GE Energy-Kristin Paulson - Environmental Goods

advertisement
Trans-Pacific Partnership:
Environmental Goods and Services
TPP Stakeholder Meeting
Ho Chi Minh City, Vietnam
Kristin Paulson
Director, ASEAN Energy Policy
GE Energy
Hợp tác xuyên Thái Bình Dương
Hàng hóa và dịch vụ môi trường
What is EGS and why
is it important?
EGS là gì và tại sao EGS lại
quan trọng?
World Bank/World Energy Council – lists
are illustrative only:
Ngân hàng thế giới/ Ủy ban Năng lựơng
thế giới
Principles:
Các nguyên tắc:
• Định hướng công nghệ
• Technology driven
• Được công nhận toàn cầu
• Internationally recognized
• Thân thiện với môi trường
• Environmentally-friendly
• Lợi ích phù hợp với mục tiêu phát triển • Leading Edge - benefits consistent
with sustainable development
bền vững
objectives
2
June 19, 2011
World Energy Demand
- will incr. by 36% by 2030
• Additional 4800GW = 5 X existing
capacity of USA
• Asia Pacific region accounts for
60% of demand
• TPP countries – an extra
380,000MW required next 20 years
• Policy and regulatory changes –
key to lowering CO2 Levels by
encouraging the use of new
technology
• Fuel pricing subsidies in
developing countries undermine
competitiveness of new energy
technologies
Nhu cầu năng lượng thế giới sẽ tăng
thêm 36% tới năm 2030
•Thêm 4800GW = 5 x công suất hiện
tại của Mỹ
•Khu vực châu Á Thái Bình Dương chiếm
60% nhu cầu
•Các quốc gia TPP – cần thêm 380,000MW
trong vòng 20 năm nữa
•Những thay đổi về Chính sách và pháp
luật là chìa khóa để giảm mức độ CO2
bằng cách khuyến khích sử dụng công
nghệ mới
•Trợ cấp giá nhiên liệu đốt ở các nước
đang phát triển sẽ làm suy giảm năng lực
cạnh tranh của công nghệ năng lượng
mới
3
June 19, 2011
Coal continues to be the dominant fuel for power generation
Than đá tiếp tục là nhiên liệu chủ yếu tạo ra năng lượng
4
June 19, 2011
“We have yet to recognize there are
restrictions on trade, exports, transit,
investment, export restrictions and on
energy service providers … there is no rule
book of international trade on how energy
gets distributed,”
World Trade Organization (WTO) Director
General Pascal Lamy
“Chúng tôi phải thừa nhận rằng có nhiều
hạn chế đối với thương mại, xuất khẩu,
quá cảnh, đầu tư, hạn chế xuất khẩu và các
hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ
năng lượng… không có quy định thương
mại thế giới nào về việc năng lượng nên
được phân phối như thế nào”,
Theo Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), Pascal Lamy
5
June 2011
What Would a 21st Century EGS
Trade Agreement Look Like?
Một hiệp định thương mại EGS thế
kỷ 21 sẽ như thế nào?
• Immediate tariff elimination for key
environmental products.
• Cắt giảm thuế quan ngay lập tức cho các
sản phẩm môi trường quan trọng
• Commitments to participate in an
EGSA in the WTO
• Các cam kết gia nhập HiỆP địnhGSA
trong WTO
• Elimination of Non-Tariff Barriers
and standards-related barriers to
trade (regulatory coherence).
•Loại bỏ các rào cản phi thuế và các rào
cản liên quan đến tiêu chuẩn với thương
mại (sự thống nhất pháp lý).
• Commitments not to maintain or
create barriers to energy service
trade
•Cam kết không duy trì hay tạo ra rào cản
đối với thương mại dịch vụ năng lượng
• Trans-border movement of Highly
Qualified Services Personnel
• Application of trade rules of the
road to state owned companies
•Di chuyển xuyên biên giới nhân sự dịch
vụ chất lượng cao
•Áp dụng các quy tắc thương mại đối với
các doanh nghiệp nhà nước
6
June 19, 2011
What are the benefits of a 21st
Century EGS?
• TPP could establish the model for
EGS trade policy
Lợi ích của EGS thế kỷ 21?
• TPP có thể xây dựng mô hình cho chính
sách thương mại EGS
• Eliminate all tariffs on EG: increase • Cắt giảm tất cả các loại thuế quan đơi
với EG: tăng GDP thế giới thêm 5.9 tỷ USD
world GDP by $5.9 Billion
• Tạo ra nhiều việc làm mới trong sản
• Create new jobs in manufacturing, xuất, lắp đặt, phân phối & dịch vụ, chuỗi
installation, distribution &
cung ứng
services, supply chain
• Government policy will determine
how we will meet energy demand
and reduce emissions.
•Chính sách chính phủ sẽ quyết định cách
chúng ta đáp ứng nhu cầu năng lượng và
giảm khí thải
7
June 19, 2011
“The elimination or reduction of tariff and
nontariff barriers to trade in
environmental goods and services is
essential to promote the dissemination of
cleaner low-carbon energy technologies
and associated services worldwide.”
-- Para 24 of the 2010 G8 Declaration
“ Cắt giảm thuế quan và các hàng rào
phi thuế đối với thương mại hàng hóa và
dịch vụ môi trường là cần thiết để thúc
đẩy phổ biến công nghệ năng lượng
carbon thấp sạch hơn và các dịch vụ liên
quan trên toàn thế giới”
-- Đoạn 24, Tuyên bố G8 2010
8
Thank you.
Xin cảm ơn.
Download