INTERREG

advertisement
Interreg i Västra Götaland 2014-2020
Europeiskt territoriellt samarbete inom EUs
sammanhållningspolitik
Uddevalla 2014-10-01
Hans-Åke Persson 010-441 1654
www.vgregion.se/eu
hans-ake.persson@vgregion.se
2014-09-26
1
Interreg 2014-2020 i Västra Götaland
EUs Gränsöverskridande samarbete, 8 program
Gränsregionala 2 st
Sverige-Norge
Interregionala 4 st
Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Transnationella 2 st
Interreg Europe
Urbact
ESPON
Interact
Östersjön
Nordsjön
2014-09-26
2
EU-projekt med andra länder 2014-2020
• Inom sektorsprogrammen (Horizon, Life, Cosme m fl)
• Inom nationella/regionala strukturfondsprogrammen (ERUF, ESF) –
Transnationell komponent
• INTERREG – särskilda gränsöverskridande program.
Gemensamma huvudsakliga insatsområden för dessa:
1.
2.
3.
4.
Forskning/innovation, teknisk utveckling, SME
Miljö, energi – speciellt koldioxidreduktion
Hållbara transporter – person och gods
(Gränshinder, sysselsättning/gränsöverskridande arbetsmarknad.
Gäller de gränsnära programmen)
Programperioden 2014-2020:




Fokuserade, konkreta insatser - samordnade/integrerade horisontellt och vertikalt
Ökade budgetar
Oftast ansökan i två steg
Förenkling (rutiner, OH…)
2014-09-26
3
Interreg V 2014-2020 läget 140926
Europe
Program
IR VA
SveNo
IR VA
ÖKS
IR VB
NSR
IR VB
BSR
ERUF meuro inkl no
Stödandel svensk
Första utlysning prel
Program till Com
Program ok Com
Avspark
72
55
vår
0603
?
152
50
vår
0625
?
177
50
vår
okt?
?
275+ 359
74
75
75
75?
vår
febr febr
0904 07xx 06xx
?
?
?
28-29 okt 19 nov
Oslo
Gbg
AC Juni
2014
26-27
2-3
juni
nov
dec
2015
Warsza Italien? Sve:
wa
18 nov
Sthlm
(SKL)
Aberdeen
Proj dev
17-18 sept
2014
Gent
Sverige
Halland
nov
2013-12-04
2013-12-04
(fd IR C)
Urbact III
4
Interreg VA Sverige-Norge 2014-2020
1 Innovativa miljöer
1.1 Efterfrågestyrda forsknings/innovationssatsningar genom samarbete över gränsen
2 SME Små och medelstora företag
2.1 Handelsutbyte och internationellt samarbete
3 Natur- och kulturarv
3.1 Hållbar utveckling för naturens egenvärde, invånare och besökare
3.2 Samordna bevarandet av hotade/hänsynskrävande arter och naturmiljöer
4 Transporter
4.1 Kunskapsunderlag för infrastruktursatsningar
4.2 Gränsöverskridande kollektivtrafik
4.3 Koldioxidsnåla transportsystem för gods- och persontrafik
5 Sysselsättning och gränsöverskridande arbetsmarknad
5.1 Integrerad arbetsmarknad i gränsregionen
2014-09-26
5
Interreg VA ÖKS Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2014-2020
1 Forskning, teknisk utveckling, innovation,
1.1 Samverkan forskare/näringsliv, kompetenscentra, spetskompetens
1.2 Tillämpad forskning/innovation – pilotprojekt, validering, marknadsintroduktion
2 Grön koldioxidsnål ekonomi
2.1 Produktion och distribution av förnybar energi
2.2 Förbrukning av förnybar energi
2.3 Energieffektivitet och minskad förbrukning i offentlig verksamhet
3 Transporter
3.1 Tillgänglighet till/genom ÖKS-regionen - multimodalitet
3.2 Miljövänliga transportformer för personer och gods till knutpunkt i TEN-T
3.3 Miljövänliga transportmedel i utvalda korridorer, kärnnätet TEN-T samt tätorter
4 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
4.1 Sysselsättning - egenföretag, mikroföretag, nystart
4.2 Rörlighet - öka antalet gränspendlare
2014-09-26
6
Interreg VB NSR North Sea Region 2014-2020
1 Thinking Growth - Revitalising economies in the North Sea Region
1.1 Knowledge Partnerships – business, institutions, public sector
1.2 Regional innovation support capacity – smart specialization
1.3 Public sector innovation demand/innovative solutions
2 Eco-Innovation – New products, services, processes
2.1 Reduce carbon emissions
2.2 Greening North Sea economy
3 Sustainable North Sea Region – Lead on to sustainable growth
3.1 Climate resilience of target sites
3.2 Sustainable management of North Sea ecosystems
4 Green Transport and Mobility
4.1 Transport and logistic solutions to move freight from long-distance road transport
4.2 Green transport solutions for goods and personal transport
2014-09-26
7
Interreg VB BSR Baltic Sea Region 2014-2020
1 Capacity for innovation
1.1 Research and innovation infrastructures
1.2 Smart specialization
1.3 Non-technological innovation
2 Efficient management of natural resources
2.1 Clear waters
2.2 Renewable energy
2.3 Energy efficiency
2.4 Resource-efficient blue growth
3 Sustainable transport
3.1 Interoperability of transport modes
3.2 Accessibility of remote areas and areas affected by demographic change
3.3 Maritime safety
3.4 Environmentally friendly shipping
3.5 Environmentally friendly urban mobility
4 Institutional capacity for macro-regional cooperation
4.1 ‘Seed Money
4.2 ‘Coordination of macro-regional cooperation
2014-09-26
8
Interreg EUROPE 2014-2020 (fd IR C)
IPRD=Implementation of Regional Development Policies and Programmes
1 Research, Technological Development and Innovation (RTD&I)
1.1 Research and innovation infrastructures, centres of excellence
1.2 Smart specialization IPRD
2 Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises
2.1 SMEs in all stages IPRD
3 Low Carbon Economy
3.1 Transition to a low-carbon economy IPRD
4 Environment and Resource Efficiency
4.1 Natural and cultural heritage IPRD
4.2 Resource-efficiency, green growth and eco-innovation IPRD
Two types of action:
– Interregional Cooperation Projects
– Policy Learning Platforms
2014-09-26
9
URBACT III 2014-202
Särskilt tematiskt mål 11 i ERDF-förordningen
“ …exchange of experience concerning the identification, transfer and dissemination of
good practices on sustainable urban development, including urban-rural linkages”
Fyra insatsområden (Specific Objectives)
1 Capacity - improve the capacity of cities to manage sustainable urban policies and
practices in an integrated and participative way
2
3
Design - improve the design of sustainable urban strategies and action plans in cities.
Implementation - improve the implementation of sustainable urban strategies and
action plans in cities
4
Dissemination - ensure that practitioners and decision-makers at all levels have
increased access to URBACT thematic knowledge and share know-how on all aspects of
sustainable urban development in order to improve urban policies
Two types of action:
– Networks between cities
– Both top-down and bottom-up
2014-09-26
10
URBACT II 2007-2013
52 nätverk - 450 städer - 4000 lokala aktörer (stakeholders) - 260 action plans
2014-09-26
11
Interreg IV 2007-2013 Svenskt deltagande
Program
IV A
SvNo
IV A
ÖKS
IV B
NSR
IV B
BSR
IV C
Urbact II
ERUF-ram meuro inkl no
Beslutat % av ram ca
63
100
128
100
148
100
237
100
321
100
69*
100
Antal beslutade projekt
Svensk aktör deltar i
130
130
128
126
73
56
90
77
204
70
44*
18
- därav Lead Beneficiary *
~75
64
4
22
9
1
VG aktör deltar i
30
47
32
12
10
4
- därav Lead Beneficiary *
~20
18
3
-
1
-
VGR deltar i
4
19
4
2
4
-
- därav Lead Beneficiary *
4
3
2
-
-
-
Kommuner i VG deltar i
~25
26
11
2
4
4
- därav Lead Beneficiary *
~15
6
-
-
-
-
2013-12-04
2013-12-04
12
Download