Tryck- och leveransbestämmelser Bigsize Citybacklite

advertisement
Tryck- och leveransbestämmelser
Printing and delivery specifications
City Backlite
Tekniska detaljer
Technical details
Format
Format
Totalmått (efter skärning):
3140 x 2300 mm
Total measure (including production):
3140 x 2300 mm
Synlig yta:
3060 x 2230 mm + utfall runtom
Text bör placeras minst 60 mm innanför den
synliga ytan.
Visible area:
3060 x 2230 mm + full bleed print
Text should be placed at least 60 mm inside the
visible area.
Material
Papper 150 g, mattbestruket på båda sidorna.
Material
150 g matt coated paper on both sides
Tryck
Trycket ska vara anpassat för
bakgrundsbelysning. Undvik svarta färger på
bakbelysta skyltar.
Print
The print should be adapted to backlit signs,
avoid black motives.
Skärning
Affischerna beskärs i fyra stycken ark om 1570 x
1150 mm vardera, med minst 2 mm överlappning
i innerskarvarna. Se skiss på sidan 3.
Production
The posters should be cut in 4 parts with the
measure of 1570 x 1150 mm each. At least 2 mm
overlap on the inner edges. See sketch on page 3.
Övrig information
Undvik vital information och liten text i
skarvarna.
Additional information
Avoid vital information in the joint edges
Packning och märkning
Materialet måste vara tydligt märkt med
annonsör, kampanjperiod, motiv och aktuell serie
eller indexnummer, samt bild på motivet.
Delivery and packaging
The delivery shall be marked with advertiser,
start date, motives and the booked network or
index number. Also place a picture of the motive
on the package.
Affischerna skall levereras, delvis tillskurna
(enligt mall nedan), liggande på lastpall med
maximalt 4000 ark och i omgångar om 100.
Varje leverans skall åtföljas av en detaljerad
förteckning och en kopia av en skiss avsedd för
kontroll av sammansättningen av de fyra
styckena.
Materialet skall packas i kraftigt
skyddsemballage.
Leveransadress
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
The posters are to be delivered, partly trimmed
(see template below), lying horizontally on a
pallet with a maximum 4,000 sheets and in runs
of 100. Each delivery must be accompanied with
a detailed specification and a copy of an
illustration for checking the assembly of the four
sections.
Make sure to pack the delivery in sturdy
protective packaging.
Delivery address
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
SWEDEN
City Backlite
1600 mm
1570 mm
1150 mm
1200 mm
2 mm
overlap
Leverera beskuren i innerkant enligt
gröna linjer. Minst 2 mm överlappning
mellan arken.
Skärmärken i hörnen på
varje ark.
Trimming marks in the
corner of each sheet.
Deliver cut in inner edges. There should
be at least 2 mm overlap in joining edges
Download
Related flashcards
Create Flashcards