บทเรียนออนไลน์เรื่อง welcoming

advertisement
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน(CAI)วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารในงานอาชีพ
เรื่อง Welcoming
อ. สุ ภาภรณ์ หงษ์ สุวรรณ
การใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1.ตรวจสอบหูฟังหรือลาโพงให้ พร้ อมเพือ่ ฟังคาบรรยายในบทเรียน
2.เมือ่ พร้ อมแล้ ว กดปุม Play เพือ่ เข้ าบทเรียน
คาชี้แจงการใช้ บทเรียน(CAI)
1. ทาแบบทดสอบก่ อนเรียน
2. ศึกษาความรู้จากเนือ้ หาบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้ วย
• Welcoming
• Welcoming (การต้ อนรับผู้มาติดต่ อ)
• Asking for the purpose of visiting (การถามจุดประสงค์ ของการติดต่ อ)
• Giving information for the visitor (การให้ ข้อมูลผู้มาติดต่ อ)
• Offering help (การให้ ความช่ วยเหลือ)
3. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สาระการเรียนรู้
Welcoming
Welcoming (การต้ อนรับผู้มาติดต่ อ)
Asking for the purpose of visiting
(การถามจุดประสงค์ ของการติดต่ อ
Giving information for the visitor
(การให้ ข้อมูลผู้มาติดต่ อ)
Offering help
(การให้ ความช่ วยเหลือ)
จุดประสงศ์ การเรียนรู้
อ่านคาศัพท์และพูดสานวนการทักทายใน
ชีวิตประจาวันได้
บอกคาศัพท์ และสานวนที่ใช้ในการ
สนทนากับบุคคลทัว่ ไปได้
สนทนาเกี่ยวกับการทักทายเบื้องต้นได้
แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre test)
ให้ นักเรียนทาแบบทดสอบก่อน เรียนเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือกจานวน 10 ข้ อ ให้ เวลา 5 นาที
เตรียมตัวให้ พร้ อม( Are you ready?)
เมื่อพร้ อมแล้ว เริ่มได้ ( Start )
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ให้ นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรียนเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือกจานวน 10 ข้ อ ให้ เวลา 4 นาที
เตรียมตัวให้ พร้ อม( Are you ready?)
เมื่อพร้ อมแล้ว เริ่มได้ ( Start )
ขอให้ นักศึกษา โชคดี
อาจารย์ ธัญธร เกิดเรณู อาจารย์อชั ฌา เพ็งพินิจ อาจารย์ ณัฐพงศ์
ปฐมเนติกลุ รวมทั้ง ผูช้ ่วยครู lab boy ที่เอื้อเฟื้ อ ให้ความรู้ ในการจัดทา
บทเรี ยน (CAI)
www.google.com
 ขอขอบคุณ
Do you have an appointment?
Is Mr. / Mrs. / Miss / Ms …… expecting you?
Giving information for the visitor
- I’m sorry, but ………………..
- Please …………………………..
Example
- I’m sorry, but Mr.Freeman is not in today.
- Please wait here / follow me.
Offering help
- Would you like to leave a message?
- Would you like to come back later?
1. Stating purpose of calling.
3.1 Asking for information
- Can / Could you tell / give me ………………….?
- I’m calling to …………………………………..
- Could you tell me about ……………………………?
- I’m calling for …………………………………………….
Example
- Can / Could / you tell me when the last train leaves?
- I’m calling to make an appointment with Mr.Andrew.
- Could you tell me something about the trip tomorrow?
- I’m calling for some information about a free ticket
1. Stating purpose of calling.
3.1 Asking for information
- Can / Could you tell / give me ………………….?
- I’m calling to …………………………………..
- Could you tell me about ……………………………?
- I’m calling for …………………………………………….
Example
- Can / Could / you tell me when the last train leaves?
- I’m calling to make an appointment with Mr.Andsew.
- Could you tell me something about the trip tomorrow?
- I’m calling for some information about a free ticket
3.2 Asking to speak to someone.
- Can / Could / May I speak to ………………………………………. please?
- Could / you put me through to ……………………………………. please?
- Could I have extension ……………………………………………….. please?
- Could you connect me with ……………………………………………………….?
Example
- Can / Could / May I speak to the personal department please?
- Could you put me through to Mrs.Anderson, please?
- Could I have extension 191, please?
- Could you connect me with the marketing department?
1. Asking the caller’s name.
Example
- Who’s calling / speaking. please?
- May I ask who’s calling?
- May / Can I have your name, please?
2. Asking the caller to wait.
Example
- One moment, please.
- Hold the line, please.
- The line’s engaged. Would you like to wait?
- She / He is speaking on another line. Can I put you on hold?
- You can talk to him in a minute if you’d like to hold on
1. Transferring a call
Example
- I’m putting you through.
- I’m put you through to the manager.
- I’ll connect you with Mr.Fong.
2. Explaining that someone is not available.
Example
- I’m afraid that Miss Burg is with a client at present
- I’m terribly sorry. He’s just gone out.
- I’m sorry. She is occupied at the moment
- I’m terribly sorry. The Manager’s in a conference now.
Example
- Be sure that the lid is firmly closed before pressing
the on button.
- Be sure to remove the battery when it goes dead.
Be sure not to + verb
Do not + verb ………………….
Never + verb ……………
Example
- Be sure not to expose the film to sunlight
- Do not press keys, using sharp objects.
- Never place the refrigerator too close to the wall
Example
English Training Unit
Interoffice Memo
To : All staff
Subject : Staff Training
From : Jennifer Wilson
Date : May 2005
We will organize a staff training on “Speaking on the phone”
The training will be from May 23 – 25, from 3:30 - 5:00 p.m. ,
meeting room.
Please do the placement test attached and send it to English
Training Unit before this Wednesday.
เมื่อนักเรี ยน เรี ยนจบบทเรี ยนนี้แล้วเพื่อเป็ นการวัดความรู้ ความเข้าใจ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อน เรี ยนเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน
10 ข้อ ให้เวลา 5 นาที
 เตรี ยมตัวให้พร้อม( Are you ready?)
 เมื่อพร้อมแล้ว เริ่ มได้ ( Start )
อาจารย์ ธัญธร เกิดเรณู อาจารย์อชั ฌา เพ็งพินิจ อาจารย์ ณัฐพงศ์
ปฐมเนติกลุ รวมทั้ง ผูช้ ่วยครู lab boy ที่เอื้อเฟื้ อ ให้ความรู้ ในการจัดทา
บทเรี ยน (CAI)
www.google.com
Download