Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonu Endikasyonları

advertisement
KAN ve KAN ÜRÜNLERİ
TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI
Dr. Volkan Hancı
Çanakkale - Tarihçe
Kanı ile tarihin unutamayacağı bir destan…
Kanlı Dere:
• Süngü süngüye yapılan çarpışmalar, o kadar insan kanı akmış ki…
dereden su yerine kan akmaya başlamış. - Kanlı çeşme
Kanlı sırt :
• 25 Nisan; 2000 Şehit
• 18-19 Mayıs; 10.000 Şehit (Tıbbiye)
• 6-7 Ağustos; 1520 Şehit 4750 yaralı)
Kırmızı sırt
Endikasyon - Tarihçe
MS 160- 200
• Gençlik & epilepsi tedavisi
1492
• Kaydedilen ilk kan transfüzyonu Roma’da Papa VIII. Innocent
• Endikasyon
• Beyin kanamasına bağlı felç, koma.
• Hekimlerin “yararlı olacağı umudu”
• Sonuç:
• Komplikasyon & Papa ex
• Kan donörü 3 genç de ex…
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Akut kan kaybını yerine koymak,
Oksijen taşıma kapasitesini arttırmak,
Ciddi anemilerin tedavisi,
İntravasküler volümü arttırmak,
Kan hücrelerini ve pıhtılaşma faktörlerini yerine koymak,
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Hastane yatışında artış
Yüksek mortalite
Organ disfonksiyonu
Enfeksiyöz komplikasyonlar
Transfüzyon komplikasyonları (Febril – Nonfebril)
Non-Hogkin Lenfoma gelişme riskinde artış
Spahn DR, et al. Patient blood management is a win-win: a wake-up call.Br J Anaesth. 2012 Jun;108(6):889-92.
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Kan hareketli bir organ.
Kan transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil,
bir organ naklidir.
Öncelikle zarar verilmemesi ilkesi
doğrultusunda, kan ve ürünlerinin transfüzyonu
uygun endikasyonlarla yapılmalıdır.
Yılmaz Hancı S, Hancı V. Kan transfüzyonunun infeksiyöz komplikasyonları. Sendrom 2006;18(1):41-50.
Tam Kan Transfüzyonu
Diğer kan ürünlerinin elde edildiği kaynak materyal
Sınırlı endikasyon
Hipovolemik şoka neden olacak akut kan kayıpları
Tek gerçek endikasyon masif kanama:
•
•
•
•
24 saatte total kan hacmine eşit oranda kanama.
24 saat içinde 10 U fazla tam kan veya 20 U fazla eritrosit süspansiyonu
> 3 saat dolaşımdaki kan hacminin > %50 replasmanı
150 ml/dk üzerindeki kan kaybı
Böbrek transplantasyonu öncesi immünolojik tolerans,
Exchange transfüzyon (Kan Değişimi)
Eritrosit Süspansiyonu
Oksijen taşıma kapasitesinde düşmeye neden olan akut
& kronik, derin ve semptomatik anemiler;
• Hb değeri > 10 gr/dL olguların çoğunda transfüzyona ihtiyaç yok
• < 6-7 gr/dL olguların büyük kısmında transfüzyon ihtiyacı
Kan yapımı için temel yapı taşları olan demir, vitamin B12
ve folik asit yerine konmalı
Hb seviyeleri temel alınarak transfüzyon yapılmamalı
• Hb & doku hipoksine bağlı belirti ve bulgular
Eritrosit Süspansiyonu
Hb, Hct değerleri
• 10 / 30 oranı ? ?
• Hangi Hb veya Hct değeri ? (7, %21, Akut Hemoraji ?)
Kan volümü tayini
• Kanama miktarını tam olarak ölçümü?
• Kompartmanlar arası geçiş,
• Sıvı verilmesiyle dilüsyon
Oksijenasyonla ilgili parametreler;
• Oksijen sunumu (DO2)
• Total oksijen tüketimi (VO2)
• Oksijen ayrışma oranı (O2ER)
Eritrosit Süspansiyonu
Yetersiz doku oksijenasyon bulgusu
• VO2 100 mL/dk/m2 yada hiper laktatemi
• Yeterli kan volümüne rağmen koroner yada serebrovasküler iskemi
Yeterli kardiyak output’a rağmen oksijen salınım oranı > % 50
Aktif koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, önemli
kardiyak disfonksiyon Hb < 8 g/dL
Klinik Değerlendirme
Kanama Miktarının Tespiti
Kanamaların sınıflandırılması
Derece
1.
2.
3.
Kan Kaybı
< %15
%15-30
%30-40
Klinik
Hafif hemodinamik etki
Taşikardi, nabız basıncında düşme, anksiyete
Belirgin taşikardi, takipne sistolik hipotansiyon,
bilinç bozukluğu
4.
> %40
Belirgin taşikardi, belirgin hipotansiyon, nabız
basıncında daralma, idrar atılımı azalması,
bilinçte depresyon
Kanama Miktarının Tespiti
Şok İndeksi
Aspiratörde toplanan kan miktarı
(Yıkama sıvıları)
Gazların kompreslerin ıslak - kuru
ağırlık farkı (Yıkama sıvıları – kuruma)
Verilen sıvı miktarı
Şok İndeksi
KAH (atım/dk) / SAB (mmHg)]
Şok
İndeksi
İntravasküler
volum kaybı
~ 0.5
0
~ 0.8
% 10 – 20
~ 1.0
% 20 – 30
~ 1.1
% 30 – 40
~ 1.5
% 40 – 50
Kan kaybına göre hipovolemik şokun klasifikasyonu
Hipovolemi
derecesi
Kan kaybı (%)
I – Minimal II – Hafif
III – Orta
IV – Ciddi
< %15
%15-30
%30-40
>%40
Kan kaybı (ml)
<750 ml
1500-2000 ml
>2000 ml
SAB (mmHg)
DAB (mmHg)
NB (Atım/dk)
Kapiller dolum
Solunum hızı
N
N
N
N
N
800 – 1500
ml
N
Yüksek
100-120
Yavaş (>2 sn)
N
Çok düşük
Çok düşük
>140
Belirlenemez
Takipne (>20/dk)
Soluk
İdrar miktarı (ml/s) 30
Perifer
N
Bilinç durumu
N
20-30
Soluk
Huzursuz,
agresif
Düşük
Düşük
120-140
Yavaş (>2 sn)
Takipne
(>20/dk)
5-10
Soluk
Huzursuz,
agresif, uykulu
Cilt
Soluk
Soluk
N
Minimal
Soluk, soğuk
Uykulu, konfüze
veya şuursuz
American College of Surgeons—Committee on Trauma: Shock. ATLS—Advanced Trauma Life Support for Doctors. Ed 6. Chicago,
American College of Surgeons 87–107, 1997.
Kanamada sıvı ve kan komponent tedavisi
Spahn DR, Rossaint R.Coagulopathy and blood component transfusion in trauma. Br J Anaesth. 2005; 95:130-9.
ASA Klavuzu
Transfüzyon
• Hb değeri 10 g/dl ise nadiren,
• 6 g/dl altında (özellikle anemi akut ise) daima endike
Ara (6-10) Hb değerlerinde:
• Yetersiz oksijenasyonun hastaya getireceği riskler.
Tek Hb değeri veya oksijenasyonu etkileyebilecek fizyolojik ve
cerrahi etkenleri dikkate almayan yaklaşımlarla karar
verilmemelidir.
ASA Klavuzu
Uygun durumlarda;
• Preoperatif otolog kan alınması,
• İntraoperatif ve postoperatif kaybedilen kanın
değerlendirilmesi,
• Akut normovolemik hemodilüsyon,
• Kan kaybını azaltılması (kontrollü hipotansiyon,
farmakolojik ajanlar)
Otolog kan transfüzyonu endikasyonlarında allojenik
kan trasfüzyonuna göre daha serbest davranılabilir.
American Association of Blood Banks
Öneri 1: Stabil olgularda kısıtlı transfüzyon stratejisi (Hb < 7 - 8
g/dL) (Derece: Güçlü öneri; yüksek kaliteli kanıt).
Öneri 2: Kardiovasküler hastalık olan olgularda kısıtlı transfüzyon
stratejisi (Hb < 8 g/dL, iskemi semptomları) (Zayıf öneri; orta
kaliteli kanıt).
Öneri 3: Hemodinamik stabil akut koroner sendrom olgularında
liberal/kısıtlı transfüzyona ait kanıt yok (Çok düşük kaliteli kanıt).
Öneri 4: Transfüzyon kararını hemoglobin konsantrasyonu kadar
semptom olması da etkiler (Zayıf öneri; düşük kaliteli kanıt).
Carson JL, et al (for the Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB). Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline
From the AABB. Ann Intern Med. 2012 Mar 26. [Epub ahead of print]
Eritrosit Süspansiyonu
11 çalışma, 290.847 olgu, Akut Koroner Sendrom
Ana transfüzyon endikasyonu major kanama
Transfüzyon yapılan olgularda mortalite riski yüksek
Akut koroner sendromu olan olgularda Hb < 8 g/dL iken yapılan ES
transfüzyonları mortalite üzerine yararlı (veya en azından etkisiz)
Hb > 11 g/dL ES transfüzyonu mortalite üzerine kötü etki
Veriler konservatif transfüzyon stratejisini desteklemekte
Garfinkle M, et al. Red blood cell transfusion and mortality among patients hospitalized for acute coronary syndromes: A
systematic review. Int J Cardiol. 2012 Feb 1. [Epub ahead of print]
Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok)
Yetişkinlerde Hb < 7.0 g/dL (< 70 g/L) düşerse, hedef seviyesini
7.0–9.0 g/dL yapacak şekilde eritrosit suspansiyonu ver. (1B).
Özel durumlarda (Myokard iskemisi, ciddi hipoksemi, akut kanama,
siyanotik kalp hastalıkları, laktik asidoz) daha yüksek Hb seviyeleri
Sepsise bağlı anemi tedavisinde eritropoetin kullanma.
Eritropoetin diğer sebeplere bağlı durumlarda kullanılabilir. (1B)
• Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36:296-327
Kan Ürünü Verilmesi
Kan Kaybı kan volümünün %20’sinden fazla
Hb < 8 g/dL
Major hastalığı olan olgularda (KOAH, İskemik kalp
hastalığı) Hb < 10 g/dL
Otolog kanı olan olgularda Hb < 10 g/dL
Ventilatör bağımlı olgularda Hb< 12 g/dL
Miller RD. Transfusion Therapy. Miller’s Anesthesia Seventh Edition. 1739-1766.
Eritrosit Transfüzyonu Kanıt Uygulama
İsrail, 5 YBU, 238 olgu
%50‘si en az 1 ES transfüzyonu, ana endikasyon (%43.7) düşük Hb
Hasta ortalaması 1.2 ± 0.4 U
Transfüzyon eşiği 7.9 ± 1.1 g/dL.
Akut myokardial iskemi olgularında 8.8 ± 0.9 g/dL
Transfüzyon: YBU yatışı & hastane mortalitesi anlamlı yüksek
Sonuç: Kanıt ile uygulama arasındaki “boşluk” devam etmekte.
Ana endikasyon Hb düşüklüğü
Cohen J, et al. Red blood cell transfusions--are we narrowing the evidence-practice gap? An observational study in 5 Israeli intensive
care units. J Crit Care. 2011 Feb;26(1):106.e1-6.
Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu
“Erken” ES transfüzyonu erişkin travma olgularında ARDS için
bağımsız belirleyici.
Konservatif transfüzyon stratejisi ile ES transfüzyonunun 1 U bile
azaltılması travma olgularında ARDS riskini azaltabilmektedir.
• Chaiwat O, et al. Early packed red blood cell transfusion and acute respiratory distress syndrome after trauma.
Anesthesiology. 2009 Feb;110(2):351-60.
Septik şoklu olgularda ES transfüzyonu hücresel oksijenasyonun ve
organ fonksiyonlarının iyileşmesi ile ilişkili değil.
• Fuller BM, et al. Transfusion of Packed Red Blood Cells is Not Associated with Improved Central Venous Oxygen
Saturation or Organ Function in Patients with Septic Shock. J Emerg Med. 2012 Mar 23. [Epub ahead of print]
KC transplantasyonu yapılan olgularda transfüze edilen ES’nun
yaşam süresine negatif etkisi vardır.
• de Boer MT et al. The impact of intraoperative transfusion of platelets and red blood cells on survival after liver
transplantation. Anesth Analg. 2008 Jan;106(1):32-44
Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu
Transfüze edilen lökositlerin istenmeyen olası etkileri
Alloimmünizasyon
• Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları (FNHTR), Trombosit
transfüzyonuna refrakterlik, Graft rejeksiyonu, Eritrosit yaşam süresinde
kısalma
Graft-vs-host hastalığı (GVHH)
Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI)
İmmünmodülasyon
• GVHH, Virus aktivasyonu (örnek: HIV–1), T ve NK hücre fonksiyonlarında
immunsupresyon, Malignite nüksü
İnfeksiyöz hastalık
• CMV, HTLV–I/II, EBV, Toxoplazma Gondii, Yersina Enterokolitika
Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu
İmmünolojik olarak yetmezlikte, daha önce CMV, HTLV–I/II, EBV
gibi ajanlarla karşılaşmamış olgular
Lökositlere bağlı febril nonhemolitik atağın iki kez tekrarladığı veya
bu tür reaksiyonun çok ağır seyrettiği olgular
Gebeler ve intrauterin kan transfüzyonu
Yenidoğan kan transfüzyonu, exchange transfüzyon
Sık transfüzyon gerektiren hastalar (lösemi, aplastik anemi,
hemoglobinopati, hematolojik malignite vb)
KI transplantı, hematopoetik kök hücre ve solid organ nakli adayları
1.derece akrabalardan kan alınarak verilmesi
Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon
Ağır ürtiker, allerjik ve anaflaktik reaksiyon gösteren hastalar
• Ig A eksikliği
• T-Aktivasyon sendromu
Neonatal ve intrauterin transfüzyonlar
Yıkama işlemi ile GVHD veya CMV enfeksiyonu engellenemez
Trombosit Süspansiyonları
Trombosit sayısı
Trombosit sayısı > 20.000/mm3
• Spontan kanama riski düşük
Trombosit sayısı < 10.000/mm3
• Spontan ciddi düzeyde kanamalar
Trombosit sayısı < 5.000/mm3
• Spontan öldürücü kanamalar
Trombosit Endikasyonları
Trombositopeni:
Kanaması veya pıhtılaşma bozukluğu yoksa PLT<10.000/mm3
Kanaması olmayan, pıhtılaşma bozukluğu olan PLT<20.000/mm3
Kanaması olan, DIK gelişen, cerrahi bir işlem uygulanacak
PLT<50.000/mm3
Göz veya beyin op. yapılacak hastalarda PLT<100.000/mm3
Masif kan transfüzyonu yapılan olgularda PLT <30.000/mm3
Trombositopati:
• Kanaması olan
• Konjenital trombosit fonksiyon bozukluğu, İlaçlar (aspirin, tiklodipin vs),
Kardiak by-pass, Karaciğer ve böbrek yetmezliği
Trombosit Endikasyonları
ASA Klavuzu
Profilaktik trombosit etkisiz
Trombosit > 100.000/mm3 gereksiz
Trombosit < 50.000/mm3 endike
Ara değerlerde (50.000-100.000): kanama riski
Yeterli sayı ancak trombosit disfonksiyonu ve
mikrovasküler kanama: endike
Trombosit Süspansiyonları
Risk faktörleri
•
•
•
•
Yüksek ateş
İnfeksiyon
Sepsis
İlaçlar (amfoterisin,
vankomisin, ATG, INF)
• Eşlik eden başka
kanama bozukluğu, DIK
• Ağır mukozit
Risk faktörleri bulunmayan
hastalarda:
• Eşik değer= 10.000/mm3
Risk faktörleri bulunan
hastalarda:
• Eşik değer= 20.000/mm3
Aferez Trombosit Süspansiyonları
HLA immünizasyonu nedeniyle
• Random donör trombosit süspansiyonlarına yanıtsız olan
• Trombositlere karşı antikor gelişmiş hastalarda
• HLA veya cross-match uygun aferez trombosit süspansiyonları
önerilmektedir
Yoğun trombosit transfüzyonuna gereksinim duyulan hasta
gruplarında
• Fazla sayıda donöre maruziyeti önlemek için
• Transfüzyon ile bulaşan (CMV vb)hastalıklardan korumak için
Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok)
Aşağıdaki durumlarda trombosit ver: (2D)
• Trombosit sayısı < 5000/mm3 ise kanama olup
olmamasına bakılmaksızın.
• Trombosit sayısı 5000 ile 30.000/mm3 (ise ve bariz
kanama riski varsa.
• Cerrahi ve invaziv girişimlerde yüksek trombosit
sayısı (≥50,000/mm3 gerekir.
• Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36:296-327
Trombosit Kontrendikasyonları
Trombosit süspansiyonları profilaktik olarak
kullanılmamalı!
Ciddi kanama yoksa (SSS kanaması):
• TTP
• HIT
•Kontrendikedir
Granülosit Süspansiyonu
Mutlak nötropenik (nötrofil sayısı <500/l)
Kontrol altına alınmayan ateş, mikroorganizma gösterilmiş
Gram negatif sepsisi, mantar infeksiyonu olduğu gösterilmiş
Antibiyotik ve diğer tedavilere 48 saat yanıt alınamamış
Hastanın genel durumu bozuluyor
KI hipoplazi ve Kİ fonks. geri dönüş şansı olan hastalar
Kronik granülomatöz hastalıklı olgular (yukarıdaki koşullar
aranmaksızın) antibiyotik tedavisi yetersiz
Çok yaygın değil: septisemi ve ateş ile birlikte ciddi nötropeni
G-CSF / GM-CSF ile büyük ölçüde azalmıştır
Kan Ürünlerinin Işınlanması
Amaç
• Transfüzyonla ilişkili GVHH önlemek
Işınlanması gereken ürünler:
• Tam kan
• RBC süspansiyonu
• Trombosit süspansiyonu
• Granülosit süspansiyonu
Işınlanması gerekmeyen ürünler:
• TDP ve Kriyopresipitat
Işınlanmış Kan Ürünü Kullanımı
Allogeneik kök hücre alıcıları ve vericileri
Otolog kök hücre nakli hastaları
HLA uygun vericilerden alınan kan ürünü
1. veya 2. derece akrabalardan alınan kan ürünü
Şiddetli immün yetmezlik, hematolojik malignite, hodgkin hastalığı
Pürin analogları ile tedavi edilen hastalar
Konjenital immün yetmezlik hastaları
İntauterin transfüzyonlar
Prematüre veya yoğun bakım ünitelerindeki yeni doğanlar
Ekschange transfüzyon yapılan yenidoğanlar
Taze Donmuş Plazma
PT ve aPTT’nin normalin 1.5 katına çıkmasında,
Multipl pıhtılaşma faktör eksiklikleri
Masif transfüzyon sonrasında,
Warfarin yüksek dozunda,
Vitamin K eksikliği
Kronik Karaciğer hastalığına bağlı kanama diatezlerinde
Akut DIC tüketime bağlı kanama bozukluklarını düzeltmede.
İzole faktör eksiklikleri (F XI)
Trombotik trombositopenik purpura, HUS
Hemorojik şok
Geniş yanık
AT-3 eksikliği
Masif Transfüzyon - TDP
Masif transfüzyon, travma: TDP/ES oranı ≥ 1:1.5 12 ve 24 saatlik
surviyi iyileştirir. Trombositler için oran ?
• Lustenberger T, et al. J Trauma. 2011 Nov;71(5):1144-50; discussion 1150-1.
Masif transfüzyon , travma: TDP/ES > 1:1 artmış survival.
• Mitra B, et al. Injury 2010;41(1):35-9.
4-10 U ES transfüzyon, travma: yüksek TDP/ES, düşük mortalite ve
yoğun bakımda kan ürünü kullanımının azalması ile ilişkilidir.
• Wafaisade A, et al J Trauma 2011 Jan;70(1):81-8; discussion 88-9.
Masif transfüzyon , TDP/ES > 0.31:1 prokoagülan aktiviteyi düzeltir
ARDS nedeni olmaz.
• Lucas CE, Ledgerwood AM. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Apr;72(4):821-7.
>8 U ES, TDP/ES> 1:1.5 mortalite riskini azaltır, ARDS riskini yükseltir.
TDP/ES< 1:1.5 mortalite koagulopati ve hemoraji ile ilişkili.
• Sperry JL et al. J Trauma.2008 Nov;65(5):986-93.
Kan Ürünü Verilmesi
Kanama veya planlanmış bir invaziv girişim yoksa, laboratuar
testlerinde tespit edilen pıhtılaşma anormalliklerini düzeltmek için
TDP kullanma. (2D) Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36:296-327
YBU alınan 1923 olgunun %12.7’sine TDP infüzyonu
%48 kanama; %15 işlem öncesi, %36 plansız işlem öncesi proflaksi
%31 olguda PT uzaması yok, %41 olgu kanama yok veya INR <2.5
Transfüzyon öncesi INR <2.5 ise, transf sonrası INR düzelmesi az.
YBU’ de TDP transfüzyonlarının çoğunun klinik faydası yok
• Stanworth SJ, et al. A national study of plasma use in critical care: clinical indications, dose and effect on prothrombin time. Crit
Care.2011;15(2):R108. Epub 2011 Apr 5
Royal Darwin hastanesindeki TDP infüzyonlarının önemli bir
kısmının açık klinik endikasyonu yoktur.
• Moylan S, et al. Use of fresh-frozen plasma at Royal Darwin Hospital: a retrospective audit. Intern Med J. 2008;38(9):686-91.
Kriopresipitat
Konsantre şekilde fibrinojen
Fibrinojen replasmanı
Fibrinojen düzeyi < 100 mg/dL
Hipofibrinojenemi/ Disfibrinojenemi
Hemofili A, Hemofili B
vWD
DIC
FVIII replasmanı
F XIII replasmanı
Üremik trombositopati
Obstetrik kanamalar
Faktör Konsantresi
FVIII konsantresi
• Hemofili A
• WVB hastalığı
FIX konsantresi
• Hemofili B
• Warfarin aşırı dozajı
Protrombin kompleks konsantresi(PCC)
• Hemofili B,
• Uzun protrombin zamanının hızlı düzeltilmesi
Human Albümin
Volum replasmanı amacıyla kulanılır.
Şok
Yanıklar
Karaciğer hastalıklarına bağlı hipoproteinemi,
Nefrotik sendrom,
Diüretiklere rezistans ödem
Terapötik plazma değişiminde replasman sıvısı
% 20 ve % 25’lik albümin ile akciğer ödem riski artar
İntravasküler beslenme için kullanımı uygun değil.
Gereksiz kullanım % 50-67
Remahi MJT, et al. The Annals of Pharmacotherapy 2000;34:1198-1205.
Yılmaz M, ve ark. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi.2006;16:18-22.
Human Albümin
Ciddi sepsisli olgularda albümin & salin: albümin renal veya diğer
organ hasarına neden olmaz ve ölüm riskini azaltabilir
• SAFE Study Investigators, Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of
patients with severe sepsis. Intensive Care Med. 2011 Jan;37(1):86-96. Epub 2010 Oct 6.
• Delaney AP, et al. The role of albumin as a resuscitation fluid for patients with sepsis: a systematic
review and meta-analysis. Crit Care Med. 2011 Feb;39(2):386-91.
Albümin& salin: Yanık & Hipoalbüminemisi olan yoğun bakım
hastalarında mortaliteyi azalttığına yönelik kanıt yok
• Roberts I, et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill
patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;(11):CD001208.
Travmatik beyin hasarı olgularında albümin yüksek mortalite ile
ilişkilidir ve bu olguların akut resüsitasyonunda önerilmez.
• SAFE Study Investigators. Saline or albumin for fluid resuscitation in patients with traumatic brain
injury. N Engl J Med. 2007 Aug 30;357(9):874-84
İmmünoglobulinler
Kas içi kullanım için immünoglobulinler
• Spesifik infeksiyonlara karşı yüksek antikor içeren kişilerden elde edilir (Örn:
Hepatit B, kuduz, tetanoz)
• Spesifik infeksiyonların önlenmesi
• İmmün yetersizlik durumlarında tedavi
İntravenöz immunoglobulin
• İdyopatik otoimmun trombositopenik purpura
• İmmün yetersizlikler
• Hipogamaglobulinemi
• HIV bağlantılı hastalık
• Spesifik enfeksiyon tedavisi
Anti-RhD immünoglobulin ( Anti-D RhIG)
• Rh D negatif annelerde yenidoğan hemolitik hastalığını önleme
Patients Blood Management
Preop anemi düzeltilmesi
İntraop kanamanın azaltılması
İntraop transfüzyon azaltılması (Cell Saver)
İntraop kan transfüzyonunun optimize edilmesi
Kurumsal transfüzyon stratejileri belirlenmesi
Kurumsal end-point noktalar belirlenmesi
Kurumsal transfüzyon klavuzları oluşturulması
Spahn DR, et al. Patient blood management is a win-win: a wake-up call.Br J Anaesth. 2012 Jun;108(6):889-92.
Transfüzyon Protokoleri
ABD 186 cerrah, 59 merkez yöneticisi
%85 masif transfüzyon protokolü mevcut
%18’inde 1 yıldan kısa süre önce kullanılmaya başlanmış
• Schuster KM, et al. The status of massive transfusion protocols in United States trauma centers: massive
transfusion or massive confusion? Transfusion 2010 Jul;50(7):1545-51. Epub 2010 Feb 11.
Transfüzyon protokolü mevcudiyeti ile ilişkili çalışma yok
Endikasyona Uyum
Çin’de, 3. basamak genel hastane,
19.102 olgu, %99.3’ü komponent
%44.1 olguda herhangi bir medikal endikasyon olmaksızın
doktor “deneyimi” ile transfüzyon kararı
603 olgu’da operasyondan sonraki 72 saat içinde Hb, Htc yok
Hasta kayıtlarında “irrasyonel” kullanım oranı: Tam kan ve ES
%39.2, trombosit süspansiyonu %43.7
Ana neden: Transfüzyon endikasyonu konusunda “rahatlık”
Yao YY, et al. [Investigation of the status of perioperative blood transfusion in grade III-A general
hospitals in Zhejiang province]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2010 Apr 6;90(13):894-7.
Endikasyona Uyum
Peru, Haziran-Ekim 2002, hasta dosyası, lab. verisi
Toplam 311 transfüzyon
Uygunsuz endikasyon %33.8.
ES: %25, TDP: %59, Trombosit s: %13, Kryopresipitat %88
Cerrahi ile ilişkili transfüzyonların yarısı “uygunsuz endikasyon”
YBU 1/3 transfüzyon “uygunsuz endikasyon”
TDP “en kötü kullanılan” kan ürünü
Flores-Paredes W. [To inadequate indication of blood transfusion in a reference hospital in Lima,
Peru]. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011 Dec;28(4):617-22.
Yerel Şartlarda Değişim
(Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi)
İngiltere 2001: %90’ın üzerinde hastanede son 1 yıldır “tam kan”
transfüzyonu: 0
• En çok endikasyon: Ekschange transfüzyon &pediatrik cerrahi
• Erişkin olgularda: major kanama
• MacLennan S, Murphy MF. Survey of the use of whole blood in current blood transfusion practice. Clin
Lab Haematol. 2001 Dec;23(6):391-6.
Yerel Şartlar (ZADH)
•
•
•
•
•
•
2005 (Toplam 4393)
ES 3636 (%82.77)
TDP: 184 (%4.18)
Tam kan: 573(32’si imha edilmiş)(%13)
Tromb: yok (%0)
Aferez 15 (%0.27)
Yılmaz Hancı S, ZADH transfüzyon komitesi kayıtları incelenmesi (sözel veri)
2012 (Toplam 5511)
ES: 3878 (%70.36)
TDP: 1254 (%22.75)
Tam kan: 14 (%0.25)
Tromb: 350 (%6.35)
Sonuç
Komplikasyon riski taşımayan tek kan,
transfüze edilmemiş kan
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygun
endikasyonlar içerisinde kullanılmalıdır.
Download