Tryck- och leveransbestämmelser_Pelare Klistrad

advertisement
Version 1.0
Tryck- och leveransbestämmelser
Printing and delivery specifications
Pelare Klistrad
Pasted Column
Inklusive klisterfri pelare / Including glue free columns
Version 1.0
Tekniska detaljer
Technical details
Format
1400 x 3000 mm
Format
1400 x 3000 mm
Affischformat (3-delad)
Horisontell fiberriktning: 1380 x 2920 mm
(vid traditionellt tryck)
Poster format
Horisontell fiber direction: 1380 x 2920 mm
(traditionell print)
Vertikal fiberriktning: 1345 x 2990 mm
(oftast vid digtaltryck)
Vertical fiber direction: 1345 x 2990 mm
(digital print)
Material
Papperskvalité: Minimum 115 gram, träfritt
papper med förhöjd våtstyrka anpassat för
utomhusbruk. I den angivna vikten ingår ej den
viktökning som uppkommer genom bestrykning.
Våtopaciteten får lägst vara 96% och
torropaciteten lägst 98%.
Material
Minimum 115 gram, wood-free paper with
increased wet strength suitable for outdoor use.
The stated grammage does not include the weight
increase arising from coating. Wet opacity must
be at least 96% and dry opacity at least 98%.
Ur miljösynpunkt rekommenderar vi FSC- eller
CO2 neutralt papper.
For environmental reasons we recommend FSCor Co2 neutral paper.
Levererade affischer skall tåla blötläggning samt
hantering vid affischering. Dragstyrka:
Minimikrav 15 Nm +- 3 Nm. Cobbvärde max 25
gr/m2 under 1 minut.
Supplied posters must tolerate being wet and
being handled during mounting. Tensile strength:
Minimum 15 Nm ± 3 Nm. Cobb value max 25
g/m2 for 1 minute.
Viktigt är att samma fiberriktning genomgående
förekommer i hela leveransen.
It is important that the fibres run the same
throughout the whole delivery.
Tryck
Passmärken ska finnas på varje ark (undantag för
ark utan tryck).
Klistringskanterna ska vara minst 15 mm
Motivmärkning skall vara på alla affischer (minst
2 cm fet stil, versal)
Print
Necessary assembly marks must be placed on
each sheet (not needed on blank sheets). Overlap
margins 1.5-2.0 cm wide, of which 1.0-1.5 cm
must have no print.
Trycket ska vara ljusbeständighet i upp till en
månad. Färg och tryckteknik som försvårar
klistringen med vattenbaserat stärkelselim, såsom
guld, silver, metallic- och UV-färg ska ej
användas.
Vi avråder från att använda heltäckande mörka
färger, särskilt svart, då de vid viss väderlek kan
förorsaka problem. Undvik också små bild/textdetaljer i de horisontella skarvarna!
Posters delivered must tolerate moisture and be
weather resistant for at least one month. Inks and
printing techniques which make it more difficult
to paste with a water-based starch paste, ie. gold,
silver, metallic and UV inks, must not be used.
We advise against placing small text or details
along the horizontal seams as matching these can
be difficult during mounting, which can result in
the overall impact of the poster not being fully
achieved.
Version 1.0
Skärning
Affischer sammansatta av flera delar skall skäras
så att de övre delarna täcker de nedre, d.v.s. så att
klisterkanterna medger klistring nerifrån och upp.
Iblandade otryckta ark skall skäras till samma
mått som de tryckta arken. Se bild nedan
Packning och Leverans
Affischdelarna skall sorteras så att den del som
skall klistras först (den längst ned till höger)
läggs underst i affischlägget med text och bild
uppåt och vikes två gånger mot affischens
längdriktning. Affischerna skall levereras i lägg
enligt följande: 10 affischer i varje lägg, enligt
nedan skiss.
Materialet måste vara tydligt märkt med
annonsör, kampanjperiod, motiv och aktuell serie
eller indexnummer, samt bild på motivet.
Materialet skall packas i kraftigt
skyddsemballage.
Cutting
Posters comprising several parts must be cut so
that the upper sections cover the lower sections,
i.e. so that the overlap margins allow pasting
bottom to top. Interspersed unprinted sheets must
be cut to the same dimensions as the printed
sheets.
Packaging and delivery
The poster sections must be stacked so that the
section to be pasted first (bottom right) is placed
at the bottom of the pile of sections, with text and
picture facing upwards, and folded once at each
end. The posters must be supplied in batches as
follows: 10 posters in each batch, see picture
below.
The delivery shall be marked with advertiser,
start date, motives and the booked network or
index number. Also place a picture of the motive
on the package.
Make sure to pack the delivery in sturdy
protective packaging.
Leveransadress
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
Delivery address
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
SWEDEN
Vikning 3-delad pelare
Folding 3-part pasted column
Motiv uppåt / Subject facing up
Del 1
Part 1
70 mm
10 mm
Del 2
Part 2
Ska packas med 10 affischer i varje lägg.
Del 3
Packed with 10 posters in each batch
Part 3
Version 1.0
Horisontell fiberriktning /
Horisontell fiber direction
(vid traditionellt tryck /
traditional print)
Vertikal fiberriktning /
Vertical fiber direction
(oftast vid digtaltryck /
digital print)
Del 1
Del 1
Part 1
Part 1
Min. 15 mm klistringskant
Minst 15 mm klistringskant
Min. 15 mm overlap
Min. 15 mm overlap
2920 mm
2990 mm
Del 2
Del 2
Part 2
Part 2
Min. 15 mm klistringskant
Minst 15 mm klistringskant
Min. 15 mm overlap
Min. 15 mm overlap
Del 3
Del 3
Part 3
Part 3
1380 mm
1345 mm
Version 1.0
Tryck- och leveransbestämmelser
Printing and delivery specifications
Fullsize Stockholm
Tekniska detaljer
Technical details
Format
Format
Totalmått:
1360 x 2920 mm
Total measure:
1360 x 2920 mm
Synlig yta:
1350 x 2870 mm
Visible area:
1350 x 2870 mm
Material
Papperskvalité 135 gram, mediumbestruket
träfritt papper.
Material
135 gram wood-free paper.
Tryck
För bakbelysta pelare skall papper med vit
baksida användas
Print
For backlit Columns paper with a white reverse
side must be used
Övrig information
Affischark för bakombelysta pelare 140x100 cm
trycks för montering med 0,8-1,0 mm överlapp i
skarvarna.
Addicional information
Poster sheets for backlit pillars 140x100 cm must
be printed for mounting with an overlap of 0.8-1.0
cm.
Paketering och Märkning
Materialet måste vara tydligt märkt med
annonsör, kampanjperiod, motiv och
indexnummer, samt bild på motivet. Levereras
plant på pall.
Delivery/Packaging
The delivery shall be marked with advertiser, start
date, motives and the booked network or index
number. Also place a picture of the motive on the
package. Deliver folded.
Leveransadress
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
Delivery address
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla, SWEDEN
Download
Related flashcards
Create Flashcards