ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

advertisement
ความรุนแรงทีย่ ดื เยือ้ เรื้อรังในสถานการณ์ การเมืองทีไ่ ม่ แน่ นอน
ก่ อนการเลือกตั้ง 2554
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
Deep South Watch (DSW)
Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD)
Prince of Songkla University, Pattani campus
สถานการณ์ปัจจุบนั
พุทธ
4,704
5,000
สถิตผิ ู ้เสยี ชวี ติ และ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความไม่สงบระหว่าง
เดือนมกราคม 2547 16 มิถน
ุ ายน 2554
(90 เดือน)
จำนวนผู ้เสยี ชวี ติ
รวม 4,750 รำย
มีเหตุการณ์ทัง้ สนิ้
10,891 เหตุการณ์ม ี
ผู ้เสยี ชวี ติ และได ้รับ
บาดเจ็บ จานวน 12,536
ราย
4,500
4,000
มุสลิม
2,804
3,500
มุสลิม
2,557
3,000
2,500
พุทธ
1,817
2,000
1,500
59.0%
1,000
38.2%
32.8%
ไม่ระบุ 60.4%
129
500
ไม่ระบุ
525
0
ตาย
บาดเจ็ บ
Source: Deep South Watch
จำนวนผู ้บำดเจ็บ
รวม 7,786 รำย
้ ทีจ่ ังหว ัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำสและสงขลำ
แผนภูมเิ ปรียบเทียบจำนวนเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพืน
ุ ำยน 2554)
ในรอบ 90 เดือน รวม 10,891 เหตุกำรณ์ (มกรำคม 2547 - 16 มิถน
400
344
350
313
300
มกรำคม 2554
272
247
236
250
223
200
200
169
183
188 197
193
173 171
187
210 213210
203
180
193
180
150
100
171
97
115
164
132
131 140
115
101
114
171
124 119
120
119
127
134
115
86
165
94
101
50
46
101 85
72 746981
71
112
54
42
63
67
86
103
98
56
43
48
117
92
95 102
80
65
102
90
75
73 73
81
71
123
68 64 67
73
70
64
78
75
69
71
51
59
32
Source: Deep South Watch
ม.
ค.
-5
4
ก.
ค.
-5
3
ม.
ค.
-5
3
ก.
ค.
-5
2
ม.
ค.
-5
2
ก.
ค.
-5
1
ม.
ค.
-5
1
ก.
ค.
-5
0
ม.
ค.
-5
0
ก.
ค.
-4
9
ม.
ค.
-4
9
ก.
ค.
-4
8
ม.
ค.
-4
8
ก.
ค.
-4
7
ม.
ค.
-4
7
0
Military Operations to Surround and
Arrest Suspected Militants
beginning from 2007
400
350
300
250
Fluctuations of Violent Incidents since 2007
200
150
100
50
Source: Deep South Watch
ม.
ค.
-5
4
ก.
ค.
-5
3
ม.
ค.
-5
3
ก.
ค.
-5
2
ม.
ค.
-5
2
ก.
ค.
-5
1
ม.
ค.
-5
1
ก.
ค.
-5
0
ม.
ค.
-5
0
ก.
ค.
-4
9
ม.
ค.
-4
9
ก.
ค.
-4
8
ม.
ค.
-4
8
ก.
ค.
-4
7
ม.
ค.
-4
7
0
ค.
ม ี. 47
ค.
พ. 47
ค.
ก . 47
ค.
ก . 47
ย.
พ. 47
ย.
ม . 47
ค.
ม ี. 48
ค.
พ. 48
ค.
-4
ก. 8
ค.
ก . 48
ย.
พ. 48
ย.
ม . 48
ค.
ม ี. 49
ค.
พ. 49
ค.
ก . 49
ค.
ก . 49
ย.
พ. 49
ย.
-4
ม. 9
ค.
ม ี. 50
ค.
พ. 50
ค.
ก . 50
ค.
ก . 50
ย.
พ. 50
ย.
-5
ม. 0
ค.
ม ี. 51
ค.
พ. 51
ค.
ก . 51
ค.
ก . 51
ย.
พ. 51
ย.
ม . 51
ค.
ม ี. 52
ค.
พ. 52
ค.
-5
ก. 2
ค.
ก . 52
ย.
พ. 52
ย.
ม . 52
ค.
ม ี. 53
ค.
พ. 53
ค.
ก . 53
ค.
ก . 53
ย.
พ. 53
ย.
ม . 53
ค.
ม ี. 54
ค.
พ. 54
ค.
-5
4
ม.
ผู ้บาดเจ็บและเสยี ชวี ติ รายเดือน ปี 2547-2554
350
300
316
200
100
50
211
134
8791
41
9290
304
250
252
243
180
165
150
129 134
114
145
100
171
157
173
152
131
125
116
77
56
146
138
131
124
248
228
173
150
144
240
198
209
178
166
213
172
171
158
148 155
148
125
99
64
142
111
107
86
78
112
110 114
99
73
54
Source: Deep South Watch
107 106
105
61
102
179 177
129
188
154
120
107
92
90
92
150
145
138
112
109
81
121
117
96 104
66
38
0
Deaths
Injuries
Source: Deep South Watch
มี.ค.-54
ม.ค.-54
พ.ย.-53
ก.ย.-53
ก.ค.-53
พ.ค.-53
มี.ค.-53
ม.ค.-53
พ.ย.-52
ก.ย.-52
ก.ค.-52
พ.ค.-52
มี.ค.-52
ม.ค.-52
พ.ย.-51
ก.ย.-51
ก.ค.-51
พ.ค.-51
มี.ค.-51
ม.ค.-51
พ.ย.-50
ก.ย.-50
ก.ค.-50
พ.ค.-50
มี.ค.-50
ม.ค.-50
พ.ย.-49
ก.ย.-49
ก.ค.-49
พ.ค.49
มี.ค.49
ม.ค.49
พ.ย.48
350
ก.ย.48
400
ก.ค.48
พ.ค.48
มี.ค.48
ม.ค.48
พ.ย.47
ก.ย.47
ก.ค.47
พ.ค.47
มี.ค.47
ม.ค.47
จำนวน
450
Monthly Fatalities and Injuries (88 Months)
January 2004 to April 2011
300
250
200
150
100
50
0
ค.
ม ี. 47
ค.
พ. 47
ค.
-4
ก. 7
ค.
ก . 47
ย.
พ. 47
ย.
ม . 47
ค.
ม ี. 48
ค.
พ. 48
ค.
ก . 48
ค.
ก . 48
ย.
พ. 48
ย.
ม . 48
ค.
ม ี. 49
ค.
พ. 49
ค.
ก . 49
ค.
ก . 49
ย.
พ. 49
ย.
-4
ม. 9
ค.
ม ี. 50
ค.
พ. 50
ค.
ก . 50
ค.
ก . 50
ย.
พ. 50
ย.
-5
ม. 0
ค.
ม ี. 51
ค.
พ. 51
ค.
-5
ก. 1
ค.
ก . 51
ย.
พ. 51
ย.
-5
ม. 1
ค.
ม ี. 52
ค.
พ. 52
ค.
ก . 52
ค.
ก . 52
ย.
พ. 52
ย.
-5
ม. 2
ค.
ม ี. 53
ค.
พ. 53
ค.
ก . 53
ค.
ก . 53
ย.
พ. 53
ย.
-5
ม. 3
ค.
ม ี. 54
ค.
พ. 54
ค.
-5
4
ม.
350
ผู ้บาดเจ็บและเสยี ชวี ติ รายเดือน ปี 2547-2554
300
Source: Deep South Watch
สถิตกิ ารตายและ
บาดเจ็ บรายเดือนมี
แนวโน ้มแกว่งไกว
มากยิง่ กว่า
250
200
150
100
50
0
ม.
ค.
47
เม
.ย
.4
7
ก.
ค.
47
ต.
ค.
47
ม.
ค.
48
เม
.ย
.4
8
ก.
ค.
48
ต.
ค.
48
ม.
ค.
49
เม
.ย
.4
9
ก.
ค.
-4
9
ต.
ค.
-4
9
ม.
ค.
-5
เม 0
.ย
.50
ก.
ค.
-5
0
ต.
ค.
-5
0
ม.
ค.
-5
เม 1
.ย
.51
ก.
ค.
-5
1
ต.
ค.
-5
1
ม.
ค.
-5
เม 2
.ย
.52
ก.
ค.
-5
2
ต.
ค.
-5
2
ม.
ค.
-5
เม 3
.ย
.53
ก.
ค.
-5
3
ต.
ค.
-5
3
ม.
ค.
-5
เม 4
.ย
.54
450
400
Monthly Incidents of Violence, Fatalties and Injuries
January 2004 to April 2011
350
300
250
200
150
100
50
0
Fatalties
Injuries
Incidents
Source: Deep South Watch
ม.
ค.
4
ม.ี 7
ค.
พ. 47
ค.
4
ก. 7
ค.
4
ก. 7
ย.
พ. 47
ย.
ม. 4 7
ค.
4
ม.ี 8
ค.
พ. 48
ค.
ก. 4 8
ค.
4
ก. 8
ย.
พ. 48
ย.
ม. 4 8
ค.
ม.ี 49
ค.
พ. 49
ค.
ก. 4 9
ค.
ก. 4 9
ย.
พ. 49
ย.
ม. 4 9
ค.
ม.ี 50
ค.
พ. -50
ค.
ก. 5 0
ค.
ก. 5 0
ย.
พ. 50
ย.
ม. 5 0
ค.
ม.ี 51
ค.
พ. 5 1
ค.
ก. 5 1
ค.
ก. 5 1
ย.
พ. 51
ย.
ม. 5 1
ค.
ม.ี 52
ค.
พ. 5 2
ค.
ก. 5 2
ค.
ก. 5 2
ย.
พ. 52
ย.
ม. 5 2
ค.
ม.ี 53
ค.
พ. -53
ค.
ก. 5 3
ค.
ก. 5 3
ย.
พ. 53
ย.
ม. 5 3
ค.
ม.ี 54
ค.
-5
4
450
400
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเปรียบเทียบกำรเสยี ชวี ติ และบำดเจ็ บรำยเดือน
มกรำคม 2547-เมษำยน 2554
350
300
250
จำนวนเหตุกำรณ์ ควำม
ไม่ สงบมีแนวโน้มต่ำกว่ ำ
กำรตำยและกำรบำดเจ็บ
รำยเดือน
200
150
100
50
0
ตาย
บาดเจ็บ
เหตุการณ์
Source: Deep South Watch
ร้อยละผูof้ตViolence
ายและบาดเจ็
บแยกตามอาชี
พ ปี 2004
2547-2553
Victims
by Occupations
from
to 2010
bureaucrats
ข ้าราชการ/
2%
government
employees
ลูกจ ้างของรั
ฐ
4%
working in local government
อบต/อบจ
teachers
ครู
อืน
่ ๆ
1%
1%
4%
เยาวชน
youths
2%
village headmen
กานั น/ผญบ
4%
Defence volunteers
ชรบ/อส/
civilians
ราษฎร
5%
50%
policemen
ตารวจ
11%
soldiers
ทหาร
16%
Source: Deep South Watch
Fatalities of Civilians (% of All Fatalities)
2004-2011
60
52
53.9
54
54.7
51.1
50
47.3
38.3
40
30
20.8
20
10
0
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
Source: Deep South Watch
ปี 2553
ปี 2554*
450
400
Level of
Casualties
higher than
number of
Violent
350
300
250
200
150
100
50
0
Injuries
Fatalties
Incidents
Source: Deep South Watch
Annual Series of Civilian Deaths 2004-2011
500
450
451
400
350
372
300
250
200
239
230
306
240
?
!!!
183
(Jan –
150
96
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source: Deep South Watch
2010
2011
450
Bomb Attacks between 2004 to 2010
400
350
329
333
41
6
300
250
227
225
254
200
174
150
100
60
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source: Deep South Watch
2010
2011
Protracted Conflicts
Many complex and deep-rooted
conflicts seem, empirically, to reach
some “plateau” in their relationship,
and become trapped in a repetitive
pattern of interaction—usually
involving the exchange of violent or
coercive behaviors —that seems
dynamic, yet stable
Christopher R. Mitchell, Berghof Handbook Dialogue Series, 15
 If
the trend of violence still
holds, it may imply that the
conflict and violence have been
perpetuated.
 Conflict perpetuation
 Many
conflicts become less a
matter of the original and
underlying goal incompatibility,
but more a matter of becoming
trapped in an extended actionreaction sequence in which today’s
conflict behavior by one side is a
response to yesterday’s by the
adversary.
Dennis Sandole, 1999
Monthly Incidents of Violence from January 2004 to January 2011
10,585 incidents
400
What is the process model for deep south ?
344
350
300
June 2007
313
272
247
236
250
223
200
200
169
150
193
188 197
183
187
180
115
115
101 97
180
173171
114
120
165
164 171
119
124
119
86
50
46
171
193
132
131 140
100
210 213 210
203
115
101
63
127
103
101
134 112
94
85 81
71 72 74
42
67
54
86
69 43 56
48
98 95
92
117
102
80
90
81
65 71
123
73 73
68 64 67 73
102
78
75
64
70
51
ม.
ค.
-4
7
เม
.ย
.-4
7
ก.
ค.
-4
7
ต.
ค.
-4
7
ม.
ค.
-4
8
เม
.ย
.-4
8
ก.
ค.
-4
8
ต.
ค.
-4
8
ม.
ค.
-4
9
เม
.ย
.-4
9
ก.
ค.
-4
9
ต.
ค.
-4
9
ม.
ค.
-5
0
เม
.ย
.-5
0
ก.
ค.
-5
0
ต.
ค.
-5
0
ม.
ค.
-5
1
เม
.ย
.-5
1
ก.
ค.
-5
1
ต.
ค.
-5
1
ม.
ค.
-5
2
เม
.ย
.-5
2
ก.
ค.
-5
2
ต.
ค.
-5
2
ม.
ค.
-5
3
เม
.ย
.-5
3
ก.
ค.
-5
3
ต.
ค.
-5
3
ม.
ค.
-5
4
0
Turning
Point
How to find
Negotiation
Implementation
Prealternative
Phrase
Negotiation
Agreement
approach?
Phrase
Pre-pre
New
Negotiation
Conflict
Phrase!
(Nonviolence)
?
Tract I
Tract II
Tract III
Model Developed by Norbert Ropers
จุดเปลีย่ น
เหตุการณ์
ขั้นก่อน-ก่อน
การเจรจา
Turning
Point
ขั้นก่อน
การเจรจา
ขั้น
การ
เจรจา
การตกลง
ดาเนินการ
ความขัดแย้ ง
ทางการ
ใหม่ ทไี่ ม่ ใช้
สั นติภาพ
เมือง
ความรุนแรง
Implementation
How to find
Negotiation
Prealternative
Phrase
Negotiation
Agreement
approach?
Phrase
Pre-pre
Negotiation
Phrase!
?
Tract I
Tract II
Tract III
Model Developed by Norbert Ropers
New
Conflict
(Nonviolence)
ตัวแบบการเปลีย่ นแปลงความขัดแย้ งสามแนวทาง
ตัวแสดงบทบาทที่สาคัญ
วิถีทางที่ 1 Track 1
วิถีทางที่ 2 Track 2
วิถีทางที่ 3 Track 3
รัฐบาล ทหาร กับผู้ก่อการ
ขบวนการใต้ ดิน
องค์ กรประชาสั งคม กลุ่ม
วิชาชีพ นักวิชาการ
องค์ กรประชาชนระดับ ราก
หญ้ า
องค์ กรพัฒนาเอกชน
กลยุทธ์ที่สาคัญ
เน้ นทีผ่ ลการเจรจาต่ อรอง
สั นติภาพ การหาข้ อมูลความ
เป็ นตริง การบังคับให้ เป็ นไป
ตามข้ อตกลง
เน้ นทีก่ ระบวนการ
การปรึกษาหารือ การประชุม
เสวนาแลกเปลีย่ นความเห็น
ข้ อเสนอรู ปแบบการปกครอง
โดยภาคประชาชน
เน้ นทีก่ ระบวนการ และ
โครงสร้ าง
การสร้ างความเข้ มแข็งของ
องค์ กรระดับรากหญ้ า การ
พัฒนาบุคลากร งานด้ านความ
ยุติธรรมและสิ ทธิมนุษยชน
Violence Factors
Injustice and
Poverty
Structural
Violence
Physical Violence
Identity
Politics
Symbolic
Violence
Latent Violence
Overt Violence
Violence Factors & Peace building
Peace-building processes
to deal with these factors
Structural
Violence
Symbolic
Violence
Actors &
Agencies
1.
Independence
Movements
2.
State Violent
Actors
Physical Violence
Peace Process Model
Peace Initiatives Mobilized
Through Civil Society and Media
Networks
Peace building is considered as the
discursive processes bringing about
simultaneous and successive
emergence of various discursive
objects that are named, described,
analyzed, appreciated or judged in the
relation.
We emphasize on the interplay between
the formation of object of discourse (s)
to transform the conflicts through ideas
and thought.
 The interplay means the fields to play
 The common ground
 Building peace objects of discourse
needs broader network of civil society
organizations and communication
networks.

Discursive Formation Model for Conflict Transformation
Academic
Common Ground
knowledge/
Researches
Local-National Media
and communications
Civil Society
Movements
Self-Governance
Peace
Talks/Dialogues
Justice
The Discursive Processes
identity, culture, and religion
As for the progress
Movements produce objects of discourse and the other way round.
From brainstorming among civil society
and media networks, it was found that there
were 3 strategies or 3 main issues :
•Re-structuring the political and
administrative power structure. The 23
members of the Deep South Civil Society
Networks, the "People's Network for
Greater Involvement in Governance of the
Deep South Provinces," are currently
mobilizing for a "Special Autonomous
Region" under the framework of the
constitution.
The Networks have accumulated its
knowledge and culminated in the (Draft)
Report on the Study of Special Local
Governance in the Deep South under the
Thai Constitution".
The attempt to find a way to co-existence
based on local demands is currently
being modified through in-depth opinion
sueveys and developed into a draft Act.
In the near future, the network will use
existing channels to propose laws as
designated by the constitution.
Public Forum on Southern Situation
•The processes would also
attempt to building justice, the
human rights in determining
people's own life and expression
of identity, culture, and religion.
•The injustice issue has been
cronic problem on the grounds
สำเหตุ
ำค ัญที
ท
่ ำให้เกิ
ดปัญหำควำมไม่
สงบในจงั หวin
ัดชำยแดนภำคใต้
What
is สthe
major
cause
of insurgency
Southern region?
ปั ญหาความไม่เป็ นธรรมต่างๆ
45.54
ความไม่
injustice
เป็ นธรรมต่ างๆ
กลุม่ ผู ้ก่อความไม่สงบ/กลุม่ แบ่งแยก
19.21
insurgency
ความยากจน เศรษฐกิจ
poverty
13.80
lack
ปั ญหาการศกึof
ษาของคนในพืน้ ที่
education
10.30
ปั ญหาการก่ออาชญากรรม
ควำมยุ
ตธิ รรมเป็น
Justice
ปัproblems
ญหำทีส่ ำค ัญมำกที
ุ
are ส่ ด
major concerns
4.92
crimes
การเปลีย่ นแปลงของประชากร
Population
problems
2.60
ิ ธิในการปกครองตนเองของคนมลายู
สท
1.95
SelfGovernance
ิ ธิของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
สท
resources
problem
1.06
อืน
่ ๆ
0.00
Public opinions survey of local people in 2010
0.61
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.
What is the most serious problem in your community? (%)
Drugs
70.52
Unemployment
63.73
Poverty
35.17
Unrest/Insurgency
21.48
Intra-Community Conflicts
18.43
0
10
20
30
40
50
60
Public opinions survey of local people in 2011
70
80
•Network activities would
become a common, neutral
space, .......
..... engaging all parties into
inclusive peace dialogue, not
leaving the matter as a conflict
between the state and the
separatists.
 In
the process, peace discourses
would be central issue in political
space, reproducing through
public opinions and media.
 Once the media space could bring
about the political space on peace
discourses, the discursive
formation is successfully defined.
It would set in motion changing
behavior and attitudes of violent
actors.
Social Structure/Social Values
Galtung’s
basic
structure
of conflict
Source: Christopher R. Mitchell, Berghof Handbook Dialogue Series, 19
The Operation of Process Model
Patani Metropolitan
academic forums
Online broadcasting on the academic forum of
Pattani metropolitan initiative
学会のオンライン生中継「タイ憲法下のパッタニー国:夢物語か現実か?」
生中継!!!
学会「タイ憲法下のパッタニー国:夢物語か現実か」
仏歴2552[西暦2009]年12月10日 8:30~17:00
[更新された関連ブログへのリン
ク。訳は省略]
[関連記事へのリンク。タイトルと
記事の書き出しが引用されてい
るが、タイトルのみ訳]
「自治の可能性と我々の将来」
「前進するタイミング…市民セク
ターが憲法下の「特別区」を後押
し」
Raising the Southern issues and peace agenda
to the political parties during the campaigns for
upcoming general election …………………..
The Resolutionary Changes
 The
the peace discourse formation
and discursive processes will be a
constitutive drive for setting the
stage for changes – in leaders, in
minds, in behaviors and in
environments of conflicts on the
deep South.
Change Agents?
 Intermediaries
who are “insider-
partials” …..
 Intermediaries who are “outsiderneutrals”
 The former have a number of advantages
over the latter that can enable them to
operate more effectively in cultures that
value third parties, understanding the
interests of both adversaries, as well as
an existing relationship to both.
Prospect for the Future

Civil society, media networks,
academics and intra-national human
rights organizations are supposed to
work to produce ideas about alternative
futures and strategies or to build
bridges between local adversaries or
hold informal dialogues exploring
issues of readiness for talks or
underlying interests.
Who are the change agents ?
 How do we proceed to the condition
for the pre-negotiation stage?
 Can we transform the conflict
structure?

The End
Roles and Challenges
to International Support
to the Peace Process
Key Issues
 Because
of the long-term severity of
violence, Patani conflict has become
one of the hot spots in the world’s
mapping of conflict regions.
 Increasing international concerns
about the peace-building and conflict
resolution in Patani region.
 Central
to the Patani issue is the
identity politics and its consequences.
 The major actors and agencies are
the Thai authorities, the
independence movements, and
different group of people in the Patani
region.
Conflict Mediators
 Outside
mediators
 Inside mediators
Outside and inside mediators
have to collaborate their
actions for conflict resolution
and peace building.
Roles of international Support for
Patani’s Peace Process
ASEAN Countries
 Malaysia
 Indonesia
International organizations
-OIC
-EU
-UNDP
-World Bank
Developed countries
 USA
 UK
 Germany
 Australia
 Netherlands
 Switzerland
 Japan
 HD
Center
 PACTA
 Asia Foundation
 JICA
 Sasakawa Peace Foundation
Download
Related flashcards

Social concepts

19 cards

Disability

21 cards

Anarchist theorists

46 cards

Create Flashcards