2013 Rödins Trä PEFC Forest Certification and Public Summary

advertisement
PEFC FOREST CERTIFICATION AND PUBLIC SUMMARY REPORT
PEFC Forest
Management
Certification, Public
Summary Report
PEFC Skogbrukscertifiering, offentlig
certifieringsrapport
Certification audit
Rödins Trävaru AB
Rödins Trävaru AB
Augusti 2013
Certifieringsrevision
August 2013
Forest Manage::
Rödins Trävaru AB
Skogsförvaltare:
Contact details: (adress, email,
phone)
Kontakt information:
Contact person: (name, email,
phone)
Kontaktperson:
Country and region/landscape
for forest location:
Skanderåsen, 840 40
Svenstavik, Sverige
Telefon:+46 687 58 10 40
Lars Svensson
tel 063577536
lars.svensson@rodinstra.se
Not a forest owner
Ej skogsägare
Description of the organisation
Purchase of round wood and
planning of forestry operations
as cleaning, thinning, felling,
soil preparation and planting
Inköp av rundvirke och
planering av skogsbruksåtgärder som röjning, gallring,
slutavverkning, markberedning
och plantering.
DNV contact person: (name,
email, phone)
Kimmo Kurikka
+46705500605
kimmo.kurikka@dnv.com
Land och region/landskap för
skogsinnehavet :
Beskrivning av verksamheten:
DNV:s kontaktperson:
Audit dates and mandays used:
(on-site)
Revisionsdatum och antal
mandagar:
Certification audit 12th August
2013. 1 day onsite, 1 day
offsite for preparation &
reporting
Certifieringsrevision 12 augusti
2013. 1 dag på plats, 1 dag för
förberedelse och
avrapportering.
1 man day, August 2014
1 dag, augusti 2014
Certificate Code:
Certifikatsnummer:
Date for next audit and
Date:
2012-02-22
mandays:
Datum och mandagar nästa
revision:
Important observations, strong
and weak characteristics,
certification decision, conditions
and recommendations:
Allmän redovisning av viktiga
observationer, starka och svaga
sidor, certifieringsbeslut,
eventuella villkor och
rekommendationer.
Forestry operations at all
landowners are done according
PEFC-requirements
Naturvärdesbedömning görs
och dokumenteras på alla
avverkningar
Assessment of ecological
values are done at all felling
operations
Certifieringskrav tillämpas på
alla avverkningar, även hos
ocertifierade markägare
Competence requirements are
fulfilled
Kompetenskraven på
personalen uppfylls
Field personnel to be better
included safety procedures
Inkludera fältpersonalen i
arbetsmiljöarbetet
DNV Certification AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden
Tel +46 8 587 940 00
e-mail: dnvcert.sweden@dnv.com
Web: www.dnvba.se
DNV är ackrediterad för PEFC certifiering av skogsbruk, entreprenörer och spårbarhet.
Date:
2012-02-22
Download