Hållbarhetsindex för investeringar inom stadsutveckling

advertisement
EXAMENSARBETE
HÅLLBARHETSINDEX PÅ INVESTERINGAR INOM STADSUTVECKLING– SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL RETURN ON INVESTMENT
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som brinner för stadsutveckling. Vision
Älvstaden utgör grunden i arbetet för att skapa en levande stad med närhet till älven, en stad som är
rik och levande för alla människor. Genom att själva investera bidrar bolaget till den långsiktiga
utvecklingen genom att äga och förvalta ett antal fastigheter.
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med
utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan.
UPPGIFT
Älvstranden Utveckling AB står inför massiva investeringar när Göteborg ska utvecklas och Vision
Älvstaden infrias. Älvstranden präglas av ett långsiktigt hållbarhetstänk men behöver hjälp med
verktyg och metoder för att säkra att de investeringar bolaget gör bidrar till hållbar utveckling. Ett
sätt för att räkna på hållbarhet över tid är att använda sig av hållbarhetindex. Enkelt uttryckt handlar
det om att undersöka hållbarhets prestanda genom att mäta och räkna på indikatorer för ekonomisksocial och miljömässig hållbarhet. En indikator är tex kostnaden för energibesparande åtgärder kontra
den miljömässiga vinning åtgärderna resulterar i. För att ta reda på om en investering är bra- eller
dålig behövs en bedömningsmodell skapas som bland annat talar om lägsta nivån. Indexet hjälper alltså
verksamheten att avgöra om något är hållbart eller inte.
Examensarbetet går ut på att hjälpa Älvstranden Utveckling att ta fram en bedömningsmodell för att
arbeta med hållbarhetsindex eller liknande verktyg för de investeringar bolaget gör. Examensarbetet
kan delas i två delar. Första delen går ut på att göra en omvärldsanalys med kartläggning av metod
och exempel. Andra delen blir att utveckla en metod och rekommendationer för bedömningsmodell
som är anpassat för Älvstranden Utveckling. Fokus för arbetet kommer vara på miljömässiga och
sociala faktorer. Då Älvstranden är ett kommunalägt bolag är det viktigt att arbetet knyter an till
Göteborgs strategiska program: Vision Älvstaden, Klimatstrategiska programmet, Grönplan,
Trafikstrategi samt Miljöprogrammet.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget.
Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i
arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser miljöekonomi eller liknande. Du bör vara driven,
organiserad och självgående.
Omfattning
Examensarbetet utförs på mastersnivå, 30 hp och är lämpligt för 1-2 studenter.
Ort
Göteborg
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Christin Carlsson, 0766-121752
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker och om du ansöker till flera ange även detta
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
THESIS
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RETURN ON INVESTMENT – SUSTAINABILITY INDEX
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
Älvstranden Utveckling Ab is a company owned by the municipal and working with urban development in
Gothenburg. Älvstranden Utveckling AB is by the city of Gothenburg given the task to lead and drive the
process of development of the North and South River Bank and Gullbergsvass and Backaplan. Vision Älvstaden
is one of the leading documents that aims to help Älvstranden create a vibrant city with close to the river, a
city that is rich and vibrant for all people. By investing in the city and owning & operating a number of
properties the company contributes to the long term development.
TASK
Älvstranden Utveckling AB is facing massive investment when Gothenburg will be developed and Vision
Älvstaden come true. Älvstranden is characterized by a long-term sustainability mindset but need help with
tools and methods to ensure that the investment that the company does do contribute to sustainable
development. One way to count on durability over time is the use of sustainability index. Simply put, it is about
examining the sustainability performance by measuring and counting on indicators of economic-, social and
environmental sustainability. An indicator is for example the cost of energy-saving measures versus the
environmental recovery the actions result in. In order to find out whether an investment is good- or poor you
need to create an assessment model which, among other things, decides the lowest level. The index thus helps
the business to determine if something is sustainable or not.
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.
The thesis aims to help Älvstranden to develop an assessment model for working with sustainability index or a
similar tool to account for the sustainability of investments that the company does. The thesis can be divided
into two parts. The first part is to do an analysis with mapping method and examples. The second part will be
to develop a methodology and recommendations for the assessment model that is appropriate for Älvstranden.
The focus of the work will be on environmental and social factors. Since Älvstranden is a municipally owned
company, it is important that the work is linked to Gothenburg strategic programs: Vision Älvstaden, Climate
Strategic Programme, Green Plan, Traffic Strategy and Environmental Programme.
Definitive boundaries are done in consultation with the supervisor at the school and contact person at the company. Both
the student and the company should be aware that the relevant academic anchorage shall be applied in the work.
Prerequisites
This thesis is suitable for you who study economics and sustainability.
Extent
The thesis is suitable for 1-2 students at masters level.
Location
Göteborg
Travelexpenses within Västra Götaland
Ja
Contactperson Miljöbron
Christin Carlsson, tel 0766-12 17 52
Application
Send resume, personal letter and course list to ex-jobb@miljobron.se. Write clearly in the email
which thesis you are applying for and if you are applying to several once
Register your interest as soon as possible, recruitment is ongoing!
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.
Download