Blanketter - Grennaskolan

advertisement
ANSÖKAN avseende läsåret ………….
Insänds till
Grennaskolan Riksinternat AB
Box 95
563 22 GRÄNNA
Följande handlingar skall bifogas:
För alla elever:
Personbevis
Kopia av senaste termins/läsårsbetyg/Samlat Betygsdokument/IUP
Omdöme från rektor/klassföreståndare/mentor
För internatelev även:
Friskintyg med fullständig vaccinationsförteckning (gäller enbart
utlandssvensk elev)
EU hälsokort (för elev inom EU ej skriven i Sverige)
Ev intyg om särskilda skäl
Personliga uppgifter
Efternamn, förnamn
Personnr (år, mån, dag, nr)
Utdelningsadress
Ortsadress (postnr och ortnamn)
Kommun
Medborgarskap
Moderns namn
Medborgarskap
Postadress
Telefonnr (även riktnr)
Mobiltelefonnr
e-postadress
Faderns namn
Medborgarskap
Postadress
Telefonnr (även riktnr)
Mobiltelefonnr
e-postadress
Vårdnadshavare
Ange gärna kontaktperson i Sverige för utlandssvensk. (Med kontaktperson avses i Sverige boende person med allmänt
tillsynsansvar för eleven under tiden för föräldrarnas utlandsvistelse.)
Utdelningsadress
Ortsadress (postnr och ortnamn)
Telefonnr (även riktnr)
Mobiltelefonnr
Sökt utbildning
Grundskolans senarestadium år 7-9
Åk 7 
Åk 8 
Åk 9 
Åk 1 
Åk 1 
Åk 1 
Åk 2 
Åk 2 
Åk 2 
Åk 3 
Åk 3 
Åk 3 
Gymnasieskolan
 Naturvetenskapsprogrammet
 Samhällsvetenskapsprogrammet
 IB Diploma Programme
 Introduktionsprogram, ettårig preparand alt språkkkurs
Externatelev
Internatelev


Genom min registrering godkänner jag att personuppgifterna lagras I enlighet med PUL,
§25 i Personuppgiftslagen.
140310 Common/Blanketter/Ansökningsblankett
ANSÖKAN avseende läsåret ………….
Tidigare skolgång
Skolans namn
Läsår
Årskurs(er)
Varför väljer vi Grennaskolan?
Information om sökande elevs SÄRSKILDA BEHOV.
Annan INFORMATION/ÖNSKEMÅL som skolan bör känna till om eleven före antagning.
Intyg om SÄRSKILDA SKÄL föreligger (kan behövas för ev inackorderingstillägg från CSN).
Ange om särskilt avtal skall träffas med skolan gällande kostnader mm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vi ger Grennaskolan vårt tillstånd att kontakta föregående skola
 Ja
 Nej
Datum .................................................................…..
……………………………………………………………………
Elevens underskrift
……………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift
…………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift
140310 Common/Blanketter/Ansökningsblankett
ANSÖKAN avseende läsåret ………….
Val till GRUNDSKOLAN år 7 - 9
Språkval

Franska

Tyska

Spanska

Svenska/engelska – (väljs enbart vid särskilda behov)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrigt
Modersmål: ..………………………………………………..……………………………………..

Behöver svenska som andra språk

Vill ansöka om modersmålsundervisning I ………………………………
Val till GYMNASIESKOLAN Åk 1
(Om flera val görs, v v rangordna 1, 2 osv)


Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning naturvetenskap
Inriktning naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning samhällsvetenskap

Pre-DP (IB Diploma Programme)

IKU
Ifylls av samtliga sökande oavsett program
Modersmål

Svenska

Engelska

Annat ……………………………………………………………………………………………
Jag önskar läsa
Svenska som andra språk (för elever med utländsk bakgrund)
Markera nedan var du tror att din kunskapsnivå ligger.



Förstår, talar och skriver svenska
Förstår och talar svenska
Bristfälliga kunskaper i svenska
Har du haft undervisning i svenska? ………………………………………
Hur länge?
……………………………………………………………
Var?
…………………………………………………………….
Modernt språk, välj ett alternativ eller båda
Jag har läst ……………………………
i åk 1 - Fortsättningsspråk
 Franska steg 3
 Spanska steg 3
 Tyska steg 3
140310 Common/Blanketter/Ansökningsblankett
steg …………….. i grundskolan.
i åk 2 – Fortsättningsspråk och/eller
 Franska steg 4 och 5
 Spanska steg 4 och 5
 Tyska steg 4 och 5
- Nybörjarspråk
 Franska steg 1
 Spanska steg 1
 Tyska steg 1
ANSÖKAN avseende läsåret ………….
DP1 Application
2014/2015
Name:
IB Diploma Programme - DP1 electives.
Choose three subjects at Higher Level and three at Standard Level:
Choose one subject from each of the groups I-V.
Choose a sixth subject from groups I-IV.
N.B. The subjects below will be offered provided a sufficient number of students apply .
Group I
Group II
Language A Literature
Native language
English
Swedish
HL


SL


Language Self-Taught
…………………..
Language B:
English B
Swedish B*
French B
German B
Spanish B










Group III
Individuals and Society:
Geography (not with Physics)
Psychology (not with Chemistry)
Economics






Group IV
Experimental Sciences:
Biology
Environmental Systems
Chemistry (not with Psychology)
Physics (not with Geography)






Group V
Mathematics**:
Maths
Mathematical Studies
Group VI
“Sixth subject”:
Choose an additional subject from
groups I, II, III or IV




*Swedish B does not provide eligibility for university admission in Sweden but students are able to gain a
certificate for Swedish as a Second Language 3 within the framework of the Swedish national
curriculum.
**Please observe that the level of mathematics will depend on what level of maths you have achieved
during the Pre-DP year. This will be decided by the faculty of the school.
To be handed in to your mentor not later than Tuesday 18th March
140310 Common/Blanketter/Ansökningsblankett
Download