Susanne Sweet, MISUM

advertisement
18/02/15 Mistra Center for Sustainable Markets
Frukostmöte
Hagainitiativet
18 februari, 2015
Susanne Sweet
Susanne.sweet@hhs.se
MISUM Vision & Mission 2015-2019
¾  Knowledge production on sustainable markets
¾  Enhancing the capacity of Swedish market actors to move towards sustainable
development.
¾  Generating multidisciplinary methods, products, services, approaches and
concepts that are solutions to sustainability stalemates and to the benefit of
Swedish society at large
¾  Interaction and dialogue with key decision makers, agenda setters and other
stakeholders – business, governments, consumers, NGOs, etc
¾  Co-operation with other Swedish and international research and policy
initiatives connected to the role and functioning of markets as a tool for
sustainability transformation
¾  Support to and exchange with educational programs on sustainability and
sustainable markets at SSE and in the UN PRME Community
18/02/15 │ 2
1 18/02/15 TRANSFORMING TO SUSTAINABLE
MARKETS
•  Behavior
•  Strategies
•  Management
•  Business models
MESO
•  Norms
•  Charters, frameworks
etc
•  Technical systems
•  Values & culture
MICRO
•  Ecological systems
•  Economic/financial
systems
•  Social systems
MACRO
Susanne Sweet
18/02/15 │ 3
Relation Model of Sustainability Governance
Albareda, 2007
18/02/15 │ 4
2 18/02/15 Några identifierade problem
företags interna klimatarbete
¾  Signalproblem. Ofta svårt att identifiera och tolka
klimatförändringspåverkan till den egna verksamheten
Förändringsarbete och lärandeprocesser för att minska
klimatpåverkande aktiviteter uteblir därför hos många
organisationer.
¾  Värderingsproblem. Svårigheter att avgränsa och
utvärdera olika klimatpåverkande strategier och länka till
fördelar med nya rutiner eller aktiviteter.
¾  Belöningsproblem. Direkt och mätbar feedback på värdet
av gjorda förändringar saknas ofta.
18/02/15 │ 5
Strategier företags klimatarbete
¾  Teknologi och klimatsmarta lösningar. Ökat antal
klimatsmarta alternativ – dock fortfarande
prisdifferential och/eller små incitament. Många företag
väntar… Affärscaset? Hur är det med kunskap när det
gäller anpassningskostnader till ett varmare klimat?
¾  Politik. Engagemang varierande. Företagsledda initiativ
som Hagainitiativet finns men är det tillräckligt? Hur
skala upp? Globalt-lokalt? Hur utöka till hela
värdekedjan? Behövs politiskt satta mål och/eller regler?
¾  Handel. Utsläppsrätter – hur ska vi få det att fungera på
ett tillfredsställande sätt så att det snabbt bidrar till en
minskning av fossila bränslen? Vad finns för andra
morötter eller piskor?
Räcker alla initiativ till med ökad population och
konsumtion?
18/02/15 │ 6
3 18/02/15 Cradle-2-Cradle design principle:
closing the loop & nutritions for biosphere and society
Example: Influence trough new concepts and ideas
18/02/15 │ 7
Susanne Sweet
Innovation business
models
18/02/15 │ 8
4 18/02/15 Collaborative consumption – sharing economy
18/02/15 │ 9
Susanne Sweet Save the Date MISUM Kick-Off
17 Mars på Handelshögskolan
Vill du vara med och ha en påverkan på framtida
forskningen om hållbara marknader? Var då med på vår
kick-off på det nyligen etablerade Mistra Center for
Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan I
Stockholm.
Kick-offen är öppen för företag, policy, NGO och forskare
och kommer att diskutera framtida forskningsinriktningar
för centret.
TID: 17 mars klockan 14:00-17:00
http://www.hhs.se/en/about-us/calendar/misum-events/2015/save-the-date-formisum-kick-off--march-17/
18/02/15 │ 10
5 
Download