Här - Konsthögskolan

advertisement
Konsthögskolan
Umeå Academy of Fine Arts
1
Välkommen till Konsthögskolan
Welcome to Umeå Academy of Fine Arts
Konsthögskolan i Umeå ligger vackert
beläget intill Umeälven, ett stenkast från
centrum. Med sina 119 000 invånare är
Umeå den största orten i norra Sverige
och en utpräglad universitetsstad. 2014
blev Umeå vald till Europas kulturhuvudstad bland annat tack vare sin starka
kulturscen.
Konsthögskolan vid Umeå universitet
grundades 1987 och har ca 70 studenter
på kandidat-, master- och doktorandnivå.
Skolan är en del av nybyggda Konstnärligt
campus som förutom Konsthögskolan
utgörs av Arkitekthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet
och ett bibliotek med inriktning konst,
design och arkitektur.
Umeå Academy of Fine Arts is beautifully
located on the banks of the Ume River, a
stone’s throw from the centre of the town.
Umeå is with its 119 000 inhabitants the largest town in northern Sweden. It is a university
town with a vibrant cultural scene, elected
European Capital of Culture in the year 2014.
The school was founded in 1987 and has
approximately 70 students on basic and
advanced level as well as on PhD level. It is
now part of the newly built Umeå Arts
Campus together with Umeå School of
Architecture, Umeå Institute of Design,
HUMlab-X (digital humanities), Bildmuseet
(a contemporary art museum), Sliperiet and
a library with literature within the fields of
art, design and architecture.
“Umeå Academy of Fine Arts is beautifully
located on the banks of the Ume River, a
stone’s throw from the centre of the town.”
2
3
Programmet för fri konst fokuserar på studenternas individuella behov och speglar
den kreativa mångfald och kritiska diskurs
som finns inom samtidskonsten. Under
studierna vid Konsthögskolan i Umeå får du
som student praktisk, teknisk och teoretisk
kompetens inom området samtida konst.
Du får möjlighet att träna din förmåga
att kritiskt granska tankar och idéer av
konstnärlig art genom att diskutera och
skriva om din konst och för konsten intressanta ämnen. Tillsammans med skolans
internationella lärarteam kan du utveckla
din praktik men också undersöka vilken roll
konsten haft och har idag, såväl kulturellt
som socialt och ekonomiskt.
Alla studenter har tillgång till en egen
ateljéplats under utbildningen samt välutrustade verkstäder för trä, vax, metall, gips,
brons, grafik, foto, video och ljud.
The education focuses on the student’s
individual needs and reflects the creative
diversity of the contemporary arts practice and the critical discourse surrounding it. During studies at Umeå Academy
of Fine Arts, students acquire practical,
technical and theoretical competence.
They are encouraged to debate and to
write about visual art and other subjects
of interest. Together with the school’s
international team of teachers, the students investigate the role of art practice
in our society and they train their abilities
to critically analyse thoughts and ideas in
the field of visual art.
During the education all students get
a studio space of their own. The school
also provides well-equipped workshops
for wood, wax, metal, plaster, bronze,
printmaking, photo, video, and sound.
“During the education all students
get a studio space of their own.”
www.art.umu.se
4
5
Konsthögskolan i Umeå har ett 3-årigt
kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt
masterprogram (MFA) som båda är uppdelade i ett antal kurser inom områdena
konstnärligt gestaltningsarbete, teori- och
konsthistoria, kreativt skrivande, konstnärligt arbete i dagens samhälle samt konstnärliga processer och forskningsmetoder.
Kursen inom konstnärligt gestaltningsarbete upptar det mesta av studietiden
både på BFA- och MFA-nivå. I dessa kurser
arbetar studenterna huvudsakligen individuellt men också i grupp med konstnärliga
gestaltningsarbeten.
Våra studenter får enskild handledning av
professorer och gästlärare. Varje årkurs har
en huvudhandledare som ger handledning
både individuellt och i grupp. Dessutom
bjuds konstnärer, kuratorer, konstkritiker
m.fl. in för presentationer och föreläsningar.
De erbjuder då ofta individuell handledning.
Our students get individual teaching by
professors and guest lecturers. Each year
also have a main teacher who gives individual as well as group tutoring. Additionally
artists, curators, art critics and others are
invited for presentations and lectures. They
also offer individual tutoring.
Umeå Academy of Fine Arts offers two
separate programmes; a 3 year bachelor
programme (BFA) and a 2 year master programme (MFA) which are divided into a number of courses in the areas of Artistic work,
Theory and history of Fine Arts, Creative
writing, Artistic work in today’s society and
Artistic processes and research methods. The
course Artistic work runs throughout the term
and other courses during the term are thus
studied parallel. The course Artistic work occupies most of the study time. In this course
the students mainly work individually but also
in groups with their own artistic work.
“Together with the main tutor great focus is
placed on the students to plan and to develop
their own artistic work.”
www.art.umu.se
6
7
De konstnärliga arbetena redovisas och
diskuteras individuellt i handledande
ateljésamtal men också i seminarieform
i studerandegruppen där varje student
presenterar sitt arbete och aktivt deltar
i de andra studenternas presentationer.
Stora krav ställs på den studerande att
tillsammans med huvudhandledaren
planera den innehållsliga inriktningen och
arbetssättet för det egna konstnärliga
gestaltningsarbetet. Förutom obligatoriska programkurser så ges ett antal
workshops varje termin med fördjupning
inom olika konstnärliga områden såsom
måleri, rumslighet, skulptur, fotografi,
grafik, performance, video och ljud. Skolan
har ett utbildningsråd där du som student
har möjlighet att komma med förslag på
workshops.
Studierna avslutas med ett examensarbete där studenten presenterar ett
konstnärligt verk i en gemensam utställning. I examensarbetet ingår också att den
studerande i egen text reflekterar kring sitt
konstnärliga gestaltningsarbete.
“The studies are concluded with a degree project
where each student completes an artistic work
and present it in a group exhibition.”
The artistic work is presented and discussed individually in studio talks but also
in the form of seminars within the student
group. At the seminars students present
their own artistic work and participate
actively in the fellow students’ presentations. Together with the main tutor great
focus is placed on the students to plan and
to develop their own artistic work. Besides
mandatory programme courses, a number
of workshops are given each term which
focus on artistic fields such as painting,
spatiality, sculpture, photography, printmaking, performance, video and sound.
Through the school’s Education Board the
students have a chance to present ideas
and suggestions for workshops and in that
sense have an impact on the contents of
their education.
The studies are concluded with a degree
project where each student completes an
artistic work and present it in a group exhibition. The degree project also includes
a written essay where the student reflects
on her/his own artistic work.
www.art.umu.se
8
9
Programmet för fri konst förbereder dig
som student för ett arbete som professionell konstnär inom områden där konstnärlig
kunskap är av betydelse. Som konstnär
arbetar du först och främst med din egen
konstnärliga praktik. Detta innebär bland
annat utställningsverksamhet på gallerier,
konsthallar och museum. Du kan också utföra gestaltningsuppdrag inom stat, landsting
och kommun och arbeta som konsult eller
konstnärlig ledare för olika utställningsrum.
Skolan har ett eget galleri där studenternas
konstnärliga arbeten och grupputställningar
presenteras. Mastersstudenter har möjlighet
att under sitt sista år få en separat- eller
grupputställning på galleriet. Examensarbetet på BFA-nivå presenteras på skolan galleri.
Det avslutande examensarbetet på MFA-nivå
presenteras på Bildmuseet, Umeå universitets museum för samtidskonst.
The school has its own gallery were the students’ works and thematic group shows are
presented. Master students have the possibility to have an individual or a group exhibition at the gallery during their last year. The
final degree work at BFA level is presented in
the school gallery. The final degree work at
MFA level is presented at Bildmuseet, Umeå
University’s contemporary art museum.
Umeå Academy of Fine Arts prepares
the students for a life as a professional
independent artist in areas where artistic
knowledge is of importance. As an artist,
you work primarily with your own artistic
practice in art galleries and museums. As
an independent artist you can also work
within the community, state, county or
municipality and work as a consultant or
artistic director in different contexts.
“The final degree work at BFA level is presented in
the school gallery. The final degree work at MFA
level is presented at Bildmuseet, Umeå University’s
contemporary art museum.”
www.art.umu.se
10
11
“Umeå Academy of Fine Arts prepares the students
for a life as a professional independent artist in areas
where artistic knowledge is of importance.”
Så här söker du:
Behörig att söka till kandidatprogrammet
i fri konst är du om du har grundläggande
behörighet för universitetsstudier och
engelska B/6. För masterprogrammet krävs
att du har en kandidatexamen i fri konst,
eller motsvarande, utöver engelska B/6.
För båda programmen krävs att du kan
visa på konstnärliga färdigheter bedömda
genom dokumentation av konstverk, d.v.s.
en portfolio av arbetsprover/konstverk som
du laddar upp elektroniskt som en del av
din ansökan.
How you apply:
You are eligible to apply to the Bachelor
Programme in Fine Arts (BFA) if you
have successfully completed your upper
secondary education (high school). The
official language in the BFA programme is
Swedish. The official language on the MFA
programme is English. In order to apply to
the Master Programme in Fine Arts (MFA)
you need to have a bachelor degree or
equivalent as well as proficiency in English.
Apart from applying via www.universityadmission.se you need to apply with a portfolio of works where you show your artistic
skills. These you upload electronically via a
link on the school’s website.
www.art.umu.se
12
13
Kort efter sista ansökningsdag träffas juryn
och går igenom alla ansökningar varpå de
väljer ut ett antal för intervju. Parallellt med
detta arbete granskas de formella meriterna
av Antagningen på Umeå universitet utifrån
det som skickats in till antagning.se. Efter
att alla intervjuer ägt rum väljer man ut ca
15 som man vill ta in till respektive program.
För mer information om ansökningsprocessen se skolans hemsida www.art.umu.se
under Utbildning.
Shortly after the deadline a jury meets
to select a number of candidates for an
interview. Parallel to the selection work the
admission jury judges the formal merits
sent in to university admissions. After the
interviews have taken place the jury selects
the applicants they would like to offer a
study place and finally approximately 15
students are admitted.
For more information about the application
process see the school’s website www.art.
umu.se.
“Umeå Academy of Fine Arts has an international
profile which is reflected in its teachers, visiting
artists and students alike.”
www.art.umu.se
14
Cover photo: Johan Gunséus.
Page 2: Jonas Olesen, Robert
Djärv, Funny Livdotter.
Page 5: Funny Livdotter.
Page 6: Robert Djärv.
Page 9: Johan Gunséus, Johan
Österholm, Jonas Olesen.
Page 10: Johan Österholm.
Page 13: Robert Djärv.
Page 15: Funny Livdotter,
Robert Djärv.
Page 16: Jonas Olesen.
15
16
Print & Media, Umeå universitet. 2014/11081.
Konsthögskolan
Umeå Academy of Fine Arts
Umeå University
www.art.umu.se
Download