WOOD FUTURE - Building our Future with Wood

advertisement
WOOD FUTURE
Building our future with wood
Pre-conference tours 24. september 2014
Guide - presentation
2
Gåtur s. 4 - 15
Busstur 1 s. 16 - 27
Ilsvikøra
1
Art hotell
2
Åsveien skole
2
Ilsvikøra
3
Haukåsen barnehage
3
Nardoskole
4
Skjermvegen barnehage
4
NINA
5
NINA
5
Svartlamoen boligblokk
6
Svartlamoen barnehage
Borkeplassen
1
2
Stiftsgården
3
Hornemannsgården
1
Nordre gate 11
Munkegata 23
Kongensgate 7
Bakklandet
4
Skydsstasjonen
5
Bolig, August Schmidt
Busstur 2 s. 28 - 41
Mellomila
Fagertunvegen 2
Skjermvegen 78b
Høgskoleringen 9
Brattørkaia 13
Mellomila
Sørenga 2
Høgskoleringen 9
Strandvegen 37
Strandvegen 33
3
4
Gåtur
1
Borkeplassen
2
Stiftsgården
3
Hornemannsgården
Nordre gate 11
Munkegata 23
Kongensgate 7
Bakklandet
4
Skydsstasjonen
5
Bolig, August Schmidt
1
2
5
3
4
M: 1: 20 000
5
Notes
6
Borkeplassen
Nordre gate 11
Enheter/units:
9500 m2 BTA. , 5 storeys
Shops, offices, 18 flats 30 – 80 m2
Byggeperiode/Building periode:
2003 - 2006
Oppvarming/Heating:
Fjern-/nærvarme
Remote heating supply / local heating
Utbygger/Real estate developer:
E.C Dahls eiendom
Prosjekterende/Planners:
Arch: Henriksen, Hølmebakk,
Jensen&Skodvin. Cons. SWECO Noreg AS
Trebruk/ use of wood:
Bærende laminert tredragere eksponert
ute / inne og dekker av betong.
Load bearing laminated beams and
concrete slabs.
Beskrivelse
Etter en dramatisk bybrann i 2002 ble
det utlyst en arkitektkonkurranse for
gjenoppbyggingen. Vinnerprosjektet
erstattet et tradisjonelt trehuskvartal
i 2 etasjer fra ca. 1840. Nybygget er i
to deler rundt et indre åpent gårdsrom
med en smal passasje mellom. Under
er en fredet kjeller fra 1681. For å
unngå å berøre grunnen over kjelleren
er det montert en 30m lang, eksponert
fagverksbjelke mot plassen. Kvartalet har
butikker i de to nederste etasjene med
direkte adgang til gaten og til leiligheter
og kontor i de øvrige. Fasaden domineres
av kraftige vertikale og skråstilte
konstruksjonsledd og store glassfelt.
Description
Following a dramatic fire in 2002 a design
competition was enacted to define the
rebuilding. The winning project replaced
a block of traditional two storey wooden
houses from approx. 1840. The new
building in two parts surrounds an inner
courtyard with a narrow passage between
them. Beneath is a cellar from before
1681. To avoid it a 30 m long exposed
girder beam spans the actual part. The
building has shops on the ground and
first floor with direct access to the street
and to the flats and offices on remaining
floors. The façade is dominated by
powerful and slanting structural elements
and large window panes.
7
Notes
8
Stiftsgården
Munkegata 23
Enheter/units:
4020 m2. 140 rom.
Byggeperiode/Building periode:
1774 - 1778
Oppvarming/Heating:
Panelovner el. / Panels electric.
Utbygger/Real estate developer:
Gehemrådinne Cecilie Christine Schøller
Eies av Den Norske stat. Forvaltes av
statsbygg. / Owned by by the state and
adm. by Statsbygg.
Prosjekterende/Planners:
Arkitekten er ukjent. Det er mulig at
Johan Daniel Berlin eller general von
Krogh kan ha vært arkitekt. / The architect
is unknown. It may possibly have been
Johan Daniel Berlin or general von Krogh.
Trebruk/use of wood:
Tre i alle bygningsdeler.
Wood in all main parts of the building.
Beskrivelse
Trondhjems stfitsgård. Trondhjems
kongebolig og Nordens største trepalè.
Solgt til staten i 1800. Benyttet til
kroningsfestligheter i 1818, 1860, 1873
og 1906. Fra 1906 offisiell kongebolig.
Regnes som en av hovedverkene i norsk
arkitektur. Forbilde antagelig Lerchenborg
slott på Sjælland fra 1740 åra. Anlegget
(1,5daa) er U-formet omkring en stor
gårdspass og bak en stor hage (tot 6,5
daa) fra 1685. To fulle etasjer med kjeller
og loft. Grunnplanen er en midtsalsplan
forbundet med to midtgangshus med
lavere paviljonger. Oppført i nyklassisistisk
stil. Fasaden mot Munkegata har likhet
med hollandsk barokk med streng
pilasteroppdeling. Huset hadde ikke
korridorer. Dørene stod en filade (på
rekke)
Description
The city of Tronhjems great palè. The
Royal Residence in Trondhjem. The
largest wooden palè in The Nordic
countries. Used in connection with
crowning festivities in 1818, 1860, 1873
and 1906. From 1906 the official Royal
residence. Reckoned as a major piece
of Norwegian architecture. Lechenborg
palace from about 1740 might have
been a model. The building (1,5 daa) is
U-shaped surrounding a courtyard and at
the back a fine garden (to.6,5 daa) Two
full floors a cellar and attic. The main plan
is a “centre room plan” connected to
somewhat lower pavilions. Erected in a
nouveau classical style. The facade facing
Munkegata bears resemblance to Dutch
baroque with its strict pilaster division.
There were no corridors and the doors
were en filade (in a row)
9
Notes
10
Hornemannsgården
Kongensgate 7
Eier/owner:
Municipality of Trondheim
Byggeperiode/Building periode:
1. Del/part ca. 1710 –
2. Del/part ca. 1765 - 70
Oppvarming/Heating:
Panelovner el. / Panels electric.
Utbygger/Real estate developer:
1. Del/Part Ukjent / unknown
2. Del/part Henrik Hornemann
Prosjekterende/Planners:
Ikke kjent / unknown
Trebruk/ use of wood:
Tre i alle bygningsdeler.
Wood in all elements.
Beskrivelse
Gården var bolig for Hornemansfamilien
1765 – 1876. Siden eid av Trondheim
kommune. I ca. 100 år var den
politikammer og nå er den ”eldres
hus”. Eldste del av bygningen er fra
ca. 1720 og utvidet til sin nåværende
størrelse i slutten av 1770-tallet. Senempireeksteriør fra ca. 1840. Det har
vært mange innvendige ombygninger.
To 1700-talls interiør er bevart med
supraporter og stukkatur. Dører og
brystningspanel har detaljer som i
Stiftsgården. Ved restaurering i 1997, ble
en stor festsal mot torvet restaurert med
innlemmelse av et stort veggmaleri fra ca.
1785 Trondhiemsmaleren J.J.Lyng . Fredet
i 1983.
Description
Owned by the Horneman family 1765
– 1876. Since then belonged to The
Municipality of Trondheim. For c. 100
years the Police station of Trondheim and
now the “elderly’s house”. The oldest
part is dated c. 1720 and was extended
to its present size at the end of 1770. The
late Empire exterior is from 1840. Many
changes of the interior have been done.
Two 18th century interiors are preserved
with elaborate stuccos and murals over
doors. Doors and wainscoting have details
similar to Stiftsgården. In the restoration
of 1997 a large banquet hall was restored
together with a fine wall mural from 1785
by the Trondheim painter J.J.Lyng. Listed
in 1983.
11
Notes
12
Bakklandet
Skydsstasjonen, Øvre Bakklandet 33
Enheter/units:
En enhet/ one unit.
Byggeperiode/Building periode:
1791 – 1896
1997 Totalrenovert
Oppvarming/Heating:
Tradisjonell. Electric panels.
Utbygger/Real estate developer:
Trond Eide, architect
Prosjekterende/Planners:
Trond Eide, architect.
Trebruk/ use of wood:
Tømmerkonstruksjon og panel.
Timber construction and panelling.
Beskrivelse
Opprinnelig skal det ha vært drevet
vognmannsforretning og skydsstasjon
der, men er ikke dokumentert. På 1860
–tallet inneholdt hattemakerforetning.
1896-1944 melkeutsalg. Har også
inneholdt snekkerverksted, vaske- og
strykevirksomhet, skredderi og en tidlig
utgave av lastebiltransport. Bolighus
1944 – 1995. Da kjøpt av arkitekt Trond
Eide som har istandsatt det ut i fra
antikvariske prinsipper. Hele den gamle
konstruksjonen er skiftet ut, mens
opprinnelige overflater og vinduer er
bevart. I dag drives kafeen Bakklandet
Skydsstasjon i gården og er den enste
av sitt slag på Bakklandet. Bygningen er
fredet.
Description
Originally supposed to encompass a
coaching inn but that has not been
documented. In the 1860ties a hatter
had his occupation there. Between 1896
and 1944 there was a milk shop on the
premises. Furthermore there has been
a carpentry, a laundry, a tailor and also
an early edition of a lorry transport firm.
From 1944 to 1995 it was used as a family
home. Then architect Trond Eide bought
the building and renovated it according
to antiquarian principles. The entire old
construction was replaced while the
original surfaces and windows have been
kept. Today there is a café and the only
kind of its sort. The building is protected.
13
Notes
14
Bakklandet
Bolig, August Schmidt.
Nedre Bakklandet 17
Enheter/units:
Existing building 50 m2
New building 60 m2
Byggeperiode/Building periode:
2006
Oppvarming/Heating:
Varmepumpe / heat pump
Luft / vann – air/ water
Utbygger/Real estate developer:
Mette Bye / August Schmidt
Prosjekterende/Planners:
August Schmidt, Dipl. Ing Architecture
Mette bye, bygningshistoriker/Building
historian.
Trebruk/ use of wood:
Natural wood as main material.
Wool for insulation
Beskrivelse
Prosjektet består av restaurering av
”Kokhuset” mot gata. Det ble brukt til å
vaske tøy for mannskapet på båtene ved
Nidelven. Bygging av nytt modernistisk
tilbygg inspirert av nabobyggets
enkle, grå uthusvegg. Derfor brukt
ubehandlede bord i malmrik furu som
vil gråne over tid. Forening av moderne
formspråk og økologisk profil med gamle
byggetradisjoner. I nybygg: en variant
av sleppveggen i 1.et. i det gamle huset.
Stokker i massiv malmfuru, 6x6”, m.
dobbel not/fjær ble ”sluppet” på plass
mellom vertikale stolper m. glidespor.
Stokken fungerer både som konstruksjon,
isolasjon og overflate. Diffusjonsåpen
vegg er tilleggsisolert m. vasket,
middbehandlet saueull.
Description
Restoration of “The boiling house” used
for washing clothes for sailors on ships
anchoring on Nidelven and the building
of a new modernistic addition inspired by
the simple grey wall of the neighboring
building. The use of unconditioned pine
panels which will turn grey. A mix of a
modern style and an ecological profile
with old building traditions. New building:
a variant of the “slip/drop wall” in the old
building. Planks of CLT pinewood 6x6”
with double groove and tongue dropped
in place between the vertical posts with
slide grooves. The planks function as
construction, insulation and surface.
The diffusion open wall is additionally
insulated with washed, mite treated
sheep wool.
15
16
Busstur 1 vest
1
Ilsvikøra
2
Åsveien skole
Mellomila
Fagertunvegen 2
3
Haukåsen barnehage
4
Skjermvegen barnehage
5
NINA
1
2
Skjermvegen 78b
Høgskoleringen 9
5
3
4
M: 1: 80 000
17
Notes
18
Ilsvikøra
Mellomila
Enheter/units:
28 houses.
The same number as in 1893.
Byggeperiode/Building periode:
Siste halvdel av 1700 – tallet.
Late seventeenth Century
Oppvarming/Heating:
Traditional. Electrisity and wood.
Utbygger/Real estate developer:
Prosjekterende/Planners:
Trebruk/ use of wood:
Extensive use of wood in all parts of the
buildings. Ceramic tiles for roofing.
Beskrivelse
Ilsvikøra er et område med eldre
trehusbebyggelse i Trondheim og ble
bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet
på en sandør vest for Ilabekken. Øst
for Ilabekken lå trelasttomtene, som på
1700-tallet ble besøkt av nederlandske
skip, og forstaden på den flate sandøra
ble kjent som Ny-Holland. Området
ble etter hvert omkranset av store
industribygninger. Her bodde vesentlig
byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere.
Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for
å bli nedbygd til næringsformål, men
ble i 1977, som et av de første i landet,
regulert til bevaringsområde for bolig. I
dag er husene oppusset og området som
fremstår som svært idyllisk.
Description
Ilsvikøra is a small part of Trondheim
with old wooden housing dating back
to the late seventeenth century and is
situated on a low sandbank to the west
of Ilabekken (brook). East of the brook lay
the timber yards which were visited by
Dutch ships and the suburb settlement
on the sand bank was known as NewHolland. As time went, tall industry
buildings shot up around the small
wooden buildings mostly inhabitated
by town fishermen, seamen and timber
laborers. Ilsvikøra has many times faced
the danger of being industrialized but in
1977, as one of the first in the country,
it was regulated as a preservation area.
Today the houses are refurbished and
appear very idyllic.
19
Notes
20
Åsveien skole
Fagertunvegen 2
Enheter/units:
School 8600 m2
Multipurpose hall 2400 m2
650 pupils
Byggeperiode/Building periode:
August 2013 – Februar 2015
Oppvarming/Heating:
Fjernvarme og jordvarme
Remote heating supply and earth
warmth
Utbygger/Real estate developer:
Trondheim kommune / Municipality
Utbyggingsenheten
Prosjekterende/Planners:
Eggen Arkitekter AS
Trebruk/ use of wood:
Bærekonstruksjoner, dekker, innervegger,
kledning
Load bearing constructions / slabs /
walls / kladding
Beskrivelse
Et pilotprosjekt innen Framtidens bygg
og har som målsetting å redusere CO2utslippet innenfor energi, materialbruk og
transport i bygging og driftfase.
Skolen og flerbrukshallen er dimensjonert
for 650 elever og bygges i henhold til
passivhusstandarden for yrkesbygg på
eksisterende skoleområde i skrånende
terreng.
Det er i stor grad benyttet limtre i
konstruktive elementer som søyler og
dragere samt massivtre i dekker. Det er
også benyttet massivtre i innvendige
vegger og kledning. Utvendig er anlegget
kledd med ubehandlet malmfuru.
Synlige treflater benyttes bevisst for å gi
anlegget et vennlig, robust særpreg.
Description
A pilot project in “Framtidens bygg”
(future buildings) aims to reduce CO2
emissions in energy and material use,
transportation and in the construction
and operational phase. The school and
the multipurpose hall is designed for
650 pupils and built according to the
passive building standard for public
buildings. Mainly used laminated wood
in the structural elements like columns
and beams. CLT floor elements. CLT
elements are also used in interior walls
and claddings. The exterior has untreated
slowly grown pine combined with kebony
cladding. Exposed wood surfaces to
give the the building both a friendly and
robust character.
21
Notes
22
Haukåsen barnehage
Vådanveien 65
Byggherre/owner:
Trondheim kommune
Bruk/ type of building:
Barnehage /kindergarten - nursery
Byggeperiode/Building periode:
Byggeperiode / Building period
2011 - 2013
1000 m2 BTA
Contract 26,5 mill NOK
Energibruk/Energy use:
67,3 kwh/m2
Energy source: Heat pump, El. From net
and Solar panels
Utbygger/Real estate developer:
NCC
Prosjekterende/Planners:
Arch: Pir II architects
Beskrivelse
Haukåsen barnehage har fire
avdelinger: To småbarnsavdelinger
og to storbarnsavdelinger. Storbarnsavdelingene drives som friluftsbarnehage. Innvendige bærevegger,
dekker og takkonstruksjon er bygd i
massivtre. Yttervegger er av 300mm
limtre med 98mm påforing. Bygningen
har passivhus-standard og er BREEAMsertifisert; ”Very good”, som det
første undervisningsbygget i landet.
BREEAM-NOR er et internasjonalt
miljøklassifiseringssystem tilpasset
norske forhold. Det tar bl.a. hensyn til
materialer, varmekilde, energiforbruk,
et godt inneklima og rette lysforhold for
brukerne.
Description
Haukåsen nursery has four units: Two
units for small children and two for big
children. The unit for the big children
is organized as an open air, outdoor
solution. Load bearing inner walls, floor
slabs and the roof are made of CLTelements. Outer walls are of 300mm
gluelam with 98mm lining. The building
has passive house standard and is
BREEAM - certified;”Very good” as the
first educational building of its kind in
Norway. BREEAM-NOR is an international
classifying system suited for Norwegian
conditions. It evaluates materials, heat
sources, energy use, a good indoor
climate and adequate lighting conditions
for everyone.
23
Notes
24
Skjermvegen barnehage
Skjermvegen 78b
Byggherre/owner:
Trondheim commune
The Municipality of Trondheim
Byggeperiode/Building periode:
2009
Oppvarmin/Heating:
Wood burned in a fireplace
Utbygger/Real estate developer:
Pan Landskap
Reuse of materials from a nearby
building site.
Prosjekterende/Planners:
Haugen / Zohar arkitektur
Beskrivelse
Målet var å utforme et rom på
barnehagens lekeplass som kunne gi ly
for været og brukes til eventyr-fortelling
og lek. Inspirasjon er hentet fra gamle
torvgammer og laftehus. Det lille
trehuset består av 80 sirkler av klosser
lagt oppå hverandre med avstandstykker
av eik på et underlag av lys, børstet
betong. Sirklene har ulike radier og
senterpunktene er forskjøvet i forhold
til hverandre. Hver sirkel består av et
ulikt antall stykker kjerneved av furu som
er plassert med varierende avstand for
å sikre skorsteinseffekt og innslipp av
naturlig lys. En dobbelkrum skyvedør gjør
at bålplassen kan lukkes og låses.
Description
The goal was to create a room on the
playing ground for weather protection
for playing games and telling stories.
Inspired by old turf huts and logged
houses. The small wooden house is made
of 80 circles of bricks of core pine wood
placed on top of each other separated by
small oak pieces all placed on a surface
of light colored brushed concrete. The
circles have varied radiuses and are
slightly shifted from one another and
have different number of pieces in varied
distance to ensure a chimney effect and
let daylight in. A double curved sliding
door ensures that the bonfire space can
be locked and kept safe.
25
Notes
26
NINA
Høgskoleringen 9
Eier/owner:
Norsk institutt for naturforskning.
Bruk/ type of building:
Kontorer/offices/ - laboratorier/labs
Byggeperiode/Building periode:
2008 - 2013
7.768 m2 BRA heated area
Contract price approx. 200 mill NOK
Energibruk/Energy use:
71 kwh/m2/ year. Remote heat supply
and local (main source)
Utbygger/Real estate developer:
HENT AS
Konsulenter/Consultans:
Ark. Pir II arkitekter, Trondheim.
RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll
RIV, RIAku og RIAKU: Cowi
RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge
RIG: Multiconsult
Beskrivelse
Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og
har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som
svaberg/isbre, har fire laboratorier for
behandling av biologisk materiale fra
insekter til isbjørner og er i betong.
Fem tilbaketrukne etasjer over
har kontor, møterom og fellesrom.
Dekkene over er av 170 mm krysslimte
massivtreelementer av gran med
oppforet kabelgulv. Bærende søyler
og dragere av stål. Fra 2 -5te et. er
innvendige skillevegger av trestenderverk
med treplatekledning. Yttervegger er av
250mm trestendere m. 50mm påforing
og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd
utvendig med Kebony. Bygget under et
arbeids telt.
Description
Headquarter for a major research
institution on natural science and
environment with a high milieu profile.
Passive house standard. The basement is
formed as a glacier and contains 4 labs for
the handling of biological material from
insects to polar bears. In concrete. Five
setback storey’s over contains offices,
meeting rooms and common facilities.
Over ground floor; slabs of 170mm
spruce CLT-elements with elevated cabal
floor. Load bearing columns and girders
of steel. From first to forth floor; dividing
walls of wood stud partitioning and
wood wallboards. Exterior walling with
250mm wood studs and 50mm lining clad
with Kebony boarding. All construction
executed under a preliminary tent.
27
28
Busstur 2 øst
1
Art hotell
2
Ilsvikøra
3
Nardoskole
4
NINA
5
Svartlamoen boligblokk
6
Svartlamoen barnehage
Brattørkaia 13
1
Mellomila
5 6
2
Sørenga 2
Høgskoleringen 9
Strandvegen 37
Strandvegen 33
4
3
M: 1: 80 000
29
Notes
30
ArtHotelNorway Brattøra
Brattørkaia 13
Enheter/units:
1 visnings kunstmodul og galleri
One art module and a gallery
Byggeperiode/Building periode:
2014
Oppvarming/Heating:
El, v solceller / Sun panels
Utbygger/Real estate developer:
ARTHOTELNORWAY AS m partnere
Prosjekterende/Planners:
Prosjektleder, Kristin S. Wigum
Trebruk/ use of wood:
Massivtre i kunstmodul, brukte Cramo
byggebrakker i tre med ulik trevirke i
kledning.
CLT in art module + Cramo construction
barracks.
Beskrivelse
ArtHotelNorway representerer noe nytt
i møtet mellom kunst, arkitektur og
hotell. ArtHotelNorway er et modulbasert
system, hvor hver enhet er et selvstendig
kunstverk. Resultatet blir rom for unike
kunstopplevelser.
ArtHotelNorway bruker tre som
hovedmateriale i sine konstruksjoner
og i sitt kunstneriske uttrykk. ArtHotels
fleksibilitet med antall moduler og
muligheter for temporær oppføring, gjør
at konseptet kan tilpasses urbane såvel
rurale omgivelser.
På Brattøra oppleves nå ArtHotels
første visningsmoduler. Kunstmodul
oppført i trevirke, av kunstner Tore
Reisch, og galleri/eventrom oppført av
kunstner Erlend Leirdal I samarbeid
med Per Havdal eier av Norsk Spon AS,
og Sveinung Kosberg Rennebu Sag og
Trekultur AS.
Description
ArtHotelNorway represents something
new in the meeting between art,
architecture and hotel. ArtHotelNorway is
a module based system, where each unit
is a unique piece of art. The result opens
up to a range of different art experiences.
ArtHotelNorway uses wood as the main
material in the construction and in its
artistic expression. ArtHotels flexibility
regarding the number of modules and
the possibilities concerning temporary
establishment, allows the concept to
adapt to urban as well as rural conditions.
At Brattøra one can now for the first time
experience AertHotels first modules on
display. An Art module built in wood
by the artist Tore Reich and a gallery /
event room by the artist Erlend Leirdal
in collaboration with Per Havdal the
owner of Norsk Spoon AS, and Sveinung
Kosberg, Rennebu Sag og Trekultur AS.
31
Notes
32
Ilsvikøra
Mellomila
Enheter/units:
28 houses.
The same number as in 1893.
Byggeperiode/Building periode:
Siste halvdel av 1700 – tallet.
Late seventeenth Century
Oppvarming/Heating:
Traditional. Electrisity and wood.
Utbygger/Real estate developer:
Prosjekterende/Planners:
Trebruk/ use of wood:
Extensive use of wood in all parts of the
buildings. Ceramic tiles for roofing.
Beskrivelse
Ilsvikøra er et område med eldre
trehusbebyggelse i Trondheim og ble
bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet
på en sandør vest for Ilabekken. Øst
for Ilabekken lå trelasttomtene, som på
1700-tallet ble besøkt av nederlandske
skip, og forstaden på den flate sandøra
ble kjent som Ny-Holland. Området
ble etter hvert omkranset av store
industribygninger. Her bodde vesentlig
byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere.
Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for
å bli nedbygd til næringsformål, men
ble i 1977, som et av de første i landet,
regulert til bevaringsområde for bolig. I
dag er husene oppusset og området som
fremstår som svært idyllisk.
Description
Ilsvikøra is a small part of Trondheim
with old wooden housing dating back
to the late seventeenth century and is
situated on a low sandbank to the west
of Ilabekken (brook). East of the brook lay
the timber yards which were visited by
Dutch ships and the suburb settlement
on the sand bank was known as NewHolland. As time went, tall industry
buildings shot up around the small
wooden buildings mostly inhabitated
by town fishermen, seamen and timber
laborers. Ilsvikøra has many times faced
the danger of being industrialized but in
1977, as one of the first in the country,
it was regulated as a preservation area.
Today the houses are refurbished and
appear very idyllic.
33
Notes
34
Nardo skole og barnehage
Sørenga 2
Bruk/ type of building:
Skole / kommunal barnehage.
Byggeperiode/Building periode:
2006 - 2008
Oppvarming/Heating:
105 kwh/m2/år/year
Utbygger/Real estate developer:
Skanska Norge AS
Prosjekterende /designer – planner:
Eggen arkitekter AS
RIB Myklebust AS RIV VVS Nordplan
Trebruk / wood use:
Limtre søyler og dragere, dekker og noen
vegger i massivtre.
Utvendig kledning ubehandlet malmfuru
og visor-wood impregnert kledning.
Glulam columns and girders, slabs and
walls in CLT. Exterior cladding untreated
core pine and visor wood impr. cladding.
Beskrivelse
Skole 1 – 7 med 55 elever pr. trinn og
barnehage m. 4 avdelinger. Sørfløyen,
med 1. trinn, SFO og heimkunnskap,
forbinder skolen med barnehagen. Felles
uteareal i midten og baser i 2 fløyer.
Bygningen skjermer utearealene mot
støybelastede omgivelser. I skråningen
mot Sunnlandskrenten er det varierte
uterom. Trondheim Kommunes
byggeskikkpris for 2008. Skolen er et
lavenergihus. Byggingen har foregått
under telt. Oppvarming ved vannbåren
varme fra fjernvarme og jordbasert
varmepumpe fra 14 brønner 200 m dype.
Ekstra kostnader for ekstra energikvalitet
innspart etter 15-20 år. Byggets levetid ca.
45 år.
Description
1 – 7th grade with 55 pupils pr. grade. A
nursery with 4 units. The southern wing
containing 1. Grade, SFO(school free time
org.) and home knowledge course ties
the school to the nursery round a central
joint outdoor space with bases placed
in two wings. The buildings protect the
outdoor area from traffic noise. A sloping
area provides good and varied outdoor
playing ground. In 2008 awarded with
Trondheim’s prize for good architecture.
It’s a low energy project. Construction
has taken place under a tent. Heating
primarily from earth based heat pumps.
14 wells 200m deep. Extra costs for high
energy quality is saved over 15-20 years.
The build. life expectancy approx. 45
years.
35
Notes
36
NINA
Høgskoleringen 9
Eier/owner:
Norsk institutt for naturforskning.
Bruk/ type of building:
Kontorer/offices/ - laboratorier/labs
Byggeperiode/Building periode:
2008 - 2013
7.768 m2 BRA heated area
Contract price approx. 200 mill NOK
Energibruk/Energy use:
71 kwh/m2/ year. Remote heat supply
and local (main source)
Utbygger/Real estate developer:
HENT AS
Konsulenter/Consultans:
Ark. Pir II arkitekter, Trondheim.
RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll
RIV, RIAku og RIAKU: Cowi
RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge
RIG: Multiconsult
Beskrivelse
Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og
har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som
svaberg/isbre, har fire laboratorier for
behandling av biologisk materiale fra
insekter til isbjørner og er i betong.
Fem tilbaketrukne etasjer over
har kontor, møterom og fellesrom.
Dekkene over er av 170 mm krysslimte
massivtreelementer av gran med
oppforet kabelgulv. Bærende søyler
og dragere av stål. Fra 2 -5te et. er
innvendige skillevegger av trestenderverk
med treplatekledning. Yttervegger er av
250mm trestendere m. 50mm påforing
og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd
utvendig med Kebony. Bygget under et
arbeids telt.
Description
Headquarter for a major research
institution on natural science and
environment with a high milieu profile.
Passive house standard. The basement is
formed as a glacier and contains 4 labs for
the handling of biological material from
insects to polar bears. In concrete. Five
setback storey’s over contains offices,
meeting rooms and common facilities.
Over ground floor; slabs of 170mm
spruce CLT-elements with elevated cabal
floor. Load bearing columns and girders
of steel. From first to forth floor; dividing
walls of wood stud partitioning and
wood wallboards. Exterior walling with
250mm wood studs and 50mm lining clad
with Kebony boarding. All construction
executed under a preliminary tent.
37
Notes
38
Svartlamoen boligblokk
Strandvegen 37
Eier/owner:
Svartlamoen boligstiftelse
Svartlamoen housing trust
Byggeperiode/Building periode:
2004 - 2006
Oppvarming/ Heating:
Elektrisk oppvarming / el. heating
Utbygger/Real estate developer:
Stjern AS
Prosjekterende /designer – planner:
Brendeland & Kristoffersen ark.
Interconsult ASA,
Reinertsen Engeneering AS
Trebruk/Use of wood:
Massivtre i vegger og i etasjeskiller.
CLT elements in all the buildings parts.
Beskrivelse
Høyblokken på Svartlamoen er resultatet
av en arkitektkonkurranse i 2005.
Huset består av 4 åpne boligetasjer
som kan disponeres kollektivt av 4 – 6
personer. Bare små soveceller er private.
Utvendige ståltrapper og enkle , røffe
og bærende massivtre-vegger gjør
byggekostnadene meget lave. Utvendig
kledning er ubehandlet furu. En lav blokk
på baksiden inneholder 6 små ettroms
leiligheter. Bygningene er konstruert
av prefabrikkerte elementer og har
vakt internasjonal oppmerksomhet.
Arkitektene fikk Treprisen 2014.
Description
The tall building block at Svartlamoen
is the result of an architect competition
in 2005. The building consists of 4 open
floor levels which can be disposed
collectively of 4 – 6 persons. Only small
sleeping cells are private. Exterior steel
staircases and simple and rough load
bearing CLT-walls have kept the building
costs very low. Exterior cladding is of
untreated pine boards. A low building
block at the back contains 6 small one
room apartments. The buildings are
made of prefabricated elements and
have drawn international attention. The
architects received the Norwegian Wood
Prize 3014.
39
Notes
40
Svartlamoen Barnehage
Strandvegen 33
Eier/owner:
Trondheim kommune / Municipality
Byggeperiode/Building periode:
2005 - 2006
Oppvarming / heating:
Fjernvarme
Remote heating supply
Utbygger/Real estate developer:
HENT AS
Prosjekterende /designer – planner:
Brendeland & Kristoffersen AS
Siv. Ing. Karl Knudsen AS
Trebruk/use of wood:
Gulv: tettvokst gran. Innervegger av 120
– 73mm massivtreelementer.
Floor: Slow grown spruce.
Inner walls: 120-73mm CLT elements
Beskrivelse
Barnehagen er en ombygd bilforretning
rett ved høyhuset på Svartlamoen.
Støttefunksjoner er samlet i en kjerne
i bakkant. Areal-behovet for korridorer
og sirkulasjon er da redusert. Dette gir
10,5m2 BTA pr. barnehageplass. Store
vinduer gir mye dagslys og god visuell
kontakt mellom inne og ute. Hallen
har stor takhøyde. Barnehagen har 43
plasser. Barnehagens uteareal er utviklet
av barn og personal og er tilrettelagt
for hyttebygging, potetåker, sauebeite.
Mot sør er det etablert en stor overbygd
terrasse for lek, som utendørs atelier og
for soving i vogn.
Description
The nursery is located just south of
Svartlamoen block of dwellings. Support
functions are gathered in a core at the
back which reduces the need of corridors
and circulation area. There is 10,5 m2 BTA
pr. child place. Large windows provide
ample daylight and good visual contact
between in and out. The hall has good
height. There is room for 43 children.
Outdoor areas are developed together
by the children and the personnel and
prepared for hut building, potato growing
and sheep farming. To the south there is
a large roofed covered terrace for games
and outdoor atelier for sleeping in prams.
41
Guide-/ hefte/-presentation
Layout
Silje Taftø Petersen / Grafisk senter, Trondheim kommune
Text / redaksjon /editorial
Pål Guthorm Kavli, TK
Utgiver/publisher
TREbyentrondheim, Trondheim kommune
Guide – photoes
Objekt
Arkitekt
Fotograf
August Schmidt bolig
August Scmidt
August Schmidt
Svartlamoen BH
Brendeland & Kristoffersen
David Grandorge
Åsveien skole
Eggen arkitekter
Bård Solem
Skjermveien BH, bålhus
Haugen/Zohar arkitektuer
Grethe Britt Fredriksen
Haukåsen BH
Pir II arkitekter
Mathias Herzog
ArtHotelNorway, Kunstmodul
Tore Reisch, kunstner
Foto: Kristin Støren Wigum
Illustrasjon: Pir II arkitekter
NINA
Sindre Karlsen
Pir II arkitekter
Øvrige foto
Carl-Erik Karlsson
Trondheim kommune
Download
Related flashcards

Building materials

37 cards

Architectural elements

44 cards

Baroque architecture

27 cards

Modern art

32 cards

Church architecture

21 cards

Create Flashcards