Skolans broschyr för 2013

advertisement
Välkommen till ELMA SCHOOL
Grundskola klass 0-9.
Vi undervisar både på svenska och engelska
i samtliga ämnen.
Welcome to ELMA SCHOOL
Primary school class 0-9.
We teach in both Swedish and English in all subjects.
ELMA School i Ragsved
klass 0- 9
ELMA School i
Skarpnäck klass 0- 6
Rågsveds Skolgränd 8, Hus C
124 65 Bandhagen
Tel: 08-605 80 70
Mob: 070 733 1047
Email: elmaschool@yahoo.com
Luftskeppsgatan 17
128 32 Skarpnack
Tel : 08-448 10 47
Mob: 073 526 08 08
http://www.elmaschool.org
Primary school 0-9
Since 2001
Vad gör oss så speciella?
What makes us so special?
Elma School är en mångkulturell
fristående grundskola med ca 300
elever.
Elma School is a multi-cultural independent
primary school with about 300 students.
• Vår undervisning sker både på
engelska och svenska i samtliga ämnen,
vilket innebär att vi använder oss av
dubbellitteratur.
• Vi har FBK (förberedande klasser)
samt en individualiserad undervisning
utifrån elevernas språkutveckling, ålder
och mognad.
• Vår personal är engagerade, glada och
pedagogiskt kunniga.
• Vi är en relativt liten och personlig
skola, där ingen är anonym.
• Det krävs inga förkunskaper i engelska
för att börja på vår skola, vi erbjuder
extra undervisning i engelska.
• Our education is both in English and
Swedish in all subjects, which means that
we use double literature.
• We have preparatory classes and
individualized
education
based
on
children's language skills, age and
maturity.
• Our staff is dedicated, cheerful and
knowledgeable.
• We are a relatively small and personal
school where no one is anonymous.
• No prior knowledge of English is
required to start at our school; we offer
extra lessons in English for those that need
it.
Primary school 0-9
Since 2001
Skolmat
School Food
Vi serverar eleverna tre mål om dagen.
Vi erbjuder frukost på morgonen, varm
lunch och ett mellanmål.
We serve three meals per day to our
students. We offer breakfast in the
morning, warm lunch and an afternoon
snack.
All mat är gratis för barnen och skulle
det önskas någon specieII kost ser vi
till att ordna det. Det är viktigt att
alla får den mat som efterfrågas.
Food is free of charge for our students.
We are also sensitive to those with
special dietary requirements. We supply
food everyone can eat and enjoy .
Skolskjuts
School transport
Vi erbjuder avgiftsfri transport till och
från skolan, i våra egna skolbussar.
Eleverna hämtas upp vid deras hem
och lämnas av efter att skolan har
slutat.
The children are picked up from their
homes and dropped back after school
time. Home to school transport in school
buses is offered free of charge to the
students.
Primary school 0-9
Since 2001
Likabehandlings arbete
Equality plan
Vi är väldigt stolta över vår
likabehandlingsplan, som vi arbetar
aktivt med. På vår skola ser vi olikheter
som en tillgång. Alla elever ska känna
sig trygga och ingen ska utsättas for
diskriminering, trakasserier eller annan
kränkande behandling. Vi har väldigt
god kontakt med föräldrarna till våra
elever. När vi har några problem, eller
om barnen känner sig oroliga så
tar vi tag i problemet så fort som möjligt.
We are very proud of our equality plan,
which we are actively working on. At our
school, we see diversity as an asset. All
students should feel safe and no one
should be subjected to discrimination,
harassment or other forms of degrading
treatment. We maintain a good and
effective communication between parents
and teachers. Whenever there is a
problem or a child fells worried, we deal
with the situation as soon as possible.
Fakta om Elma School
Facts about Elma School
• Elma School är en fristående
grundskola som är öppen för alla elever.
• Elma School är avgiftsfri och finansieras
med kommunal skolpeng.
• Våra lokaler är belägna i Skarpnäck
och Rågsved och vi har sammanlagt
ca 300 elever.
• Vår skola följer den nationella
läroplanen, deltar i nationella prov och
följer det nationella betygssystemet.
• Elma School is an independent primary
school open to all students.
• Elma School is free of charge and
financed with municipal pupil's wage.
• Our facilities are located in Skarpnäck
and Rågsved and we have a total of about
300 students
• Our school follows the national
curriculum, participates in national tests
and complies with the national grading
system.
Since 2001
Download