Årsberättelse 2012-2013 Årsberättelse 2011-2012

advertisement
STIFTELSEN
VIKTOR RYDBERGS SKOLOR
2012/2013
Främst i Sverige /
Sweden’s premiere schools
FRÄMST I SVERIGE
Viktor Rydberg Gymnasium har
en uttalad ambition att höja nivån
på svensk gymnasieutbildning. Vi
finns till för att ge våra elever den
bästa utbildningen och en gedigen
förberedelse inför vidare studier
och arbetsliv – i Sverige och utomlands. En del av undervisningen
ges på engelska och Viktor Rydberg
gymnasium ligger långt framme
inom utnyttjandet av digitala verktyg i undervisningen.
PEDAGOGIK FÖR INDIVIDEN
konst och vetenskap hand i hand
och undervisningen håller samma
höga nivå i de konstnärliga ämnena
som i de akademiska.
DEN GODA CIRKELN
En bra ledning attraherar bra lärare. En god cirkel som stärks och
kompletteras av att Viktor Rydberg
Gymnasium drivs av en stiftelse,
inte ett företag. Det innebär att allt
överskott i verksamheten återinvesteras för att göra skolan ännu
bättre och ge stöd till vår långsiktiga vision – att vara föregångare
inom skolans alla områden.
and committed teachers are our
greatest asset. They are able to develop their own working methods
and are inspired by the teaching
opportunities provided by the
quick development within IT that
enables varied and individualized
instruction. A variety of teaching
methods creates inspiring and
varied school work, which results
in involved students who boost one
another and obtain positive results.
ART AND SCIENCE GO
HAND IN HAND
To develop, we need multi-sided
challenges and stimulation to help
us grow from the perspectives
of both science and art. Art and
science go hand in hand at Viktor
Rydberg Gymnasium, and instrucLEADING IN SWEDEN
tion maintains the same high level
Viktor Rydberg Gymnasium has an in the fine arts subjects as in the
express ambition to raise the level
academic ones.
of Swedish high school education. We exist to offer our students A POSITIVE CIRCLE
Good management attracts good
the best possible education and
teachers. This positive circle is
soundly prepare them for continreinforced and aided by Viktor
ued studies and working life – in
Rydberg Gymnasium being run
Sweden and abroad. Some of the
as a foundation, not as a company.
instruction is given in English,
This means that any surplus in
and Viktor Rydberg Gymnasium
the organization is reinvested to
has come a very long way in using
improve the school even more and
digital tools in instruction.
VETENSKAP OCH KONST GÅR
support our long-term vision – to
HAND I HAND
LEARNING FOR THE INDIVIDUAL be a leader in all areas of education.
För att utvecklas behöver vi mång- Motivation is the key to learning
sidiga utmaningar och stimulans
– learning is fun! Not everyone
som utvecklar både våra vetenskap- learns in the same way, however,
liga och konstnärliga perspektiv. På and we have different personal
Viktor Rydberg Gymnasium går
driving forces. Our knowledgeable
Motivation är nyckeln till inlärning - det är roligt att lära! Men
alla lär inte på samma sätt och
har olika personliga drivkrafter.
Våra kunniga och engagerande
lärare är vår största tillgång. De får
själva utveckla sina arbetsmetoder
och inspireras av de pedagogiska
möjligheter som den snabba utvecklingen inom IT erbjuder för
att variera och individualisera undervisningen. Med en omväxlande
pedagogik skapar vi ett inspirerande och omväxlande skolarbete.
Resultatet är engagerade elever
som lyfter varandra och får goda
studieresultat.
Grundarna har ordet /
A word from the founders
Under det gångna verksamhetsåret
har friskolorna hamnat i fokus
för medieintresset. Vinstuttag och
minskande elevkullar i gymnasiet
är det som främst har diskuterats.
Att stiftelsens skolor fortsättningsvis ändå har ett högt söktryck är
därför naturligtvis särskilt glädjande. Att verksamheten bedrivs i
stiftelseform innebär att de överskott som uppstår går tillbaka till
skolorna. Syftet med skolornas
verksamhet ifrågasätts inte och vi
kan därmed fortsätta att långsiktigt
bygga en gedigen utbildningsorganisation med bästa kvalitet
för ögonen, utan att oroas av vinstdebatten.
Stiftelsens uttalade vision är att
leda utvecklingen inom svensk
skola. Digitala verktyg erbjuder
tidigare oanade möjligheter till
pedagogisk utveckling och individualisering av undervisningen.
I denna utveckling har läraren en
central roll. Skeendet ställer stora
krav på oss att möjliggöra och
underlätta för lärarna att fullt ut
ta till sig alla nya möjligheter till
utveckling av lärarrollen. Det ser
vi som ett centralt uppdrag för de
närmaste åren.
För andra året i följd blev lärare
från Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor utnämnda till Europas mest
innovativa lärare, den här gången
två lärare på gymnasiet. Vi gläder
oss åt det och kan också konstatera
Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Ankarcrona - Ordförande/Chairman,
Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult.
att införandet av elevdatorer har
gått bra. Viktor Rydbergs Samskola höjde sitt meritmedelvärde
för femte året i rad. Den elevkull
som gick ut 2012, var den första
kull som använt elevdatorer hela
högstadietiden. Vi är stolta och
glada över att skolledning och
lärare har lyckats så bra med den
stora förändringen, när det på
många svenska skolor har visat sig
att införandet av elevdatorer initialt
ger vikande elevresultat.
Louise Ankarcrona och
Louise Westerberg
The foundation’s express vision is
to lead development for Swedish
schools. Digital tools offer previously unimaginable opportunities
for pedagogical development and
individualization of instruction.
The teacher has a central role in
this development, which means we
shoulder a great deal of responsibility in terms of enabling and
helping teachers completely utilize
all of the new opportunities to
develop in their role as teacher.
We consider this a key task for the
next few years.
For the second year in a row,
teachers from the Viktor Rydberg
Schools Foundation were named
Europe’s most innovative teachers;
The media scrutinized independent this time two teachers from one of
the high schools won the award.
schools during the past year. The
Introducing student computers has
main topics have involved profits
gone very well, and we are naturally
being made and there being fewer
very pleased about this. Viktor
students in high school. For this
reason, the fact that the foundation’s Rydberg Middle School raised its
grade average for the fifth year in a
schools continue to have a large
row. The students who graduated
number of applicants is especially
in 2012 were the first to have used
gratifying. Any potential surplus
that arises goes back to the schools student computers for their entire
middle school period. We are proud
since our activities are run as a
foundation. The aim of the schools’ and happy that school management
and teachers have so successfully
activities is not questioned, which
implemented the changes, esmeans we can continue building a
pecially when so many Swedish
long-term and sound educational
schools have experienced an initial
organization including the best
dip in students’ results when intropossible quality, without having to
ducing student computers.
concern ourselves with the debate
on profits.
Louise Ankarcrona and
Louise Westerberg
VRG Djursholm
Rektor: Kerstin Hallén
Principal: Kerstin Hallén
Verksamhetsstart: 1994
First year of activity: 1994
Program: Naturvetenskapsprogrammet
Program: Natural Science program
Samhällsvetenskapsprogrammet, spetsengelska
Social science program, AP*) English spec.
Ekonomiprogrammet
Business studies program
Estetiskt program
Arts program
Antal elever: 458 från 28 kommuner
Number of students: 458 from 28 municipalities
Antal elever per lärare: 13,96
Number of students per teacher: 13,96
ELEVENKÄT ÅK 3 2011/2012*
STUDENT SURVEY 2011/2012**
Indikator
Enhet
Arbetsmiljön är god.
1-10
Min lärare är kunnig i sina ämnen.
Utfall
Indicator
Unit
Result
8.3
The work environment is positive
1-10
8.3
1-10
8.3
My teachers are knowledgeable within their subjects
1-10
8.3
Det är bra stämning på skolan.
1-10
8.6
There is a positive atmosphere at school
1-10
8.6
Jag kan rekommendera skolan till andra.
1-10
8.6
I can recommend my school to others
1-10
8.6
*Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär
**Choosing 1 means that the respondent does not agree with the state-
att de instämmer helt och hållet.
ment at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely.
ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS
2012
2011
2010
Förstahandssökande
Estetiskt program, inr estetik o media/Arts program, aesthetics and media spec.
1.5
per plats
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/Natural Science program, natural science spec.
First choice applicants
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/Social science program, AP*) English spec.
1.4
1.6
1.4
1.3
1.4
per place
Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/Business studies program, business spec.
1.5
1.1
1.8
Intagningspoäng (medianen)
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/Natural Science program, natural science spec.
320
320
315
Max=320
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/Social science program, AP*) English spec.
344
347
Admission points (median)
Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/Business studies program, business spec.
295
295
305
Maximum=320
Estetiskt program, inr estetik o media/Arts program, aesthetics and media spec.
225
Spetsprogrammet i engelska, max=320+60 antagningsprov =380/AP*
English, maximum number of points=320+60 admission test=380
Avgångspoäng (medeltal)
Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program
18.6
18
18.3
Max=20
Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet/Social Science program and Business studies
18
18.3
18.3
99%
97%
98%
Final points (average)
Maximum=20
Uttagna slutbetyg/
Issued final grades
Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut
Final grades can be issued up to one year following data of graduation *) Advanced Program
Skolledning/Leadership team, VRG Djursholm: Kara Barker-Åström,
Dan Gustafsson, Christina Nyström, Kerstin Jakobsson Hallén
VRG Odenplan
Rektor: Louisa Rolandsdotter
Principal: Louisa Rolandsdotter
Verksamhetsstart: 1998
First year of activity: 1998
Program: Naturvetenskapsprogrammet
Program: Natural science program
Samhällsvetenskapsprogrammet
Social science program
Ekonomiprogrammet
Business studies program
Antal elever: 370 från 29 kommuner
Number of students: 370 from 29 municipalities
Antal elever per lärare: 15,02
Number of students per teacher: 15,02
ELEVENKÄT ÅK 3 2011/2012*
STUDENT SURVEY 2011/2012**
Indikator
Enhet
Arbetsmiljön är god.
1-10
Min lärare är kunnig i sina ämnen.
Utfall
Indicator
Unit
Result
7.6
The work environment is positive
1-10
7.6
1-10
8.6
My teachers are knowledgeable within their subjects
1-10
8.6
Det är bra stämning på skolan.
1-10
8.4
There is a positive atmosphere at school
1-10
8.4
Jag kan rekommendera skolan till andra.
1-10
8.1
I can recommend my school to others
1-10
8.1
*Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär
**Choosing 1 means that the respondent does not agree with the state-
att de instämmer helt och hållet.
ment at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely.
ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS
2012
2011
2010
Förstahandssökande
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant bild/Nat.sci.prog, special variant art
0.9
per plats
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant musik/Nat.sci.prog, special variant music 2.0
2.4
2.4
First choice applicants
Naturvetenskapsprogrammet,inr naturv/Natural science program, natural science spec.
1.3
2
1.9
per place
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap /Social science program,
1.7
0.9
1
behavioral science spec.
Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/Business studies program, business spec.
1.6
Intagningspoäng (medianen)
Naturvetenskapsprogrammet,inr naurv särsk. var. bild/Nat. sci. prog, special variant art
380
Max=320
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särsk. var. musik/Nat.sci.prog, special variant music
405
400
403
Admission points (median)
Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/Natural science program,natural science spec.
320
320
320
Maximum=320
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap/Social science program,
315
308
Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/Business studies program, business spec.
315
305
310
Avgångspoäng (medeltal)
Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program
19.2
18.2
18.8
Max=20
Samhällsvetenskapsprogrammet/Social Science program
17.6
17.7
17.7
97%
96%
98%
behavioral science spec.
Final points (average)
Maximum=20
Uttagna slutbetyg/
Issued final grades
Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut
Final grades can be issued up to one year following data of graduation
Skolledning/Leadership team, VRG Odenplan: Maria Hävner,
Louisa Rolandsdotter, Charlotta Nordgren
VRG Jarlaplan
Rektor: Lisa Dahlberg
Principal: Lisa Dahlberg
Verksamhetsstart: 2003
First year of activity: 2003
Program: Estetiskt program
Program: Arts program
Samhällsvetenskapsprogrammet
Social science program
Antal elever: 446 från 28 kommuner
Number of students: 446 from 28 municipalities
Antal elever per lärare: 12,64
Number of students per teacher: 12,64
ELEVENKÄT ÅK 3 2011/2012*
STUDENT SURVEY 2011/2012**
Indikator
Enhet
Arbetsmiljön är god.
1-10
Min lärare är kunnig i sina ämnen.
Utfall
Indicator
Unit
Result
8.0
The work environment is positive
1-10
8.0
1-10
8.4
My teachers are knowledgeable within their subjects
1-10
8.4
Det är bra stämning på skolan.
1-10
8.7
There is a positive atmosphere at school
1-10
8.7
Jag kan rekommendera skolan till andra.
1-10
8.5
I can recommend my school to others
1-10
8.5
*Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär
**Choosing 1 means that the respondent does not agree with the state-
att de instämmer helt och hållet.
ment at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely.
ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS
2012
2011
2010
Förstahandssökande
Estetiskt program inr bild/Arts program, art spec.
1.7
1.4
1.8
per plats
Estetiskt program inr musik/Arts program, music spec.
2.5
3.3
2.5
First choice applicants
Estetiskt program inr dans/Arts program, dance spec.
0.9
1.7
1.4
per place
Estetiskt program inr teater/Arts program, theater spec.
1.1
1.9
1.6
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/Social science program, soc. sci. spec.
1.4
1.3
1.7
Intagningspoäng (medianen)
Estetiskt program inr bild/Arts program, art spec.
549
540
568
Max=320
Estetiskt program inr musik/Arts program, music spec.
579
551
558
Admission points (median)
Estetiskt program inr dans/Arts program, dance spec.
557
578
574
Maximum=320
Estetiskt program inr teater/Arts program, theater spec.
571
588
599
Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/Social science program, soc. sci. spec.
310
315
315
Estetiska programmets maxpoäng = 320+320 i antagningsprov = 640
Arts program, maximum number of points = 320+320 admission test = 640
Avgångspoäng (medeltal)
Estetiskt program/Arts program
17.7
17.5
17.7
Max=20
Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program
18.3
17.8
18.2
94%
95%
97%
Final points (average)
Maximum=20
Uttagna slutbetyg/
Issued final grades
Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut
Final grades can be issued up to one year following data of graduation
Skolledning/Leadership team, VRG Jarlaplan: Robert Hambre,
Mattias Bertilsson, Lisa Dahlberg, Anna Jaeger
Viktor Rydbergs
Samskola Djursholm
Rektor: Pernilla Hemmingsson
Principal: Pernilla Hemmingsson
Verksamhetsstart: 2004
First year of activity: 2004
Program: Högstadium åk 7-9
Program: Junior high school, grades 7-9
Antal elever: 536 från 5 kommuner
Number of students: 536 from 5 municipalities
Antal elever per lärare: 13,6
Number of students per teacher: 13,6
ELEVENKÄT ÅK 3 2011/2012*
STUDENT SURVEY 2011/2012**
Indikator
Enhet
Arbetsmiljön är god.
1-10
Min lärare är kunnig i sina ämnen.
Utfall
Indicator
Unit
Result
7.2
The work environment is positive
1-10
7.2
1-10
8.0
My teachers are knowledgeable within their subjects
1-10
8.0
Det är bra stämning på skolan.
1-10
7.7
There is a positive atmosphere at school
1-10
7.7
Jag kan rekommendera skolan till andra.
1-10
8.4
I can recommend my school to others
1-10
8.4
*Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär
**Choosing 1 means that the respondent does not agree with the state-
att de instämmer helt och hållet.
ment at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely.
ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS
2012
2011
2010
Avgångspoäng åk 9
275
275
270
(medianen), Max=320
Final points in grade 9
(median), Maximum=320
Årets siffror
Stiftelsens intäkter/Foundation’s revenues
(1000 SEK) 150 953
146 358
Annual figures
Personalskostnader/Staff costs
–91 742
–93 137
Övriga kostnader/Other costs
–56 834
–51 367
Resultat/Result
2 377
1 854
Skolledning/Leadership team, Viktor Rydbergs Samskola Djursholm:
Isabella Stern, Pernilla Hemmingsson, Charlotte Sandborgh, Ingela Spets
Händelser/Highlights
2011-2012
VRG ANSÖKER OM EXAMENSRÄTT FÖR LÄRARUTBILDNING
VRG har, tillsammans med Åbo
Akademi, lämnat in en ansökan
till regeringen om att få starta en
lärarutbildning. Ansökan ligger nu
hos Högskoleverket för granskning.
VRG APPLIES FOR DEGREEAWARDING POWERS FOR
TEACHER TRAINING
Together with Åbo Akademi, VRG
has applied to the government for
permission to start educating teachers.
The application has been submitted
to the Swedish National Agency for
Higher Education for review.
UNGDOMENS RIKSDAG
Ungdomens riksdag hålls årligen i
Riksdagshuset, där gymnasieelever
från hela Sverige får agera riksdagsledamöter för en dag. På plats skapas utskott som går igenom olika
förslag som kommit in från deltagarna, som sedan får argumentera
för sina förslag. Elever från VRG
höll ett anförande i debatten om
svenska truppers närvaro i Afghanistan. Talman Per Westerberg
ledde debatten. I årets mediareaktion, som rapporterade direkt från
mötet, deltog elever från VRG.
YOUTH PARLIAMENT
The Youth Parliament is held
annually at Riksdagshuset where
high school students from all over
Sweden act as a Member of Parliament for a day. Committees are
formed on site to go through the
various proposals forwarded by the
participants, who then argue for
their own proposals. Students from
VRG held a speech in the debate
on Swedish troop presence in Afghanistan. Speaker Per Westerberg
led the debate. Students from VRG
took part in the media reaction,
which was reported directly from
the meeting.
and VRG has also hosted girls
from the Tanzanian school in the
same manner. The students from
Elever från VRG är engagerade i
Tanzania have stayed with VRG
olika utbytes- och samarbetsfamilies.The 100-credit project
projekt i Afrika. Sedan hösten
2009 har VRG ett utbytesprogram that high school students perform in their third year provides
med Barbro Johanssons Model
an opportunity to get involved in
Girls´ Secondary school i Tanprojects related to Africa. For quite
zania. Det är ett högstadium och
gymna-sium som ger fattiga flickor some time the middle school has
i Tanzania möjlighet att gå i skolan. provided support to a day care in
Elever från VRG har under längre Kenya and a compulsory-level
perioder deltagit i undervisningen i school in Leshoto. A teacher from
Tanzania och VRG har också tagit Leshoto came to visit for a week
during the year and took part in
emot flickor från Tanzania som
instruction. The proceeds from
deltagit i undervisningen och bott
this year’s “Operation Dagsverke”,
i VRG-familjer. Inom ramen för
elevernas 100 poängsprojekt, i års- a day during which students at the
middle school collect money, was
kurs tre på gymnasiet, ges möjliggiven to a school in Leshoto so it
het att engagera sig i olika projekt
could install Internet and improve
som är relaterade till Afrika.
its opportunities to connect with
Högstadiet har under en längre
the outside world.
tid stöttat ett daghem i Kenya och
en grundskola i Leshoto. Under
året kom en lärare från Leshoto
på besök i en vecka och deltog i
FÖRELÄSARE I SKOLAN
undervisningen. Årets ”OperaFöreläsare är ett mycket välkomtion Dagsverke”, där alla elever i
met inslag i skolornas verksamhet.
högstadiet under en dag samlar in
pengar, bidrog till att skolan i Les- Under året har skolorna haft flera
hoto kunde installera Internet och intressanta talare, flera av dem
elevers föräldrar. Bland årets föröka sina möjligheter att få kontakt
läsare var Rolf Ekéus, som bland
med omvärlden.
annat berättade om sitt arbete i
Irak, författaren Stefan Einhorn,
COOPERATION WITH
som berättade om temat i sin bok
COUNTRIES IN AFRICA
Om konsten att vara snäll, Robert
Students from VRG are involved
af Jochnick som delgav sina erin various exchange and coopfarenheter som global entreprenör
eration projects in Africa. One
och den internationella författaren
of them is an exchange program
Antony Beevor om arbetet bakom
that VRG has taken part in since
sin senaste historiska roman The
2009 with the Barbro Johansson
Model Girls´ Secondary School in Second World War.
SAMARBETE MED LÄNDER
I AFRIKA
award for best communication exhibition, and thus continued to the
Swedish Championship finals.
KINESISKA – SEGER
I ÅR IGEN
Att läsa kinesiska har sedan flera
år varit populärt bland elever på
stiftelsens grundskola och gymnasieskolor. Det här skolåret läste mer
än 120 elever kinesiska. Under
våren hölls den årliga nationella
deltävlingen i den internationella tävlingen Chinese Bridge på
FINAL I UNG FÖRETAGSAMHET
Stockholms universitet. VRG kom
Att ge eleverna tillfällen och möjpå totalt första och andra plats
ligheter att utveckla sin kreabland alla deltagande skolor. Vintivitet och företagsamhet ingår i
narna belönades med stipendier till
VRGs verksamhetsidé. Som ett led språkstudier i Kina samt kommer
i detta deltar skolorna i den ideella att få representera Sverige i den
organisationen Ung Företagsamhet, internationella finalen i Peking.
vars syfte är just att uppmuntra
CHINESE – VICTORY
företagsamhet hos unga. I år vann
THIS YEAR AGAIN
ett av VRGs bidrag pris för bästa
Studying Chinese has been popular
kommunikation i monter och tog
among students at the foundation’s
sig vidare till SM finalen.
middle and senior high schools for
FINALS IN JUNIOR
several years. Over 120 students
ACHIEVEMENT SWEDEN
studied Chinese this academic year.
VRG’s mission statement includes The annual national segment of the
giving students the opportunity
international Chinese Bridge comto develop their creativity and
petition was held in the spring at
enterprising spirit. As a result,
Stockholm University. VRG came
the schools are involved in Junior
in first and second place among all
Achievement Sweden, a non-profit of the schools that took part. The
organization which specifically
winners received scholarships for
aims to encourage an enterprislanguage studies in China, and
ing spirit in young people. This
they will represent Sweden in the
year one of VRG’s entries won the international finals in Beijing.
Tanzania. It is a combined middle
school and high school that gives
underprivileged girls in Tanzania
the opportunity to go to school.
Students from VRG have attended
the school for extended periods,
LECTURERS
Lecturers are a very welcome part
of the schools’ activities, and there
were several interesting speakers
over the year – several of them
parents of students. Some of the
lecturers included Rolf Ekéus
who spoke about his work in Iraq,
amongst other things, author
Stefan Einhorn who talked about
the theme of his book Om konsten
att vara snäll, Robert af Jochnick
who shared his experiences of being
a global entrepreneur and international author Antony Beevor who
talked about the work underlying
his most recent historical novel The
Second World War.
LIV OCH LÄRANDE
På VRG Jarlaplan och VRG Odenplan deltar eleverna i en kurs, Liv
och lärande, som löper som en
röd tråd under alla tre årskurser.
Bakgrunden är att allt fler elever
känner sig stressade över ett liv med
allt högre krav. Kursen ger eleverna
bland annat redskap för hur de
kan hantera stress, olika synsätt på
prestation och hur de med hjälp av
studieteknik lägger upp skolarbetet på bästa sätt. Kursen har blivit
uppmärksammad i lokalpressen.
LIFE AND LEARNING
Students at VRG Jarlaplan and
VRG Odenplan take part in a
course called Life and Learning,
which runs over the course of all
three academic years as a common
theme. The background of the
course is that an increasing number
of students are experiencing stress
over a life filled with increasing
demands. Amongst other things,
the course provides students with
tools to manage stress, different
viewpoints on performance and
how they can use study techniques
to best organize their school work.
The course has received attention
from the local press.
ing new working methods and digital teaching methods. As a result of
Tävlingen Fondspelen arrangeras
their efforts, the teachers were first
bland annat av föreningen Unga
VRG tog sig även i år vidare till
named the most innovative teachers
Aktiesparare och går ut på att
den nationella finalen i Skolornas
in Sweden and then in Europe in a
elever bygger sin egen fondportfölj Matematiktävling som arrangeras
competition organized by Mioch förvaltar den så väl som möjligt av Svenska Matematikförbundet.
under en viss period. En klass på
I finalen var VRG med i två klasser, crosoft and Lärarförbundet. The
course is called Forensic Science.
VRG tog både hem vinsten för
både som skollag och i den indiviStudents work as forensic technibästa lag samt för bästa individuella duella tävlingen.
cians using their learning from the
bidrag, vilket uppmärksammades i
natural science subjects. Students
Dagens Industri.
SKOLORNAS
from all programs of study apply to
MATEMATIKTÄVLING
take the course, which is offered as
FONDSPELEN
VRG went to the national finals of
an elective.
The Fondspelen competition is
Skolornas Matematiktävling this
organized by the Unga Aktiesyear as well. The competition is
parare organization, amongst
organized by the Svenska Matemaothers. The competition involves
tikförbundet association. VRG
students building a fund portfolio
made it to the finals in two classes, ALUMNI
Sedan länge haft planer funnits på
and managing it to the best of their both as a school team and in the
att starta en Alumniförening för
ability for a specific period of time. individual competition.
elever som gått på VRG. LanseA VRG class won two categories –
ringen ägde rum under hösten
best team and best individual entry
med ett stort mingel där elever stod
– which Dagens Industri recognized.
för underhållningen. Tanken är att
VRG-LÄRARE
föreningen ska ge gamla VRG:are
UPPMÄRKSAMMAS
tillfälle att mötas och att de ska
Den nationella nyhetskanalen i
kunna bidra med sina erfarenheter
BONNIERS KONSTHALL
TV, Rapport, uppmärksammade
till nuvarande elever. Under året
Skolorna har i flera projekt samtvå VRG-lärare för hur de skapat
arbetat med Bonniers Konsthall.
ett ökat intresse för de naturveten- utmärkte sig flera VRG-alumner,
bland annat vann Cathrine BengtUnder höstterminen har en grupp skapliga ämnena genom att arbeta
elever från VRS, inom ramen för
på nya sätt och med hjälp av digital sson Lilla Augustpriset och Henrik
Flodin deltog i melodifestivalen.
Skapande skola, skapat verk
pedagogik. För detta har lärarna
som ställdes ut för allmänheten
utsetts till Sveriges, sedan Europas
ALUMNI
på konsthallen.
mest innovativa lärare i en tävling
Plans to start an Alumni associasom anordnas av Microsoft och
tion for former VRG students have
BONNIERS KONSTHALL
Lärarförbundet. I kursen, som
been in place for quite some time.
The schools have collaborated with heter Forensic Science arbetar
The association was launched
Bonniers Konsthall on several
eleverna som kriminaltekniker
during the autumn with a big
projects. Over the course of the
med hjälp av sina kunskaper i
mingling party. Students provided
autumn term, students from VRS
de naturvetenskapliga ämnena..
the entertainment. The idea is
produced works that were exhibElever från alla program söker till
for the association to give former
ited to the public at the art gallery
kursen, som ges som en del inom
VRG students the opportunity to
within the framework of the “Ska- elevens fria val.
meet, and for them to share their
pande skola” collaboration.
experiences with current students.
VRG TEACHERS RECOGNIZED
The nationwide TV news program, Several VRG alumni stood out over
the year: Cathrine Bengtsson who
Rapport, recognized two VRG
won the Little August Prize and
teachers for arousing interest in
Henrik Flodin who participated in
the natural science subjects by usMelodifestivalen are two of them.
FONDSPELEN
SKOLORNAS
MATEMATIKTÄVLING
VRG OLYMPICS
Under hösten anordnades en tävling
i en mängd grenar, där elever från
samtliga VRG-gymnasier fick bilda
lag. Tanken med dagen är att skapa
ett tillfälle för alla elever att möta
varandra i olika grenar och på så
sätt skapa nya kontakter mellan
stiftelsens skolor. Dagen, som avslutades med fotbollsmatch mot ett
lärarlag, var mycket uppskattad.
VRG OLYMPICS
A competition with several events
was organized during the autumn
with entries from teams from all of
the VRG high schools. The day was
meant to provide an opportunity
for all of the students to meet in
different events, thus producing
new points of contact between
the foundation’s schools. The day
was much appreciated and ended
with a soccer game against a team
of teachers.
partner school in Kiev. Over the
years, students from the schools
have visited Ukraine’s capital seven
times, and students from Kiev have
visited VRG. The primary aim of
the exchange is to give Swedish
and Ukrainian students the opportunity to get to know one another
and gain valuable insights into each
other’s countries, cultures and history, as well as learn about going to
school and living in the respective
countries. Just over 100 students
study Russian at VRG and VRS.
ROLLSPEL SOM DEL
AV UNDERVISNINGEN
Kurserna MEP (Model European
Parliament) EYP (European Youth
Parliament) samt MUN (Model
United Nations) är alla tre exempel
på högt kvalificerade parlamentsrollspel som arrangeras av FN och
EU, och där ungdomar från olika
länder möts. Eleverna genomför
parlament och sessioner enligt
samma protokoll som i verkligheten,
PARTNERSKOLA I KIEV
deltar i utskottsarbeten, bereder
Sedan våren 2006 har VRG och
frågor och avslutar med en debatt.
VRS haft ett elevutbyte med en
Arbetsspråket är engelska. Tanken
partnerskola i Kiev. Under dessa
med verksamheten i MEP är att
år har elever från skolorna besökt
höja unga människors intresse och
Ukrainas huvudstad sju gånger,
förståelse för den demokratiska
och elever från Kiev har varit på
processen och för det europeiska
besök hos VRG. Huvudsyftet med
samarbetet. Syftet med MUN är
detta utbyte är att svenska och
ukrainska ungdomar ska få tillfälle att ge en förståelse för hur FN
att bekanta sig med varandra och få fungerar, hur internationella
värdefulla kunskaper om varandras konflikter uppstår och hur man
försöker att lösa dem. VRG repländer, kultur, historia samt om
skollivet och vardagen. Totalt läser resenterades på MUN i Nairobi
drygt 100 elever ryska på VRG och och New York, på MEP i Skopje,
Ljubljana, Gdansk och Köpenhamn
VRS.
och på EYP i Stockholm och i Novi
Sad. Över 45 elever från VRG gick
PARTNER SCHOOL
dessa kurser under läsåret.
IN KIEV
Since spring 2006, VRG and
VRS have had an exchange with a
ROLL PLAY AS PART
OF INSTRUCTION
The MEP (Model European Parliament), EYP (European Youth
Parliament) and MUN (Model
United Nations) courses are three
examples of highly advanced
parliamentary roll plays that are
organized by the UN and EU to
enable young people from different
countries to meet. The roll plays
involve parliamentary sessions
that correspond to the same type
of proceedings that go on in real
life. Students take part in committee work, prepare questions and
then conclude the roll play with
a debate. English is the working
language. MEP aims to enhance
young peoples’ interest in and
understanding of the democratic
process and European cooperation.
MUN aims to enhance understanding of how the UN functions,
how international conflicts arise
and how attempts are made to resolve them. VRG was represented at
MUN in Nairobi and New York, at
MEP in Skopje, Ljubljana, Gdansk
and Copenhagen and at EYP in
Stockholm and Novi Sad. Over 45
students from VRG attended the
courses over the school year.
SIPSI- IDROTTSUTBYTE
VRG Djursholm är sedan starten
1994 medlem i SIPSI, internatskolornas idrottsförening, vilket ger
möjlighet till många utmanande
tävlingar och idrottsutbyten mellan medlemsskolorna. Elever från
VRG planerade och genomförde
årets arrangemang.
SIPSI – SPORTS EXCHANGE
VRG Djursholm has been a
member of SIPSI, a sports association for boarding schools, since
1994. Membership has enabled
many challenging competitions
and sports exchanges between the
member schools. Students from
VRG planned and carried out this
year’s event.
SPETSKLASSEN
- CREATIVE WRITING
Som en del av förberedelserna
inför höstens universitetsstudier
(SU) genomförde spetsklassen i
engelska i åk 2 en resa till England
och Lake District. Syftet var att
inspirera till ”creative writing”.
Eleverna fick lära sig stilistiska och
berättartekniska grundbegrepp och
skulle sedan experimentera med
dem i sitt eget skrivande. Under
resan hade de även inspirerande
möten med människor och landskap i denna mytomspunna del av
England.
AP CLASS – CREATIVE
WRITING
As one aspect of preparations for
the autumn’s university studies
(SU), the second year AP classes
in English traveled to England’s
Lake District. The aim of the
trip was to provide inspiration
for creative writing. The students
learned about stylistic and narrative elements, and were then to
apply them experimentally to their
own writing. The students also
had inspiring encounters with the
people and landscape in this part
of England that is so surrounded
with myth.
MATEMATIKTÄVLINGEN
GYMNASIECASET
En grupp VRG-elever som läser
Matematik E utmärkte sig i den
nationella matematiktävlingen
Gymnasiecaset. Tävlingen hålls
av Industriell Ekonomi i Linköping. Eleverna från VRG lyckades
lösa uppgifterna så pass bra att
de hamnade i topp 5, vilket gav
dem en resa till Linköping för att
besöka Saab Aero och få pröva en
JAS flygsimulator i samband med
prisutdelningen.
GYMNASIECASET
MATHEMATICS COMPETITION
LEGO
RAYS
Sedan flera år deltar VRS i ett ämnesöverskridande projekt, LEGO,
robotprogrammering i lego. I år var
temat Hur kan vi säkra livskvaliteten för äldre? VRS placerade
sig på första och andra plats inom
flera kategorier. Sammanlagt vann
en VRS-klass hela den regionala
tävlingen och fick åka till den Skandinaviska finalen.
Research Academy for Young
Scientists, Rays, är en forskarskola
för elever som läser andra året på
gymnasiet och som i framtiden vill
bli ledare inom naturvetenskap,
teknik eller matematik. Efter hård
konkurrens om totalt 18 platser
fick två elever från VRG chansen
att under 4 veckor på sommaren
delta i forskarskolan.
LEGO
For several years, VRS has taken
A group of students studying
part in an interdisciplinary project
Mathematics E distinguished them- called LEGO, which involves robot
selves in the national Gymnasieprogramming in Lego. The theme
caset mathematics competition.
this year was How can we ensure
The competition is hosted by
quality of life for the elderly?
the Industrial Engineering and
VRS received first and second
Management Department in
place in several categories. One
Linköping. VRG students manVRS class won the entire regional
aged to solve the problems well
competition and took part in the
enough to end up in the top five,
Scandinavian finals
which qualified them for a trip to
Linköping to visit Saab Aero and
try out a JAS flight simulator in conjunction with the awards ceremony.
TREA I UPPFINNAR-TÄVLING
Idrott är ett högprioriterat område
i stiftelsens skolor. Att VRS har
ett framgångsrikt flicklag i fotboll
visade sig när fickorna tog hem
vinsten i skol-DM.
Finn Upp är en nationell tävling
för högstadiet där uppfinnande
används som ett sätt att lära. Elever
får identifiera ett problem i sin
vardag och får sedan försöka lösa
problemet med en egen uppfinning.
VRSs bidrag ”Whiteboard-handsken”
placerade sig på tredje plats när
den nationella tävlingen avgjordes!
WIN IN SOCCER DISTRICT
CHAMPIONSHIP
THIRD PLACE IN
INVENTOR COMPETITION
VINST I FOTBOLLS-DM
Sports are a highly prioritized area
at the foundation’s schools.
A successful girl’s soccer team at
VRS emerged when the girls won
the district championship.
Finn Upp is a national competition for middle schools that uses
invention as a means of learning.
Students are asked to identify a day
-to-day problem and then resolve
the problem with an invention of
their own. VRS’s entry, “Whiteboard glove”, came in third place in
the national competition.
RAYS
Research Academy for Young Scientists, Rays, is a research school
for students in their second year of
high school who plan to be a future
leader within natural science, technology or mathematics. After tough
competition for a total of 18 slots,
two VRG students were given the
opportunity to attend the research
school for four weeks during the
summer.
plan presented their final project,
Slutscen, during the spring. The
idea is to promote the project
period as one of the highlights
of a student’s time at VRG. The
project period lasts two weeks,
and students creatively integrate
the knowledge they have obtained
from their main subject. Slutscen
comprises all third year students.
Slutscen 2012 was a very successful
project that included many good
performances, presentations and
an exhibition of high-quality art.
Both students and teachers have
expressed a great deal of appreciation for the event.
teachers are in charge of the work
related to the musical.
The musical this year was RENT.
It was a huge success and audiences filled the Maxim Theater in
Stockholm. Students from all study
programs take part in the musical.
ÅRETS MUSIKAL
VRG placed at the top in Webbstjärnan for the second year in a
row. Webbstjärnan is a national
competition that involves using
the Internet as a pedagogical tool.
VRG came in second place in
the high school category with an
entry on 9/11.
WEBBSTJÄRNAN
För andra året i rad kom VRG i
topp i Webbstjärnan. Webbstjärnan
är en nationell tävling i hur man
använder Internet som pedagogiskt
verktyg. VRG kom på andra plats
i gymnasieklassen med ett bidrag
om 9/11.
WEBBSTJÄRNAN
I linje med VRGs devis om att
konst och vetenskap går hand i
hand sätter VRG varje år upp en
musikal. Till den kan elever från
alla stiftelsens gymnasieskolor
söka. I elevernas arbete ingår, förutom själva uppförandet, allt från
SLUTSCEN
manusförfattande och komposiUnder våren redovisar den tredje
tion till scenografi, scenkläder och
årskursen på VRG Jarlaplan sitt
marknadsföring. Arbetet leds av
slutprojekt, Slutscen. Tanken är
lärarna i musik, teater och dans.
att lyfta fram projektperioden
Årets musikal var RENT, som blev
som något av en höjdpunkt i en
gymnasielevs tid på VRG. Projekt- en stor succé och drog fulla hus på
perioden sker under två veckor, där Maximteatern i Stockholm. Elever
eleverna på ett kreativt sätt ska föra från samtliga programinriktningar
samman sina kunskaper i sitt huvud- deltar i arbetet med musikalen.
ämne. Slutscen omfattar samtliga
THE YEAR’S MUSICAL
treor. Sammanfattningsvis var
In line with its motto of “art and
Slutscen 2012 ett mycket lyckat
science go hand in hand”, VRG
projekt med många fina föreställputs on a musical every year. Stuningar, redovisningar samt en
dents from all of the high schools
utställning med konstverk av hög
can audition for or apply to work
kvalitet. Både elever och lärare
har uttryckt stor uppskattning över with the musical. In addition to the
performance itself, students are
arrangemanget.
responsible for everything from
writing the script and composition
SLUTSCEN
Third year students at VRG Jarla– to stage design, costumes and marketing. Music, drama and dance
TEATERELEVER
UPPMÄRKSAMMAS
VRG har under året haft ett
teatersamarbete med Riksteatern,
där unga regissörer fått i uppdrag
att skriva pjäser för gymnasieelever. Initiativet och projektet på
VRG har varit helt elevlett och
resulterade i en teateruppsättning
som fick mycket fina omdömen.
Lärarförbundets tidnings redaktör
imponerades av teaterelevernas
framträdande och särskilt av att de
själva regisserade varandra, utan
inblandning från vuxna.
DRAMA STUDENTS
RECOGNIZED
VRG collaborated with Riksteatern over the year, where young
directors were tasked with writing
plays for high school students.
The initiative and project at VRG
were run by students and resulted
in a theater performance that
received good reviews. Lärarförbundet’s publication editor was
impressed by the drama students’
performances and especially by the
fact that they directed each other
without adult involvement.
MARINBIOLOGI I
YTTERSKÄRGÅRDEN
I kursen Biologisk breddning med
temat marinekologi åkte naturvetarelever från årskurs 3 på en tredagars
exkursion till ytterskärgården i
Uppland. Ön Rävsten, som ligger
i kanten till ytterskärgården, har
mycket intressanta marina förhållanden för denna del av Östersjön.
Dessutom finns det tillgång till
såväl vindskyddade som exponerade havsvikar, där eleverna genomförde de fältstudier de planerat,
som skulle ge svar på som t.ex. hur
artdiversiteten varierar beroende
på olika miljöfaktorer.
MARINE BIOLOGY IN THE
OUTER ARCHIPELAGO
Third year natural science students
taking the Biological Diversification
course with the theme of marine
ecology went on a one-day excursion to the outer archipelago
in Uppland. Rävsten island, which
is located on the edge of the outer
archipelago, has very interesting
marine conditions for this part of
the Baltic. The island also offers
access to both wind-protected and
exposed bays where students
carried out their planned field
studies, which were aimed at
providing answers to how, for example, species diversification varies
depending on different environmental factors.
UTVECKLANDE LEDARSKAP,
UL I ALLA SKOLOR
Utvecklande Ledarskap är Försvarets ledarskapsutbildning. UL
bygger på världens mest forskade
ledarskapsmodell, Transformational Leadership. Under några år
genomgår samtliga anställda i VRG
och VRS denna utbildning. Syftet
är att få ett gemensamt språk och
värderingar kring ledarskap.
UTVECKLANDE LEDERSKAP/
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AT ALL OF THE SCHOOLS
“Utvecklande Lederskap” is the
name of the Swedish Armed
Forces’ leadership training course.
It is based on Transformational
Leadership, one the world’s most
researched leadership models. All
VRG and VRS employees will attend the course over the course of
a few years. The aim is to obtain a
common leadership language and
leadership values.
VISION & VERKSAMHET
VISION AND OPERATIONS
Stiftelsens vision: Att leda utvecklingen inom den sven-
The Vision of the Foundation: To lead the development
ska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort
in Swedish schools and to contribute to the improve-
förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på
ment of quality in Swedish schools on the whole. The
skolans alla områden.
foundation´s schools shall be forerunners in all areas.
Verksamhetsidé Viktor Rydberg Gymnasium: Att, utifrån
Concept, Viktor Rydberg High School: Based on an
en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla
overall view with focus on the individual, to offer an
utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig
advanced academic level that includes artistic creativity,
kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i
with an aim to future studies and working life in Sweden
Sverige och utomlands.
and abroad.
Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola: Att med
Concept, Viktor Rydbergs Samskola: With the student
eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik
som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven
såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som
att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.
in focus, to convey knowledge with teaching that is
based on student prerequisites and wich helps students
develop their social and creative capabilities and to form
a stable foundation for high school level studies.
STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR
Kungstensgatan 6, 114 25 Stockholm. 08-622 21 02, info@vrg.se, www.vrg.se
Download