การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes

advertisement
การตัง้ และตอบคาถามด้วย Yes - no / Questions
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3
คาถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านัน้ เช่น
Are you a student ?
Yes, I am .
or No , I’m not .
Is he a teacher ?
Yes , he is .
or No, he is not .
Is it a ruler ?
Yes , it is .
or No, it is not .
Am I a teacher ?
Yes , you are . or No, you are not .
Are they students ? Yes, they are . or No , they are not .
ข้อควรจา
1. ถ้าถาม you ต้อง ตอบ I / ถ้าถาม I ต้อง ตอบ You
2. ตอบได้ 2 แบบ เท่านัน้ Yes หรือ No
3. การตอบมี 2 แบบ
1. แบบ สัน้
2. แบบยาว
4. การตอบแบบสัน้ Yes, I do. Yes, I am. Yes, they are. Yes, she is . Yes, he is.
Yes, it is .
No, I do not. No , I am not. No ,they are not. No, she is not
.
No, he is not
5. การตอบแบบสัน้ ทีใ่ ช้รปู ย่อ
Yes,I am ย่อ เป็ น Yes , I’m. Yes ,they are
ย่อ เป็ น Yes, they’re
.
No ,I do not. ย่อเป็ น No,Idon’t . No, she does not. ย่อเป็ น No, she
doesn’t.
6. การตอบแบบยาวให้เติมประโยคคาตอบด้วย เช่น
Is he a famer ? Yes, he is . He is a farmer . Is he a teacher ? No,
he isn’t. He is a student
7. ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดบ่อยๆ
การตัง้ และตอบคาถามด้วย Yes - no questions
คาสัง่ จงนาตัวอักษร a-e มาใส่หน้ าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กนั
...............1 Is he a lawer ?
a. Yes , I am .
...............2 Is it new ?
b. No , she isn’t .
................3 Are you o.k. ?
c. Yes , they are .
................4 Are they happy ?
d. No , it is not .
................5 Is she sad ?
e. Yes , he is .
คาสัง่ อ่านคาถาม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. Is he a teacher?
2. Is he a student ?
3. Is she a nurse ?
4. Is it a washing machine ?
5. Is it a moon ?
เฉลย
คาสัง่ จงนาตัวอักษร a-e มาใส่หน้ าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กนั
1 e 2. d 3. a
4. c 5. b
คาสัง่ อ่านคาถาม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. No , he isn’t .
2. No , he isn’t .
3. Yes , she is .
4. Yes, it is .
5. No, it isn’t .
การตัง้ และตอบคาถามด้วย Wh- Questions ชุดที่1
คาถาม Wh- Questions ได้แก่ คาถามต่อไปนี้
What แปลว่า อะไร
ตอบเป็ น ชือ่ สัตว์ สิง่ ของ
Where – แปลว่าทีไ่ หน
ตอบเป็ น ชือ่ สถานที่
When –
แปลว่า เมือ่ ไร
ตอบเป็ น เวลา
Who –
แปลว่า ใคร
ตอบเป็ น ชือ่ คน ชือ่ อาชีพ
Which – แปลว่า อันไหน สิง่ ไหน
ตอบเป็ น ชือ่ สิง่ ของ สัตว์ สถานที่
What time – แปลว่า เวลาอะไร
ตอบเป็ น เวลา
Whoseแปลว่า ของใคร
ตอบเป็ น ชือ่ คน
How –
แปลว่า อย่างไร
ตอบเป็ น การเดินทางว่ามาอย่างไร เช่นเดินมาขึน้ รถ
How much ?-แปลว่า เท่าไร
ตอบเป็ น ราคา
How many ?- แปลว่า มากเท่าไร
ตอบเป็ นจานวนนับ
How often?- แปลว่า บ่อยเท่าไร
ตอบเป็ น จานวน ปี จานวนครัง้
ตัวอย่าง
1. What’s this ? It’s a book.
2. Where is your house ? My house is in Nontaburee.
3. When is your birthday ? My birthday is on Sunday .
4. Who is she ? She is Kroo Patchanee . or She is a teacher .
5. Which place do you like ? I like Chinorot school.
6. What time is it ? It is 7 :48 a.m.
7. Whose shirt is it ? It is Daeng ’s shirt .
8. How do you go to school ? I go to school by bus.
9. How much is it ? It is 100 baht .
10.How many students are there ? There are 45 students .
11.How often do you go to see movie ? I go there once a month .
แบบฝึ กหัด power point เรื่อง การตัง้ และตอบคาถามด้วย wh- questions ชุดที่ 1
คาสัง่ ให้นกั เรียนดูคาทีข่ ดี เส้นใต้แล้วตัง้ คาถามด้วย wh- questions
ตัวอย่าง
What ?
1. It’s a book.
………
1. It is a pen .
………
2. They are at school.
………
3. Her birthday is on Sunday .
………
4. They are students.
………
5. It is an umbrella.
………
6. It is 10.00 p.m.
………
7. It’s somsak’ cup.
………
8. I go to school by car .
………
9. It is 12 baht .
………
10. There are 20 .
………
11. Twice a month .
เฉลย
1.What
2.Where
3.When
4.Who
5.Which
6.What time
7.Whose
8.How
9.How much
10.How many
11.How often
.
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Marketing

46 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards