สื่อการสอน พิมพ์ดีดEng1 ครบ 18 สัปดาห์

advertisement
ยินดีต้อนรับสู่ ภาคเรียนที่ 1
วิชา พิมพ์ดดี อังกฤษเบือ้ งต้ น
รหัสวิชา 2200 – 1007
อาจารย์ ผ้ ูสอน อ.ทิพย์ นิภา แซ่ อ้ ุม (อาจารย์ อ้ ุม)
วุฒกิ ารศึกษา :
- บธ.บ.การตลาด ม.ราชภัฎราชนครินทร์
- วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี
ติดต่ ออาจารย์ ผ้ ูสอน >>
ห้ องพักครู อาคาร 4 ชัน้ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ
โทร. 02-7448450-5 ต่ อ 151
โทร. 084-0999308
การวัดผลประเมินผล (70 : 30)
• คะแนนเก็บก่อนภาคเรี ยน
(สอบจับเวลา 3 - 5 นาที)
• Mid (ทฤษฎี 10, ปฏิบตั 1
ิ 0)
• คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
(สอบจับเวลา 5 – 10 นาที)
• จิตพิสยั (มาเรี ยน, พฤติกรรม)
• Final (ทฤษฎี 10, ปฏิบตั 2
ิ 0)
รวม
20%
20%
20%
10%
30%
100%
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เข้าใจส่ วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
การบารุ งรักษา
2. เข้าใจลักษณะและรู ปแบบของแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
3. มีทกั ษะในการบังคับแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส
4. มีกิจนิสยั และส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีีในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
เนือ้ หารายวิชาพิมพ์องั กฤษด้ วยคอมฯ 1
• ศึกษาส่วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการ
บารุงรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
• วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์สมั ผัสอังกฤาด้ วยคอมพิวเตอร์
• ลักษณะรูปแบบของแป้นพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ ท่านัง่ การวางมือ การเคาะแป้นอักษร
ตัวเลข และสัญลักษณ์
• ศึกษาวิธีการคานวณคาสุทธิ
ฝึ กปฎิบัตเิ พื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์
•
•
•
•
•
•
•
การพิมพ์อกั ษรตามแป้นเหย้ า ASDFJKL;
การพิมพ์แป้นอักษร E G U .
การพิมพ์แป้นอักษร R O H ,
การพิมพ์แป้นอักษร T C I M :
การพิมพ์แป้นอักษร E G U R H T C I M
การพิมพ์แป้นอักษร W V Y P
การพิมพ์แป้นอักษร Q N X /
ฝึ กปฎิบัตเิ พื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์ (ต่อ)
• การพิมพ์แป้นอักษร B ? Z –
• การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
• การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
• การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ + = ‘ “ @ *
มาตรฐานสมรรถนะ
• ศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการ
บารุงรักษา
• ศึกษาการเลือกใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการฝึ กพิมพ์สมั ผัสที่
เหมาะสม
• ศึกษาท่านัง่ การวางมือ การเคาะแป้นอักษร และการพิมพ์แบบ
สัมผัส
• ศึกษาการพัฒนาความเร็วและความแม่นยา
• ศึกษาการคานวณคาสุทธิ
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการพิมพ์ของผู้เรี ยน
2. การสอบถามรายบุคคล
3. การสอบปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยา
(คาสุทธิ/นาที)
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
การนาเสนอด้ วยเครื่ อง Projecter
ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคล
ฝึ กพิมพ์แป้นอักษร,แป้นตัวเลข,แป้นสัญลักษณ์ ให้ ครบทุกแป้น
ฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล
ฝึ กพิมพ์พฒ
ั นาความเร็วและความแม่นยา
ฝึ กพิมพ์จบั ความเร็วและบันทึกสถิติการพิมพ์
ข้อห้ามในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการพิมพ์ดีีดี
1. ไม่ อนุญาตให้ นาอาหาร – เครื่องดื่ม เข้ ามารับประทานภายในห้ อง
2. ห้ ามเปลี่ยนที่น่ ังก่ อนได้ รับอนุญาต เมื่อเครื่องเสียจะได้ ทราบว่ า
สาเหตุการเสีย หรือเสียโดยการใช้ งานตามสภาพ
3. ห้ ามทาลาย ขีดเขียน เครื่องคอมไมโครคอมพิวเตอร์ โต๊ ะเรียน เก้ าอี ้
และอุปกรณ์ ทุกชนิดภายในห้ องปฏิบัตกิ าร
4. หากพบชิน้ ส่ วนชารุ ด หลุด หล่ น ตกอยู่ ให้ เก็บนาส่ งอาจารย์ ผ้ ูสอน
เพื่อจะได้ รายงานทาการซ่ อมต่ อไป
ขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือค่ ะ...
สั ปดาห์ ที่ 1
หน่ วยที่ 1
เรื่ อง
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
เนือ้ หา
• บอกส่วนประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
• รู้วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
• สามารถใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ ได้
• บอกวิธีการบารุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
• มีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
• สาระสาคัญ
บอกองค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ บอกชื่ อของ
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
บอกวิธีการบารุ งรั กษาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ร่ วมกั นดูแล
รั ก ษาอุป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ บอก
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
สมรรถนะการเรียนรู้
1. สามารถอธิบายองค์ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
2. สามารถเข้ าใจในความหมายอุปกรณ์ของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
3. ทราบวิธีการดูแลบารุงรักษาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นได้
4. สามารถบอกวิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ ได้
5. สามารถบอกวิธีการเข้ าระบบ และการใช้ โปรแกรมพิมพ์องั กฤษด้ วย
คอมพิวเตอร์ ได้
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
ส่ วนประกอบต่ างๆ ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. ซีพียู (CPU) Central Processing Unit
2. หน่วยความจา (Memory)
3. การ์ ดแสดงผล (Graphic Card)
4. การ์ ดเสียง (Sound Card)
5. ฮาร์ ดดิสก์ (Harddisk)
6. เมนบอร์ ด (Mainboard)
7. ไดรว์ CD/DVD
8. จอภาพ (Monitor)
9. คีย์บอร์ ดและเมาส์ (Keyboard / Mouse)
10. โมเด็ม (Modem)
11. การ์ ดแลน (Lan card)
12. เคส (Case)
องค์ ประกอบของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการใช้ โปรแกรมพิมพ์ อังกฤษด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
วิธีการบารุ งรั กษาเครื่ อง
• ทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ บ้าง : วิธีการทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ นนไม่
ั ้ ยากอย่างที่เรา
คิดครับ แต่ก็ต้องทาให้ ถกู หลักด้ วยนะครับ เริ่ มจากการถอดปลัก๊ ไฟก่อน และทาความสะอาด
โดยใช้ ผ้าสะอาดชุบน ้าเปล่า หรื อน ้ายาทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช็ดส่วนต่างๆที่เป็ น
ตัวเครื่ องหรื อกรอบหน้ าจอ เมาส์ คีย์บอร์ ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์
• เป่ าฝุ่ นหรื อกาจัดฝุ่ นที่อยู่บนตัวเครื่อง : สาหรับวิธีนี ้แนะนาให้ ใช้ แปลงทาสีที่มีขนอ่อนๆ
อาจจะเป็ นแปรงด้ ามไม้ ไผ่หาซื ้อได้ ตามร้ านวัสดุก่อสร้ างครับ เพราะหน้ าจอหรื อตัวเครื่ องบางรุ่น
หากใช้ แปรงที่มีขนหนาอาจทาให้ เป็ นรอยได้ อย่าลืมใส่ผ้าปิ ดจมูกก่อนทาความสะอาดนะครับ
ถ้ าใครมีเครื่ องเป่ าฝุ่ นหรื อเป่ าลม สามารถเป่ าเครื่ องได้ นะครับเพื่อไล่ฝนออกจากคอมพิ
ุ่
วเตอร์
• ตรวจเช็คความเรียบร้ อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ : วิธีนี ้อาจยุ่งยากหน่อยสาหรับผู้ที่
ไม่ถนัดในด้ านการช่างครับ เพราะต้ องทาการเปิ ดฝาเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยจะต้ องไขน็อตที่ล็
อกฝาข้ างอยู่ ควรตรวจเช็คพัดลมระบายความร้ อนและสายไฟที่อยู่ภายในครับว่ายังอยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานได้ ดีอยู่หรื อเปล่าเพราะความร้ อนก็เป็ นอีกหนึง่ สาเหตุที่ทาให้ คอมพิวเตอร์ เสียได้ เพราะ
อุปกรณ์สกึ หรอ
ใบงานหน่ วยที่ 1
วิชา พิมพ์ ดีดอังกฤษเบือ้ งต้ น เรื่ อง ระบบการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวิธีการบารุ งรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล................ ..................................................... เลขที่..........ระดับชั ้น ปวช. .…/….สาขา.....................
ข้ อ 1 อธิบายระบบการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็ น 3 หน้ าที่หลัก มีอะไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อ 2 บอกชื่อส่วนประกอบหลัก ทัง้ 3 ประเภท ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงั ้ พร้ อมอธิบาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อ 3 ให้ นกั ศึกษาอธิบายความจาเป็ นในการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อ 4 บอกชื่อและหน้ าที่ของปุ่ มการทางานต่าง ๆ บนแป้นคีย์บอร์ ด ที่นกั ศึกษาทราบ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อ 5 อธิบายวิธีการบารุงรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ดาห์ ที่ 2
สัปดีาห์
หน่วยที่ 2
เรื่ อง
การพิมพ์ อักษรตามแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
การเคาะคานเว้ นวรรค (กดแป้น Space Bar)
ผู้เรี ยนจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
•
•
•
•
ให้ วางนิ ้วประจาที่แป้นเหย้ า Home Key
ใช้ นิ ้วหัวแม่มือขวาและซ้ าย ฝึ กเคาะคานเว้ นวรรค Space Bar
ให้ ฝึกคานเคาะวรรคจนกระทัง่ คล่องแคล่ว
ระวังอย่าให้ ข้อมือแตะ หรื อพาดแป้นคีย์บอร์ ดเป็ นอันขาด
ข้ อพึงปฏิบตั ิในการฝึ กพิมพ์
• มือวางบนแป้นเหย้ า ตามองบนจอคอมพิวเตอร์ หากมีแบบพิมพ์
สายตามองที่แบบพิมพ์ นึกถึงตาแหน่งของตัวอักษรบนแป้นที่จะพิมพ์
• ท่านัง่ ตัวตรง หลังตรง วางเท้ าชิดราบกับพื ้น
• ช่วงแขน ไหล่ ปล่อยขนานข้ างลาตัว ข้ อศอกห่างจากลาตัวเล็กน้ อย ไม่
เกร็งข้ อมือ
• การก้ าวนิ ้วหรื อเคาะแป้นอักษร ข้ อมือเป็ นส่วนเคลื่อนไหว เวลาก้ าวนิ ้ว
ไม่ควรยกสูง ใช้ ปลายนิ ้วสัมผัสแป้นอักษร
• ตังสมาธิ
้
ให้ แน่วแน่ ทาใจให้ สงบ ตังใจในการพิ
้
มพ์ ไม่คดิ สิ่งอื่นใด
การพิมพ์ อักษรตามแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
• นักศึกษาสามารถวางนิว้ การใช้ นิว้ มือซ้ าย มือ
ขวา แต่ละนิ ้วบนแป้นเหย้ าได้ ถกู ต้ อง
• นักศึกษาสามารถบอกวิธีการเคาะแป้นอักษร
การเคาะคานเว้ นวรรคได้ ถกู วิธี
การพิมพ์ อักษรตามแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
• ให้ นกั ศึกษาฝึ กพิมพ์แป้นเหย้ า ตามแผนภูมิ Chart และฝึ ก
พิมพ์ตามแบบ หรื อตามคาสัง่ ของอาจารย์ผ้ สู อน ขณะพิมพ์ให้
นักศึกษาอ่านออกเสียง เช่น f 1 2 3 4 5 6 f ใช้ หวั แม่มือ
ขวา เคาะคานเว้ นวรรค 1 ครัง้ พยายามพิมพ์ให้ เป็ นจังหวะ
• เข้ าโปรแกรม Microsoft Office Word ปรับตัวอักษร
Angsananew ขนาดของตัวอักษร 16
• มือวางบนแป้นเหย้ า เตรี ยมพร้ อมในการพิมพ์!
แบบฝึ กหัดที่ 1
พิมพ์ แป้นอักษร ตามคาสั่ งอาจารย์ ผ้ ูสอน
a s d f j k l ; เคาะ ................ ( 2 บรรทัด)
aaaaa sssss …;;;;; (ตัวอักษรละ 5 ครัง้ จาก a - ;) 1 บรรทัด
a;;;a a;;;a a;;;a (จากa – l รวม 7 บรรทัด)
dkkkkkd dkkkkkd …… ( 1 บรรทัด)
fjjjjjf fjjjjjf …….. ( 1 บรรทัด)
asssssa asssssa asssssa …. ( 1 บรรทัด)
sllllls sllllls sllllls sllllls sllllls …. ( 1 บรรทัด)
แบบฝึ
กหัดีกหั
ที่ 2ดเสริ มทักษะ
แบบฝึ
สัปดาห์ ท่ ี 2 : พิมพ์ ให้ เป็ นจังหวะออกเสียง เอฟ เอฟ เอฟ เอฟ เอฟ
เจ เจ เจ เจ ตามแบบฝึ กหัด
fffff jjjjj fffff jjjjj fffff jjjjj fffff jjjjj fffff jjjjj fffff jjjjj
fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff fjfjff
ddkdd ddkdd ddkdd ddkdd ddkdd ddkdd ddkdd
llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll llsll
;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa; ;aa;
k;;k k;;k k;;k k;;k k;;k k;;k k k;;k k;;k k;;k k;;k k;;k
s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s s;;s
แบบฝึ กหัดีที่ 3 : ฝึ กพิมพ์ผสมคา
อย่างละ 2 บรรทัด (ห้ ามCopyนะคะ)
A sad fad ask; a sad fad ask; …………………………..
Jaks fad; jaks fad; …………………………………………..
Lasa add a salad; lasa add a salad; ……………….
Dad ask a lad; dad ask a lad; ………………………..
Fala ask all flaks; fala ask all flaks; ……………….
Ask dad all fad lass; ask dad all fad lass; ……..
ดาห์ทที่ 3ี่ 3
สัสัปปดีาห์
การพิมพ์อกั ษรตามแป้ นเหย้า
a s d f j k l ;
เนือ้ หา
เรี ยนรู ้วธิ ี การวางนิ้วและการเคาะแป้ นเหย้า (Home Key)
a s d f j k l ; อย่างถูกวิธี การสื บนิ้ว
ท่านัง่ การวางนิ้วบนแป้ นเหย้า เคาะแป้ นอักษรเหย้าอย่างถูกวิธี
ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
สาระสาคัญ
รู้วธิ ีการวางนิ้วและการเคาะแป้ นเหย้า (Home Key)
a s d f j k l ; อย่างถูกวิธี ท่านัง่ การสื บนิ้วบนแป้ น
เหย้า การเคาะแป้ นอักษร เสริ มสร้างทักษะความเร็ วและความ
แม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษรแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
1. สามารถอธิบายส่ วนประกอบของแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้แป้ นคาสัง่ ต่าง ๆ บนแป้ นคอมพิวเตอร์
3. สามารถวางนิ้วบนแป้ นเหย้า a s d f j k l ; ไดี้อย่างถูกต้อง
4. สามารถก้าวนิ้วไปพิมพ์แป้ นตัวอักษรต่าง ๆ ไดี้อย่างถูกต้อง
5. สามารถพิมพ์สัมผัสแป้ นเหย้าไดี้
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษรแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ นเหย้า (Home Key) ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ นเหย้า (Home Key) a s d f j k l
; ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. รู ้วิธีการเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการพิมพ์แป้ นเหย้า (Home Key) a s d f j k l ;
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษรแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. วางนิ้ว ใช้มือซ้าย มือขวา แต่ละนิ้วบนแป้ นเหย้า
(Home Key) ไดี้ถูกต้อง
2. พิมพ์อกั ษรบนแป้ นเหย้าไดี้ถูกต้อง
a s d f j k l ;
3. บอกวิธีการเคาะแป้ นเหย้า การเคาะเว้นวรรคไดี้ถูกวิธี
ส่ วนประกอบการพิมพ์ , การนั่ง, การวางนิว้ และการเคาะแป้น
การวางมือบนแป้ นเหย้าที่ถูกต้อง
วางนิว้ มือลงบนแป้นเหย้ าตามที่กาหนด ใช้ ปลาย
นิว้ ในการพิมพ์ สัมผัส ไม่ เกร็ งข้ อมือ ข้ อศอกไม่ แนบ
ลาตัวจนเกินไป
แบบฝึ กหัดวันนี้
1. ฝึ กพิมพ์แป้ นเหย้า (Home Key) a s d f j k l ; อย่าง
ถูกวิธี การใช้นิ้ว ท่านัง่ การวางนิ้ว เคาะแป้ นอักษรเหย้าอย่างถูกวิธีและ
รวดีเร็ ว
2. พิมพ์แบบฝึ กหัดี จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์ แบบฝึ กหัดีที่ 1.1 – 1.4
**งานวันนี*้ *
โปรแกรมเรียนพิมพ์
แบบฝึ กหัดที่ 1.1 – 1.4
เกณฑ์ผา่ น 35 คา 100%
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษรแป้นเหย้ า a s d f j k l ;
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ น
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 4ี่ 4
การพิมพ์อกั ษรตามแป้นอักษร
E
G
U .
e >> นิ ้วกลาง มือซ้ าย
g >> นิ ้วชี ้ มือซ้ าย
u >> นิ ้วชี ้ มือขวา
. >> นิ ้วนาง มือขวา
เนือ้ หา
เรี ยนรู้วิธีการวางนิ ้วและการเคาะแป้น e g u .
อย่างถูกวิธี การสืบนิว้ ท่านั่ง การวางนิ ว้ บนแป้น
เหย้ า เคาะแป้นอักษรเหย้ าอย่างถูกวิธี ด้ ว ยความ
รวดเร็ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้น e g u .
สาระสาคัญ
รู ้วิธีการวางนิ้วและการเคาะแป้ น e g u . อย่างถูก
วิธี ท่านัง่ การสื บนิ้วบนแป้ นเหย้า การเคาะแป้ นอักษร
เสริ มสร้างทักษะความเร็ วและความแม่นยา
การพิมพ์ไม่ ยากอย่ างทีค่ ดิ
พยายามพิ ม พ์อ อกมาที ล ะค า ปล่ อ ยนิ้ ว ออกมาที ล ะชุ ดี
เหมือนปื นกล โดียการอ่านข้อความที่จะพิมพ์ก่อน การหัดี
อ่านเร็ วก็สามารถทาให้พิมพ์เร็ วขึ้นไดี้ดีว้ ย
**อย่าเรี ยนวันเดีียวจนจบหลักสู ตร
**ให้ใช้เวลาวันละ 30 – 40 นาทีเท่านั้น
**แต่ตอ้ งฝึ กทุกวัน พยายามอย่าขาดี
เรื่อง การพิมพ์ แป้น e g u .
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น e g u . ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น e g u . ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และ
แม่นยา
3. รู ้วธิ ี การเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการพิมพ์แป้ น e g u .
เรื่อง การพิมพ์ แป้น e g u .
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น e g u . ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถสื บนิ้วบนแป้ น e g u . ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และ
แม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. สามารถพิมพ์แป้ น e g u .
เรื่อง การพิมพ์ แป้น e g u .
แบบฝึ กหัดวันนี้
1. ฝึ กพิมพ์แป้ น e g u . อย่างถูกวิธี การใช้นิ้ว ท่านัง่ การวางนิ้ว
เคาะแป้ น e g u . อย่างถูกวิธีและรวดีเร็ ว
2. พิมพ์แบบฝึ กหัดี จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์ แบบฝึ กหัดีที่ 2.1 – 2.4
**งานวันนี*้ *
โปรแกรมเรียนพิมพ์
แบบฝึ กหัดที่ 2.1 – 2.4
เกณฑ์ผา่ น 35 คา 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์ สัมผัส แป้นอักษร E G U .
Jas see us. Jude fells as asd as Lee. Dus
fed use a saled. Sak sells use eggs. Da
juggle a glass. A lad sees a lake. Jude fells
as asd as Lee. Dus fed use a saled. Sak
sells use eggs. Da juggle a glass. A lad
sees a lake.
เรื่อง การพิมพ์ แป้น e g u .
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ น
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 5ี่ 5
การพิมพ์ทบทวนแป้ นเหย้า และ
แป้ น e g u .
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น e g u .
เนือ้ หา
ทบทวนวิธีการวางนิ้วบนแป้ นเหย้า a s d f j k l
; และแป้ นอักษร e g u . การสื บนิ้ว อย่างถูกวิธี
ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้อง
ในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น e g u .
สาระสาคัญ
ทบทวนวิธีการวางนิ้ว บนแป้ นเหย้า a s d f j k l ;
และแป้ นอักษร e g u . อย่างถูกวิธี ท่านัง่ การสื บนิ้ว
จากแป้ นเหย้าไปสู่แป้ นตัวอักษร e g u . ดี้วยความรวดีเร็ ว
และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น e g u .
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น e g u . ไดี้อย่าง
ถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น e g u . ไดี้อย่างรวดีเร็ ว
และแม่นยา
3. รู ้วธิ ี การเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่ แป้ นอักษร e g
u .
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น e g u .
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น e g u . ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร e g u .
ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีผลคาสุ ทธิ / นาที ไดี้ตามเกณฑ์ที่กาหนดี
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น E G U .
Ask jas ask jug jas jug jade jus jade
sell sak sell see sak see lad less lad
used less used juggle used dead
glass dead sad glass sad fed sees fed
eggs fed desk
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น e g u .
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่ พิมพ์ การ
วางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ นรายบุคคล
ในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 6ี่ 6
หน่วย 6
เรื่ อง การพิมพ์แป้ น r o h ,
วันนี้ข้ ึนแป้ นตัวอักษร W V Y P
แป้น r h o ,
r >> นิ ้วกลาง มือซ้ าย
h >> นิ ้วชี ้ มือซ้ าย
o >> นิ ้วชี ้ มือขวา
, >> นิ ้วนาง มือขวา
เรื่อง การพิมพ์ แป้น r o h ,
เนือ้ หา
การวางนิ ้วบนแป้นอักษร r o h , การสืบนิ ้ว อย่าง
ถูกวิธี ด้ วยความรวดเร็ ว และแม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั
ที่ถกู ต้ องในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ แป้น r o h ,
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ้วบนแป้ นอักษร r o h , อย่างถูกวิธี
ท่านัง่ การสื บนิ้วจากแป้ นเหย้าไปสู่แป้ นตัวอักษร
r o h , ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้น r o h ,
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น r o h , ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น r o h , ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และ
แม่นยา
3. รู ้วธิ ี การเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร r o
h ,
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้น r o h ,
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น r o h , ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร r o h , ไดี้
อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีผลคาสุ ทธิ / นาที ไดี้ตามเกณฑ์ที่กาหนดี
เรื่อง การพิมพ์ แป้น r o h ,
แบบฝึ กหัดวันนี้
1. ทบทวนการพิมพ์แป้ นเหย้า และแป้ นอักษร r o h , อย่างถูก
วิธี ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
2. พิมพ์แบบฝึ กหัดี จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์ แบบฝึ กหัดีที่ 3.1 – 3.4
**งานวันนี*้ *
โปรแกรมเรียนพิมพ์
แบบฝึ กหัดที่ 3.1 – 3.4
เกณฑ์ผา่ น 35 คา 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์แป้ นอักษร R H O ,
far far far lol lol here here gold gold gold
our our old old old her her her sure sure
sure sure rule rule dule dule frf frf rug
rug jhj jhj hear hear rose rose had had so,
so, or, or, fuse fuse sold sold ora. ora.
เรื่อง การพิมพ์ แป้น r o h ,
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ้วการใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า
เป็ นรายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 7ี่ 7
การพิมพ์แป้ นอักษร
W
V
Y
P
วันนี้ข้ ึนแป้ นตัวอักษร W V Y P
สัปดาห์ ท่ ี 7 แป้น wvyp
W >> นิ ้วนาง มือซ้ าย
V >> นิ ้วชี ้ มือซ้ าย
Y >> นิ ้วชี ้ มือขวา
P >> นิ ้วนาง มือซ้ าย
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
1. เนือ้ หา
การวางนิ้วบนแป้ นอักษร w v y p การสื บนิ้ว อย่างถูกวิธี ดี้วยความ
รวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
2. สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ้วบนแป้ นอักษร w v y p อย่างถูกวิธี ท่านัง่ การสื บนิ้ว
จากแป้ นเหย้าไปสู่แป้ นตัวอักษร w v y p ดี้วยความรวดีเร็ ว และ
แม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น w v y p ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น w v y p ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. รู ้วิธีการเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร w v y p
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ ้วบนอักษรแป้น w v y p ได้ อย่างถูกต้ อง
2. สามารถก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นอักษร w v y p ได้ อย่าง
รวดเร็ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
**แบบฝึ กหัดวันนี*้ *
โปรแกรมเรี ยนพิมพ์
แบบฝึ กหัดที่ 6.1 – 6.4
เกณฑ์ผา่ น 35 คา 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์แป้ นอักษร w v y p
Wald was wide a wake while we
were away. Velma favoured ver vivid,
veried viwew. Yes, they say Jula may
really fly today. Pool picks up papers
to wrap the apples.
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร W V Y P
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่ พิมพ์ การ
วางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ นรายบุคคล
ในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 8ี่ 8
หน่วย 8
เรื่ อง การพิมพ์ทบทวนแป้ น w v y p
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
เนือ้ หา
ทบทวนการวางนิ้วบนแป้ นเหย้าและ ทบทวนการวางนิ้วบนแป้ นอักษร
w v y p การสื บนิ้ว อย่างถูกวิธี ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
สาระสาคัญ
ทบทวนการวางนิ้วบนแป้ นอักษร w v y p อย่างถูกวิธี ท่า
นัง่ การสื บนิ้วจากแป้ นเหย้าไปสู่ แป้ นตัวอักษร w v y p ดี้วย
ความรวดีเร็ ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น w v y p ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น w v y p ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. รู ้วิธีการเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร w v y p
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น w v y p ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร w v y p ไดี้อย่าง
รวดีเร็ ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีผลคาสุ ทธิ / นาที ไดี้ตามเกณฑ์ที่กาหนดี
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
แบบฝึ กหัดวันนี้
1. ทบทวนการพิมพ์แป้ นเหย้า และแป้ นอักษร w v y p อย่างถูกวิธี
ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
2. พิมพ์แบบฝึ กหัดี จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์ แบบฝึ กหัดีที่ 4.1 – 4.4
**งานวันนี*้ *
โปรแกรมเรียนพิมพ์
แบบฝึ กหัดที่ 4.1 – 4.4
เกณฑ์ผ่าน 35 คา 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์ ทบทวนแป้นเหย้ า และแป้นอักษร w v y p
Sway sister swift watch which where who
when why what how van vista version
yellow year yard picture pandola
paragrah pitch porter wonder wherever
tomorrow window stop speak spok
spoken vision visual
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่ พิมพ์
การวางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ น
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 9ี่ 9
หน่วย 9
เรื่ อง การพิมพ์ทบทวนแป้ น w v y p (ต่อ)
และสอบกลางภาคเรี ยน (ภาคปฏิบตั ิ)
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
เนือ้ หา
ทบทวนการวางนิ้วบนแป้ นอักษร w v y p การสื บ
นิ้ว อย่างถูกวิธี ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมี
กิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ้วบนแป้ นอักษร w v y p อย่างถูกวิธี ท่า
นัง่ การสื บนิ้วจากแป้ นเหย้าไปสู่ แป้ นตัวอักษร w v y p
ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. ทราบการวางนิ ้วบนอักษรแป้น w v y p ได้ อย่างถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสืบนิ ้วบนแป้น w v y p ได้ อย่างรวดเร็ว และแม่นยา
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีทกั ษะในการก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นอักษร w v y p
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น w v y p ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร w v y p ไดี้
อย่างรวดีเร็ ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีผลคาสุ ทธิ / นาที ไดี้ตามเกณฑ์ที่กาหนดี
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
แบบฝึ กหัดวันนี้
จงพิมพ์แบบฝึ กหัดี w v y p (1), w v y p (2)
เกณฑ์ความถูกต้อง 100 % จากโปรแกรม Typing สี ดีา
งานวันนี้ >>โปรแกรมสอบพิมพ์
เกณฑ์ผา่ น 35 คา/นาทีข้ ึนไป
วิธีการบันทึก
ลงใบงานจับเวลา
ครั ง้ ที่ ว/ด/ป
หน้ า
จานวนดีด
นาที
คาผิด
คา/นาที
1
../../57 E1 (1)
30
2
3
4
E1 (2)
E1 (3)
E1 (4)
30
30
30
เกณฑ์ การให้ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
คาสุทธิ คะแนน คาสุทธิ คะแนน
35 คาขึ ้นไป 10 30-29
5
34
9 28-27
4
33
8 26-25
3
32
7 24-23
2
31
6 22-21
1
เรื่อง การพิมพ์ ทบทวนแป้นอักษร W V Y P (ต่ อ)
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ น
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 10
ี่ 10
หน่วย 10
เรื่ อง การพิมพ์แป้ น Q N X /
และสอบทฤษฎีกลางภาคเรี ยน
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
Q นิว้ ก้ อย ซ้ าย
X นิว้ นาง ซ้ าย
N นิว้ ชี้ ขวา
/ นิว้ ก้ อย ขวา
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
เนือ้ หา
การวางนิ้วบนแป้ นอักษร Q N X / การสื บนิ้ว อย่างถูกวิธี
ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ถูกต้องในการ
พิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ้วบนแป้ นอักษร Q N X / อย่างถูกวิธี ท่านัง่ การสื บ
นิ้วจากแป้ นเหย้าไปสู่แป้ นตัวอักษร
Q N X / ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
4.จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. ทราบการวางนิ้วบนอักษรแป้ น Q N X / ไดี้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะการสื บนิ้วบนแป้ น Q N X / ไดี้อย่างรวดีเร็ ว และ
แม่นยา
3. รู ้วิธีการเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีทกั ษะในการก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร Q N X /
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ้วบนอักษรแป้ น Q N X / ไดี้อย่างถูกต้อง
2. สามารถก้าวนิ้วจากแป้ นเหย้า ไปสู่แป้ นอักษร Q N X / ไดี้อย่าง
รวดีเร็ ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ไดี้ถูกต้อง
4. มีผลคาสุ ทธิ / นาที ไดี้ตามเกณฑ์ที่กาหนดี
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
แบบฝึ กหัดวันนี้
1. การพิมพ์แป้ น Q N X / อย่างถูกวิธี ดี้วยความรวดีเร็ ว และแม่นยา
รวมทั้งมีกิจนิสยั ที่ถูกต้องในการพิมพ์
2. พิมพ์แบบฝึ กหัดี ข้อ 7.1 – 7.3 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์ เกณฑ์ ผ่าน
35 คา ความถูกต้ อง 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์ แป้น Q N X /
aqa aqa qui qui quip quip quite quite jnj
jnj men men done done ;/; ;/; a/c a/c c/o,
Nid fixed sixty, and Kid sixteen. The quiet
quoted the quaint quip.
Tip can never run on and on as Lek can
C/A is capital account; C/O in care of.
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร Q N X /
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ้ว การใช้นิ้วเคาะแป้ นพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้ นเหย้า เป็ น
รายบุคคลในชั้นเรี ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 11
ี่ 11
การพิมพ์แป้ น B Z ? -
B กดด้ วยนิว้ ชีซ้ ้ าย (แถวล่ างเฉียงมาทางขวาเล็กน้ อย)
? กดด้ วยนิว้ ก้ อยขวา (ลงมาด้ านข้ าง และนิว้ ก้ อยซ้ ายกด Shift)
Z กดด้ วยนิว้ ก้ อยซ้ าย (ขีน้ ไปแถวบนสุด)
- (Hyphen) กดด้ วยนิว้ ก้ อยขวา (แถวบนสุด)
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
เนือ้ หา
การวางนิ ้วบนแป้นอักษร B Z ? - การสืบนิ ้ว อย่างถูก
วิธี ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั ที่ถกู ต้ อง
ในการพิมพ์
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ ้วบนแป้นอักษร B Z ? - อย่างถูก
วิธี ท่านัง่ การสืบนิ ้วจากแป้นเหย้ าไปสูแ่ ป้นตัวอักษร
B Z ? - ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. ทราบการวางนิ ้วบนอักษรแป้น B Z ? - ได้ อย่างถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสืบนิ ้วบนแป้น B Z ? - ได้ อย่างรวดเร็ว และ
แม่นยา
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีทกั ษะในการก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นอักษร B Z ? -
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ ้วบนอักษรแป้น B Z ? - ได้ อย่างถูกต้ อง
2. สามารถก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นอักษร B Z ? - ได้
อย่างรวดเร็ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
แบบฝึ กหัดวันนี ้
1. การพิมพ์แป้น B Z ? - อย่างถูกวิธี ด้ วยความรวดเร็ว และ
แม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั ที่ถกู ต้ องในการพิมพ์
2. แบบฝึ กหัด ข้ อ 8.1 – 8.4 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์
เกณฑ์ ผ่าน
35 คา/นาที
ความถูกต้ อง 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์แป้น B ? Z –
Supa said the zebra in the zoo is lazy. Dang
buys big boxes built by B. Bubin. May I go?
Will he quit? Is Vena home? A father-in-lawcries-plead-for her.
Supa said the zebra in the zoo is lazy. Dang
buys big boxes built by B. Bubin. May I go?
Will he quit? Is Vena home? A father-in-lawcries-plead-for her.
เรื่อง การพิมพ์ แป้นอักษร B Z ? -
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ ้ว การใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้นเหย้ า
เป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 12
ี่ 12
หน่วย 12
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข
1234567890
การวางมือบนแป้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1
3
5
7
9
ก้ อยซ้ าย
กลางซ้ าย
ชีซ้ ้ าย
ชีข้ วา
นางขวา
2
4
6
8
0
นางซ้ าย
ชีซ้ ้ าย
ชีข้ วา
กลางขวา
ก้ อยขวา
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
เนือ้ หา
การวางนิ ้วบนแป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 การสืบ
นิ ้ว อย่างถูกวิธี ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา รวมทังมี
้
กิจนิสยั ที่ถกู ต้ องในการพิมพ์
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ ้วบนแป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 อย่าง
ถูกวิธี ท่านัง่ การสืบนิ ้วจากแป้นเหย้ าไปสูแ่ ป้นตัวเลข 1 2 3 4
5 6 7 8 9 0 ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. ทราบการวางนิ ้วบนอักษรแป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ได้
อย่างถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสืบนิ ้วบนแป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ได้ อย่าง
รวดเร็วและแม่นยา
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีทกั ษะในการก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7
890
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ ้วบนอักษรแป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
2. สามารถก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ได้ อย่างรวดเร็ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์แป้นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
แบบฝึ กหัดวันนี ้
พิมพ์แบบฝึ กหัด ข้ อ 9.1 – 9.3 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์
เกณฑ์ ผ่าน
35 คา/นาที
ความถูกต้ อง 100%
แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ
ฝึ กพิมพ์แป้นตัวเลข
1234567890
1234 2341 3421 2134 1241 4123
2413 2314 3421 4142
7890 8907 0789 7897 6574 5678
7890 5342 5149 0653 8790
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 13
ี่ 13
การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
( นางขวา
) ก้ อยขวา
# กลางซ้ าย
$ ชี ้ซ้ าย
& ชี ้ขวา
% ชี ้ซ้ าย
หมายเหตุ : กด Shift ทุกสัญลักษณ์
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
เนือ้ หา
การวางนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & % การสืบนิ ้ว
อย่างถูกวิธี ด้ วยความรวดเร็ ว และแม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั ที่
ถูกต้ องในการพิมพ์
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
อย่างถูกวิธี ท่านัง่ การสืบนิ ้วจากแป้นเหย้ าไปสูแ่ ป้น
สัญลักษณ์ ( ) # $ & % ด้ วยความรวดเร็ ว และ
แม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. ทราบการวางนิ ้วบนอักษรแป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & % ได้ อย่างถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสืบนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & % ได้ อย่างรวดเร็ ว
และแม่นยา
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีทกั ษะในการก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ ้วบนอักษรแป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & % ได้
อย่างถูกต้ อง
2. สามารถก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ &
% ได้ อย่างรวดเร็ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
แบบฝึ กหัดวันนี ้
โปรแกรมเรี ยนพิมพ์สมั ผัส Version 2001
แบบฝึ กหัด ข้ อ 13.1 และข้ อ 15.1 – 15.2 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์
เกณฑ์ ผ่าน
35 คา/นาที
ความถูกต้ อง 100%
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( )# $ & %
D&D S&D a%s s%a (drop) (made) 200$
539$ 1234# 7890# #&#
D&D S&D a%s s%a (drop) (made) 200$
539$ 1234# 7890# #$#
เรื่ อง การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ ( ) # $ & %
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ ้ว การใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้นเหย้ า
เป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 14
ี่ 14
การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
การวางมือบนแป้น + = ’ “ @ *
+ นิ ้วก้ อยขวา (กดShift)
’ นิ ้วก้ อยขวา ก้ าวไปด้ านข้ าง
@ นิ ้วนางซ้ าย (กดShift)
= นิ ้วก้ อยขวา
“ นิ ้วก้ อยขวา (กดShift)
* นิ ้วกลางขวา (กดShift)
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
เนือ้ หา
การวางนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ * การสืบนิ ้ว
อย่างถูกวิธี ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั ที่
ถูกต้ องในการพิมพ์
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
สาระสาคัญ
วิธีการวางนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ * อย่างถูกวิธี ท่า
นัง่ การสืบนิ ้วจากแป้นเหย้ าไปสูแ่ ป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
ด้ วยความรวดเร็ว และแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ‘ “ @ *
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. ทราบการวางนิ ้วบนอักษรแป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ * ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการสืบนิ ้วบนแป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ * ได้ อย่า
รวดเร็ ว และแม่นยา
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีทกั ษะในการก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นสัญลักษณ์ + = ’ “
@ *
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ‘ “ @ *
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถวางนิ ้วบนอักษรแป้นสัญลักษณ์ + = ‘ “ @ * ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
2. สามารถก้ าวนิ ้วจากแป้นเหย้ า ไปสูแ่ ป้นสัญลักษณ์ + = ‘ “ @ *
ได้ อย่างรวดเร็ว และแม่นยา
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
แบบฝึ กหัดวันนี ้
1. การพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ * อย่างถูกวิธี ด้ วยความ
รวดเร็ว และแม่นยา รวมทังมี
้ กิจนิสยั ที่ถกู ต้ องในการพิมพ์
2. พิมพ์แบบฝึ กหัด ข้ อ 16.1 – 16.2 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์
*เกณฑ์ ผ่าน
35 คา/นาที
ความถูกต้ อง 100%
เรื่ อง การพิมพ์ แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
ฝึ กพิมพ์แป้นสัญลักษณ์ + = ’ “ @ *
;+; ;=; ;+; ;=; ;+; ;=; ;+; ;=; a+a s+s q=q e=e
a+a s+s q=q e=e
s@s a@a @2@ 2@2 j*j s*s s’s e’e
“twister” “twister” “order” “order”
symbol* symbol*
การวางมือบนแป้น + = ’ “ @ *
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ ้วการใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
2. จากการตอบคาถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการวางมือบนแป้นเหย้ า
เป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 15
ี่ 15
หน่ วยที่ 13
ชื่อเรื่ อง
การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
สาระการเรี ยนรู้
• การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความ
แม่นยา
• ทบทวนแป้นอักษร เครื่ องหมายวรรคตอน ตัวเลข และ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ
• วิธีคานวณคารวมหรื อคาระคนต่อนาที (GWAM)
• วิธีคานวณคาสุทธิตอ่ นาที (NWAM)
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
เนือ้ หา
พัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยา การวางมือ การ
เคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
สาระสาคัญ
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้ อย่าง
ถูกต้ อง รวดเร็ว และแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. เข้ าใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
2. มีทกั ษะในการบังคับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบสัมผัส
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีกิจนิสยั และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้
คอมพิวเตอร์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้ อย่างถูกต้ อง
รวดเร็ว และแม่นยา
2. มีทกั ษะในการวางมือ การเคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
แบบฝึ กหัดวันนี ้
1 การฝึ กพิมพ์พฒ
ั นาความเร็วและความแม่นยา
2 แบบทดสอบจับเวลา 10 นาที จากโปรแกรมสอบพิมพ์
รหัสข้ อสอบ E101 จานวน 2 ครัง้
เกณฑ์ การให้ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
คาสุทธิ คะแนน คาสุทธิ คะแนน
35 คาขึ ้นไป 10 25 - 26
5
33 - 34
9
23 - 24
4
31 - 32
8
21 - 22
3
29 - 30
7
10 - 20
2
ต่ากว่า10
27 - 28
6
1
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาความเร็ว และความแม่นยา (จับเวลา 3 นาที)
There’s a fire starting in my heart.
Reaching a fever pitch and It’s bringing me out
the dark. Finally, I can’t see your crystal clear.
Go ahead and sell me out and I’ll let you shit
bare. See how I leave with every piece of you.
Don’t underestimate the things that I will do.
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
การประเมินผล
1 สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ ้ว การใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
2 จากการฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3 ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 16
ี่ 16
หน่วย 16
เรื่ อง การพัฒนาความเร็วและความแม่นยา
สอบทฤษฎีปลายภาคเรี ยน
**สอบจับเวลา >> โปรแกรมสอบพิมพ์
**นั่งตามเลขที่ (ไม่ตรงเลขที่ -2 คะแนน)
รหัสซ้ อม >> E4
รหัสนักเรี ยน >> รหัสนักศึกษา 5 ตัว
เกณฑ์คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
- 35 คาขึ ้นไป = 5 คะแนน
- 30 คา
= 4 คะแนน
- 25
= 3 คะแนน
**35 คาขึน้ ไป ส่ งรายชื่อแข่ งขัน
- 10
= 2 คะแนน
ทักษะภายใน (มีเงินรางวัล!!)
- ต่ากว่า 10 = 1 คะแนน
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
เนือ้ หา
ทักษะการพัฒนาความเร็วและความแม่ นยา การ
วางมือ การเคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
สาระสาคัญ
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้ อย่าง
ถูกต้ อง รวดเร็ว และแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. เข้ าใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
2. มีทกั ษะในการบังคับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบสัมผัส
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีกิจนิสยั และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้
คอมพิวเตอร์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้ อย่างถูกต้ อง
รวดเร็ว และแม่นยา
2. มีทกั ษะในการวางมือ การเคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
แบบฝึ กหัดวันนี ้
ทาแบบทดสอบ ทดสอบที่ 6 – 10 จากโปรแกรมเรี ยนพิมพ์
เกณฑ์ผ่าน 35 คาขึ ้นไป
แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
ฝึ กพิมพ์จบั เวลา 5 นาที
You’re just true good to be through. I can’t
take my eyes off of you. You be like heaven to
touch. All I wanna hold you so much. As long
as love has alive and I thank god I’m alive.
You’re just true good to be through. I can’t
take my eyes off of you. Pardon the way that I
stare. There’s nothing else to compare.
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
การประเมินผล
1 สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่า
นัง่ พิมพ์ การวางนิ ้ว การใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
2 จากการฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3 ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 17
ี่ 17
หน่วยที่ 17
เรื่ อง การพัฒนาความเร็วและความแม่นยา
สอบปฏิบตั ิปลายภาคเรี ยน
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
เนือ้ หา
ทักษะการพัฒนาความเร็วและความแม่ นยา การวางมือ การ
เคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
สาระสาคัญ
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว และแม่นยา
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ท่ วั ไป
1. เข้ าใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
2. มีทกั ษะในการบังคับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบสัมผัส
3. รู้วิธีการเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีกิจนิสยั และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้
คอมพิวเตอร์
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. สามารถฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพ์สมั ผัสได้ อย่างถูกต้ อง
รวดเร็ว และแม่นยา
2. มีทกั ษะในการวางมือ การเคาะแป้นอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
3. สามารถเคาะคานเว้ นวรรค มองหรื ออ่านแบบพิมพ์ได้ ถกู ต้ อง
4. มีผลคาสุทธิ / นาที ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรื่ อง การพิมพ์สมั ผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ วและความแม่นยา
แบบฝึ กหัดวันนี ้
1 สอบปฏิบตั ิปลายภาคเรี ยน
2 แบบฝึ กหัดบทที่ 16 จากโปรแกรมSmart Typist
เกณฑ์ผา่ น 95.50%
การประเมินผล
1 สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับท่านัง่
พิมพ์ การวางนิ ้ว การใช้ นิ ้วเคาะแป้นพิมพ์ ให้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
2 จากการฝึ กพิมพ์ตามแบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลในชันเรี
้ ยน
3 ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ พิมพ์
สัสัปปดีาห์
ดาห์ทที่ 18
ี่ 18
สอบพิมพ์จบั เวลา 10 นาที ด้ วยโปรแกรมสอบพิมพ์
รหัสข้ อสอบ >> E1
วิธีการใส่ข้อมูลลง>>โปรแกรมสอบพิมพ์
เกณฑ์ การให้ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
คาสุทธิ คะแนน คาสุทธิ คะแนน
35 คาขึ ้นไป 10 25 - 26
5
33 - 34
9
23 - 24
4
31 - 32
8
21 - 22
3
29 - 30
7
10 - 20
2
ต่ากว่า10
27 - 28
6
1
ครบ 18 สัปดาห์แล้ วนะคะ~~
• ขอบคุณที่ติดตามสื่อการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์นะคะ
• หวังว่าทุกคนจะได้ รับประโยชน์
จากเนื ้อหาที่จดั ทาขึ ้นค่ะ
อาจารย์ทิพย์นิภา แซ่อมุ้
อาจารย์อมุ้
Download
Study collections