Lietuvos energetika

advertisement
Energetics of
Lithuania
Lietuvos energetika
Giedraičiai Antanas Jaroševičius Secondary
School
Giedraičių Antano Jaroševičiaus
vidurinė mokykla
There are four types of power
stations in Lithuania:
Lietuvoje yra keturių tipų elektrinės:
Hydroelectric,
Hidroelektrinė,
 Thermoelectric,
Termofikacinė (šiluminė),
 Atomic,
Atominė,
 Wind power stations.
Vėjo jėgainės.

The second thermoelectric power station in
Vilnius started its work on September 27, 1951.
1951 m. rugsėjo 27 d. pradėjo veikti Vilniaus
antroji termofikacinė elektrinė.
Kaunas hydroelectric power station was
started to build in 1955
1955 m. pradėta statyti Kauno hidroelektrinė
These are the wind power stations
in the west of Lithuania
Vėjo jėgainės vakarų Lietuvoje
In 1974 Ignalina atomic power station was
being built
1974 m. pradėta statyti Ignalinos atominė
elektrinė
The geographical place of Ignalina atomic power station
Geografinė padėtis
If you want to produce 1315.73 MW of electric energy,
you have to burn the following amount per hour:
Norint pagaminti 1315,73 MW elektros energijos kiekį
per 1 valandą būtina sudeginti
8 wagons of coal with 496 tons in each
8 vagonus anglies po 496 t kiekvienoje,
Or
Arba
 6 tanks of fuel oil with 314 tons in each.
6 cisternas mazuto po 314 t kiekvienoje.

Ecology. The atomic power station is set up on the
coast of the lake Drūkšiai
Ekologija. Elektrinė stovi ant Drūkšių ežero kranto
Ecology

The reactor of Ignalina atomic power station
needs being cooled all the time (because of the
chemical reactions in it). So the water of the lake
Drūkšiai helps to fulfill this task. That’s why the
temperature of the water in the lake is higher
than it used to be before the atomic station was
set up there. The water does not freeze in
winter. The flora and fauna of the lake changed
a little bit.
Advantages of the atomic energy:
Atominės energijos privalumai:







It doesn’t pollute the environment
with CO2 gases;
The cost of fuel that you need for
the electric energy is not big;
The fuel for that kind of energy is
found in politically stable
countries, you can stockpile them
for longer use;
It encourages scientific progress;
There are relatively little waste;

Neteršia aplinkos CO2 dujomis;

Little operational expenses;
The possibility to produce elctrical
and thermical energy.

Kuro dedamoji elektros energijos
kainoje yra nedidelė;
Kuro yra pakankamai, jis yra
politiškai stabiliuose kraštuose, be
to, galima sukaupti atsargų ilgam
laikui;
Skatina mokslinį progresą;
Susidaro santykinai nedaug
atliekų;
Mažos eksploatavimo išlaidos;
Galimybė gaminti tiek elektros,
tiek ir šilumos energiją.




Disadvantages of the atomic
energy:
Atominės energijos trūkumai:


Great starting
investment;
You need resources
for long keeping of
radioactive waste.

Didelės pradinės
investicijos;

Reikalingi resursai
ilgalaikiam
radioaktyviųjų atliekų
tvarkymui.
Thank you for
attention
Ačiū už dėmesį
Download