مديريت پروژه

advertisement
‫مقدمه اي بر مديريت پروژه‬
‫ساختار سيستمي مديريت پروژه‬
‫بهرام امامي زاده‬
‫‪1‬‬
‫‪S11A--‬‬
PROJECT
Contracts
Deliverables
PROJECT
S11A-A
2
‫تعاريف‬
‫• سيستم ‪ :‬مجموعه اي از اجزا است كه در راستاي هدفي مشخص با‬
‫يكديگر در ارتباطند‪.‬‬
‫• مديريت ‪ :‬برنامه ريزي و هدايت برنامه به سوي هدف‬
‫• پروژه ‪ :‬كاري جديد كه در چارچـوب زمـان ‪ ،‬هزينـه و كيفيـتي‬
‫مشخـص بايد انجام شود‪.‬‬
‫هدف سمينار‬
‫ارائه اجزاء برنامه ريزي و روشهاي هدايت برنامه پروژه ‪ ،‬و ارتباط آنها‬
‫با يكديگر به گونه اي كه اهداف پروژه حاصل گردد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪S11A-B‬‬
‫اسـتراتژي‬
‫• انتخاب استاندارد‬
‫(‪)PMBOK‬‬
‫• بررسي چرخه عمر پروژه‬
‫• تعيين نقاط تصميم گيري در هر مرحله از عمر‬
‫پروژه‬
‫• ارائه روشهاي تصميم گيري‬
‫• يكپارچه سازي روشها‬
‫‪4‬‬
‫‪S11A-C‬‬
‫چرخه عمر پروژه بر اساس استاندارد ‪PMBOK‬‬
‫فرايندهاي برنامه ريزي‬
‫فرايندهاي اجرائي‬
‫فرايندهاي آغازين‬
‫فرايندهاي كنترلي‬
‫فرايندهاي اختتامي‬
‫‪5‬‬
‫‪S11A-C1‬‬
‫برنامه ريزي (‪ : )Planning‬تصميم گيري در‬
‫مورد آنچه بايد انجام شود‪.‬‬
‫زمانبندي (‪ : )Scheduling‬تخصيص منابع‬
‫جهت انجام فعاليتها در يك مقياس زماني‬
‫نظارت (‪ : )Monitoring‬جمع آوري داده ها و‬
‫ارائه گزارشات درباره وضع موجود‬
‫كنترل (‪ : )Control‬تجزيه و تحليل وضع موجود ‪ ،‬مقايسه با‬
‫برنامه و تصميم گيري در مورد كارهاي بعدي‬
‫‪6‬‬
‫‪S11A-C2‬‬
‫مشخصات پروژه‬
‫• داراي هدفي معين است كه در چارچوب مشخصاتي بايد به آن رسيد‪.‬‬
‫• زمان شروع و ختم آن تعريف شده است‪.‬‬
‫• بودجه آن محدود است‪.‬‬
‫• منابع دردست را مصرف مي كند‪.‬‬
‫• جديد است‪.‬‬
‫مديريت پروژه شامل برنامه ريزي ‪ ،‬نظارت بر پيشرفت و هدايت‬
‫پروژه مي شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪S11A-D‬‬
‫منافعي كه از اجراي سيستم مديريت پروژه انتظار مي رود ‪:‬‬
‫• تعيين مسئوليتهاي اجرائي در قبال فعاليتهاي تعريف شده‬
‫• طبقه بندي گزارشها‬
‫• تعيين محدوديتهاي زماني براي تهيه برنامه‬
‫• پيداكردن گلوگاهها و مشكالت پيش از وقوع آنان‬
‫• بهبود تخمين ها براي پروژه هاي بعدي‬
‫• دانستن اينكه در چه زماني به اهداف پروژه نميتوان دست يافت‬
‫‪8‬‬
‫‪S11A-F‬‬
‫مشكالت اجراي سيستم مديريت پروژه‬
‫• پيچيدگي پروژه‬
‫• مشخصات درخواستي مشتري‬
‫• تغييرات سازماني‬
‫• ريسك پروژه‬
‫• تغييرات تكنولوژي‬
‫• برنامه ريزي و بودجه بندي پروژه‬
‫‪9‬‬
‫‪S11A-G‬‬
‫ويژگيهاي يك مدير پروژه‬
‫• ريسك پذير‬
‫• آگاه به موضوع پروژه‬
‫• آشنا به مباحث مديريت‬
‫• داشتن ظرفيت اقتصادي‬
‫• آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي‬
‫• داراي دانش كارشناسي باال‬
‫مدير پروژه مسئول هماهنگي و ايجاد ارتباط بين واحدهاي عملياتي‬
‫شركت مي باشد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪S11A-H‬‬
‫نقش مدير عملياتي‬
‫• تعريف محل و نحوه انجام كار‬
‫• تامين منابع الزم جهت رسيدن به‬
‫زمانهاي تعريف شده توسط مدير‬
‫پروژه‬
‫مشكالت مدير واحد عملياتي‬
‫• تقاضاهاي بي پايان‬
‫• زمانهاي تحويل از قبل تعيين شده‬
‫• محدوديت منابع‬
‫• تغييرات غيرقابل پيش بيني در برنامه‬
‫ريزي‬
‫‪ •11‬مشكالت نيروي انساني‬
‫‪S11A-I‬‬
‫سيستم مديريت پروژه موقعي موفق است كه ‪:‬‬
‫• ارتباط روزمره خوبي بين مديران پروژه و‬
‫مديران واحدهاي عملياتي برقرار نمايد‪.‬‬
‫• پرسنل واحدهاي عملياتي قابليت ارائه‬
‫گزارش به مديران خود و مديران پروژه را‬
‫داشته باشند‪.‬‬
‫سيستم مديريت پروژه بايد نحوه تقسيم وظايف و اختيارات را بين مدير پروژه و‬
‫مديران واحدهاي عملياتي تعيين نمايد‪.‬‬
‫مشكالت ناش ي از مبهم بودن اختيارات و روشها‬
‫• ويرايشهاي پيوسته در سياستها و روشهاي‬
‫شركت‬
‫• تغييرات پيوسته مسئوليتها در ساختار سازماني‬
‫‪12‬‬
‫• نياز پرسنل براي يادگيري دانش جديد‬
‫‪S11A-J‬‬
‫نقش مديريت عالي شركت‬
‫• تعيين هدف پروژه‬
‫• رفع اختالفات‬
‫• تعيين الويتها‬
‫• تهيه كننده و حامي پروژه‬
‫‪13‬‬
‫‪S11A-K‬‬
‫ساختار دانش مديريت پروژه‬
‫مديريت پروژه‬
‫مديريت‬
‫يكپارچگي‬
‫پروژه‬
‫مديريت محدوده‬
‫پروژه‬
‫مديريت زمان‬
‫پروژه‬
‫مديريت هزينه‬
‫پروژه‬
‫مديريت كيفيت‬
‫پروژه‬
‫مديريت منابع‬
‫انساني پروژه‬
‫مديريت ارتباطات‬
‫پروژه‬
‫مديريت ريسك‬
‫پروژه‬
‫مديريت كاال و‬
‫مواد‬
‫پروژه‬
‫تهيه برنامه‬
‫پروژه‬
‫تعيين مباني آعاز‬
‫كار‬
‫تعريف فعاليتها‬
‫برنامه ريزي منابع‬
‫كاري‬
‫برنامه ريزي‬
‫كيفيت‬
‫برنامه ريزي‬
‫سازماني‬
‫برنامه ريزي‬
‫ارتباطات‬
‫تعيين مشخصات‬
‫ريسك‬
‫اجراي برنامه‬
‫پروژه‬
‫برنامه ريزي‬
‫محدوده‬
‫توالي فعاليتها‬
‫برآورد هزينه‬
‫تعيين مباني‬
‫اطمينان كيفيت‬
‫جذب نيرو‬
‫توزيع اطالعات‬
‫تجزيه و تحليل‬
‫ريسك‬
‫برنامه ريزي‬
‫تداركات‬
‫برنامه ريزي‬
‫درخواستها‬
‫كنترل كلي و‬
‫جامع تغييرات‬
‫تعريف محدوده‬
‫برآورد مدت‬
‫زمان فعاليتها‬
‫برنامه ريزي‬
‫بودجه‬
‫كنترل كيفيت‬
‫تكميل و بهبود‬
‫سازمان‬
‫تهيه گزارشات‬
‫عملكرد‬
‫واكنش به ريسك‬
‫درخواستها‬
‫مميزي دوره اي محدوده‬
‫تهيه زمانبندي پروژه‬
‫كنترل هزينه‬
‫خاتمه اجرا‬
‫كنترل واكنش هاي به‬
‫ريسك‬
‫انتخاب منابع‬
‫تامين كاال و مواد‬
‫كنترل تغييرات‬
‫محدوده‬
‫كنترل زمانبندي‬
‫خاتمه پيمان ‪،‬‬
‫قرارداد‬
‫‪14‬‬
‫‪S11A-M‬‬
‫برنامه ريزي پروژه‬
‫هدف ‪ :‬تعيين آنچه بايد حاصل شود‪ ،‬چگونگي حصول و مسئوليتها‬
‫نتايج مورد انتظار ‪:‬‬
‫‪ ‬ساختار كاري پروژه‬
‫(‪)PCWBS,FWBS,RWBS‬‬
‫‪ ‬فهرست فعاليتهاي پروژه‬
‫‪ ‬شبكه فعاليتهاي پروژه‬
‫‪ ‬زمانبندي پروژه‬
‫‪ ‬بودجه ريزي پروژه‬
‫‪15‬‬
‫متدولوژيهاي برنامه ريزي‬
‫‪ ‬محدوده كار‬
‫‪ ‬شبكه اجراي فعاليتها‬
‫‪ ‬برنامه زمانبندي‬
‫‪ ‬بودجه‬
‫‪16‬‬
‫‪S14P4--‬‬
‫اهداف برنامه ريزي‬
‫‪‬درك مشترك از فعاليتهايي كه بايد انجام پذيرند‪.‬‬
‫‪‬تدوين نگرش اوليه از كار در دست‬
‫‪‬پايه گذاري اصول مورد نياز تخصيص و تعهد‬
‫منابع‬
‫‪‬قابليت دسته بندي مناسب كار‬
‫‪‬تعريف برنامه نظارت و كنترل‬
‫‪17‬‬
‫‪S14P4-B‬‬
‫قدمهاي برنامه ريزي‬
‫‪ -1‬تعريف خروجيها و اقالم قابل تحويل‬
‫(‪)Deliverables‬‬
‫‪ -2‬تعريف عمليات مورد نياز پروژه‬
‫‪ -3‬تعيين مسئولين پروژه‬
‫‪ -4‬تعريف فعاليتها و مراحل ( ‪)Activity List‬‬
‫‪ -5‬زمانبندي ( ‪)Scheduling‬‬
‫‪ -6‬بودجه ريزي ( ‪)Budgeting‬‬
‫‪18‬‬
‫‪S14P4-F‬‬
‫مشخصات گامهاي برنامه ريزي‬
‫‪ ‬در هر نوع كار ‪ ،‬هرنوع سازمان و هر محلي قابل استفاده‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬نميتوان ترتيب انجام كارها را تغيير داد‪.‬‬
‫‪ ‬زمان مورد نياز در گامهاي اوليه بيشتر از گامهاي آخر است‪.‬‬
‫تكنيكهاي اجراي گامهاي برنامه ريزي‬
‫‪ WBS ‬براي گام هاي اول‪ ،‬دوم‪ ،‬سوم‬
‫‪ ‬شبكه براي گام چهارم‬
‫‪ ‬نمودار ميله اي براي گام پنجم‬
‫‪ 19‬فهرست هزينه ها براي گام ششم‬
‫‪S14P4-G‬‬
‫تعريف اقالم قابل‬
‫تحويل‬
‫‪PCWBS‬‬
‫تعريف عمليات‬
‫پروژه‬
‫‪FWBS‬‬
‫‪RWBS‬‬
‫شبكه‬
‫شبكه‬
‫خريد پمپ‬
‫خريد‬
‫‪11‬‬
‫پمپ‬
‫تعيين مسئولين‬
‫پروژه‬
‫تعريف فعاليتها و‬
‫مراحل‬
‫نمودار ميله‬
‫اي‬
‫زمانبندي‬
‫فهرست هزينه ها‬
‫بودجه ريزي‬
‫‪20‬‬
‫‪S14P4-H‬‬
‫مشخصات تكنيكهاي برنامه ريزي‬
‫‪ ‬تكنيكهاي چهارگام نخست تنها توسط انسانها قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫‪ ‬فرايند“ تائيد كردن” شش تكنيك را به يكديگر پيوند مي زند‪.‬‬
‫‪“ ‬تكـرار” در تكنيكها مجاز نيست‪.‬‬
‫مزيت هاي تكنيكهاي برنامه ريزي‬
‫‪ ‬كتبي هستند و منجر به تهيه مستندات ميشوند‪.‬‬
‫‪ ‬ميتوان نتايج را به صورت گرافيك نمايش داد‪.‬‬
‫‪ ‬ساده و قابل فهم هستند‪.‬‬
‫‪ ‬مجموع تمامي تالش مورد نياز پروژه را نمايش ميدهند‪.‬‬
‫‪ ‬ابزار مناسبي جهت ايجاد همزباني بين مجريان هستند‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از نتايج آنها باعث بهبود بهره وري جلسات پيگيري ميشود‪.‬‬
‫‪ 21‬قابليت تجزيه و تحليل پروژه هاي پيچيده را فراهم مي سازد‪.‬‬
‫‪S14P4-I‬‬
‫مراحل اجراي فرايند تعيين فعاليتهاي‬
‫پروژه‬
(Project Control Work Breakdown Structure)
(Functional Work Breakdown Structure)
(Responsibility Work Breakdown Structure)
PCWBS ‫ تهيه‬- ‫الف‬
FWBS ‫ تهيه‬- ‫ب‬
RWBS ‫ تهيه‬- ‫ج‬
)Activity List( ‫ تهيه فهرست فعاليتها‬- ‫د‬
22
‫ساختـار تقسـيم كـار‬
‫‪PCWBS‬‬
‫) ‪( Project Control Work Breakdown Structure‬‬
‫‪ ، PCWBS‬تكنيك تعريف اقالم قابل تحويل و محدوده كار پروژه‬
‫‪23‬‬
‫‪S14P1--‬‬
‫تعريف ‪:‬‬
‫‪PCWBS‬تجزيه سلسله مراتبي سطح به سطح يك پروژه به اقالم قابل تحويل است (‪.)End- Deliverables‬‬
‫اقالم قابل تحويل ‪:‬‬
‫‪ ‬محصوالت‬
‫‪ ‬تجهيزات‬
‫‪ ‬ماشين آالت‬
‫‪ ‬تسهيالت‬
‫‪ ‬نرم افزار و سخت افزار‬
‫‪ ‬دستورالعملها‬
‫‪ ‬عناصر ‪ PCWBS‬را هميشه با اسم تعريف مي كنيم ‪ ،‬نه با فعل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در تعريف اقالم قابل تحويل توجه به چيزهاست (‪ ،)Things‬نه به فعاليتها (‪)Actions‬‬
‫‪24‬‬
‫‪S14P1-A‬‬
‫نمودار يك‬
‫پروژه‬
‫دوچرخه ده‬
‫دنده‬
‫(سطح ‪1‬‬
‫)‬
‫‪4-1‬‬
‫‪5-1‬‬
‫ملحقات‬
‫اقالم حركتي‬
‫‪1‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪2-1‬‬
‫ترمزها‬
‫‪1-1‬‬
‫چرخها‬
‫اقالم سازه‬
‫(سطح ‪2‬‬
‫)‬
‫اقالم دنده‬
‫‪3-5-1‬‬
‫اقالم كنترلي‬
‫اجزاء‬
‫فرمان‬
‫زنجير‬
‫‪1-5-1‬‬
‫‪2-5-1‬‬
‫‪3-2-1‬‬
‫اهرمهاي‬
‫ترمز‬
‫(سطح ‪3‬‬
‫)‬
‫‪3-3-1‬‬
‫(سطح ‪4‬‬
‫)‬
‫كابلهاي‬
‫ترمز‬
‫‪2-3-1‬‬
‫صندلي‬
‫‪2-2-1‬‬
‫لنت ترمز‬
‫‪1-3-1‬‬
‫‪2-1-2-1‬‬
‫اهرمهاي‬
‫كنترلي‬
‫‪2-2-5-1‬‬
‫دسته دنده‬
‫‪25‬‬
‫‪3-3-5-1‬‬
‫دسته دنده‬
‫عقب‬
‫‪2-3-5-1‬‬
‫‪1-2-5-1‬‬
‫دسته محور‬
‫بدنه اصلي‬
‫‪1-1-2-1‬‬
‫الستيك توئي الستيك ها‬
‫‪2-2-1-1‬‬
‫پره ها‬
‫‪3-1-1-1‬‬
‫‪1-3-5-1‬‬
‫‪2-1-1‬‬
‫‪1-1-1‬‬
‫‪1-2-1‬‬
‫دوشاخه‬
‫كابلهاي دنده‬
‫اجزاء‬
‫بدنه‬
‫اقالم‬
‫بادي‬
‫اقالم سازه‬
‫‪1-2-1-1‬‬
‫زه ها‬
‫‪2-1-1-1‬‬
‫توئي‬
‫چرخ‬
‫‪1-1-1-1‬‬
‫‪S14W2-B‬‬
‫هدف از ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬احراز اطمينان از بررسي تمامي اقالمي كه بدون تكرار شدن ‪ ،‬در انتهاي پروژه‬
‫بايد تحويل داده شوند‪.‬‬
‫‪ ‬به حداقل رساندن احتمال ناديده گرفتن بخشي از پروژه‬
‫‪ ‬گروه بندي منطقي اقالم قابل تحويل پروژه ‪:‬‬
‫‪ ‬گروه بندي افقي ‪ ،‬اقالم را از يكديگر مجزا مي سازد‪.‬‬
‫‪ ‬گروه بندي عمودي ‪ ،‬اندازه ها و سايز اقالم را مشخص مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬ايجاد هم زباني بين صاحبان ‪ ،‬پيمانكاران ‪ ،‬مشاوران و دست اندركاران پروژه‬
‫‪ ‬ايجاد بستر مناسب براي توليد برنامه اي يكپارچه‬
‫‪ ‬ايجاد نظام مناسب گزارش دهي‬
‫‪ ‬تعيين مسئوليتها و مسئولين كارها به گونه اي كه براي هركار يك مسئول شناخته‬
‫شود‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪S14P1-C‬‬
‫مشخصات ‪ /‬قابليتهاي ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬جمع پذيري‬
‫‪ ‬بررسي از باال به پايين كمك مي كند كه قسمتي از قلم نيفتد‪.‬‬
‫‪ ‬هدايت طبيعي برنامه ريزي از قدم اول به قدم دوم‬
‫‪ ‬ايجاد زمينه نظارت بر پروژه‬
‫‪ ‬روشن ساختن مسئوليتها در قبال نتايج‬
‫( از طريق ماتريس ‪)LRM‬‬
‫‪ ‬تأكيد بر چيزها نه فعاليتها‬
‫‪27‬‬
‫‪S14P1-D‬‬
‫امتيازات ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬محيط بهتري را براي كنترل پروژه فراهم مي سازد ‪.‬‬
‫‪ ‬باعث مي شود كه كار در قالبهـاي شناخته شده و همگـون براي اجرا‬
‫آماده شود‪.‬‬
‫‪ ‬باعث مي شود كه كار در سطح مناسب براي تخمين (زمان و هزينه )‬
‫و كنترل تعريف شود‪.‬‬
‫‪ ‬ميتوان ريسك پروژه را در چارچوب ‪ PCWBS‬كنترل نمود‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪S14P3-D‬‬
‫تدوين ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬نوشتن نام پروژه در مربع اول‬
‫‪ ‬تقسيم مربع اول به سطح دوم‬
‫معيار تقسيم ‪WBS‬‬
‫‪ )1‬واحدهاي فيزيكي‬
‫‪ )2‬سلسله مراتب زماني‬
‫‪ )3‬تقسيمات جغرافيائي‬
‫معيار تقسيم درهر سطح ميتواند متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ )4‬ساختار سازماني‬
‫‪ ‬تقسيم عناصر سطح دو به عناصر در سطح سه‬
‫‪ ‬تقسيم كارها تا سطحي كه كار قابل مديريت كردن باشد دنبال مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬الزم نيست كه تمامي شاخه ها تا يك سطح تجزيه شوند‪.‬‬
‫‪ 29‬اقالم “دور ريختني “به شرط استفاده از منابع قابل توجه درج مي شوند‪.‬‬
‫‪S14P1-F‬‬
‫ساختار مطلوب ‪ ، PCWBS‬هرمي‬
‫‪ ‬شكل هرمي براي ‪ PCWBS‬مطلوب است‪.‬‬
‫‪ ‬تبديل يك عنصر ‪ ،‬تنها به يك عنصر در سطح پائين تر ‪ ،‬غلط‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت وسيع بودن ‪: PCWBS‬‬
‫‪ ‬تشخيص نقاط اشتراك بين اقالم و دسته بندي آنها‬
‫‪ ‬تشكيل يك سطح مياني‬
‫‪ ‬تكرار عمل دسته بندي‬
‫‪30‬‬
‫‪S14P1-G‬‬
‫كدبندي ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬كد ‪ PCWBS‬را در داخل مربع عناصر قرار دهيد‪.‬‬
‫‪ ‬شماره پروژه براساس سيستم كدينگ شركت مشخص مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬عناصر در سطح بعد ‪ ،‬با پيشوند كد سطح باالتر ‪ ،‬كدگذاري مي‬
‫شوند‪.‬‬
‫مشخصات سيستم كدينگ‬
‫‪ ‬عناصر نه تنها در يك پروژه ‪ ،‬بلكه دربين تمامي پروژه ها منحصربه فرد ميشوند‪.‬‬
‫‪ ‬امكان دسترسي سريع به اطالعات يك عنصر فراهم مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬تشخيص سطح عنصر از طريق كد آن امكان پذير است‪.‬‬
‫‪ ‬ميتوان عناصر جديد را به ‪ PCWBS‬اضافه و يا عناصري را از آن حذف كرد‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪S14P1-H‬‬
‫آزمون ‪PCWBS‬‬
‫‪ ‬صحت‬
‫‪ ‬كامل بودن‬
‫‪ ‬تكرار‬
‫صحت‬
‫‪ ‬آيا عنواني استفاده شده است كه داراي فعل باشد؟‬
‫‪ ‬آيا عنواني استفاده شده است كه نامفهوم و يا كلي باشد؟‬
‫كامل بودن‬
‫‪ ‬آيا تمامي گروههاي اقالم قابل تحويل درج شده اند؟‬
‫‪ ‬آيا گروه بندي منطقي ديگري بهتر مي بود؟‬
‫تكرار‬
‫‪ ‬آيا قلمي (‪ )Item‬در جاهاي مختلف ساختار تكرار شده است؟‬
‫بررسي ‪ PCWBS‬عالوه بر مسئول اصلي ‪ ،‬توسط افراد ديگر تيم نيز انجام مي شود‪.‬‬
‫‪ PCWBS32‬نهائي منعكس كننده بهترين تفكر يك گروه است‪.‬‬
‫‪S14P1-S‬‬
PCWBS
Project
0
1
ONSHORE
REFINERY
Sale Gas
PIPELINE
OFFPLANTS
11
13
12
Process Area
111
Utilities Area
112
Tanks Area
121
S14P1-X
122
Export &
Loading
Facilities
123
3
OFFSHORE
GAS WELLS
SUBMARINE
PIPELINE
TOPSIDES
21
22
Drilling Platform
jackets & cellar
decks
Offshore product,
living & Flare
platform jackets
211
115
Land preparation Operating Base
& Roads
& Facilities
JACKETS
2
Small boat
harbor ,sea
water intake
124
SPD1
23
31
SPD2
32
212
Residential
Camp
125
Telecommunic
ation
126
Air Port
127
‫از پروژه پارس‬33 ‫مثال‬
‫‪PCWBS‬‬
‫ساختمان دو طبقه‬
‫مسكوني‬
‫فونداسيون‬
‫طبقه‬
‫اول‬
‫واحد ‪1‬‬
‫تاسيسات‬
‫واحد ‪2‬‬
‫محوطه‬
‫طبقه دوم‬
‫واحد ‪1‬‬
‫واحد ‪2‬‬
‫آرماتور‬
‫اسكلت‬
‫اسكلت‬
‫سقف‬
‫سقف‬
‫ديوارها‬
‫ديوارها‬
‫بتون‬
‫مثال ‪34‬از پروژه ساختمان دو طبقه‬
‫اسكلت‬
‫سقف‬
‫ديوارها‬
‫اسكلت‬
‫سقف‬
‫ديوارها‬
‫جانبي‬
‫ديوار‬
‫سونا‬
‫آب نما‬
‫جكوزي‬
‫فضاي سبز‬
‫استخر‬
‫پاركينگ‬
‫ساختارهاي تقسيم كار پروژه‬
‫‪OBS/PCWBS ‬‬
‫‪FWBS ‬‬
‫‪RWBS ‬‬
‫‪ ‬فهرست فعاليتها‬
‫‪35‬‬
‫ماتريس ‪OBS/PCWBS‬‬
‫‪ PCWBS ‬با تدوين نظام كدينگ آن كامل ميشود‪.‬‬
‫‪ ‬ماتريس ‪ OBS / PCWBS‬عالوه بر نمايش اقالم قابل تحويل ‪ ،‬مسئوليتها را نيز‬
‫نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪ ‬ماتريس ‪/ PCWBS‬‬
‫چيزي است‪.‬‬
‫‪OBS‬مشخص‬
‫مي نمايد كه در پروژه چه كسي مسئول چه‬
‫‪ ‬نمونه ماتريس ‪:OBS /PCWBS‬‬
‫‪36‬‬
‫‪S14P3-E‬‬
‫ماتريس ‪ /PCWBS‬سازمان‬
‫‪PCWBS‬‬
‫‪OBS‬‬
‫‪37‬از پروژه ساختمان دو طبقه‬
‫مثال‬
‫طراحي ‪FWBS‬‬
‫‪ FWBS ‬ساختار تقسيمات عمليات يك پروژه است‪.‬‬
‫‪ ‬شبيه به ‪ PCWBS‬و بصورت درختي است‪.‬‬
‫‪ ‬عمليات مديريتي را نيز مي توان در اين ساختار نمايش‬
‫داد‪.‬‬
‫‪ ‬تاكيد بر نوع عمليات است ‪ ،‬نه ساختار سازماني شركت‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪S14P1-T‬‬
FWBS
Project
Management
General
Bidding &
Contracting
Training
Planning &
Control
Finance
Quality
Management
Quality
Assurance
Engineering
Supervision
Construction
Supervision
Fabrication
Inspection
Engineering
Basic
Endorsement
Detail
Engineering
Procurement
Purchasing
Drilling
Construction
Manufacturing
Construction
& Erection
Fabrication
Shipment
Transportation
Material
Handling
Installation
& Hook up
Commissioning
Pre commissioning
Commissioning
& Start up
Administration
S14P1-Y
‫از پروژه پارس‬39 ‫مثال‬
‫‪FWBS‬‬
‫ساختمان دوطبقه‬
‫نصب‬
‫جوشكاري‬
‫مثال ‪40‬از پروژه ساختمان دو طبقه‬
‫ساخت‬
‫سفت كاري‬
‫طراحي‬
‫نازك كاري‬
‫اجراي نما‬
‫تعريف ‪RWBS‬‬
‫‪Responsibility Work Breakdown Structure‬‬
‫‪ RWBS ‬ساختار تقسيم مسئوليتها در پروژه است‪.‬‬
‫‪ ‬اين ساختار در قالب يك ماتريس كه سطرهاي آن ‪ PCWBS‬و ستونهاي‬
‫آن ‪ FWBS‬هستند‪ ,‬نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬در هر سلول از اين ماتريس كد مسئول انجام عمليات در مورد‬
‫خروجيهاي پروژه تعيين مي شود‪.‬‬
‫‪ RWBS ‬منعطف بوده و مسئوليتها را مي توان از كلي ترين تا جزئي‬
‫ترين سطح تعريف نمود‪.‬‬
‫‪ ‬بسته هاي كاري پس از تكميل ماتريس ‪ RWBS‬شناخته مي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬ابزار مناسبي جهت تعيين استراتژي اجراي پروژه است‪.‬‬
‫‪41‬‬
Operating Base and Facilities
123
Export and loading facilities for condensate
123 01 8300
Condensate metering & onshore pipe line
123 01 8400
SBM & Submarine pipe line
125 01 6600
Small boat Harbor
125 01 6605
Sulfur loading
125 01 9115
Sea Water Intake
Fire Water Intake
125 01 9125
127
Residential Camp
128
Telecommunication
128 01
Onshore
128 02
Offshore
Pre
Commissioning
Commissioning
& start up
Construction &
Erection
Installation &
Hook up
Drilling
Transportation
Material
Handling
Manufacturing
1
1
1
11 11
11
11 11
11
11
11
11
P
1
1
1
12 12
12
12 12
12
12
12
12
P
2
2
2
13 13
13
13 13
13
13
13
13
P
2
2
2
14 14
14
14 14
14
14
14
14
1
1
1
11 11
11
11 11
11
11
11
11
1
1
1
18 18
18
18 18
18
18
18
18
52
53
Fabrication
P
51
Shipment
42
Purchasing
Administration
Planning &
Control
Training
Bidding &
Contracting
41
72
73
P
11
12
C*
C
P
P
11
18
P
P
P
P
12
12
C*
C*
1
1
1
12 12
12
12 12
12
12
12
12
1
1
1
12 12
12
12 12
12
12
12
12
C*
1
1
1
15 15
15
15 15
15
15
15
15
3
3
3
16 16
16
16 16
16
16
P
16
C*
P
C*
P
P
P
15
16
P
P
16 16
16
Sale Gas Pipeline to IGAT No.3
Sale Gas Pipeline to IGAT No.3
130
Offshore
Jackets
211
Drilling Platform Jackets & Cellar Decks
212
Offshore Production ,Living quarters & Flare Platform Jackets
320
P
P
C
Air port
129
32
34
P
Small boat Harbor , Sea Water Intake & Sulfur Export
125 01
310
82
33
21
P
Small boat Harbor , Sea Water Intake & Sulfur Export
125
31
81
32
15
P
Export and loading facilities for condensate
123 01
3
74
Detail
Engineering
122
230
71
Basic
Endorsement
Land Preparation and Roads
23
61
31
14
Offplants
121
220
54
Commissioning
Fabrication
Inspection
Tanks Area
22
Construction
Construction
Supervision
115
21
Drilling
Engineering
Supervision
112
Utilities Area
2
13
Procurement
Refinery
Process Area
13
12
P
Engineering
Onshore
111
12
11
Quality Management
Quality
Assurance
11
Project
Finance
Finance
Arrangement
1 12 123 12345 123456789
0
1
Management
General
Unit
Area
Sub Project
Complex
FWBS
Main area
Code
PCWBS
C*
P
17
P
3
3
3
17 17
17
17 17
17
17 17
17
17
17
P
16
P
3
3
3
16 16
16
16 16
16
16 16
16
16
16
P
18
P
P
4
4
4
18 18
P
P
18
18 18
18
18
18
Topsides
Offshore Platforms Topsides & Facilities
Submarine Pipeline
Submarine Pipeline
Gas Wells
P
SPD1 Gas Wells
Gas Wells Drilling Platform
C*
SPD2 Gas Wells
Gas Wells Remote Drilling Platform
C*
42
FWBS
RWBS
PCWBS
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
‫پروژه ساختمان دو‬43‫مثال از‬
‫طبقه‬
CASE 1
FWBS
RWBS
PCWBS
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
‫پروژه ساختمان دو‬44‫مثال از‬
‫طبقه‬
CASE 2
FWBS
RWBS
PCWBS
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
‫پروژه ساختمان دو‬45‫مثال از‬
‫طبقه‬
CASE 3
‫تدوين فهرست فعاليتها‬
‫تعريف‪ :‬تعيين فعاليتهائي كه جهت تامين خروجيهاي پروژه بايد انجام‬
‫شوند‪.‬‬
‫تهيه ‪PCWBS‬‬
‫تهيه ‪FWBS‬‬
‫تدوين ماتريس ‪RWBS‬‬
‫تهيه فهرست‬
‫فعاليتها‬
‫‪46‬‬
‫تعريف فعاليتها و نحوه استخراج آنها از ‪RWBS‬‬
‫فعاليت عبارت است از عملياتي كه در راستاي يكي از خروجيهاي پروژه صورت مي‬
‫پذيرد‪.‬از دو جزء تشكيل مي شود‪:‬‬
‫فعاليت‬
‫‪ ‬عمليات ( ‪)Function‬‬
‫‪ ‬خروجي (‪)Deliverable‬‬
‫فعاليت = عمليات ‪ +‬خروجي‬
‫طراحي پايه پروژه = طراحي پايه ( عمليات) ‪ +‬پروژه (خروجي)‬
‫ساخت اسكلت = ساخت ( عمليات) ‪ +‬اسكلت (خروجي)‬
‫خريد پمپ = خريد (عمليات) ‪ +‬پمپ (خروجي)‬
‫خريد پمپ‬
‫خريد‬
‫‪11‬‬
‫از روي ماتريس ‪ RWBS‬مي توان فهرست فعاليتها را تهيه نمود‪:‬‬
‫• براي سلولهايي كه كد مسئول دارند‪ ,‬عمليات ستون با خروجي سطر متناظر جمع مي شوند‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫پمپ‬
S14P1-Z
Activity Description
Material Handling of Tanks Area
Construction & Erection of Tanks Area
Pre commissioning of Tanks Area
Commissioning & Start up of Tanks Area
Contract of Land Preparation & Roads
Bidding & Contracting of Operating Base & Facilities
Finance arrangement of Operating Base & Facilities
Engineering Supervision of Operating Base & Facilities
Construction Supervision of Operating Base & Facilities
Fabrication inspection of Operating Base & Facilities
Basic Endorsement of Operating Base & Facilities
Detail Engineering of Operating Base & Facilities
Purchasing of Operating Base & Facilities
Manufacturing of Operating Base & Facilities
Shipment of Operating Base & Facilities
Material Handling of Operating Base & Facilities
Construction & Erection of Operating Base & Facilities
Pre commissioning of Operating Base & Facilities
Commissioning & Start up of Operating Base & Facilities
Bidding & Contracting of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Finance arrangement of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Engineering Supervision of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Construction Supervision of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Fabrication inspection of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Basic Endorsement of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Detail Engineering of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Purchasing of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Manufacturing of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Shipment of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Material Handling of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Construction & Erection of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Pre commissioning of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Commissioning & Start up of Condensate Metering & Onshore Pipeline
Bidding & Contracting of SBM & Submarine Pipeline
Finance arrangement of SBM & Submarine Pipeline
Engineering Supervision of SBM & Submarine Pipeline
Construction Supervision of SBM & Submarine Pipeline
Fabrication inspection of SBM & Submarine Pipeline
Basic Endorsement of SBM & Submarine Pipeline
Detail Engineering of SBM & Submarine Pipeline
Activity List
Activity Description
Bidding & Contracting of Process Area
Training of Process Area
Finance arrangement of Process Area
Engineering Supervision of Process Area
Construction Supervision of Process Area
Fabrication inspection of Process Area
Basic Endorsement of Process Area
Detail Engineering of Process Area
Purchasing of Process Area
Manufacturing of Process Area
Shipment of Process Area
Material Handling of Process Area
Construction & Erection of Process Area
Pre commissioning of Process Area
Commissioning & Start up of Process Area
Bidding & Contracting of Utilities Area
Training of Utilities Area
Finance arrangement of Utilities Area
Engineering Supervision of Utilities Area
Construction Supervision of Utilities Area
Fabrication inspection of Utilities Area
Basic Endorsement of Utilities Area
Detail Engineering of Utilities Area
Purchasing of Utilities Area
Manufacturing of Utilities Area
Shipment of Utilities Area
Material Handling of Utilities Area
Construction & Erection of Utilities Area
Pre commissioning of Utilities Area
Commissioning & Start up of Utilities Area
Bidding & Contracting of Tanks Area
Finance arrangement of Tanks Area
Engineering Supervision of Tanks Area
Construction Supervision of Tanks Area
Fabrication inspection of Tanks Area
Basic Endorsement of Tanks Area
Detail Engineering of Tanks Area
Purchasing of Tanks Area
Manufacturing of Tanks Area
Shipment of Tanks Area
48
‫مثال از پروژه پارس جنوبي‬
‫‪Activity List‬‬
‫مثال از‪49‬پروژه ساختمان دو طبقه‬
‫‪CASE 3‬‬
‫مزيت تعريف فعاليتها از ماتريس ‪RWBS‬‬
‫‪ -1‬فعاليتها را مي توان بصورت كلي و يا تفصيلي تعريف‬
‫كرد‪.‬‬
‫‪ -2‬فعاليتها را مي توان در سطح مورد نظر عمليات و يا‬
‫اقالم قابل تحويل تعريف كرد‪.‬‬
‫‪ -3‬قابليت دسته بندي متنوع فعاليتها فراهم مي شود‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫كد گذاري فعاليتها‬
‫كد فعاليتها بايد نمايانگر جايگاه آنها در ساختارهاي‬
‫‪PCWBS‬و ‪ FWBS‬و ‪ RWBS‬باشد‪.‬‬
‫‪RWBS‬‬
‫‪FWBS‬‬
‫‘‬
‫‪51‬‬
‫‪PCWBS‬‬
‫‘‬
Activity Codes
PCWBS FWBS RWBS
PCWBS FWBS RWBS
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
CASE 3
‫پروژه ساختمان دو طبقه‬52‫مثال از‬
‫قابليتهاي سيستم كدينگ فعاليتها ‪:‬‬
‫‪‬كد فعاليتها منحصر بفرد است‪.‬‬
‫‪‬با افزايش يا كاهش فعاليتها‪ ,‬كد فعاليتهاي باقيمانده تغيير نميكند‪.‬‬
‫‪‬دستورهاي كاري بانكهاي اطالعاتي‪ ,‬مانند ‪ SELECT‬و همچنين‬
‫اعمال‬
‫فيلتركردن قابل انجام است‪.‬‬
‫‪‬دسته بندي فعاليتها‪ ,‬با توجه به نياز مديران امكانپذير است‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫شبكه پيش نيازي پروژه‬
‫‪54‬‬
‫شبكه‬
‫نوعي گراف است كه به منظور نمايش روابط استفاده مي شود‪.‬‬
‫رسم شبكه ‪ ،‬براساس ارتباطات پيش نيازي تعريف شده ‪ ،‬توسط‬
‫نرم افزارها انجام مي شود‪.‬‬
‫عالمات شبكه ‪:‬‬
‫گره‬
‫شاخه‬
‫‪55‬‬
‫‪S14P3-M‬‬
‫منطق پيشنيازي‬
‫‪ -1‬كدام كارها درست پس از اتمام كار فعلي ميتوانند شروع شوند‬
‫؟‬
‫‪ -2‬كدام كارها را ميتوان همزمان با كار فعلي انجام داد ؟‬
‫‪ -3‬كدام كارها بايد قبل از شروع كارفعلي به اتمام رسيده باشند ؟‬
‫‪56‬‬
‫‪S14P3-L‬‬
‫روشهاي معمول براي رسم شبكه‬
‫‪ -1‬روش ‪ :AON‬گره ها معرف فعاليتها و شاخه ها نشان دهنده‬
‫ارتباطات پيشنيازي هستند‪.‬‬
‫فونداسيون‬
‫خاكبرداري‬
‫‪ -2‬روش ‪ :AOA‬شاخه ها معرف فعاليتها و گره ها معرف مراحل‬
‫پيشرفت كار هستند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فونداسيون ‪ 2‬خاكبرداري ‪1‬‬
‫‪ -3‬روش شبكه هاي پيشنيازي‪:‬‬
‫• ارتباط ‪FS‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫• ارتباط ‪FF‬‬
‫• ارتباط ‪SF‬‬
‫‪57‬‬
‫• ارتباط ‪SS‬‬
‫‪S14P3-N‬‬
‫فهرست فعاليتها و پيش نياز آنها‬
, ,
PCWBS FWBS RWBS
PCWBS FWBS RWBS
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
,
,
,
,
,
‫پروژه ساختمان دو‬58‫مثال از‬
‫طبقه‬
CASE 3
‫شبكه گانت فعاليتها‬
‫‪Gantt Chart‬‬
‫مثال از‪59‬پروژه ساختمان دو‬
‫طبقه‬
‫‪CASE 3‬‬
‫آزمون صحت شبكه‬
‫‪ ‬شبكه در مقابل ‪ PCWBS‬تست مي شود‪ .‬آيا براي هر قلم قابل تحويل‪،‬‬
‫حداقل يك فعاليت در شبكه تعريف شده است ؟‬
‫‪ ‬آيا شرح فعاليتها با “ فعل “ شروع مي شوند ؟‬
‫‪ ‬آيا شبكه از نظر ظاهري قابل پيگيري است ؟‬
‫‪ ‬اين سواالت حتما بايد توسط افراد ديگر نيز پاسخ داده شوند‪.‬‬
‫‪ ‬آيا فعاليتي بدون پيشنياز تعريف شده است؟‬
‫‪ ‬آيا فعاليتي هست كه پيشنياز فعاليت ديگري نباشد؟‬
‫‪ ‬آيا رابطه تكراري در شبكه تعريف شده است؟‬
‫‪ ‬آيا شبكه داراي سيكل است؟‬
‫‪60‬‬
‫‪S14P3-S1‬‬
‫تدوين رويه هاي هماهنگي‬
‫ماتريس مسئوليت ‪ -‬سازمان ( ‪Linear Responsibility Matrix ( LRM‬‬
‫مشاور‬
‫مهندسي‬
‫كارفرما‬
‫پشتيبان پروژه‬
‫مدير پروژه‬
‫‪OBS‬‬
‫‪Activity‬‬
‫طراحي پايه‬
‫محاسبه سازه‬
‫‪...‬‬
‫‪61‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪S15P1-E‬‬
‫عالمت‬
‫‪X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪d‬‬
‫خدمات پروژه‬
‫‪62‬‬
‫مدير ساخت‬
‫مسئوليت‬
‫عالمت‬
‫اجراي كار‬
‫مسئوليت‬
‫دريافت اطالعات‬
‫‪I‬‬
‫‪C‬‬
‫اتخاذ تصميم نهائي‬
‫نظارت و كنترل‬
‫اتخاذ تصميم مشاركتي‬
‫مدير تداركات‬
‫مدير مهندسي‬
‫مشاور‬
‫كارفرما‬
‫پشتيبلن پروژه‬
‫مدير پروژه‬
‫‪I‬‬
‫‪C,d‬‬
‫‪X‬‬
‫‪I,d‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I,D‬‬
‫‪OBS‬‬
‫طراحي پايه‬
‫‪S15P1-F‬‬
‫ماتريس مسئوليت‬
Activities
Arnold - consultant
3
Rose - Work Env. Comm.
2
Barry - personnel cons.
1
Version
Compl
Date No.
Louise - head personnel
Days
Period Length 1 Week
Start 19
Week
Date
Paul - head sales
Work
content
Mary - head production
When there is a description of the present situation
Alan - managing director
X - executes the work
D - takes decision solely
d - takes decisions jointly
p - manages progress
T - provides aution on the job
C - must be consulted
I - must be informed
A - available to advise
M1
Action plan for better work environment
Karyn - project manager
ACTIVITY SCHEDULE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
X
4.0
04/01
06/01
Draw up draft of a questionnaire
X/P
1.0
08/01
10/01
Gather views on the questionnaire
P
1.0
09/01
11/01
Determine final form questionnaire
X/P
1.0
04/01
10/01
Set up mailing list
X/P
0.5
12/01
12/01
Send out the questionnaire
X/P
0.5
17/01
17/01
Send out reminders
X/P
2.0
12/01
19/01
Process the replies
X/P
X
A
3.0
16/01
20/01
Draw up the report
X/P
X
A
13.0
9
A
C
C
C
X
T
Estimated time (days)
63
S14P3-H
11
12
‫يافته هاي سيستم تا اين مرحله ‪:‬‬
‫‪ ‬تعيين مسئوليت اقالم قابل تحويل‬
‫‪ ‬زمان‬
‫‪ ‬هزينه‬
‫‪ ‬كيفيت‬
‫‪ ‬تعيين مسئوليت اجراي فعاليتها‬
‫‪ ‬تعيين همكاريها و هماهنگي ها‬
‫‪64‬‬
‫زمانبندي پروژه‬
Project Scheduling
S14P7--
65
‫زمانبندي ‪Scheduling‬‬
‫تعريف ‪ :‬تخصيـص منـابع به فعـاليتها و تعييـن زمـان شروع و‬
‫ختـم آنها را زمانبندي مي نامند‪.‬‬
‫تخمين زمان‬
‫تهيه زمانبندي‬
‫خ‬
‫ير‬
‫آيا‬
‫مناسب‬
‫است‬
‫بله‬
‫تدوين زمانبندي‬
‫‪66‬‬
‫‪S14P7-A‬‬
‫وروديهاي مورد نياز زمانبندي‬
‫‪ -1‬نمودار شبكه اي پروژه‬
‫‪ -2‬برآوردهاي مدت زمان انجام فعاليتها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استعالم از افرادي كه مجري فعاليتها خواهند بود‪.‬‬
‫اخذ نظر كارشناسي از اشخاصي كه در پروژه درگير نيستند‪.‬‬
‫يافتن فعاليتهاي مشابه در پروژه اي كه به اتمام رسيده است‪.‬‬
‫زمان سنجي فعاليت در صورت امكان‬
‫استفاده از بهترين حدس تخصصي‬
‫‪ -3‬برآورد منابع مورد نياز‬
‫‪ -4‬وضعيت منابع در اختيار‬
‫‪ -5‬تقويم كاري‬
‫‪ -6‬محدوديتها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪67‬‬
‫تاريخهاي از قبل تعيين شده‬
‫مراحل مهم و عمده‬
‫‪ -7‬فرضيات‬
‫‪ -8‬تاخيرها‬
‫‪S14P7-B‬‬
‫بهبود برآوردها‪ ،‬روش عالمت پيگيري ‪Tracking Signal‬‬
‫هدف ‪ :‬بهبود مستمر برآوردها و كنترل عملكرد هنگام‬
‫برآوردها‬
‫‪: ESt‬‬
‫‪: At‬‬
‫‪: Et‬‬
‫‪:n‬‬
‫برآوردها‬
‫واقعيتها‬
‫خطاي برآورد‬
‫تعداد مشاهدات‬
‫‪Et= At- ESt‬‬
‫‪CEE = S Et‬‬
‫‪S Et‬‬
‫‪MAD= n‬‬
‫‪TS= CEE‬‬
‫‪MAD‬‬
‫‪68‬‬
‫درصد ساعت در‬
‫محدوده كنترل‬
‫تعداد ‪s‬‬
‫تعداد ‪MAD‬‬
‫‪57.62‬‬
‫‪76.98‬‬
‫‪89.04‬‬
‫‪95.44‬‬
‫‪98.36‬‬
‫‪99.48‬‬
‫‪99.86‬‬
‫‪+8.0‬‬
‫‬‫‪+1.2‬‬
‫‬‫‪+1.6‬‬
‫‬‫‪+2.0‬‬
‫‬‫‪+2.4‬‬
‫‬‫‪+2.8‬‬
‫‬‫‪+3.2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+1.0‬‬
‫‬‫‪+1.5‬‬
‫‬‫‪+2.0‬‬
‫‬‫‪+2.5‬‬
‫‬‫‪+3.0‬‬
‫‬‫‪+3.5‬‬
‫‬‫‪+4.0‬‬
‫‪-‬‬
‫خارج از كنترل‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪-1.0‬‬
‫‪-1.5‬‬
‫‪69‬‬
‫‪-2.0‬‬
‫منحني هاي يادگيري‬
‫تحقيقات نشان داده اند كه كارايي انسان در اثر تكرار يك كار بهتر مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪Tn=T1 nr‬‬
‫‪ : Tn‬زمان مورد نياز اجراي فعاليت براي ‪ n‬امين دفعه‬
‫‪ : T1‬زمان مورد نياز اجراي فعاليت براي اولين دفعه‬
‫‪ : r‬لگاريتم درصد نرخ يادگيري ‪ /‬لگاريتم ‪2‬‬
‫چنانچه فعاليتي را در يك پروژه به دفعات انجام مي دهيم‪ ,‬آنگاه ‪:‬‬
‫‪N‬‬
‫‪Total Time = T1  nr‬‬
‫‪n=1‬‬
‫‪70‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫يك فعاليت پروژه شامل توليد ‪ 25‬واحد از يك قطعه‬
‫الكترونيكي مي شود‪ .‬فرض كنيد پس از توليد بيستمين‬
‫قطعه‪ ,‬انتظار بهبودي در كارايي نمي رود‪ .‬در عين‬
‫حال نرخ يادگيري ‪ 85‬درصد در نظر گرفته شده‬
‫است‪ .‬براساس مطالعه زمان سنجي‪ ,‬برآورد شده‬
‫است زمان نرمال توليد اين قطعه ‪ 70‬ساعت است‪,‬‬
‫‪T20=70‬‬
‫‪71‬‬
‫بدون احتساب منحني يادگيري ‪:‬‬
‫با احتساب منحني‬
‫يادگيري ‪:‬‬
‫‪25 (70) = 1750‬‬
‫‪Log 0.85‬‬
‫=‪r‬‬
‫‪= -0.235‬‬
‫‪log 2‬‬
‫‪70 = T1 (20) r‬‬
‫‪T1 = 141.3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Total Time = [ 141.3  n (-0.235) ] + 5(70) = 2102.12‬‬
‫‪n=1‬‬
‫تفاوت بين دو زمان حدود ‪ 17‬درصد است‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫منحني يادگيري‬
‫‪150‬‬
‫زمان اضافه‬
‫شده‬
‫‪125‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫زمان بدون احتساب نرخ‬
‫يادگيري‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪73‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫ابزار و تكنيكهاي تدوين زمانبندي‬
‫‪ -1‬تجزيه و تحليل رياضي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫روش‬
‫روش‬
‫روش‬
‫‪CPM‬‬
‫‪GERT‬‬
‫‪PERT‬‬
‫‪ -2‬فشرده كردن زمانها‬
‫‪ ‬انجام ضربتي فعاليتها )‪(Crashing‬‬
‫‪ ‬انجام موازي فعاليتها )‪(Fast Tracking‬‬
‫‪ -3‬شبيه سازي )‪(Monte Carlo‬‬
‫‪ -4‬روشهاي ابتكاري هموارسازي منابع‬
‫‪(Resource‬‬
‫)‪Leveling‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ -5‬نرم افزارهاي مديريت پروژه ) ‪(PMIS‬‬
‫‪S14P7-C‬‬
‫‪CPM , PERT‬‬
‫روشهاي نمايش پروژه به شكل شبكه هاي منطبق بر‬
‫منطق پيشنيازي‬
‫تفاوت دو روش‬
‫‪ -1‬زمانها در ‪ CPM‬قطعي و در ‪ PERT‬احتمالي‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ -2‬بررسي زمان ‪ -‬هزينه در ‪ CPM‬متداول تر است‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪S14P3-K‬‬
‫مسير بحراني‬
‫مجموعه كارهائي كه انجام دير هنگام و يا طوالني شدن مدت‬
‫آنها منجر به افزايش زمان انجام پروژه گردد‪.‬‬
‫تعاريف كالسيك‬
‫‪ -1‬مسير بحراني طوالني ترين مسير شبكه عمليات پروژه است‪.‬‬
‫‪ -2‬مسير بحراني از كارهايي تشكيل مي شود كه در صورت‬
‫تأخير انجام آنها‪ ،‬پروژه نيز با تأخير مواجه مي شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪76‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪S14P3-P‬‬
‫روش محاسبه مسير بحراني ‪:‬‬
‫‪ -1‬محاسبه زودترين زمان شروع مراحل‬
‫‪ -2‬محاسبه ديرترين زمان شروع مراحل‬
‫‪ -3‬محاسبه زودترين زمان شروع فعاليتها‬
‫‪ -4‬محاسبه ديرترين زمان شروع فعاليتها‬
‫‪ -5‬محاسبه زمان فرجه‬
‫‪77‬‬
1
2
3
11
4
6
5
8
7
10
9
13
12
78
‫زودترين زمان شروع مرحله زودترين زمان شروع مرحله قبل ‪ +‬طول مدت فعاليت بين دو مرحله‬
‫=‬
‫ديرترين زمان شروع مرحله بعد ـ طول مدت فعاليت بين دو مرحله‬
‫ديرترين زمان شروع مرحله = در صورتيكه چندين فعاليت به يك مرحله ختم شوند ‪:‬‬
‫زودترين زمان شروع مرحله = حداكثر ( زودترين زمان شروع مرحله قبل ‪ +‬طول مدت فعاليت بين‬
‫دو مرحله) در صورتيكه از يك مرحله چندين فعاليت شروع شوند ‪:‬‬
‫ديرترين زمان شروع مرحله =‬
‫حداقل ( ديرترين زمان شروع مرحله بعد ـ طول مدت فعاليت بين دو مرحله‬
‫)‬
‫زودترين زمان شروع فعاليت = زودترين زمان شروع مرحله بعد‬
‫ديرترين زمان شروع فعاليت =‬
‫ديرترين زمان شروع مرحله بعد – طول مدت فعاليت‬
‫زمان فرجه ( شناوري ) =‬
‫ديرترين زمان شروع فعاليت – زودترين زمان شروع‬
‫فعاليت‬
‫‪79‬‬
‫)‪(0,0‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(2,2‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(5,5‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(8,8‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(11,11‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(16,16‬‬
‫‪7‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫) ‪(12,22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(15,25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(17,27‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪13 (31,31‬‬
‫)‪(21,21‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪12 (25,25‬‬
‫‪80‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫)‪(24,25‬‬
‫مسير بحراني‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪81‬‬
‫زمان فرجه‬
‫ديرترين زمان شروع‬
‫زودترين زمان شروع‬
‫فعاليت‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4-7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪25‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5-8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6-8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7-9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9-11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9-12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10-13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪11-12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪12-13‬‬
‫برآورد زمان كارها‬
‫‪ -1‬در روش ‪ CPM‬زمان كارها قطعي است و بر اساس زمان سنجي‬
‫با استانداردها بدست مي آيد‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫در روش ‪ PERT‬برآورد زمان بر اساس تخمين سه زمانه انجام مي شود‪.‬‬
‫• خوشبينانه ترين زمان (‪)a‬‬
‫• محتمل ترين زمان (‪)m‬‬
‫• بدبينانه ترين زمان (‪)b‬‬
‫‪]2‬‬
‫‪b-a‬‬
‫‪6‬‬
‫[ =‪s 2‬‬
‫‪b‬‬
‫‪b+4m+a‬‬
‫‪6‬‬
‫‪m‬‬
‫‪a‬‬
‫=‪Te‬‬
‫‪82‬‬
‫‪S14P3-O‬‬
‫برآورد زمان احتمالي تكميل پروژه‬
‫‪-1‬‬
‫محاسبه مسير بحراني ‪ ،‬مدت مورد انتظار تكميل پروژه و واريانس مربوط به آن‬
‫‪ -2‬تبديل زمان مورد ارزيابي ‪ ،‬به زمان نرمال استاندارد با استفاده از رابطه زير‬
‫‪:‬‬
‫‪ : X‬زمان مورد ارزيابي‬
‫‪X-T‬‬
‫‪ : T‬زمان مورد انتظار مسير بحراني‬
‫= ‪Z‬‬
‫‪ : s2‬واريانس زمان مسير بحراني‬
‫‪s2‬‬
‫‪ -3‬با استفاده از جدول احتماالت ‪ ،‬احتمال تكميل پروژه در زمان كمتر از ‪X‬‬
‫محاسبه مي شود‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫‪S14P1-Q‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫طول مدت انجام پروژه اي ‪ ،‬انتظار ميرود ‪ 40‬هفته باشد ‪ .‬واريانس اين‬
‫زمان برابر با ‪ 36‬هفته است ‪ .‬احتمال اينكه اين پروژه در كمتر از ‪52‬‬
‫هفته به پايان برسد ‪ ،‬چقدر است ؟‬
‫‪= 2‬‬
‫ ‪52‬‬‫‪1‬‬
‫‪Z = 40‬‬
‫‪= 2‬‬
‫‪36‬‬
‫‪6‬‬
‫از روي جدول احتماالت مشخص است كه احتمال تكميل پروژه در كمتر از‬
‫‪ 52‬هفته برابر با ‪ 0.95‬يا ‪ 95‬درصد است ‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫‪S14P1-R‬‬
‫خروجيهاي زمانبندي‬
‫‪ -1‬زمانبندي پروژه ( حداقل شامل زمان شروع و ختم فعاليتها مي شود)‬
‫‪ ‬نمودار شبكه اي پروژه همراه با اطالعات مربوط به زمان شروع و ختم ‪ -‬نمودار‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬نمودارهاي ميله اي ‪ ،‬گانت چارت ‪ -‬نمودار ‪2‬‬
‫‪ ‬چارت مراحل ( ‪ - ) Milestone Chart‬نمودار ‪3‬‬
‫‪ ‬نمودار شبكه اي با مقياس زمان ‪ -‬نمودار ‪4‬‬
‫‪ -2‬جزئيات جانبي‬
‫‪‬‬
‫زمانبندي منابع مورد نياز‬
‫‪ ‬زمانبندي هاي جايگزين ( با هموارسازي و يا بدون هموارسازي‪ ،‬با يا بدون محدوديتها‬
‫)‬
‫‪‬‬
‫برآورد ريسك زمانبندي‬
‫‪85‬‬
‫‪S14P7-D‬‬
‫ نمودار شبكه پروژه با تاريخهاي شروع و ختم‬: ‫نمودار يك‬
6-16
7-15
7-16
Code
Entries
6-1
6-15
Design
6-16
Unit Test
6-30
7-1
Code
Update
6-16
7-31
7-15
Unit Test
6-23
6-24
Code
Query
8-1
8-15
System
Test
6-30
Unit Test
6-16
7-15
Write
Manual
S14P7-E
86
) ‫ نمودار ميله اي ( گانت چارت‬: ‫نمودار دو‬
Activity A
Activity B
Activity C
Activity D
Jun
Jul
Aug
Time
S14P7-F
Sep
Oct
Nov
87
)Milestone Chart ( ‫ چارت مراحل‬: ‫نمودار سه‬
Data
Date
Event
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Subcontracts Signed
Specifications Finalized
Design Reviewed
Subsystem Tested
First Unit Delivered
Production Plan Completed
S14P7-G
88
‫نمودار چهار ‪ :‬نمودار شبكه اي با مقياس زمان‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪H‬‬
‫‪13 14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪G‬‬
‫‪11‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪10 11 12‬‬
‫‪C‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪D‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪A‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Time‬‬
‫‪89‬‬
‫‪S14P7-H‬‬
‫سطوح تخمين و كنترل‬
‫تعيين پائين ترين سطوح فعاليتها كه براي تخمين وكنترل‬
‫استفاده ميشود به عوامل زير بستگي دارد ‪:‬‬
‫‪ ‬نوع ‪ ،‬اندازه و مدت پروژه‬
‫‪ ‬اهداف تخمين‬
‫‪ ‬نيازمنديهاي مديريت پروژه‬
‫‪90‬‬
‫‪S14P3-E‬‬
‫پائين ترين سطح تخمين‬
‫تقسيم بسيار تفصيلي كار باعث بهبود تخمينها و برنامه هاي بهتر ‪ ،‬لزوما ‪ ،‬نميشود‪.‬‬
‫ارتباط بين خطا در تخمينها و اندازه فعاليتها از رابطه زير پيروي مي كند ‪:‬‬
‫‪+e%‬‬
‫درصد خطاي فعاليت‬
‫‪+E%‬‬
‫درصد خطاي پروژه‬
‫‪S‬‬
‫‪S‬‬
‫اندازه پروژه‬
‫‪S‬‬
‫‪S‬‬
‫اندازه فعاليت‬
‫‪+e%‬‬
‫=‬
‫‪+E%‬‬
‫‪91‬‬
‫‪S14P1-J‬‬
‫براي مثال خطاي تخمين زمان يك فعاليت ‪ 2‬هفته اي در يك‬
‫پروژه ‪ 52‬هفته اي ‪ ،‬به شرط اينكه تخمين مدت پروژه شامل ‪10‬‬
‫درصد خطا شود ‪ ،‬داراي خطائي معادل ‪ 50‬درصد است‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+e%‬‬
‫=‬
‫‪10‬‬
‫پائين ترين حد كنترل‬
‫شاخص مناسب براي تعيين سطح كنترل ‪ ،‬تناوب تشكيل‬
‫جلسات كنترلي است ‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪S14P1-K‬‬
‫برنامه اجرايي (‪: ) Action Plan‬‬
‫‪ -1‬فعاليتها ابتدا بصورت كلي تعريف ميشوند‪.‬‬
‫‪ -2‬براي افق نزديك فعاليتها تفصيلي ميشوند‪.‬‬
‫‪ -3‬براي اولين دوره‪ ,‬تعهدات بدست آمده و برنامه ” قفل“ )‪ (Frey‬ميشود‪.‬‬
‫‪ -4‬پس از اجرا‪ ,‬اطالعات از كارهاي انجام شده جمعآوري شده‪ ,‬برنامه در سطح كلي بهنگام ميشود‪.‬‬
‫‪ -5‬به قدم ‪ 2‬باز ميگرديم‪.‬‬
‫برنامه تفصيلي‬
‫برنامه كلي‬
‫دوره قفل شدن برنامه‬
‫‪93‬‬
‫افق نزديك‬
‫برنامه ريزي منابع‬
‫‪ -1‬شناسائي منابع‬
‫خروجي ‪Resource Sheet‬‬
‫در اين مرحله تخصيص پرسنل صورت نمي گيرد‪ .‬تنها نيازهاي تخصصي‬
‫برآورد ميگردد‪.‬‬
‫‪ -2‬برآورد منابع مورد نياز انجام فعاليتها (تهيه فرم)‬
‫‪ -3‬تخمين هزينه منابع‬
‫‪ -4‬تخصيص منابع ( خروجي ‪)Resource Management‬‬
‫‪94‬‬
‫‪S14P3-T‬‬
‫هموار سازي منابع‬
‫روشهاي هموار سازي منابع‬
‫‪ -1‬كارهاي پروژه براساس زودترين زمان شروع آنها برنامه ريزي‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‪ -2‬نمودار منابع ترسيم مي شود‪.‬‬
‫‪ -3‬براي هموارسازي از روشهاي زير استفاده مي شود‪:‬‬
‫‪95‬‬
‫‪S14P3-U‬‬
‫الف)‬
‫طول مدت كار را ثابت نگه داشته و زمان شروع آن را ‪ ،‬تا حداكثر به اندازه‬
‫زمان فرجه آن ‪ ،‬به سمت راست انتقال دهيد‪.‬‬
‫ب)‬
‫زمان شروع كار ثابت باقي مي ماند‪ ،‬ولي طول مدت آن را با كاهش منابع‬
‫طوالني تر كنيد‪.‬‬
‫ج)‬
‫در صورت امكان‪ ،‬كار را به چند تكه تقسيم كرده و در زمانهاي جدا از هم‬
‫انجام دهيد‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪S14P3-UU‬‬
‫زمانبندي تامين مواد اوليه‬
‫‪t4‬‬
‫‪t3‬‬
‫‪t2‬‬
‫‪t1‬‬
‫‪t0‬‬
‫‪ : ti‬زماني كه مواد اوليه انجام فعاليتها مورد نياز هستند‪.‬‬
‫‪ : Dij‬مقداري كه ازمواد اوليه ‪ j‬در زمان ‪ i‬مورد نياز است‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫روشهاي سفارش دهي‬
‫با توجه به زمان و مقدار مورد نياز مواد اوليه‪ ,‬مي توان با‬
‫استفاده از تكنيكهاي سفارش دهي ميزان سفارش را تعيين‬
‫نمود‪.‬‬
‫روشها ‪:‬‬
‫‪ -1‬مدل دقيق ‪Wagner-Wittin‬‬
‫‪ -2‬روش ‪(Period Order Quantity ) POQ‬‬
‫‪ -3‬روش ‪(Least Unit Cost) LUC‬‬
‫‪ -4‬روش ‪Part Period Balancing‬‬
‫‪98‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫هزينه نگهداري ‪:‬‬
‫دوره ‪ -‬واحد‪C1 = $1/‬‬
‫هزينه سفارش ‪:‬‬
‫سفارش‪C2 = $10/‬‬
‫روش‬
‫‪:POQ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 1‬دوره‬
‫‪ 4‬تقاضا‬
‫دوره هايي كه توسط سفارش پوشش داده مي شوند ‪m(i) – i + 1‬‬
‫‪99‬‬
X = 1/n xi = 2.78
q=
2AX =
h
‫ميانگين‬
‫تقاضا‬
2(10)(2.78)
1
m(i)- i +1= q/x  m*(i) = i -1+ q/x = i -1+
2A = 2.68
hx
i=1
m*(1) = 1-1+2.68 = 3
q1 = 7
i=4
m*(4) = 4-1+2.68 = 6
q4 =12
i=7
m*(7) = 7-1+2.68 = 9
q7 = 6
TC = 53
100
‫روش ‪:LUC‬‬
‫در اين روش كمترين هزينه هر واحد از مواد اوليه را محاسبه مي كنيم‪.‬‬
‫)‪m*(i‬‬
‫هزينه هر واحد هزينه كل‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪101‬‬
‫‪q8 = 6‬‬
‫‪qi‬‬
‫)‪m(i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2.37‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫*‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫*‪9‬‬
‫‪q4 = 12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪q1 = 7‬‬
‫محاسبات زمان ‪ -‬هزينه در روش ‪CPM‬‬
‫هزين‬
‫ه‬
‫كدام كارها را بايد ضربتي انجام داد تا ضمن رسيدن به‬
‫هزينه ضربتي‬
‫زمان مورد نظر پروژه‪ ،‬حداقل هزينه بدست آيد ؟‬
‫‪ -1‬برآورد زمان ها وهزينه هاي نرمال و ضربتي‬
‫براي كارهاي پروژه‬
‫هزينه نرمال‬
‫زمان‬
‫زمان‬
‫نرمال‬
‫زمان‬
‫ضربتي‬
‫‪ -2‬محاسبه مسير بحراني بر اساس زمانهاي نرمال كارها‪ .‬چنانچه زمان بدست آمده‬
‫مطلوب باشد‪ ،‬توقف مي كنيم‪ .‬در غير اينصورت به مرحله ‪ 3‬مي رويم‪.‬‬
‫‪ -3‬محاسبه نرخ زير براي كارهايي كه بر روي مسير بحراني قرار دارند ‪:‬‬
‫هزينه ضربتي ‪ -‬هزينه نرمال‬
‫زمان نرمال ‪ -‬زمان ضربتي‬
‫= ‪R‬‬
‫‪ -4‬كاري كه داراي كوچكترين نرخ ‪ R‬باشد‪ ،‬ضربتي انجام مي شود‪ .‬زمان ضربتي را‬
‫جايگزين زمان نرمال آن كار نموده و به مرحله ‪ 2‬باز مي گرديم‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫فرايندهاي كنترل پروژه‬
‫كنترل جامع‬
‫تغييرات‬
‫گزارش‬
‫عملكرد‬
‫فرايندهاي تسهيل كننده‬
‫كنترل هزينه‬
‫‪103‬‬
‫كنترل‬
‫زمانبندي‬
‫كنترل تغييرات‬
‫محدوده‬
‫كنترل عالئم‬
‫ريسك‬
‫كنترل كيفيت‬
‫گزارش عملكرد‬
‫جمع آوري اطالعات و توزيع آنان بين ذينفعان پروژه در‬
‫مورد نحوه استفاده از منابع ‪ .‬اين فرايند شامل اقالم ذيل‬
‫ميگردد ‪:‬‬
‫‪ ‬گزارشهاي وضعيت ‪ :‬توضيح وضعيت فعلي پروژه‬
‫‪ ‬گزارش پيشرفت ‪ :‬توضيح آنچه تيم پروژه به دست آورده است ‪.‬‬
‫‪ ‬پيش بيني ‪ :‬توضيح وضعيت آينده پيشرفت مورد انتظار‬
‫گزارش عملكرد دربرگيرنده اطالعات الزم در خصوص‬
‫محدوده ‪ ،‬زمانبندي ‪ ،‬هزينه و كيفيت است‪ .‬پروژه هائي‬
‫اطالعات ريسك را نيز نياز دارند‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪S17P2-A‬‬
‫ورودي ها به گزارش عملكرد‬
‫‪ -1‬برنامه پروژه‬
‫‪ -2‬نتايج كار ‪ -‬كدام اقالم قابل تحـويل كامال يا تا حدودي‬
‫تكميل شده اند ؟ كدام هزينه ها صرف شده يا‬
‫اعتبار آنها تامين شده است ؟‬
‫اطالعات دقيق الزمه كنترل صحيح است ‪.‬‬
‫‪ -3‬پرونده هاي ديگر پروژه‬
‫‪105‬‬
‫ابزار و تكنيكهاي گزارش عملكرد‬
‫‪ -1‬مرور عملكرد‬
‫(‪)Performance Review‬‬
‫‪ -2‬آناليز واريانس و مغايرتها‬
‫‪ -3‬آناليز روند‬
‫‪ -4‬آناليز ارزش افزوده )‪(Earned Value Analysis‬‬
‫‪106‬‬
‫محاسبه پيشرفت فعاليتهاي پروژه ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعيين روش اندازه گيري پيشرفت هر فعاليت‬
‫‪ ‬بر اساس مراحل پيشرفت فعاليت ( ‪)Milestones‬‬
‫‪ ‬بر اساس زمان‬
‫‪ ‬بر اساس هزينه ها‬
‫‪ ‬بر اساس شاخصهاي فيزيكي فعاليت‬
‫‪ ‬بر اساس وضعيتها (‪ 0،50،100‬درصد)‬
‫‪107‬‬
‫‪ -2‬تعيين روش اندازه گيري وزن هر فعاليت‬
‫وزن فعاليت ‪ :‬نسبت اهميت يك فعاليت به ديگر فعاليتهاي پروژه‬
‫‪ ‬بر اساس نسبت حجم فعاليت محاسبه مي شود (نفر‪ -‬ساعت)‬
‫‪ ‬بر اساس نسبت هزينه فعاليت محاسبه مي شود‪.‬‬
‫در صورتيكه نيروهاي كتنوع در يك فعاليت استفاده شوند‪ ,‬الزم است‬
‫كه آنها همسنگ شوند‪.‬‬
‫‪W = W1 + W2 + W3 + W4 + … + Wn‬‬
‫‪Wi = M1C1/C + M2C2 /C + … + MeCe/C‬‬
‫‪ : W‬مجموع كار پروژه‬
‫‪ : Wi‬فعاليت ‪ i‬ام پروژه‬
‫‪ : Mj‬زمان استاندارد انجام فعاليت ‪ i‬ام ( زمان سنجي ) توسط منبع ‪ j‬ام‬
‫‪ : Cj‬هزينه يك واحد منبع ‪ j‬ام‬
‫‪ : C‬هزينه منبعي كه بيش از همه در پروژه استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫وزن فعاليت = ‪Wi / W‬‬
‫‪ -2‬جمع آوري داده هاي مربوط به پيشرفت فعاليتها در‬
‫انتهاي دوره نظارت (آخر هفته و يا دو هفته و يا ماه )‬
‫‪ -3‬محاسبه پيشرفت بر اساس فرمول ذيل ‪:‬‬
‫الف) شناسائي و انتخاب فعاليتهائي كه مربوط به نقطه مورد‬
‫نظر در ساختارهاي سه گانه باشد‪.‬‬
‫ب) نرمال كردن وزنها به شيوه ذيل‪:‬‬
‫هزينه (نفر‪-‬ساعت)‬
‫=‬
‫مجموع هزينه ها (نفر‪-‬ساعت)‬
‫ج) درصد پيشرفت * ‪Progress=actS Wact‬‬
‫‪ -4‬تبديل اطالعات بند ‪ 3‬به منحني هاي ‪S‬‬
‫‪ 109‬تهيه منحني هاي ‪ S‬براي عملكرد‪ ،‬برنامه و پيش بيني‬
‫‪-5‬‬
‫‪Wact‬‬
‫آناليز ارزش افزوده‬
‫آناليز فوق بر اساس محاسبه ‪ 3‬ارزش كليدي صورت مي‬
‫پذيرد ‪:‬‬
‫‪ ‬بودجه ‪ ،‬يا بودجه كارها بر اساس زمانبندي‬
‫‪BCWS‬‬
‫‪ ‬هزينه واقعي ‪ ،‬يا هزينه واقعي كارهائي كه انجام شده‬
‫‪ACWP‬‬
‫اند‬
‫‪ ‬ارزش افزوده ‪ ،‬هزينه بودجه كارهائي كه انجام شده اند‬
‫‪110‬‬
‫‪BCWP‬‬
BCWS : Budgeted cost for work scheduled
CV : Cost variance
BCWP : Budgeted cost for work performed
SV : Schedule variance
ACWP : Actual cost for work performed
CVP : Cost variance %
EAC : Estimate at completion
SVP : Schedule variance %
CPI : Cost Performance Index
SPI : Schedule Performance Index
CV = BCWP - ACWP
EAC = ACWP + (‫ * بودجه باقيمانده‬CPI )
SV = BCWP - BCWS
EAC = ACWP + ‫براورد جديد كارهاي باقيمانده‬
CPI = BCWP / ACWP
EAC = ACWP + ‫بودجه باقيمانده‬
SPI = BCWP / BCWS
EAC = BCWS - CV
CVP = CV / BCWP
EAC = BCWS * ( 1- CVP )
SVP = SV / BCWP
111
‫مثال‬
‫پروژه اي قرار بوده كه از ‪ 4‬ماه اول ‪ ،‬هرماه ‪ 10‬ميليون تومان‬
‫مصرف كند‪ .‬هزينه واقعي در انتهاي ‪ 4‬ماه برابر است با‬
‫‪ 32500000‬تومان در نتيجه ‪:‬‬
‫ميليون ‪BCWS = 40‬‬
‫‪ACWP = 32.5‬‬
‫ميليون‬
‫چنانچه‬
‫ميليون ‪BCWP = 30‬‬
‫در نتيجه پروژه از برنامه عقب بوده و هزينه ها نيز بيشتر از‬
‫بودجه است ‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫حالتهاي مختلف در تحليل واريانس‬
Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Planned Earned
Value (BCWS)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Actuals
(ACWP)
800
600
400
600
800
800
1000
600
1000
1000
600
1200
1000
Actual Earned Value
(BCWP)
800
400
600
600
600
1000
1000
800
800
600
1000
1000
1200
113
‫خروجي گزارش عملكرد‬
‫‪ -1‬گزارش عملكرد‬
‫‪ ‬گانت چارتها‬
‫‪ ‬منحني هاي ‪S‬‬
‫‪ ‬چارتهاي عملكرد‬
‫‪ -2‬تقاضاي تغييرات‬
‫‪114‬‬
‫(‪)Change Order‬‬
‫نمايش گرافيكي گزارش عملكرد‬
Cumulative
Values
Budget
Actual Cost
Earned Value
Data
Date
Time
115
‫نمايش جدولي گزارش عملكرد‬
WBS Element
Budget ($)
Earned Actual
Value ($) Cost ($)
Cost Variance
($)
(%)
Schedule Variance
($)
(%)
1.0 Pre-Pilot Planning
63000
58000
62500
-4500
-7.8
-5000
-8.6
2.0 Draft Checklists
64000
48000
46800
1200
2.5
-16000
-33.3
3.0 Curriculum design
23000
20000
23500
-3500 -17.5
-3000
-15.0
4.0 Mid-Term evaluation
68000
68000
72500
-4500
-6.6
0
0.0
5.0 Implementation Support
12000
10000
10000
0
0.0
-2000
-20.0
6.0 Manual of Practice
7000
6200
6000
200
3.2
-800
-12.9
7.0 Roll-out Plan
20000
13500
18100
-4600 -34.1
-6500
-48.1
223700 239400
-15700 -7.0
-33300
-14.9
Totals
257000
116
‫منحني هاي پيشرفت‬
Time now
A
E
100
F
90
OE - SCHEDULE PROGRESS CURVE
70
B
OC - ACTUAL PROGRESS CURVE
60
CF - PROJECTED PROGRESS CURVE
50
AD - TIME NOW LINE
BC - PRESENT PROGRESS GAP
40
CC’ - PRESENT TIME GAP
C’
30
C
EF - PROJECTED TIME GAP
20
10
12
11
9
8
7
10
D
6
5
4
3
2
0
1
Progress %
80
Time in months
117
‫زمان انجام مقايسه‬
‫منحني‬
‫هاي ‪S :‬‬
‫برنامه ‪Base‬‬
‫‪Line‬‬
‫‪Earned Value‬‬
‫جلوتر از برنامه ولي بيش از‬
‫بودجه‬
‫جلوتر از برنامه و زير‬
‫بودجه‬
‫هزينه واقعي‬
‫‪118‬‬
‫عقب تر از برنامه و بيش از‬
‫بودجه‬
‫عقب تر از برنامه ولي زير‬
‫بودجه‬
‫نحوه محاسبه و ترسيم منحني ‪: S‬‬
‫‪119‬‬
‫هدايت و هماهنگي فعاليتهاي پروژه‬
‫‪ ‬تغيير ساختار سازماني‬
‫‪ ‬شيوه هاي انگيزشي‬
‫‪ ‬افزايش منابع پروژه‬
‫‪ ‬جريمه هاي قراردادي‬
‫‪ ‬تشكيل جلسات مرتب‬
‫‪ ‬مديريت زمان‬
‫‪ ‬بازرسي از وضعيت پروژه‬
‫‪120‬‬
‫نظام جامع كنترل‬
‫اهداف اين نظام عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ ‬حفظ و نگهداري شاخصهاي اندازه گيري عملكرد‬
‫‪ ‬احراز اطمينان از اينكه تغييرات در محدوده كار در‬
‫تعيين محدوده پروژه لحاظ شده است‪.‬‬
‫‪ ‬ايجاد هماهنگي در تمام زمينه هاي مديريت پروژه ‪،‬‬
‫هنگام بروز تغييرات‬
‫‪121‬‬
Download
Related flashcards

Pediatricians

20 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards