PEFC certifikat Skogsbruk

advertisement
PEFC
Grupp med Skogsbruk
Skogsbruk
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering enligt Svenska PEFC:s regler
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification according to
the regulations of Swedish PEFC
1002
EN 45 011
CERTIFICATE
nr/no. 4961 PEFC
Härmed intygas att:/This is to certify that:
BILLERUDKORSNÄS AB SKOG
uppfyller kraven för skogsbrukcertifiering för skogsägare enligt Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 samt för gruppcertifiering för skogsägare enligt Svenska
PEFC Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 med uppfyllande av kraven på certifierat miljöledningssystem och upprätthåller processer vad gäller:
fulfil the requirements for forestry certification of forest ownership of Swedish PEFC Forestry Certification scheme PEFC SWE 002:3 and for group
forest certification of forest ownerships Swedish PEFC Forestry Certification scheme PEFC SWE 004:3 and fulfils the requirements
of certificated environmental management system and maintain processes/routines systems with respect to:
Paraplyorganisation för skogsägare
Group-certification of forest owners
Certifikatet är giltigt till och med 27 december 2015 och utfärdades ursprungligen 22 november 2007.
Kompletterande uppgifter finns i bilaga och på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 27 December, 2015 and was originally issued 22 November, 2007.
Additional details are provided in Annex and at www.sp.se/certification.
Borås den 12 augusti 2013/12 August, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download