003-Thai economic outlook 2014

advertisement
CIMB Thai Bank Public Co. Ltd.
เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในครึ่งปี แรก
... เมื่อไร้พระเอกขี่ม้าขาว
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.อมรเทพ จาวะลา
5 มีนาคม 2557
ประกอบการบรรยายในหัวข้อ
“สถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการส่งออกไทยในปี 2556 แนวโน้มและปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยปี 2557”
โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค
สภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่จีนอาจมี
การชะลอลงเล็กน้ อย ส่วนเศรษฐกิจอาเซียนยังคงแข็งแกร่งจากอุปสงค์ในประเทศและส่งออก
ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
%yoy
ประเทศ
2010
2011
2012
2013
2014f
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ญี่ปนุ่
จีน
อินโดนี เซีย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
2.5
2.0
4.7
10.4
1.8
1.7
-0.5
9.4
2.8
-0.4
1.5
7.7
1.9
-0.1
1.6
7.7
6.3
5.6
1.3
5.8
4.7
3.7
3.0
1.0
1.5
7.5
5.6
5.0
5.0
6.2
6.5
7.4
5.1
14.9
5.0
หมายเหตุ: f= คาดการณ์โดย CIMB Group
3
สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐ: ตลาดบ้านฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง แต่อาจจะชะลอตัวลงบ้างจาก QE
Tapering
ยอดขายบ้านมือสอง
unit; as: Annual Rate
ยอดขายบ้านใหม่
Unit; as: Annual Rate
1,600,000.00
8,000,000
1,400,000.00
7,000,000
1,200,000.00
6,000,000
1,000,000.00
5,000,000
800,000.00
4,000,000
3,000,000
400,000.00
2,000,000
200,000.00
1,000,000
0.00
0
มค
มิ ย
พย
เม ย
กย
กพ
กค
ค
พค
ตค
มี ค
สค
มค
มิ ย
พย
เม ย
กย
กพ
กค
ค
พค
ตค
600,000.00
ยอดการเริ่มสร้างบ้านใหม่
ดัชนี ซื้อขายบ้านที่รอปิดการขาย
Index
Mn. Unit; as: Annual Rate
130
110
90
70
50
2.50
2.00
1.50
1.00
สค
มค
ตค
มี ค
ค
พค
กค
กย
กพ
พย
เม ย
มิ ย
มค
สค
มี ค
ตค
พค
ค
กค
กพ
กย
เม ย
มิ ย
พย
สค
มค
มี ค
ตค
ค
พค
กค
กย
กพ
พย
เม ย
มิ ย
มค
สค
มี ค
ตค
0.00
พค
ค
0.50
5
เศรษฐกิจสหรัฐ: หนี้ สาธารณะของสหรัฐฯ เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของปัญหา ความขัดแย้งทาง
การเมืองเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณมีแนวโน้ มรุนแรงต่อไป โดยเฉพาะไม่มีงบประมาณ
อื่นนอกจากสวัสดิการที่จะตัดได้
Federal Revenue and Spending Projection as a Percent of GDP
ล้าน USD
ดุลงบประมาณของสหรัฐฯ
400,000
200,000
0
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000
-1,600,000
-1,800,000
2556f 2557f
USD bn
Public expenditures on different types
Bil.USD
4000
3500
Components of Total Spending under CBO’s Extended Baseline
3000
2500
% of GDP
Mandatory*
2000
1500
1000
Discretionary
500
0
Net Interest
other retirement and disability
Medicaid
Social Security
Defense
Other program
Income Security
Medicare
Nondefense
Source: Congressional Budget Office (CBO)
Source: Congressional Budget Office (CBO)
6
เศรษฐกิจสหรัฐ: หนี้ ครัวเรือนที่ยงั อยู่ในระดับสูง การลดลงของการออม และการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้ในระดับตา่ มีแนวโน้ มทาให้การบริโภคของสหรัฐฯ ชะลอตัว ซึ่งมีผลเสียต่อการส่งออก
ของไทย
สัดส่วนของหนี้ สินครัวเรือนต่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริ ง
การบริ โภคภาคเอกชน (PCE)
%,(y-o-y)
10.0
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
5.0
0.0
-5.0
2530Q1
2531Q2
2532Q3
2533Q4
2535Q1
2536Q2
2537Q3
2538Q4
2540Q1
2541Q2
2542Q3
2543Q4
2545Q1
2546Q2
2547Q3
2548Q4
2550Q1
2551Q2
2552Q3
2553Q4
2555Q1
2556Q2
%
ที ่มา: BEA
ที ่มา: Federal Reserve and BEA
Billion USD
การออมภาคครัวเรือน
950
850
750
650
550
450
350
250
150
50
ที ่มา: Federal Reserve and BEA
7
เศรษฐกิจสหรัฐ: อัตราการว่างงานและการทางานตา่ ระดับที่อยู่ในระดับสูง ทาให้รายได้ของ
แรงงานและครัวเรือนสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ในอัตราตา่ มาก แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัว
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Average Weekly Earning หักอัตราเงิ นเฟ้ อของแรงงาน
ระดับ Non-Supervisory
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Aug-10
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
May-10
%,y-o-y
http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet
ทีม่ า: WSJ
8
เศรษฐกิจสหรัฐ: คาดว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวส่วนหนึ่ งมาจากการลงทุนขณะที่การ
บริโภคเริ่มชะลอตัว
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภค
%, y-o-y
%, q-o-q: annual rate
6.0
4.9
3.9
3.9
4.0
2.82.8
2.0
1.3
2.0
3.2
1.6
1.4
3.7
2.8
1.2
4.1
3.2
2.5
1.1
0.1
0.0
-0.4
-2.0
-1.3
-2.0
-4.0
-6.0
-2.7
-5.4
-8.0
-10.0
2551q1
2551q2
2551q3
2551q4
2552q1
2552q2
2552q3
2552q4
2553q1
2553q2
2553q3
2553q4
2554q1
2554q2
2554q3
2554q4
2555q1
2555q2
2555q3
2555q4
2556q1
2556q2
2556q3
2556q4
-8.3
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
14.8
11.6
10.0
8.6
8.6
6.5
4.8
4.7
2.1
1.5
2.1
2.4
3.8
2.9
1.9
2.7
1.7
2.3
1.7
1.8
2.0
2556q2
2556q3
3.3
-0.5
-1.5
2554q1
2554q2
2554q3
2554q4
2555q1
2555q2
ารลงทุนใน นทรั ์ถาวร
2555q3
2555q4
2556q1
ารใช้ จ่า ใน ารบรโภ
9
2556q4
สภาวะเศรษฐกิจยูโรโซน
สหภาพยุโรป: การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ Euro Zone เกิดจากเยอรมนี เป็ นหลัก
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
%,y-o-y
2.0
1.0
1.0
0.2
1.6
1.4
0.8
0.3
1.7
0.6
n.a.
0.0
-0.1
-1.0
-0.8
-0.9
-2.0
-1.1
-1.9
-3.0
-3.0
-2.6
-4.0
สหภาพยุโรป
ฝรังเศส
่
เยอรมนี
โปรตุเกส
ไอร์แลนด์
อิตาลี
กรีซ
สเปน
2013q3
2013q4
ทีม่ า: Eurostat
11
สหภาพยุโรป: เศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีสญ
ั ญาณดีขึน้ โดยเฉพาะจากภาคการผลิต
ดัชนี ผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
index
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
Mar-08 Aug-08 Jan-09 Jun-09 Nov-09 Apr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14
Europe
France
Germany
Italy
Spain
ทีม่ า: Eurostat
12
สหภาพยุโรป: ประเทศที่มีปัญหา ได้แก่ โปรตุเกส สเปน ไอร์แลนด์ และกรีซ มีต้นทุน
ลดลงโดยผ่านกระบวนการ Deflation ที่เกิดจากเศรษฐกิจหดตัวติดต่อกันหลายปี
ผลิตภาพแรงงานต่อหน่ วย
(Unit labor cost index)
Real unit labor cost
Index, 2008=100
ทีม่ า: Eurostat
Nominal unit labor cost
Index, 2008=100
ทีม่ า: Eurostat
สหภาพยุโรป: ขีดความสามารถในการแข่งขันยังเพิ่มขึน้ ไม่มากนัก
อัตราการขยายตัวของการส่งออกของโปรตุเกส สเปน ไอร์แลนด์ และกรีซ
%,y-o-y
ทีม่ า: Eurostat
14
สภาวะเศรษฐกิจญี่ปนุ่
เศรษฐกิจญี่ปนฟื
ุ่ ้ นตัว: เศรษฐกิจญี่ปนขยายตั
ุ่
วในอัตราที่สงู กว่าที่
คาดไว้จาก Abenomics’ 3 Arrows
• มาตรการทางการเงินแบบ QE
• มาตรการทางการคลัง
• การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
16
เศรษฐกิจญี่ปนฟื
ุ่ ้ นตัว: การฟื้ นตัวส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าเงินจาก
มาตรการธนูดอกที่ 1 และการคาดการณ์ที่ดีขึน้ ของผูป้ ระกอบการ
ดัชนี ความมันใจของธุ
่
รกิจญี่ปนุ่ (TANKAN)
ค่าเงินเยนต่อ USD
Diffusion Index, % points
USD: JPY
110
105
100
95
90
30
“Favorable”20
10
“Unfavorable”
0
85
80
-10
75
-20
65
-30
DI/Business Conditions/Medium-sized Enterprises
DI/Business Conditions/Small Enterprises
2556Q3
2556Q2
2556Q1
2555Q4
2555Q3
2555Q2
2555Q1
2554Q4
2554Q3
2554Q2
2553Q4
2553Q3
2553Q2
-40
2553Q1
60
DI/Business Conditions/Large
2554Q1
70
17
เศรษฐกิจญี่ปนฟื
ุ่ ้ นตัว: การฟื้ นตัวมีแนวโน้ มเป็ นเพียงระยะสัน้ ถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จากการลดลงของค่าจ้างและหนี้ สาธารณะที่สงู ส่งผลให้รฐั บาลต้องขึน้ ภาษี เพื่อหาเงินมาใช้ในการใช้
จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการธนูดอกที่ 2
300
250
200
หนี้ สาธารณะต่อ GDP
%
183.0
191.8
210.2
216.0
230.3
238.0
243.5
242.3
2556f
2557f
150
100
50
0
• รายได้ครัวเรือนยังไม่เพิ่มขึ้น
• หนี้ สาธารณะสูงมากอาจจะต้องเพิ่ม VAT
คาดว่าจะต้องเพิ่มจาก 5% เป็ น 8% ใน
เดือนเมษายน 2557
• เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีปัญหาสังคมคนชราทา
ให้ เศรษฐกิจมีศกั ยภาพที่ จะขยายตัวได้
เพียงประมาณ 0.5% ในระยะยาว ดังนัน้
ต้ อ งมี ก ารปรับ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ จึ ง
สามารถเติบโตในระยะยาว
18
40
2
20
1
0
0
-20
-1
-40
-2
-60
-3
%,y-o-y
60
Mar 08
Jun 08
Sep 08
Dec 08
Mar 09
Jun 09
Sep 09
Dec 09
Mar 10
Jun 10
Sep 10
Dec 10
Mar 11
Jun 11
Sep 11
Dec 11
Mar 12
Jun 12
Sep 12
Dec 12
Mar 13
Jun 13
Sep 13
Dec 13
Mar 08
Jun 08
Sep 08
Dec 08
Mar 09
Jun 09
Sep 09
Dec 09
Mar 10
Jun 10
Sep 10
Dec 10
Mar 11
Jun 11
Sep 11
Dec 11
Mar 12
Jun 12
Sep 12
Dec 12
Mar 13
Jun 13
Sep 13
Dec 13
เศรษฐกิจญี่ปนฟื
ุ่ ้ นตัว: มาตรการกระตุ้นทางการเงินช่วยให้เงินเยนอ่อนค่า อัน
สนับสนุนภาคการส่งออก ขณะที่เงินเฟ้ อเร่งตัวขึน้
การส่งออก
อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไป
%,y-o-y
3
19
สภาวะเศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจจีน: การเกินดุลการค้าและเงินทุนไหลเข้านาไปสู่สภาพคล่องที่ล้นระบบ และ
ปัจจัยที่เร่งฟองสบูก่ ค็ ือในช่วงต้นปี 2552 รัฐบาลจีนให้สถาบันการเงินเร่งปล่อยสินเชื่อทา
ให้สินเชื่อขยายตัวมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อและปริมาณเงิน (M2)
%,y-o-y
40
35
30
25
20
15
10
5
0
เงินสารองระหว่างประเทศ
bn, USD
4,500
3,821.3
4,000
3,311.6
3,181.1
2,847.3
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
เม ย
สค
ค
3,500
ปริมาณเงิน M2)
สินเ ่อ Financial Institution Loans)
3,000
2,399.2
2,500
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของ GDP และสินเชื่อสถาบันการเงิน2,000
1,946.0
bn, RMB
1,528.2
12,000
1,500
10,000
1,066.3
1,000
8,000
6,000
500 212.2 286.4 403.3
4,000
609.9
818.9
0
2,000
0
GDP
นช
ถาบัน
*หมายเหตุ : 6.1322 RMB = 1 USD as of July 3,2013
21
เศรษฐกิจจีน: Shadow Banking* และ Trust companies เริ่มมีบทบาทมากขึน้
ใน 3 ปี ที่ผา่ นมา
*Shadow Banking คือกรณี ที่สถาบันการเงินที่ระดมทุนและปล่อยสินเชื่อโดยไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และ
ตลาดทุน เช่น Trust Companies ที่ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ลูกของธนาคาร, Wealth Management Products ที่ส่วน
ใหญ่ ข ายโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยให้ ผ ลตอบแทนสูงกว่ า เงินฝาก และนาเงินไปปล่ อยสิ นเชื่ อกับ บริ ษัท หรื อ
โครงการที่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ และอื่นๆ
22
เศรษฐกิจจีน: สถานการณ์ของจีนไม่ต่างจากประเทศที่เคยมีปัญหา
วิกฤติการเงิน
23
เศรษฐกิจจีน: จีนมีความเสี่ยงมากขึน้ ต่อการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
สัดส่วนของ Fund Manager ที่มีความเห็นว่าประเทศจีนมีความเสี่ยง
47%
50%
40%
37%
26%
30%
20%
10%
0%
นั วาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพัน ์ 2557
ทีม่ า: Bank of America Merrill Lynch และ The Wall Street Journal
24
สภาวะเศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจอาเซียน: ไทยมีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่สองในกลุ่มอาเซี ยน
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน : USD term
100%
6.6%
5.9%
6.1%
6.7%
7.0%
17.3%
16.8%
15.7%
15.7%
16.6%
12.4%
12.2%
12.1%
11.9%
10.5%
10.2%
10.8%
13.0%
13.1%
13.1%
90%
80%
70%
60%
11.0%
40%
11.3%
ฟลปปน ์
น า่ ร์
13.0%
าลซ
ลาว
30%
20%
ไท
ง โปร์
50%
13.2%
11.9%
ว ดนา
นโดน ซ
35.2%
37.3%
38.5%
37.8%
36.0%
ั ชู า
บรูไน
10%
0%
2009
ทีม่ า: IMF
2010
2011
2012
2013f
26
เศรษฐกิจอาเซียน: ไทยนาสินค้าเข้าจากกลุ่มอาเซียนมาก
สัดส่วนของการนาเข้าสิ นค้าของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
สัดส่วนของการนาเข้าของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
40.0%
21.0%
35.0%
20.6%
20.5%
30.0%
25.0%
20.0%
20.0%
19.5%
15.0%
19.0%
10.0%
20.4%
20.0%
19.4%
19.3%
18.5%
18.5%
5.0%
18.0%
0.0%
2008
บรูไน
น ่าร์
2009
2010
2011
2012
2013
ั ชู า
นโดน ซ
ลาว
าลซ
ฟลปปน ์
ง โปร์
ไท
ว ดนา
17.5%
17.0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ทีม่ า: CEIC Data
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 ของประเทศบรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ ใช้ขอ้ มูล ม.ค.-พ.ย. ขณะทีประเทศลาวไม่
่
มขี อ้ มูล
ทีมา:
่ CEIC Data
สัดส่วนของการนาเข้าของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2555
0.3%
0.3%
9.3%
20.6%
15.8%
0.2%
16.2%
31.4%
0.8%
5.1%
ทีม่ า: CEIC Data
บรูไน
ั ชู า
นโดน ซ
ลาว
าลซ
น า่ ร์
ฟลปปน ์
ง โปร์
ไท
ว ดนา
27
เศรษฐกิจอาเซียน: ไทยไม่ได้เร่งการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มอาเซียนมาก
สัดส่วนของการส่งออกสิ นค้าของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
สัดส่วนของการส่งออกของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
40.0%
19.0%
35.0%
18.8%
18.8%
30.0%
25.0%
18.6%
20.0%
18.4%
15.0%
18.2%
10.0%
18.4%
18.1%
18.3%
18.1%
18.0%
18.0%
5.0%
17.8%
0.0%
2008
บรูไน
น ่าร์
2009
2010
2011
2012
2013
ั ชู า
นโดน ซ
ลาว
าลซ
ฟลปปน ์
ง โปร์
ไท
ว ดนา
17.6%
17.4%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ทีม่ า: CEIC Data
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 ของประเทศบรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ ใช้ขอ้ มูล ม.ค.-พ.ย. ขณะทีประเทศลาวไม่
่
มขี อ้ มูล
ทีมา:
่ CEIC Data
สัดส่วนของการส่งออกของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2555
1.0%
9.1%
0.4%
15.2%
0.2%
บรูไน
ั ชู า
นโดน ซ
ลาว
าลซ
น า่ ร์
ฟลปปน ์
ง โปร์
18.3%
18.2%
32.6%
ไท
0.7%
4.2%
ทีม่ า: CEIC Data
ว ดนา
28
เศรษฐกิจอาเซียน: การค้าระหว่างประเทศในปี ที่ผ่านมายา่ แย่ทงั ้ อาเซียน
การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกอาเซียน-5
การเปลี่ยนแปลงของการนาเข้าอาเซียน-5
y-o-y
y-o-y
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
-10%
-10%
-20%
-20%
-30%
-30%
2009
นโดน ซ
2010
าลซ
2011
ฟลปปน ์
2012
2009
2013
ง โปร์
ไท
นโดน ซ
2010
าลซ
2011
ฟลปปน ์
2012
2013
ง โปร์
ไท
เศรษฐกิจอาเซียน: อาเซียนค้าขายกันเองมาก และเป็ นสัญญาณการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ดี
ตลาดส่งออกสินค้าที่สาคัญปี 2556 (อาเซียน-5): USD term
%
อินโดนีเซีย*
มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์
สิงคโปร์
ไทย
จีน
12.1
13.4
12.2
11.8
11.9
ญี่ปนุ่
14.9
11.1
21.2
4.3
9.7
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
8.6
9.2
8.1
9.1
14.5
11.4
5.7
8.5
10.0
9.8
อาเซียน
22.1
28.1
15.7
31.4
26.0
อื่นๆ
33.0
30.3
25.0
38.3
32.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 ของประเทศอินโดนีเซียมีเพียง ม.ค.-พ.ย.
ทีมา:
่ CEIC Data
อินโดนีเซีย*
จีน
20,065.1
ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป
24,733.1
14,322.4
15,218.5
มาเลเซีย
30,711.2
25,327.8
18,443.9
ฟิลปิ ปินส์
6,582.6
11,423.1
สิงคโปร์
48,365.5
ไทย
27,238.2
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 ของประเทศอินโดนีเซียมีเพียง ม.ค.-พ.ย.
ทีมา:
่ CEIC Data
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
อาเซียน
36,627.9
อื่นๆ
54,616.3
รวม
165,583.4
20,713.6
64,074.7
69,124.1
228,395.2
7,818.8
6,160.0
8,472.7
13,521.1
53,978.2
17,629.3
23,527.4
34,995.0
128,824.7
157,026.3
410,368.1
22,235.6
22,958.7
22,431.7
59,317.7
74,347.9
228,529.8
30
เศรษฐกิจอาเซียน: อาเซียนมีสินค้าส่งออกหลักคล้ายกันมาก
ไทย
รายการสินค้า
สินค้าส่งออกสินค้าสาคัญ
Mil. USD
%
share
1
2
Motor cars, parts and accessories
Automatic data processing machines and parts
24,401.1 15.52
17,756.4 9.25
3
Refine fuels
12,729.3 7.06
4
5
6
Precious stones and jewellery
Chemical products
Polymers of ethylene, propylene, etc in primary
forms
7 Rubber products
8 Rubber
9 Electronic integrated circuits
10 Machinery and parts thereof
มาเลเซีย
10,085.4 6.05
9,106.1 5.90
8,956.3 5.73
8,511.0
8,233.5
7,214.2
6,785.9
4.75
3.68
3.39
3.21
อินโดนี เซีย
Item
1
2
3
4
5
Mineral Products
Fats, Oils, Waxes Of Animal/vegetable
Machinery, Electric, Electronic Equipments
Textiles & Textile Articles
Plastics, Rubber and Articles Thereof
สิงคโปร์
Item
1
2
3
4
5
Electronics Valves
Organic chemicals
Disc Media Products & Plastic Articles
Plastics in Primary Forms
Communication Equipment
ฟิลิปปินส์
รายการสินค้า
1 Electrical Machinery, Apparatus & Appliances
2 Refined Petroleum Products
Mil. USD %share
47,351.62 20.73
19,396.96 8.49
3 Crude or Refined Oils
4 Telecommunications & Sound Recording Equip
5 Petroleum Oils
13,461.27 5.89
12,176.36 5.33
10,200.01 4.47
1
2
3
4
5
Item
Electronic Products: Components
Devices, Semiconductors
Electronic Data Processing
Woodcraft and Furniture
Metal Components
Articles of Apparel and Clothing
Accessories
Mil. USD
57,607.49
17,556.15
15,086.05
11,590.57
11,032.91
Mil. USD
89,941.21
17,675.18
16,989.87
12,152.10
11,864.44
Mil. USD
15,978.89
3,622.48
3,523.27
1,814.63
%share
34.79
10.60
9.11
7.00
6.66
%share
21.92
4.31
4.14
2.96
2.89
%share
29.6
6.7
6.5
3.4
1,671.26 3.1
สภาวะเศรษฐกิจไทย
สภาวะเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบทางการเมืองต่อเศรษฐกิจ
…ครัง้ นี้ ไม่เหมือนเดิม
ความขัดแย้ งทางการเมืองครั้งนีส้ ่ งผลให้ ความเชื่ อมั่นผู้บริ โภคและผู้ลงทุนลดลง เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอ
ซึ่งดูผวิ เผินจะคล้ ายกับเหตุการณ์ ในอดีต หากแต่ ครั้งนีแ้ ตกต่ างออกไปจากเดิมตรงทีภ่ าคการส่ งออกของไทย
ครั้งนีอ้ ่อนแอมาก จนไม่ สามารถเป็ นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจได้ เหมือนก่อน
33
ความขัดแย้งทางการเมืองเป็ นเวลานานส่งผลเสียต่อความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคและผู้ลงทุน จานวนนักท่องเที่ยว
เติบโตช้า ขณะที่ธรุ กิจที่พึ่งพาตลาดในประเทศมีความเสี่ยงมากขึ้นจากความต้องการในประเทศที่อ่อนแอ
นอกจากนี้ ความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนต่างประเทศที่ลดลงอาจส่งผลให้เงินทุนไหลออก อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อาจมีการปรับลดลงเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สดุ
ผลกระทบของความเชื่อมั ่นที่ลดลงต่อเศรษฐกิจไทย
โรงแรม ภัตตาคารและธุรกิ จบันเทิ งถูกกระทบจาก
การชะลอลงของจานวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งจากเอเชียตะวันออก
ค่าเงิ นบาท
และอัตรา
ดอกเบีย้
นักท่องเที่ยวยังคงท่องเที่ยวในพืน้ ที่ต่างจังหวัด
อาทิ ทางภาคใต้และภาคเหนื อ อย่างไรก็ดี อัตรา
การเติ บโตของนักท่องเที่ยวยังคงลดลง
การ
ท่องเที่ยว
ความเ ่อมัน่
ทีล่ ดลง
ความเชื่อมั ่นนักลงทุนชาวต่างชาติ อาจลดลง
ส่งผลให้เงิ นไหลออกและเงิ นบาทอ่อนค่า
กนง. อาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิ จที่เกิ ดจากความอ่อนแอของอุปสงค์
ภายในประเทศ
การลงทุน
นักลงทุนอาจจะเลื่อนการตัดสิ นใจในการ
ลงทุนออกไป
ธุรกิ จ/อุตสาหกรรมต่างๆ มียอดขายลดลง
ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงิ นอาจตึงตัว
ตลาดใน
ประเทศ
34
ความไม่สงบทางการเมืองเป็ นเวลานาน ทาให้ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคและนักลงทุนลดลง ถ้า
ประวัติศาสตร์ซา้ รอย ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะมีการแก้ปัญหา
(ชัวคราว)
่
อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ดัชนี ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจอาจจะไม่สามารถฟื้ นตัวได้
มากนัก เนื่ องจากการส่งออกอาจจะไม่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึน้
105
100
105
Confidence rebounded temporarily
after the Coup before falling
afterwards amid full of uncertainty
100
95
90
85
Confidence rebounded
temporarily after the Coup
95
Confidence
dropped gradually
during prolonged
protest
90
Confidence increased after a
new election in late 2007
Confidence
fell sharply
amid full of
uncertainty in
politics
Note that
global
economy was
supporting
exports at that
time
80
t
t+1
t+2
t+3
t+4
t+5
t+6
t+7
t+8
t+9
t+10
t+11
t+12
t+13
t+14
t+15
t+16
t+17
t+18
t+19
t+20
t+21
t+22
t+23
80
85
Confidence
dropped more
sharply this time
than the previous
one
Jan 06 - Dec 07
Oct 13 - Dec 13
t
t+1
t+2
t+3
t+4
t+5
t+6
t+7
t+8
t+9
t+10
t+11
t+12
t+13
t+14
t+15
t+16
t+17
t+18
t+19
t+20
t+21
t+22
t+23
Index
กรณี ศึกษา: เปรียบเทียบเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภค
ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ
Index
Jan 06 - Dec 07
Oct 13 - Dec 13
• ม.ค. 49 – .ค.50: มีกลุ่มผูป้ ระท้วงจนเป็ นสาเหตุให้นายกฯทักษิณยุบสภาฯเดอนกุมภาพัน ์ 49 แต่ไม่สามารถจัดการเลอกตัง้ ได้เสร็จสิน้ จน
นาไปสู่การรัฐประหารในเดอนกันยายน 49 ; มีการเลอกตัง้ และจัดตัง้ รัฐบาลในเดอน นั วาคม 50
• ต.ค. 56 - ปจั จุบนั : มีกลุ่มผูป้ ระท้วงนายกฯยิง่ ลักษณ์จนนาไปสู่การยุบสภาฯเดอน นั วาคม 56 และยังไม่สามารถจัดการเลอกตัง้ ได้สาเร็จ
35
เมื่อเปรียบเที ยบทัง้ สองช่ วงเวลา การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้ างอ่ อนแอ
ในขณะที่ การบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐก็ไม่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ใน
ครัง้ ก่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยถูกขับเคลื่อนจากการส่งออกสุทธิที่โตตามความต้องการของ
ตลาดโลก แต่ในปัจจุบนั ภาคการส่งออกของไทยกลับค่อนข้างอ่อนแอ
% yoy
แหล่งที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ด้านรายจ่าย
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
Private Consumption
Public Consumption
Private Investment
Public Investment
Change in Inventories
Net Exports
2013q4
2013q3
2013q2
2013q1
2012q4
2012q3
2012q2
2012q1
2011q4
2011q3
2011q2
2011q1
2010q4
2010q3
2010q2
2010q1
2009q4
2009q3
2009q2
2009q1
2008q4
2008q3
2008q2
2008q1
2007q4
2007q3
2007q2
2007q1
2006q4
2006q3
2006q2
2006q1
2005q4
2005q3
2005q2
2005q1
-15.0
36
ก่อนหน้ านี้ ภาคการผลิตสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม ในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั ภาคการผลิตค่อนข้างชะลอตัวจากการที่ ตลาดโลกลดความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ เทคโนโลยี ไม่สูง ขณะเดี ยวกัน ความต้ องการสิน ค้ าคงทนในประเทศกลับ ลดลงจาก
ปัญหาหนี้ ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
แหล่งที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ภาคอุปทาน
% yoy
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
Agriculture
Mining and Quarrying
Manufacturing
Construction
2013q4
2013q3
2013q2
2013q1
2012q4
2012q3
2012q2
2012q1
2011q4
2011q3
2011q2
2011q1
2010q4
2010q3
2010q2
2010q1
2009q4
2009q3
2009q2
2009q1
2008q4
2008q3
2008q2
2008q1
2007q4
2007q3
2007q2
2007q1
2006q4
2006q3
2006q2
2006q1
2005q4
2005q3
2005q2
2005q1
-15.0
Services
37
สินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มตา่ เทคโนโลยีล้าสมัย ขณะที่ตลาดโลกใน
ปัจจุบนั พบว่ามีความต้องการในผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ลดลง ดังนัน้ คาดว่าการส่งออกของไทยในครัง้ นี้ ไม่
น่ าจะได้รบั ประโยชน์ จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่ควร
การส่งออกสินค้าที่สาคัญ
Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครอ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
น้ามันสาเร็จรูป
อัญมณีและเครอ่ งประดับ
เคมีภณ
ั ฑ์
เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางพารา
แผงวงจรไฟฟ้า
เครอ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
รวม 10 รายการ
อ่นๆ
รวม 10 รายการ
Value (mil. USD)
2006
2007
2012
% share
2013
% growth (y-o-y)
2006
2007
2012
2013
2007
2013
9,524.2
12,978.1
22,912.6
24,401.1 7.3
8.4
10.0
10.7
36.3
6.5
14,869.4
17,331.6
19,056.6
17,756.4 11.5
11.3
8.3
7.8
16.6
-6.8
3,648.9
4,866.9
12,881.3
12,729.3 2.8
3.2
5.6
5.6
33.4
-1.2
3,668.3
5,381.8
13,147.6
10,085.4 2.8
3.5
5.7
4.4
46.7
-23.3
3,434.3
3,920.1
8,516.4
9,106.1 2.6
2.5
3.7
4.0
14.1
6.9
4,498.4
5,212.3
8,531.7
8,956.3 3.5
3.4
3.7
3.9
15.9
5.0
3,082.0
3,653.7
8,409.8
8,511.0 2.4
2.4
3.7
3.7
18.6
1.2
5,396.6
5,640.0
8,745.8
8,233.5 4.2
3.7
3.8
3.6
4.5
-5.9
7,030.0
8,418.1
6,689.0
7,214.2 5.4
5.5
2.9
3.2
19.7
7.9
2,655.2
4,369.1
6,239.5
6,785.9 2.0
2.8
2.7
3.0
64.6
8.8
57,807.2
71,771.7
115,130.2
113,779.0 44.6
46.6
50.2
49.8
24.2
-1.2
71,913.2
82,093.2
114,105.9
114,750.8 55.4
53.4
49.8
50.2
14.2
0.6
129,720.4
153,865.0
229,236.1
228,529.8 100.0 100.0 100.0
100.0
18.6
-0.3
ทีม่ า: กระทรวงพาณิชย์
38
ตลาดส่งออกของไทยกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียมากขึน้ ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปนุ่
ลดลง อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี นี้ ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง ดังนัน้ ตลาดส่งออก
หลักของไทยอาจจะไม่สามารถสนับสนุนการส่งออกได้มาก
การส่งออกรายประเทศที่สาคัญ
2556
2550
10.2%
11.2%
37.6%
10.5%
44.7%
9.8%
12.1%
8.6%
5.8%
5.6%
2.2% 1.5%
3.4% 4.5%
3.2%
1.2%
5.0%
5.0%
4.8%
5.8%
4.6%
2.8%
สหรัฐอเมริกา
ญีป่ นุ่
จีน
สิงคโปร์
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เวียดนาม
อ่นๆ
39
แม้ว่าการส่งออกจะชะลอตัวลง ทัง้ ด้านสินค้าและบริการ แต่ด้านการท่องเที่ยวยังคงดี ดังจะ
เห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวที่ยงั คงเติบโตได้ในอัตราสูงแม้ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมือง
ขณะที่ตลาดการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากกว่าอดีต
2550
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
: Excluding Overseas Thai
มาเลเซีย
10.6% ญีป่ นุ่
8.8%
อนๆ
39.9%
Persons/month
เกาหลี
7.5%
3,000,000
จีน
6.3%
2,500,000
อังกฤษ
ออสเตรเลีย USA 5.9%
4.6% 4.7%
อินเดีย
3.7% เยอรมัน สิงคโปร์
3.8% 4.2%
2,000,000
2556
2007: Total tourist
arrivals = 14.46 mil
1,500,000
อ่นๆ
35.9%
1,000,000
Jun-05
Dec-05
Jun-06
Dec-06
Jun-07
Dec-07
Jun-08
Dec-08
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Jun-11
Dec-11
Jun-12
Dec-12
Jun-13
Dec-13
500,000
จีน
17.5%
มาเลเซีย
11.1%
อังกฤษ
3.4%
ออสเตรเลีย
3.4%
รัสเซีย
6.5%
สิงคโปร์
3.6%
2013: Total tourist
arrivals = 25.56 mil
อินเดีย
4.0%
ญีป่ นุ่
ลาว เกาหลี 5.8%
4.0% 4.9%
40
ปัญหาความไม่แน่ นอนทางการเมืองไม่ได้มีเพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ภายในปี นี้ มีอีกหลายประเทศที่
กาลังจะมีการเลือกตัง้ และอาจมีการเปลี่ยนขัว้ ทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่ นอนและความไม่มนใจของ
ั่
ผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี เมื่อปัญหาการเมืองสิ้นสุดลง กระแสเงินไหลออกอาจไม่รนุ แรง ขณะที่ความเชื่อมันจะฟื
่ ้ นขึ้นมา
If political situation in EM turns
certain, capital flows could
return to those markets; but if
Thai political situation remains
uncertain, capital flows would
divert from Thailand to others
41
สภาวะเศรษฐกิจไทย
เมื่อสิ้นมาตรการ QE
…บาทจะอ่อนค่าแค่ไหน
แม้ ว่าธปท.จะมีเงินสารองสู ง ขณะทีห่ นีต้ ่ างประเทศระยะสั้ นของไทยมีไม่ มาก จึงดู
เหมือนว่ าไทยมีภูมิค้ ุมกันจากภาวะความผันผวนของตลาดเงินต่ างประเทศหากมีการถอน
มาตรการ QE ทีแ่ รงขึน้ แต่ อย่ าลืมว่ านักลงทุนต่ างชาติอาจถอนเงินลงทุนจากตลาดเกิด
ใหม่ ท้งั กระดาน โดยไม่ ดูเสถียรภาพของประเทศมากนัก จึงน่ ากังวลว่ า ค่ าเงินบาทจะอยู่
ในทิศทางอ่อนค่ าและมีความผันผวนมากขึน้
ที่มา http://www.forexlive.com
ตลาดการเงินของประเทศเกิดใหม่กาลังตื่นตัวอีกครัง้ หลังเริ่มมีการปรับลด
มาตรการ QE ลงช่วงเดือนธันวาคม และคาดว่าจะมีการปรับลด QE ลงต่อเนื่ อง
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเงินไหลออก และสภาพคล่องที่ตึงตัวมากขึน้
งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
QE3: > USD 1,200bn
5,000
QE2: USD 600 bn
4,000
QE1: USD 1.75 trn
3,000
2,000
ทีม่ า: Board of Governors of the Federal Reserve System
Feb 14
Jul 13
Dec 12
May 12
Oct 11
Mar 11
Aug 10
Jan 10
Nov 08
Apr 08
Sep 07
0
Jun 09
1,000
ประชุม FOMC ครั้งต่อไปวันที่ 18-19 มีนาคม
43
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ มีมมุ มองต่อเศรษฐกิจดีขึน้ ขณะที่คาด
ว่าอัตราว่างงานจะตา่ กว่าระดับ 6.5% ได้ในปี นี้ ซึ่งน่ าจะเพิ่มมุมมองว่าทาง
สหรัฐฯ จะหยุดมาตรการ QE ในช่วงกลางปี
ประมาณการอัตราการว่างงาน
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
ประมาณการเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
%
3.8
3.5
3.3
3.0
2.8
2.5
2.3
2.0
1.8
1.5
1.3
1.0
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6.0
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
September 2013
December 2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
นั วาคม 2556
2.2 – 2.3
2.8 -3 .2
3.0 – 3.4
2.5 - 3.2
กันยายน 2556
2.0 – 2.3
2.9 – 3.1
3.0 – 3.5
2.5 -3.3
%
September 2013
December 2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
นั วาคม 2556
7.0 – 7.1
6.3 – 6.6
5.8 – 6.1
5.3 – 5.8
กันยายน 2556
7.1 – 7.3
6.4 – 6.8
5.9 – 6.2
5.4 – 5.9
44
อัตราว่างงานที่ลดลงเหลือ 6.6% มาจากเหตุผลที่ผิด คือมีแรงงานออกจากตลาดแรงงานมาก
ส่งผลให้อตั ราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานลดลงต่อเนื่ อง ขณะที่การจ้างงานก็เพิ่มขึน้ น้ อย
หากเป็ นเช่นนี้ ทางFOMC อาจจาเป็ นต้องคง QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะ แม้อตั รา
ว่างงานจะลดลงตา่ กว่า 6.5%
ยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
number
อัตราการว่างงานสหรัฐฯ
600,000
%
400,000
12.0
200,000
0
10.0
-200,000
-400,000
-600,000
8.0
-800,000
Jan-14
Jul-13
Jan-13
Jul-12
Jan-12
Jul-11
Jan-11
Jul-10
Jan-10
Jul-09
Jan-09
6.6
Jul-08
6.0
-1,000,000
4.0
%
May 99
Jan 00
Sep 00
May 01
Jan 02
Sep 02
May 03
Jan 04
Sep 04
May 05
Jan 06
Sep 06
May 07
Jan 08
Sep 08
May 09
Jan 10
Sep 10
May 11
Jan 12
Sep 12
May 13
Jan 14
0.0
Labor Participation rate
70.0
68.0
66.0
64.0
62.0
60.0
58.0
Sep-00
May-01
Jan-02
Sep-02
May-03
Jan-04
Sep-04
May-05
Jan-06
Sep-06
May-07
Jan-08
Sep-08
May-09
Jan-10
Sep-10
May-11
Jan-12
Sep-12
May-13
Jan-14
2.0
45
อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานที่กระเตื้องขึ้นและตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นน่ าจะมีผลให้ทาง FOMC ปรับลด QE ลง
ได้เร็วกว่าเดิม โดยการประชุมครัง้ ถัดไปนับว่ามีความสาคัญ เนื่ องจากจะเป็ นครัง้ แรกที่ Yellen จะเป็ นประธาน
การประชุม ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดขนาด QE ได้ ซึ่งนักลงทุนอาจเลี่ยงตลาดเกิดใหม่และเข้าไปถือสินทรัพย์
ปลอดภัยเช่นดอลลาร์สหรัฐฯ
USD mn
90,000
Additional monthly monetary stimulus (QE)
1st Tapering on Dec 18th
80,000
2nd Tapering on Jan 29th
70,000
Let’s see how much Tapering
would be on Mar 19th
depending on how fast the If the economy is
economy recovers
improving faster than
60,000
expected, the FOMC
could announce to end
the QE program during
the Jul 30th meeting
50,000
40,000
30,000
If the economy is
improving slowly,
the FOMC is likely
to announce to
end the QE
program during
the Oct 29th
meeting
20,000
10,000
0
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jan-14
Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Gradual tapering
Indicating a meeting calendar
Jul-14
Aug-14 Sep-14 Oct-14
Optimistic economic data
46
ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการที่เงินจะหยุดไหลเข้า หรือไหลออกอย่างรวดเร็ว แม้
เศรษฐกิจมหภาคด้านต่างประเทศยังมีเสถียรภาพดี และโดยรวมแล้วความเสี่ยงของไทย
จะตา่ กว่าประเทศที่มีปัญหาในปัจจุบนั ก็ตาม
ดัชนี วดั เงินทุนหยุดไหลเข้า โดย The Economist
ดัชนี นี้อาศัยตัวแปรจาก 4 ปัจจัยหลัก
1. ดุลบัญชีเดิ นสะพัด: แสดงถึงการพึง่ พาเงินออมจาก
ต่างประเทศ เพอ่ ใ ใ้ นการลงทุนในประเทศ อันอาจเกิด
ปญั หาได้ในกรณีเงินหยุดไหลเข้า
2. หนี้ ต่างประเทศระยะสัน้ : แสดงถึงความยากลาบากของ
ผูก้ เู้ งินในการ าระเงินกู้ (เทียบต่อเงินสารองระหว่าง
ประเทศ)
3. การเติ บโตของสิ นเชื่อ: แสดงถึง ุรกิจทีพ่ ง่ึ พาเงินกูม้ าก
ขึน้ ขณะทีร่ าคาสินทรัพย์เริม่ ส่งสัญญาณสูงเกิน
ปจั จัยพน้ ฐาน
4. การเปิ ดกว้างทางการเงิ น: อาจมีผลดีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว แต่กม็ ผี ลให้เงินไหลออกได้งา่ ยขึน้
ทีม่ า :The Economist (7 ก.ย. 2556)
47
จากทัง้ สี่ตวั แปร ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการที่สินเชื่อเร่งตัวขึน้ แรงในช่วงที่
ผ่านมา อันอาจกดดันให้สภาพคล่องตึงตัวได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีเงินไหลออกมาก
ดุลบัญชีเดิ นสะพัดต่อจีดีพี (%)
การเติ บโตของสิ นเชื่อ
(%)
หนี้ ต่างประเทศระยะสัน้ เทียบ
ต่อเงินสารองระหว่างประเทศ (%)
การเปิ ดกว้างทาง
การเงิ น (มากไปน้ อย)
ทีม่ า: The Economist (7 ก.ย. 2556)
48
อย่าเพิ่งกังวล... ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการกันเงินสารองอย่างเข้มแข็ง ขณะที่ภาวะ
หนี้ เสียในระบบตา่ อีกทัง้ สภาพคล่องมีแนวโน้ มคลายตัวมากขึน้
อัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ยง (%)
18
สัดส่วนหนี้ เสียและการตัง้ สารอง (%)
14
16
12
14
10
12
8
10
6
Tier 1 ratio >6%
Total capital ratio >8.5%
8
4
2
Tier 1 Capital / Risk Assets
Capital funds / Risk Assets
15
10
5
0
Credit Growth
Deposit Growth
JUL 2013
JAN 2013
JUL 2012
JAN 2012 r
JUL 2011 r
JAN 2011 r
JUL 2010
JAN 2010
JUL 2009
JAN 2009
JUL 2008
JAN 2008
JUL 2007
JAN 2007
JUL 2006
JAN 2006
JUL 2005
JAN 2005
-5
ทีม่ า: ธปท
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
NPLs / Loans
สัดส่วนสิ นเชื่อต่อเงิ นฝาก (%)
49
Q3/2013 p
Q1/2013 r
Q3/2012 r
Q1/2012 r
Q3/2011
Q1/2011
Q3/2010
Q1/2010
Q3/2009
Q1/2009
Q3/2008
Q1/2008 p
Q3/2007 p
Q1/2007
Q3/2006
Q1/2006
Q3/2005
Q1/2005
Actual allowance / Loans
การเติ บโตของสิ นเชื่อและเงิ นฝาก (%yoy)
20
0
Q3/2004
Q3/2013 p
Q1/2013 r
Q3/2012 r
Q1/2012 r
Q3/2011
Q1/2011
Q3/2010
Q1/2010
Q3/2009
Q1/2009
Q3/2008
Q1/2008 p
Q3/2007 p
Q1/2007
Q3/2006
Q1/2006
Q3/2005
Q1/2005
Q3/2004
6
แต่ตลาดการเงินไทยก็ไม่อาจหลีกพ้นวิกฤติเงินไหลออกได้ โดยเงินสารองระหว่าง
ประเทศลดลง ขณะที่ค่าเงินกลับอ่อนค่าจากต้นปี ก่อนมาก
Foreign Reserve (%)
%yoy
Foreign Exchange Rate (%)
%yoy
-52.9
Pakistan3
Argentina (ARS)
-35.1
Argentina3
Venezuela (VEF)
-26.9
Ukraine3
Indonesia4
Malasia3
Philipppines4
Brazil5
Brazil (BRL)
-1.7
-0.8
South Africa (ZAR)
-0.4
Chile (CLP)
India (INR)
0.5
Russia (RUB)
Russia3
1.1
Colombia(COP)
Poland3
1.3
Philippines (PHP)
India5
1.7
Thailand (THB)
Algeria1
1.9
Peru (PEN)
South Africa2
2.6
Turkey5
3.2
Hungary3
5.5
Venezuela1
5.9
Mexico5
8
Peru2
8.4
Romania3
9.2
Saudi Arabia3
14
China4
15.4
Columbia2
Pakistan (PKR)
Malasia (MYR)
Ukrain (UAH)
Egypt (EGP)
Mexico (MXN)
Romania (RON)
Hungary (HUF)
Vietnam (VND)
Saudi Arabia (SAR)
Egypt1
Poland (PLN)
35.5
Banladesh3
Bangladesh (BDT)
51.6
-20
0
0.1
1.2
2.0
2.7
Algeria (DZD)
20.4
-40
-25.6
-22.6
-21.3
-20.9
-15.8
-15.4
-15.4
-12.5
-10.9
-10.4
-10.2
-7.9
-7.9
-4.9
-4.6
-3.6
-2.4
-1.2
-1.1
0.0
Turkey (TKY)
Chile3
-60
-46.5
Indonesia (IDR)
-11.9
-7.1
Thailand3
-61.1
20
China (CNY)
40
60
Remarks: 1 = end of September 2013, 2 = end of October 2013, 3 = end of November
2013, 4 = end of December 2013, and 5 = January 17, 2014
Source: Bloomberg
-80.0
-60.0
-40.0
Remark: as of January 29, 2014
Source: Bloomberg
-20.0
0.0
%, y-o-y
20.0
50
สิ่งที่น่ากังวลสาหรับเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ คือวิกฤติเงินไหลออกในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งแม้
ไทยมีภมู ิ ค้มุ กันที่เข้มแข็งจากเงินสารองที่สงู แต่คาดว่าต่างชาติจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยง
ยกกระดาน เป็ นห่วงว่าอาจเกิดวิกฤติการเงินตลาดเกิดใหม่ได้
Tom yam kung crisis 1997
Hamburger crisis 2008
International buffet crisis 2014?
Including the “Fragile Five”: Turkey, Brazil, India,
Indonesia and South Africa
51
depreciation
เงินบาทอ่อนค่าในช่วงปลายปี ก่อนซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับภูมิภาค จากความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE จน
ช่วงราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ Yellen ออกมากล่าวในเชิงให้ความเชื่อมันว่
่ าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับตา่ อีก
ระยะ ได้ส่งผลให้เงินทุนไหลกลับเข้ามาตลาดเกิดใหม่อีกครัง้ ซึ่งทางเรามองว่าการกลับมาของเงินทุนครัง้ นี้ เป็ น
เพียงชัวคราว
่
ก่อนการประชุม FOMC เดือนมีนาคม
Foreign Exchanges
Index =100 on Oct 1, 2013
108
106
104
102
100
96
USD/IDR
USD/THB
USD/PHP
USD/SGD
USD/MYR
52
25-Feb
18-Feb
11-Feb
4-Feb
28-Jan
21-Jan
14-Jan
7-Jan
31-Dec
24-Dec
17-Dec
10-Dec
3-Dec
26-Nov
19-Nov
12-Nov
5-Nov
29-Oct
22-Oct
15-Oct
8-Oct
94
1-Oct
appreciation
98
ิ นทุนไหลเข้า และจากที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อการถอน
ตลาดหุ้นในอาเซียนได้รบั ผลบวกชัวคราวจากเง
่
มาตรการ QE แต่ทางเราก็มองว่าเป็ นเหตุการณ์ชวคราว
ั่
Index =100 on Oct 1, 2013
Stock Exchanges
3-Oct
8-Oct
13-Oct
18-Oct
23-Oct
28-Oct
2-Nov
7-Nov
12-Nov
17-Nov
22-Nov
27-Nov
2-Dec
7-Dec
12-Dec
17-Dec
22-Dec
27-Dec
1-Jan
6-Jan
11-Jan
16-Jan
21-Jan
26-Jan
31-Jan
5-Feb
10-Feb
15-Feb
20-Feb
25-Feb
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
Indonesia (JKSE)
Thailand(SET)
Phillipines(PSE)
Singapre(FTSTI)
Malaysia(KLI)
53
เงินบาทมีแนวโน้ มไปในทิศทางอ่อนค่าจากความกังวลเรื่องเงินไหลออกจากการถอน
มาตรการ QE นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดการเงินในประเทศ
กาลังพัฒนาที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึน้ ในครึ่งหลังของปี
Projections of Exchange Rate
USD/THB
35
34
33.60
33.50
33
34.00
33.70
33.50
32.68
33.00
32
31.24
31
31.09
30
2014Q4f
2014Q3f
2014Q2f
2014Q1f
2013Q4
2013Q3
2013Q1
2013Q2
29.26
29
54
สภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจซบเซา
…ดอกเบีย้ จะลงอีกได้ไหม
มีโอกาสทีท่ างกนง.จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 0.25% โดยพิจารณาจากการหดตัวของอุปสงค์ ในประเทศ
ขณะทีภ่ าระดอกเบีย้ จากหนีค้ รัวเรือนได้ กดดันให้ ครัวเรือนลดการใช้ จ่ายอย่างมาก ซึ่งการลดอัตราดอกเบีย้ จะช่ วย
กระตุ้นการใช้ จ่ายได้ ขณะทีส่ ภาพคล่ องของธนาคารพาณิชย์ มีแนวโน้ มผ่ อนคลาย อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า อีก
ทั้งความกังวลต่ อเงินทุนไหลออกมีไม่ มากนัก จึงน่ าจะเป็ นปัจจัยสนับสนุนการลดดอกเบีย้ ในครั้งนี้
อัตราดอกเบีย้ นโยบายมีโอกาสลงได้อีก 0.25% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายจากหนี้ ครัวเรือนที่
สูง โดยไม่น่าจะกระทบเงินไหลออก ขณะที่สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะผ่อน
คลายมากขึน้ หลังลดเป้ าการเติบโตของสินเชื่อ อีกทัง้ ภาวะเงินเฟ้ อยังอยู่ในระดับตา่
หน ้
รัว ร น
งน ฟ้
ั รา
ด บ้
งนไหล
ภา
ล่ ง .
56
หนี้ ครัวเรือนเร่งตัวแรง โดยเฉพาะในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา อันกระทบต่อความสามารถในการใช้
จ่ายของครัวเรือน แต่เริ่มเห็นภาพการชะลอตัวของการก่อหนี้ เนื่ องจากแนวโน้ มเศรษฐกิจที่ไม่
ดีได้ลดความต้องการบริโภคสินค้าคงทน
สินเชื่อต่อครัวเรือน และอัตราหนี้ ภาคครัวเรือนต่อ GDP
% of GDP
Billion baht
10,000
77.3
9,000
7,000
6,000
4,000
45.1
46.8
48.4
54.6
55.6
61.4
90.0
80.0
70.4
8,000
5,000
80.1
70.0
63.0
60.0
47.6
50.0
3,000
40.0
2,000
30.0
1,000
0
20.0
2546
ทีม่ า: ธปท
2547
2548
2549
2550
หนี้ภาคครัวเรอน (left)
2551
2552
2553
2554
2555
Q3/2556
หนี้ภาคครัวเรอนต่อ GDP (right)
57
ในส่วนของตลาดพันธบัตรไทยนัน้ เรามีความเสี่ยงจากการถอนเงินลงทุนของต่างชาติน้อย
กว่าประเทศอื่น เนื่ องจากสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติในพันธบัตรไทยมีไม่มาก
Foreign Ownership of Regional Bond Markets
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Dec-05
Jun-06
Dec-06
Jun-07
Dec-07
Jun-08
Dec-08
Malaysia
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Thailand
Jun-11
Dec-11
Jun-12
Dec-12
Jun-13
Dec-13
Indonesia
Source : ADB
Remark: Indonesia as of December 2013, Thailand and Malaysia as of September 2013
58
สิ นเชื่อมีแนวโน้ มเติบโตลดลงอันสะท้ อนมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเฉพาะสิ นเชื่อภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวต่ อเนื่อง
นอกจากนี้ เมื่อเศรษฐกิจมีทิศทางยา่ แย่ เงินฝากจะมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ จากการลดการบริโภค ดังนั้นสภาพคล่ องของ
ธนาคารพาณิชย์ มีแนวโน้ มผ่ อนคลายมากขึน้ ซึ่งจะเอือ้ ให้ ธนาคารพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบีย้ จากสภาวะการแข่ งขันที่ลดลง
Loan Growth
Share of loan (% total)
Mil.THB
12,500,000
%,y-o-y
18.0
100%
21.29
16.0
12,000,000
14.0
11,500,000
12.0
11,000,000
10.0
10,500,000
8.0
80%
33.76
60%
40%
6.0
10,000,000
4.0
9,500,000
43.26
20%
2.0
Loan
1.5
0%
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
May-13
Mar-13
Jan-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Nov-12
Sep-12
Jul-12
Aug-12
Jun-12
0.0
May-12
9,000,000
Loan growth
Government
Business and Household loan growth
Business
Households
Other
Contribution to loan growth
% to loan
20
%,y-o-y
20.0
SOE
15
15.0
10
5
10.0
0
Business loan growth
Households loan growth
Government
SOE
Business
Households
41609
41579
41548
41518
41487
41456
41426
41395
41365
41334
41306
41275
41244
41214
41183
41153
41122
41091
41061
-5
41030
Dec-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
5.0
Other
59
แม้ ว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคมจะเพิม่ ขึน้ แต่ จากปัญหาการเมืองที่คาดว่ ายืดเยือ้ อาจกดดันบรรยากาศการ
จับจ่ ายใช้ สอยของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังทาให้ การส่ งผ่ านภาระต้ นทุนของผู้ประกอบการมาที่ราคาสิ นค้ าขั้น
สุ ดท้ ายค่ อนข้ างจากัด จีงทาให้ คาดว่ า แนวโน้ มเงินเฟ้ อจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้ ไม่ มากนัก
%, y-o-y
อัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
1.93
1.04
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
สิ นค้าหมวดอาหารและเครื่ องดื่มปรับขึ้นราว 3.62%yoy ช่วง
เดือนมกราคม โดยให้เหตุผลว่ามาจากเทศกาลตรุ ษจีน
Headline inflation
Core inflation
Policy rate
Headline inflation avg. 2013 = 2.2%
Core inflation avg. 2013 = 1.0%
60
อัตราดอกเบีย้ ของไทยอยู่ในระดับตา่ กว่ าภูมิภาคจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว แต่ ที่น่ากังวลคือหากมี
กระแสเงินไหลออกมากในช่ วงครึ่งหลังของปี ทางกนง.อาจมีการทบทวนปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพือ่ สกัดเงินไหลออก
ได้ และหวังว่ าเศรษฐกิจในประเทศจะฟื้ นตัวภายในช่ วงกลางปี
Policy Rates
%
10.0
8.0
7.5%
6.0
5.5%
4.0
อินโดนีเซีย
ไทย
ฟลิปปนส์
สิงคโปร์
Jan-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
May-13
Mar-13
Jan-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Jan-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Mar-11
Jan-11
Nov-10
Sep-10
Jul-10
May-10
Mar-10
Jan-10
Nov-09
Sep-09
Jul-09
May-09
0.1%
Mar-09
0.0
Jan-09
2.0
3.0%
2.25%
มาเลเซีย
หมายเหตุ: Indonesia= BI rates, Thailand and Philippines = R/P rates, Singapore = Saving deposits rates, Malaysia = Overnight rates
ที่มา: Central bank of Indonesia, Thailand, Philippines, Singapore and Malaysia; CEIC data
61
อัตราดอกเบีย้ น่ าจะมีการปรับลดลงได้ในการประชุมเดือนมีนาคมเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ และอาจคงไว้ต่อเนื่ องถึงปลายปี ก่อนมีการปรับขึน้ หาก
เศรษฐกิจเริ่มฟื้ นและมีปัจจัยกดดันจากเงินไหลออก
Projections of Interest Rate
%
2.75
2.75
2.50
2.50
2.50
2.50
2.25
2.25
2.25
2.00
2.00
2.00
2014Q4f
2014Q3f
2014Q2f
2014Q1f
2013Q4
2013Q3
2013Q2
2013Q1
1.75
62
สภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจอ่อนแอ การเมืองวุ่นวาย
…ฤาไทยจะเสียอันดับความน่ าเชื่อถือ?
เมื่อเปรียบเทียบไทยกับประเทศทีม่ ีอันดับความน่ าเชื่อถือเดียวกันพบว่า ไทยมีความเสี่ ยงทีจ่ ะถูกปรับลด
“มุมมอง” เป็ นเชิ งลบจากความเสี่ ยงด้ านหนีส้ าธารณะทีส่ ู งและจากแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีล่ ดลง
ทั้งนี้ หากปัญหาทางการเมืองยืดเยือ้ อันส่ งผลต่ อเศรษฐกิจมากขึน้ ไทยอาจสู ญเสี ยดันดับความน่ าเชื่อถือได้
ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือจากภาระ
ทางการคลังที่สงู เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการเมืองที่ไม่แน่ นอน
อันดับความน่ าเชื่อถือของประเทศไทย
Rating Agencies
Foreign Currency
Rating
Remark
S&P
BBB+
Stable outlook
Moody’s
Baa1
Stable outlook
(REVIEWING)
BBB+
Stable outlook
(REVIEWING)
Fitch
64
Moody’s ได้ออกมาเตือนว่าอาจมีการปรับมุมมองความน่ าเชื่อถือของไทยไปสู่เชิงลบ แต่ที่น่ากังวลคือ
Moody’s อาจปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือของไทยแทน ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมของไทย และที่น่า
ห่วงคือ เมื่อ Moody’s ลดอันดับไทย S&P และ Fitch อาจปรับลดตาม ซึ่งอาจเกิดภาวะ panic ได้
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว
S&P
Moody’s
Fitch
Rating description
AAA
Aaa
AAA
Prime
AA+
Aa1
AA+
AA
Aa2
AA
AA-
Aa3
AA-
A+
A1
A+
A
A2
A
A-
A3
A-
BBB+
Baa1
BBB+
BBB
Baa2
BBB
BBB-
Baa3
BBB-
BB+
Ba1
BB+
High grade
Upper medium
grade
Lower medium
grade
Non-investment
grade
65
แล้วประเทศไทยเหมาะสมที่จะอยู่ในระดับเดียวกับประเทศอื่นในกลุ่ม Baa1
หรือไม่
อันความน่ าเชื่อถือในรูปสกุลเงินต่างประเทศของ Moody’s
A3
Baa1
Baa2
Malta
Bahamas
Bahrain
Malaysia
Lithuania
Brazil
Mauritius
Bulgaria
Mexico
Italy
Russia
Kazakhstan
South Africa
Latvia
Thailand
Panama
Trinidad and Tobago
Peru
66
ประเทศไทยมีตวั แปรเศรษฐกิจทีใ่ กล้ เคียงกับกลุ่มความเสี่ ยงเดียวกัน แต่ กม็ โี อกาสถูกลด
แนวโน้ มไปสู่ เชิงลบหากหนีภ้ าครัฐเร่ งตัวขึน้ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัวลงแรงต่ อเนื่อง
Public Debt/GDP
% to gdp
Government net lending/borrowing
% to gdp
140.0
6.0
Italy, 127.0
120.0
4.0
100.0
2.0
80.0
0.0
Kazakhstan, 4.5
Peru, 2.1
Malta, 71.6
Brazil, 68.0
60.0
Malaysia, 55.5
The Bahamas, 51.2
Lithuania, 41.2
40.0
Latvia, 36.4
Bahrain, 33.6
Bulgaria, -0.5
Thailand, 45.4 South Africa, 42.3
Mexico, 43.5
Trinidad and Tobago,
Panama, 42.2
Russia, 12.5
0.0
Malaysia, -4.5
-8.0
Source: IMF
GDP Growth (Average 5 Yr: 2008-2012)
Economic Outlook 2014 by IMF
%
8.0
10.0
Panama, 9.2
6.0
Peru, 6.9
6.0
Kazakhstan, 5.5
Bahrain, 4.9
2.0
0.0
Panama, 6.9
7.0
8.0
4.0
Thailand, -1.7
Mexico, -3.7
South Africa, -4.8
The Bahamas, -5.6
Source: IMF
%
Lithuania, -3.3
-6.0
Peru, 20.5
Bulgaria, 17.6
Kazakhstan, 12.4
Mauritius, -1.8
Panama, -2.1
Malta, -3.3
Italy, -2.9
-4.0
38.7
20.0
Latvia, 0.1
Bahrain, -2.6
Brazil, -2.7
-2.0
Mauritius, 50.3
Russia, 0.4
Trinidad and Tobago,
-0.3
5.0
Mauritius, 4.3
Mexico, 2.1
The Bahamas, -0.1
Russia, 3.0
Thailand, 3.3
South Africa, 2.8
Malta, 1.9
Lithuania, 1.5
Latvia, -0.2
Italy, -0.9
Thailand, 5.2
Malaysia, 4.6
Brazil, 3.7
Bulgaria, 1.7
Peru, 5.7
Kazakhstan, 5.2
4.0
Bahrain, 3.3
Lithuania, 3.4
3.0
2.0
Trinidad and Tobago,
0.3
Malaysia, 4.9
Mauritius, 4.4
Latvia, 4.2
Brazil, 2.5
Bulgaria, 1.6
The Bahamas, 2.1
1.0
Malta, 1.8
Mexico, 3.0
Russia, 3.0
South Africa, 2.9
Trinidad and Tobago,
2.3
Italy, 0.7
0.0
-2.0
Source: IMF
Source: IMF
Remark: A3 = , Baa1 = , and Baa2 = 
67
สภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในครึง่ ปี แรก
... เมื่อไร้พระเอกขี่ม้าขาว
เมื่อไร้ ปัจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ไทยอาจเข้ าสู่ ภาวะการถดถอยได้ ในช่ วงครึ่งแรกของปี จากการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนทีห่ ดตัว ขณะทีร่ ัฐบาลไม่ อาจเร่ งการเบิกจ่ ายได้ มาก อีกทั้งการลงทุนภาครัฐต้ องหยุดชะงักลง
ความหวังสุ ดท้ ายคือภาคการส่ งออกกลับไม่ สามารถเป็ นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจได้ เนื่องจากไทยส่ งออกสิ นค้ าที่
ไม่ เป็ นทีต่ ้ องการของตลาดโลกมากนัก อีกทั้งไทยมีปัญหาเชิงครงสร้ างทีอ่ าศัยเทคโนโลยีต่า ไม่ สามารถปรับตัว
ให้ เข้ ากับความต้ องกันสิ นค้ าลา้ สมัยและมีมูลค่ าเพิม่ ได้
GDP ไตรมาส 4/2556 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงแรง จากการหดตัว
ของอุปสงค์ในประเทศ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
25%
19.1%
20%
15%
10.8%
10%
3.7%
2.5%
0.4%
0%
4.4%
3.1% 3.1%
1.6%
5.4%
2.9%
-1.0%
-5%
2.9% 2.7%
0.6% 1.4% 0.6% 0.6%
-2.1%
-10%
year-on-year
4Q13
3Q13
2Q13
1Q13
4Q12
3Q12
2Q12
3Q11
2Q11
1Q11
-15%
4Q11
-8.9%
-10.9%
1Q12
5%
3.2% 2.7%
0.8%
quarter-on-quarter
ทีม่ า: NESDB
69
ภาคการผลิตในไตรมาสที่ 4/2556 หดตัวแรงจากความเชื่อมันผู
่ ผ้ ลิตที่ลดลงจาก
ปัญหาความไม่แน่ นอนทางการเมือง ขณะที่ผบ้ ู ริโภคลดการใช้จ่ายในสินค้า
คงทน แต่ภาคบริการยังคงขยายตัวได้ แม้จะชะลอลงก็ตาม
แหล่งที่มาของอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมราคาคงที่
(ด้านการผลิต)
% yoy
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
Agriculture
Mining and Quarrying
Manufacturing
Construction
2013q4
2013q3
2013q2
2013q1
2012q4
2012q3
2012q2
2012q1
2011q4
2011q3
2011q2
2011q1
2010q4
2010q3
2010q2
2010q1
2009q4
2009q3
2009q2
2009q1
2008q4
2008q3
2008q2
2008q1
2007q4
2007q3
2007q2
2007q1
2006q4
2006q3
2006q2
2006q1
2005q4
2005q3
2005q2
2005q1
-15.0
Services
70
การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ส่วนหนึ่ งมาจากส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้า
คงเหลือที่เพิ่มขึน้ อย่างมาก ขณะที่อปุ สงค์ในประเทศหดตัวจากการบริโภคและการลงทุน
ที่ยา่ แย่ ส่วนการส่งออกกลับไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจมากนักแม้ตลาดโลกฟื้ นตัวก็ตาม
แหล่งที่มาของอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมราคาคงที่
(ด้านรายจ่าย)
% yoy
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
Private Consumption
Public Consumption
Private Investment
Public Investment
Change in Inventories
2013q4
2013q3
2013q2
2013q1
2012q4
2012q3
2012q2
2012q1
2011q4
2011q3
2011q2
2011q1
2010q4
2010q3
2010q2
2010q1
2009q4
2009q3
2009q2
2009q1
2008q4
2008q3
2008q2
2008q1
2007q4
2007q3
2007q2
2007q1
2006q4
2006q3
2006q2
2006q1
2005q4
2005q3
2005q2
2005q1
-15.0
Net Exports
71
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือนหดตัวร้อยละ 4.5 ต่อเนื่ องจากที่หดตัวร้อยละ 1.2
ในไตรมาสก่อน อันเป็ นผลสาคัญมาจากนโยบายคืนภาษี รถยนต์คนั แรกที่ได้หมดลง
ประกอบกับสถานการณ์ ความไม่แนอนทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556
-39.7
ยอดจาหน่ ายรถยนต์พาณิ ชย์
763,819
699,455
211,114
177,630
147,691
163,020
76.1
-8.4
19.4
3.2
-26.3
-24.0
580,319
580,087
521,411
440,160
5.4
-6.2
-5.2
-14.9
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ 2,236,571 2,121,977
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
ทีม่ า: NESDB
4.8
-5.1
Index
90.0
-4.5
4Q13
-24.8
-1.2
3Q13
-3.3
2.5
-2.8
2Q13
100.4
4.4
1Q13
-5.9
2.9
2.7 2.4
4Q12
86.1
3.9 3.3
6
5.3
3Q12
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
3.9
5
2Q12
133,373
6.4
1Q12
145,801
Q4
4Q11
149,909
Q3
3Q11
202,140
Q2
2Q11
631,223
Q1
1Q11
670,854
2556
4Q10
ยอดจาหน่ ายรถยนต์นัง่
2555
3Q10
(คัน)
2Q10
2556
12.4
1Q10
ยอดการจาหน่ ายรถยนต์ และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่
อัตราการขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชน
y-o-y
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค
85.0
80.0
75.0
70.0
71.5
65.0
60.0
ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค.
51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57
ทีม่ า: สภาหอการค้าไทย
72
จากภาวะความไม่แน่ นอนทางการเมือง ส่งผลให้การลงทุนรวมหดตัวลงต่อเนื่ องจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักร ที่มีปัจจัยสาคัญมาจากความเชื่อมันที
่ ่ลดลงจากปัญหาทางการเมือง
อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม
Index
ดัชนี ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ
60
2556
(ร้อยละ)
2555
2556
Q1
Q2
Q3
Q4
%สัดส่วน
55
50
มูลค่าการลงทุนรวม
13.2
-1.9
5.8
4.7
-6.3
-11.3
100
ภาคเอก น
14.4
-2.8
2.9
2.0
-3.1
-13.1
79.4
ภาครัฐ
8.9
1.3
18.8
15.4
-16.2
-4.7
20.6
ก่อสร้าง
8.8
1.0
10.8
5.0
-2.2
-8.4
29.9
35
ภาคเอก น
8.3
4.0
8.9
7.1
4.8
-4.6
54.9
30
ภาครัฐ
9.5
-2.8
13.4
2.4
-9.6
-13.2
45.1
25
เครื่องจักร
15.3
-3.2
3.8
4.5
-8.4
-12.6
70.1
ภาคเอก น
16.2
-4.7
1.4
0.6
-5.4
-15.4
89.8
ภาครัฐ
7.7
9.5
30.3
39.7
-30.5
10.7
10.2
ทีม่ า: NESDB
45
45.0
40
20
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
73
การเพิ่มขึน้ ของการส่งออกสุทธิ เกิดจากปัจจัยด้านเทคนิคเป็ นสาคัญ โดยแท้จริงแล้วการ
ส่งออกขยายตัวเพียงเล็กน้ อย ขณะที่การนาเข้าหดตัวลงมาก ขณะที่ การส่งออกบริการ
(ท่องเที่ยว) ชะลอตัวลงอย่างมาก จากมาตรการท่องเที่ยวของจีน และจากความมันใจของ
่
นักท่องเที่ยวจากปัญหาการเมืองในประเทศ
การเติบโตของการส่งออกและการนาเข้า
จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวม
2556
(%yoy)
2555
2556
Q1
Q2
คน
Q3
Q4
3,000,000
80.0
70.0
การส่งออกสุท ิ
2,500,000
-8.9
12.4
9.0
-6.0
17.8
25.3
สินค้า
-30.6
-10.8
-25.7
-43.9
-8.3
44.3
2,000,000
บริการ
51.3
41.9
62.2
61.3
51.2
9.9
1,500,000
3.1
4.2
8.3
2.9
3.8
2.0
1,000,000
สินค้า
-0.4
0.2
3.7
-1.5
-1.4
0.2
บริการ
19.1
19.7
25.7
22.4
25.2
8.0
6.2
4.3
8.1
4.5
0.8
-3.5
สินค้า
6.5
1.8
9.5
4.4
-0.5
-5.3
บริการ
4.6
5.2
1.2
5.3
8.1
6.3
การส่งออกสินค้าและบริการ
การนาเข้าสินค้าและบริการ
ทีม่ า: NESDB
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
500,000
10.0
0.0
-10.0
0
-20.0
ทีม่ า: ททท.
74
การส่งออกของไทยกาลังเผชิญปัญหาเชิงโครวสร้างที่ผส้ ู ่งออกอาศัยสินค้ามูลค่าเพิ่มตา่
และไม่เป็ นที่นิยมของตลาดโลก ที่ผบู้ ริโภคหันไปใช้สินค้าเทคโนโลยีสงู ขึน้ แต่ไทยกลับไม่
มีความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าส่งออกรายสินค้า
ทีม่ า: ธปท.
75
ตลาดประเทศสาคัญฟื้ นตัวดีขึน้ อันเป็ นผลให้การส่งออกของไทยในไตรมาส 4 ฟื้ นตัวได้
บ้าง อย่างไรก็ดี ตลาดอาเซียนที่เป็ นตลาดหลักกลับขยายตัวน้ อยมาก
ตลาดส่งออกสาคัญ
ทีม่ า: ธปท.
76
ที่ผา่ นมาการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีผลต่อการส่งออกของไทยอย่างจากัด และ
คาดว่าการฟื้ นตัวของสหรัฐฯ ในปี นี้ จะไม่ได้ช่วยการส่งออกของไทยมากนัก
ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ และ GDP สหรัฐฯ
%,q-o-q:
annual rate
%,y-o-y
30
20
10
0
-10
-20
-30
10
5
0
-5
ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ Left
Q3/2556
Q1/2556
Q3/2555
Q1/2555
Q3/2554
Q1/2554
Q3/2553
Q1/2553
Q3/2552
Q1/2552
Q3/2551
Q1/2551
Q3/2550
Q1/2550
Q3/2549
Q1/2549
-10
GDP สหรัฐฯ Right
77
โดยสรุป เศรษฐกิจไทยอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งแรกของปี ท่ามกลางปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ก่อนที่
จะกลับมาเร่งตัวได้ในช่วงครึ่งปี หลัง หากมีการจัดตัง้ รัฐบาลได้สาเร็จในไตรมาสที่สาม ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
น่ าจะมีการปรับลดลงได้ในการประชุมเดือนมีนาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และอาจคงไว้ต่อเนื่ องถึง
ปลายปี ก่อนมีการปรับขึ้นหากเศรษฐกิจเริ่มฟื้ นและมีปัจจัยกดดันจากเงินไหลออก เงินบาทน่ าจะอยู่ในทิศทาง
อ่อนค่าจากความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE อันส่งผลให้เงินไหลออก
Projections of GDP, Interest Rate and Exchange Rate
31.24
31
2.00
-0.3
-1.0
-2.0
31.09
2.00
2.00
30
-1.6
29.26
29
2013Q1
2014Q4f
2014Q3f
2014Q2f
2014Q1f
2013Q4
2013Q3
2013Q2
2014Q4f
2014Q3f
2014Q2f
2014Q1f
2013Q4
2013Q3
2013Q2
2013Q1
Major change on the revised assumptions is the
prolonged political unrest will prevent Thailand
from having a functional government until Q3/2014,
longer than previous one of Q2/2014
2013Q1
1.75
-3.0
33.00
2.25 32
2013Q3
0.0
33.50
32.68
2.25
34.00
78
2014Q4f
0.6
33.60 33.70
33
Revised
projection 2.25
of 2.4%
growth
2.7
33.50
2.50
2.50
2.0
1.0
34
2.50
3.0
2.9
3.0
2.75
2.75
2014Q3f
4.0
USD/THB
35
2014Q2f
5.4
5.0
%
Previous
5.8
projection
5.8
of 3.4%
5.6
growth
2.50
6.0
Exchange rate
2014Q1f
6.4
7.0
Policy rate
2013Q2
%yoy
(revised downward to 2.4% from 3.4%)
2013Q4
GDP
สานักวิจยั คาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงเติบโตช้าในปี 2557 โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากหนี้ ภาคครัว เรือนที่ สูงและ
ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคและผูผ้ ลิตที่ลดลง ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ฉุดรัง้ ทัง้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่
ความไม่แน่ นอนทางการเมืองจะส่งผลให้รฐั บาลมีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและลงทุน ขณะเดียวกัน
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะไม่เอื้อต่อการส่งออกของไทย เนื่ องจากไทยผลิตสินค้าส่งออกส่วน
ใหญ่ที่มีเทคโนโลยีตา่ ดังนัน้ จึงเชื่อได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปี นี้ ไร้พระเอกเพราะขาด “Growth Engine“ (ปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ)
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
2013p
2012
ทัง้ ปี
Q1
Q2
Q3
Q4
NESDB
2014F
CIMB
CIMB
Base case Worst case
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จ(% YoY)
6.5
2.9
19.1
5.4
2.9
2.7
3.0-4.0
2.4
-1.0
การบริโภคภาครัฐ
7.5
4.9
2.9
7.6
7.3
0.9
2.0
2.0
2.0
การบริโภคภาคเอก น
6.7
0.2
4.4
2.5
-1.2
-4.5
1.4
1.8
-2.1
การลงทุนภาครัฐ
8.9
1.3
18.8
15.4
-16.2
-4.7
0.3
-0.5
-4.0
การลงทุนภาคเอก น
14.4
-2.8
2.9
2.0
-3.1
-13.1
3.8
2.5
-5.8
ส่งออก (บาท)
3.1
4.2
8.3
2.9
3.8
2.0
6.0
4.2
3.6
นาเข้า (บาท)
6.2
2.3
8.1
4.5
0.8
-3.5
4.6
2.0
1.7
Policy rate (%) (year-end)
2.75
2.25
2.75
2.50
2.50
2.25
n.a.
2.5
1.75
อัตราแลกเปลีย่ น: USD/THB ( ณ สิน้ ปี )
30.58 32.68
29.28
31.12
31.21
32.68
32.0-33.0*
34.00
34.50
* ราคาเฉลีย่
ทีม่ า: National Economic and Social Development Board (NESDB)
79
ข้อมูล คาแนะนา บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ได้จดั ทาขึน้ บนพน้ ฐานของแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ่อถอได้ เพ่อเป็นการเผยแพร่ความรูแ้ ละให้ความเห็นตามหลักวิ าการเท่านัน้ ทัง้ นี้สานักวิจยั นาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหา น)
ไม่อาจรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และสานักวิจยั นาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหา น) จะไม่รบั ผิด อบในความ
เสียหายใดๆ ทัง้ ปวง ทีเ่ กิดขึน้ จากการนาข้อมูล คาแนะนา บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ทีป่ รากฏในรายงานนี้ไปใ ้ โดยผูท้ ่ี
ประสงค์จะนาไปใ ใ้ นต้องยอมรับความเสีย่ ง และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เองโดยลาพัง
Download
Related flashcards

Finance

– Cards

Credit

– Cards

Payment systems

– Cards

Banks of Germany

– Cards

Create flashcards