô˘, 2014.
————
∂.∂.31801·
∂.∂.31979·
∂.∂.32177·
∂.∂.33172·
∂.∂.33531·
∂.∂.33893·
∂.∂.34328·
∂.∂.34515·
∂.∂.34728·
∂.∂.35263·
∂.∂.35481·
∂.∂.35840·
∂.∂.35956·
¢È·Ï‡ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏfiÁˆ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ
————
√È ÂÙ·ÈÚ›˜ SAFITO HOLDINGS LIMITED Ì ·Ú. ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 187780, OLDPORT HOLDINGS LIMITED Ì ·Ú.
ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 187757, COMMENSIS HOLDINGS LIMITED Ì ·Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 187736 ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Ì ۯ¤‰ÈÔ ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ™˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠ̠‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· BLENHAM LIMITED Ì ·Ú. ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 187610.
∏ ÂÙ·ÈÚ›· TERRAIN CONSTRUCTION LIMITED Ì ·Ú.ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 130183 ‰È·Ï‡ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2014 ÏfiÁˆ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Î·È ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙËÓ 30‹ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014
Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· CAELO DEVELOPERS LTD Ì ·Ú. ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 106790 Î·È Ì ÙËÓ NIARRET CONSTRUCTION
LIMITED Ì ·Ú. ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ∏.∂. 275701.
T· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘, ÔÌfiÚÚ˘ıÌˆÓ Î·È ÂÙÂÚfiÚÚ˘ı̈Ó) Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ,
Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ TÌ‹Ì· EÊfiÚÔ˘ EÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È E›ÛËÌÔ˘ ¶·Ú·Ï‹ÙË, °ˆÓ›· §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∞Ú¯. M·Î·Ú›Ô˘ °ã ηÈ
Ô‰Ô‡ K·ÚÂÓËÛ›Ô˘, ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· •¤ÓÈÔ˜, §Â˘ÎˆÛ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈıˆÚËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ
·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·ÙfiÈÓ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÒÓ.
T˘ÒıËΠÛÙÔ T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ K˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, 1445 §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜
∆ËÏ. 22405824, º·Í 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
AÓÙ›Ù˘· Ù˘ E›ÛËÌ˘ EÊËÌÂÚ›‰·˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ €2,00 – ∂Ù‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹: €68,00
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards