Norsk-engelsk ordbok for Husbanken

advertisement
HB 1.F.4 - 09.2008
Norsk-engelsk ordbok for Husbanken
Kontorer, stillinger, departementer
NORSK
ENGELSK
Strategikontoret
Forvaltningskontoret
regionkontor
regionkontor Sør
hovedstyre
regionstyre
administrerende direktør
assisterende adm. direktør
direktør
regiondirektør
seksjonsleder
avdelingsdirektør
underdirektør
spesialrådgiver
seniorrådgiver
rådgiver
førstekonsulent
konsulent
prosjektleder
Strategy Office
Administration Office
regional office
Regional Office South
Executive Board
Regional Board
Managing Director
Deputy Director General
Director
Regional Director
Head of Section (ev. name of section)
Head of Section (ev. name of section)
Head of ….(section)
special adviser
senior adviser
adviser
senior executive officer
executive officer
project co-ordinator, head of project
Kommunal- og
regionaldepartementet
Abeids- og
inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Ministry of Local Government and
Regional Development
Ministry of Labour and Social Inclusion
Ministry of Health and Care Services
Barne- og likestillingsdepartementet Ministry of Children and Equality
Miljøverndepartementet
Ministry of Environment
HB 1.F.4 - 09.2008
Norsk-engelsk ordbok for Husbanken
Husbank-ordninger
NORSK
ENGELSK
boligtilskudd
targetted housing grants, grants based upon
financial need
housing grant for building, purchasing or
renovation of social housing (rentals)
housing grant for adaptation of homes
housing grants for appraisal of need for
repair/renovation
housing allowances, housing benefits
basic loan
basic construction loan, loan for construction
of new housing
(basic) renovation loan
investment grants for residential care- homes
and nursing- homes
compensation grants for residential carehomes and nursing- homes
grants for research and development
loans for nursery schools
interest subsidies for church buildings
interest subsidies for educational institutions
boligtilskudd til oppføring, kjøp og
utbedring av utleieboliger
boligtilskudd til tilpasning av boligen
boligtilskudd til tilstandsvurdering
bostøtte
grunnlån
grunnlån til oppføring
grunnlån til utbedring
investeringstilskudd til omsorgsboliger
og sykehjem
kompensasjonstilskudd til
omsorgsboliger og sykehjem
kompetansetilskudd
lån til barnehager
rentekompensasjon for kirkebygg
rentekompensasjon for skolebygg
startlån
tilskudd til studentboliger
Statens byggeskikkpris
Statens tiltakspris for bostedsløse
first home loan, start loan
student accommodation grants
the Norwegian Government's Award for Good
Practice in Housing Design
the Norwegian Government's Award for
Outstanding Homelessness Initiative
HB 1.F.4 - 09.2008
Norsk-engelsk ordbok for Husbanken
Relevante uttrykk
NORSK
ENGELSK
adkomst
adersbolig
allmenn ferdsel
annuitetslån
access
housing for the elderly
public right of way
loans repayable in annuities (a set amount
each payment period)
responsible controller
enterprise responsible for control/enterprise
acting as the responsible controller
ansvarlig kontrollerende
ansvarlig kontrollerende foretak
ansvarlig prosjekterende
ansvarlig søker
ansvarlig utførende
ansvarlig utførende foretak
responsible designers
(responsible) applicant
approved contractor
(enterprise acting as) the approved contractor
ansvarsrett
arealdelen av kommuneplan
legal responsibility
the land-use part of the municipal master plan
arealplan
arealregler
arkitektur
avdrag
avløpsanlegg
avståing til eie
beboere
bebygd eiendom
bebyggelse
bebyggelsesplan
behandling av søknader
behovsprøvd
bekjempe bostedsløshet/fattigdom
bestående byggverk
bevilge et lån
bevilgning ( i statsbudsjettet.))
boevne
bolig
boligbehov
boligbyggelag
plan for land use
area regulations
architecture
repayment (of principal), loan repayment,
instalment
period without payment of principal/
repayment-free period
sewerage installation
renunciation of ownership
residents/ occupants
developed property
buildings/ developments
building development plan
processing of applications
according to needs
combat homelessness/poverty
existing structures
grant (or confer) a loan
budget-appropriation
residential skills
home, house, dwelling, housing unit
housing needs
co-operative building and housing association
boligmassen
boligpolitikk
boligprodusenter
building stock
housing policy
housing producers
avdragsfri periode
boligregister
boligsosial handlingsplan
boligtomt
boområder
borettslag
bortfeste
bortleie
bosetting
bosettingsspørsmål
botrygghet
brannteknisk tiltak
brukerperspektiv
bruksendring
bruksenhet i bolig
budsjett
bydel
byfornyelse
bygge- og anleggskostnader
byggegrunn
byggelån
byggeområde
byggeoppdrag
byggesak
byggeskikk
byggetillatelse
byggetiltak
Byggforsk (SINTEF Byggforsk)
byggverk
bygning
bygningsmessige funksjoner
bygningsteknisk installasjon
byutvikling
bærekraftig bolig- og
bygningspolitikk
bærekraftig boligbygging
den sentrale
godkjenningsordningen
det faste utvalget for plansaker
dispensasjon
dispensasjonsmyndighet
disposisjonsplan
driftsikker stand
land register/ cadastre
social housing-policy plan of action
residential lot
residential areas
co-operative housing society (housing cooperative)
leasing out
letting/ leasing out
settlement/ habitat
settlement issues
security of tenure (NB safe= trygghet i betydn.
Ikke krim.)
fire prevention measures
consumer perspective
change of use
residential unit in a dwelling/ housing unit
budget
city district/borough
urban renewal
building and site costs
building land
bridging finance
building area
building assignment
development application
building design/ Quality in the built
environment - modern place-making inspired
by adapting local planning, architecture and
building traditions, craftsmanship and
aesthetics
development permit
building project
SINTEF Norwegian Building Research
Institute
structure
building
structural functions
technical installation
urban development
sustainable housing and construction policy
sustainable house-building/ construction
central approval/ the central approval body
Standing Committee for Planning
dispensation
the authority empowered to grant
dispensations
lay-out plan
proper operating order
driftskontroll
driftskostnader
driftstillatelse
endring av et byggverk
enebolig
energibehov
energibruk
energikilde
enkeltstående leilighet
enkle tiltak
enøk
erstatning etter skjønn
operational control
operation and maintenance costs
permission to operate; permission for
operation
property
broker (property-)
expropriation
alteration of a zoning plan; change in a zoning
plan
alteration of a structure
detached, single family home
energy requirement/energy demand
energy use/energy consumption
energy source
self-contained flat
simple measures/ projects
energy conservation
compensation fixed by judicial assessment
erstatningsbolig
erstatningstomt
etterspørsel
ett-roms leilighet
fasadeendring
fast rente
fastsette vilkår
felles avkjørsel
fellesareal
fellesområde
ferdigattest
ferdigbehandling
festeren
festet tomt
festetid
fjernvarmeanlegg
flytende rente
forbildeprosjekter
forebygge bostedsløshet
forenklet reguleringsplan
forfalt betaling
forhåndskonferanse
forhåndstakst
formidle
fornyelsesområde
fornyet behandling av tillatelse
forsøkstakst
forurensningsmyndighet
fradele
fredningsmyndighet
fremme/sende (en søknad)
friluftsmyndighet
compensatory dwelling
compensation in the form of land
demand
studio apartment
alteration of the exterior (of a building)
fixed interest rate
stipulate terms
common exit road
common area
common area
certificate of completion
final processing
lessee
leased land
tenancy
district heating plant
floating interest
best practice/ pilot projects
prevent homelessness
simplified zoning plan
payment due
preliminary meeting
estimated valuation
pass on
area for renewal; renewal area
review of a permit
preliminary assessment
pollution control authority
partition off
cultural heritage authority
submit (an application)
outdoor recreation authority
eiendom
eiendomsmegler
ekspropriasjon
endring av reguleringsplan
friluftsområde
friområde
fritidsbebyggelse
fritidsbolig
frivillig erverv av grunn
frivillige organisasjoner
funksjonshemmede
fylke
fylkesmann
fylkesplan
fylkesplanlegging
fylkesrådmann
fylkesting
gebyr
gesimshøyde
gjeldsbrev
gjeldsforhandlinger
gjeldsrådgiver
gnr/bnr/snr/fnr
godkjenning av planer
graving
grenseoverskridende
miljøpåvirkninger
grunn
grunnboka
grunneier
grunnundersøkelse
gårdsplass
handlingsplan
heis
helhetlige tjenester
herberge
hovedavløpsanlegg
hovedombygging
husstand
hybel
hybelhus
høringsprosess
igangsettelsestillatelse
individrettet oppfølging
innemiljø
innløsning
innovative aktører
innskudd
innskudd (brl)
innvilge
interkommunalt plansamarbeid
investeringskostnader
istandsetting
area for open-air recreation
public outdoor recreation area
leisure buildings
leisure home
voluntary purchase of land
voluntary organisations
handicapped, disabled
county
County Governor (state)
county master plan
county planning
Chief County Executive
county council
fee
cornice height/- ridge - gable
promissory note/written acknowledgement of
debt
debt negotiations
debt counsellor
registered property designation
approval of plans
excavation
trans-boundary environmental impact
(regional / global)
land
Land Register/ Cadastre
landowner
investigation of ground conditions
courtyard
action plan
lift/ escalator
holistic services
hostel
main sewers
general renovation
household
rented room/ bed-sitting room
block of bed- sits/ rooms for let
consultation process
project start-up permission
individual-oriented follow-up
indoor environment
realization of property
innovative players
down payment
price of a share in a housing co-operative
to grant a...; approve a loan/a grant
inter-municipal planning
investment costs
repair/restoration
jordlovmyndighet
jordskifte
kartgrunnlag
kartlegge/kartlegging
kjedede hus
klimagasser
klimascenarier
klimatilpasset utforming
klimavernsone
kommunal
Kommunaldepartementet
konsesjon
konsesjonsområdet
konstruksjon
kunngjøre
landbruksområde
lavenergi-hus
lavterskel
legge ut til offentlig ettersyn
Leieboerforeningen
leietaker
leilighet
lekeareal for barn
land-law authority
land consolidation
basic map data
map/mapping
semi-detached house
greenhouse gases
climate scenarios
climate-adapted design
climate conservation zone
municipal
Ministry of Local Government and Regional
Development
municipality
Local Government Act
Norwegian Association of Local and Regional
Authorities
Municipal Executive Board
Municipal Council
economic conditions/cycle
foreclosure
impact assessment (economic-, social-,
environmental-)
licence
the area to which the licence applies
structure
announce publicly
agricultural area
low-energy housing
low threshold
make available for public inspection
Tenant's Association
tenant
flat/apartment
children's playground, play area for children
lekeplass
levekår
livsløpboliger
lovens saklige virkeområde
lånetillegg
lånevilkår
långiver
låntaker
melding
midlertidig brukstillatelse
playground
living conditions
life-span housing
practical applicability of the Act
supplementary loan
terms of payment
creditor (lender)
debtor, borrower (customer)
notification
provisional permission to use (e.g. a building)
midlertidig dispensasjon
midlertidig husrom
miljø
miljøforhold
temporary dispensation
temporary dwelling/accommodation
environment
environmental conditions
kommune
kommuneloven
Kommunenes sentralforbund KS
kommuneråd
kommunestyre
konjunktur
konkurs
konsekvensutredning
miljøvennlige løsninger
minstestandard
mislighold
modulhus
mønehøyde
mål/delmål
målgruppe
naboer og gjenboere
nabogrense
nabogrunn
nabovarsel
Namsmann
environmental efficient solutions
minimum standards
delinquency
modular houses
roof ridge
target, goals/objectives
target group
adjoining and opposite neighbours
boundary of adjoining property
adjoining land
notice to neighbours
Execution and Enforcement Commissioner
naturvernområde
NBBL
nature conservation area
the Federation of Norwegian Co-operative
Housing Associations
nedsatt funksjonsevne
disabled
null utslipp
zero emissions
offentlig avløpsledning
public sewer pipe
offentlig besiktigelse
official inspection
offentlig traffikområde
public traffic area
offentlig vannledning
main public water-pipe
ombygging av bolig
reconstruction of a dwelling
ombygging som medfører fravikelse reconstruction intended to /convert dwellings
av bolig
to other purposes/ alter use of buildings
område for vesentlig terrenginngrep area entailing significant encroachment on
terrain
område med tettbebyggelse
densely built area
omsorgsboliger
residential care homes
oppfølginstjenester
follow-up services
oppføring (av bygning)
construction/ erection of (building)
oppheving av reguleringsplan
cancellation of a zoning plan
oppholdsrom for mennesker
rooms intended for human habitation/ use/
residency
oppussing av fasade
restoration of the exterior (of a building)
ordning
measure/ arrangement/ scheme (nb. ulike
betydninger)
overføringsverdi
transfer value
oversiktsplan
general plan
overtakelsesforretning
take-over proceedings
overvannsledning
storm-water drainage-pipe
pant/ha pant i
mortgage, security / have mortgage on
panteheftelse
mortgage (bond),
panterett
legal charge
passivhus
passive house
personlig ansvarsrett
right to assume personal responsibility
planleggingsoppgave
planning function
plassering av bygning
positioning of a building
purring
reminder
påbygging (av bygning)
påkrav
rammetillatelse
refusjon
refusjonsberettigede tiltak
refusjonsdebitor
refusjonspliktig areal
refusjonsvedtak
regionvegkontor
regulativ
regulering
reguleringsformål
reguleringsplan
reguleringsvedtak
rekkehus
rente
ressursutnytting
retningslinjer
rettighetshaver
riving
rullert handlingsprogram
rulletrapp
rusmiddelmisbrukere
rådighetsinnskrenkning
rådighetsrett
saksbehandler
saksbehandling
saksøke
samarbeidsavtale
samarbeidsutvalg
samråd
saneringsmoden
serielån
situasjonsplan
skjønn
skjønnsmyndighet
sluttkontroll
sorenskriveren
Sosial- og helsedirektoratet
spesialområde
stansing av ulovlig arbeid
Statens byggeskikkpris
Statens tiltakspris for bostedsløse
Statens vegvesen
statlig reguleringsplan
statlige fagmyndigheter
statsobligasjoner
extension of (a building)
notice of default
general permission
refund
projects for which a refund is payable
refund debtor
areas liable to pay a refund
refund decision
regional roads department
scale of fees
zoning
categories of land use
zoning plan
zoning decision
row-house
interest rate (flytende: floating - fast: fixed)
use of resources
directives/guidelines
holder of rights; rights holder
demolition
perennial programme of action
escalator
substance abusers
restriction on use/disposal
right of disposal
handler/ officer in charge of the …
handling/ dealing with …
to sew/ take to court
collaboration agreement
cooperative committee
consultation
due for demolition
loan with an equal and fixed payment of
principal each instalment
site plan
judicial assessment
assessment authority
final inspection
public notary
Directorate for Health and Social Affairs
special area
cancellation of illegal work
the Norwegian Government's Award for Good
Practice in Housing Design
the Norwegian Government's Award for
Outstanding Homelessness Initiative
Public Roads Administration
centrally prepared zoning plan
national authorities in charge of..
government bonds
stedfestet informasjon
stortinget
subsidium
sykehjem
synshemmet
særvilkår
søke om
søker/boligsøker
søknad
søksmål
takst
takstforretninger
takstnemnd
termin (betaling-)
tettbygd strøk
tetthet
tilbud
geo-data
the Parliament
subsidy
nursing home
seeing impaired
especially favourable terms of payment
apply for
applicant/housing applicant
application
legal proceedings
valuation/appraisal
valuation proceedings
valuation committee
instalment period
built-up area
density
supply (for eks. som i tilbud og etterspørsel)
tilbud
tilbygging (av bygning)
tildele tilskudd
tildeling av tilskudd
tilgjengelighet
tilhørende uthus
tillatt utnyttelse
tilleggsrom
tilpasning
tilpasset bolig
tilsagn
tilskudd
tilskuddsordninger
tiltak
tiltakets ytre rammer
tiltakshaver, utbygger
tinglysing
tomt
tomteareal
tomtearrondering
tomteinndeling
tomtepris
trinnvis behandling (av søknad)
tvangsmulkt
tvangssalg
tverretatlig samarbeid
tverrfaglig samarbeid
ubebygd tomt/eiendom
ulovlig byggearbeid
ulovlig utført arbeid
universell utforming
undersøkelse (grunn-)
offer (make an ..)
annex/ extension of a building
award grant
allocation of grant
accessibility, accessible housing
associated side buildings/ sheds
permitted utilization
additional rooms
adaptation
adapted housing
approval of a loan application
grant
grant schemes
project, initiative
external frameworks of the project
developer
recording by the land register office
lot/building site
building plot area
adjustment of lots
parcelling of land into building plots
cost of the lot/building site
step by step processing (of an application)
coercive fine
forced sale, compulsory sale
inter-departmental collaboration
inter-disciplinary collaboration
undeveloped plot/property
unlawful construction work
unlawfully executed work
universal design
investigation (of ground conditions)
underskudd
utbedring
utbetalt
utbygging
uteareal
uthus
utkastelser
utkastelsesbegjæringer
utleieboliger
kommunale utleieboliger
utleier
utnyttingsgrad
uttalelse
vannklosett
vannsig
vanskeligstilte
vedlikehold
vedtekt
vegplanlegging
vegutredning
vernetiltak
virkemidler
å foreta ekspropriasjon
deficit
improvement
disbursed
physical development
outdoor area
outhouse
evictions
eviction notices
rental housing
social housing
landlord
building density
statement
water closet
seepage of water
disadvantaged, less advantaged
maintenance
by-law
road planning
road survey
protection and conservation measures
instruments/ measures
to effect expropriation
Download