STEVNELEDERS OPPGAVER

advertisement
STEVNELEDERS OPPGAVER
Dommerseminaret 2011
• Stevneleder er nevnt 8 ganger i Friidrettens
håndbok (revidert utgave 2010):
Autorisasjon av dommere og startere:
• Side 28: Dommere og funksjonærer:
• Ved approberte stevner skal det benyttes autoriserte dommere i
følgende posisjoner: Stevneleder, overdommer, dommer og
tidtakersjef.
• Stevneleder og overdommere ved landskamper, norske
mesterskap, internasjonale stevner, nasjonale elitestevner og
landsdelmesterskap skal være forbundsdommere.
• Side 29: Kurs og prøver
• En forbundsdommeraspirant skal gjennomgå
forbundsdommerkurs, bestå teoretisk prøve og bestå praktisk
prøve som stevneleder under et større nasjonalt stevne.
Internasjonale konkurranseregler
Regel 120
• Stevnefunksjonærer:
Stevnearrangøren skal oppnevne alle funksjonærer. Følgende
liste omfatter de funksjonærer som anses å være nødvendige
ved arrangement av større internasjonale stevner. Det står
arrangøren fritt å gjøre de endringer som lokale hensyn krever
Arrangørfunksjonærer:
Stevnefunksjonærer
• Arrangementsleder
Overdommere
• Stevneleder (Meeting Manager) Øvelsesledere
• En teknisk leder
Øvrige dommere
Regel 121
Arrangementsleder
• Arrangementsleder skal planlegge arrangementets
organisasjon i samarbeid med Tekniske delegater, der slike
måtte være utpekt, og være ansvarlig for at stevnet kan
gjennomføres og skal også løse ethvert teknisk problem
sammen med de Tekniske delegerte/stevneleder
Regel 122
• Stevneleder skal forberede og forestå
avviklingen. I samarbeid med den tekniske
delegat (hvis sådan er oppnevnt) skal de i
fellesskap løse eventuelle problemer som
måtte oppstå av teknisk art. Stevneleder skal til
enhver tid ha tilgjengelig kommunikasjon med
overdommere og øvingsledere for om
nødvendig å kunne gripe inn i avviklingen.
• Merknad: For stevner av lengre varighet enn 4 timer eller som
går over mer enn en dag , anbefales det at det også oppnevnes
en assistent for stevneleder.
Regel 123
Teknisk leder
• Den tekniske leder, er ansvarlig for at løpebaner, tilløpsfelt,
kastringer, buer, sektorer og hoppegroper/matter er korrekte
og at alt utstyr er i samsvar med internasjonale regler.
The Referee
• Meeting Manager
Rule 122
The Meeting Manager shall be responsible for the correct conduct
of the Meeting. He shall check that all officials have reported for
duty, appoint substitutes when necessary and have authority to
remove from duty any official who is not abiding by the Rules. In
cooperation with the appointed Marshal, he shall arrange that only
authorised persons are allowed in the centre of the arena.
Note: For competitions of longer than four hours or over more than
one day, it is recommended that the Meeting Manager has an
adequate number of Assistant Meeting Managers.
The Referee
IAAF Rules are rather vague and, in reality, hide very heavy
responsibilities if we consider the duty of the Meeting
Manager at the Olympic Games or the World Championships.
In fact, the Meeting Manager must be responsible, under the
authority of the Competition Director, and in accordance with
the Technical Delegates´ guidelines and decisions, for
everything happening on the field of competition, under the
eyes of the spectators and the journalist. In the stadium , he
must place himself so as to be able to see everything that is
happening and give the necessary orders.
The Referee
He must have in his possession the complete list of all officials
and of the different Referees. The Chif Judges shall call upon
him in case any official needs to be replaced or is absent. In
fact, we must not forget that the Olympic Games or the World
Championships take place over nine days and that, especially
in particular weather conditions, it is possible that some
judges may not be able to officiate during the whole
competition. The Meeting Manager shall have at his disposal
a reserve of officials from which he can draw any replacement
if necessary. Even if all the officials for an event are present,
the Meeting Manager shall ensure that the officials fulfil their
duties correctly.
He shall ensure, directly or with the help of a Marshall, that
the Judges leave the arena as soon as their event is finished.
Dansk Atletik Forbund
• 5.3.5 STÆVNELEDEREN
•
•
•
•
5.3.5.1 Stævnelederen har ledelsen af stævnet og ansvaret for, at alle øvelser foregår efter
programmet. Han skal opmærksomt følge igangværende øvelser og bestemme,
hvornår en ny øvelse skal påbegyndes, og han underretter i god tid vedkommende
leder.
5.3.5.2 Stævnelederen kan alene meddele tilladelse til, at en ikke anmeldt idrætsudøver
deltager i en konkurrence.
5.3.5.3 Efter hver øvelses afslutning modtager han resultaterne fra stævnesekretæren og
kontrollerer, at fornødne meddelelser til publikum, presse o.s.v. gives af speakeren,
respektive pressesekretæren.
5.3.5.4 Stævnelederen kontrollerer sine medhjælpere og tildeler dem sådanne hverv, som
han finder passende. Han kan i påkommende tilfælde, såsom når en stævnefunktionær
udviser upassende opførsel eller fornærmer eller forulemper nogen af stævnets
funktionærer, deltagere eller tilskuere, fratage den pågældende hans hverv og
eventuelt bortvise ham fra idrætspladsen.
Domarens ABC (Sverige)
Tävlingsledaren
På en tävling finns det en person som har
huvudansvaret. Det er tävlingsledaren.
Ofta fungerar denne också som tävlingsjury när man
inte utsett en särskild sådann. Tävlingsledaren har
ansvaret för att tävlingen går rätt till, men ansvarar
också för att säkerheten är tillfredsställande m.m.
STEVNELEDERS OPPGAVER
Stevneleder skal forberede og forestå
avviklingen.
Stevneleder skal til enhver tid ha tilgjengelig
kommunikasjon med overdommere og
øvingsledere for om nødvendig å kunne gripe
inn i avviklingen.
STEVNELEDERS OPPGAVER
før konkurransen
• Tidsskjema ( sette opp / kontrollere )
Passe på at det blir minst mulig kollisjon for utøvere som
deltar i flere øvelser
• Heatoppsett ( antall heat/antall runder)
• Hopphøyder i høyde og stav
Ta hensyn til mesterskapsrekorder, aldersrekorder,
banerekorder og mesterskapskrav når høydene fastsettes.
STEVNELEDERS OPPGAVER
under konkurransen
• Sørge for at det er tilstrekkelig med
dommere/funksjonærer i de enkelte
øvelsene.
• Sammen med øvingsledere bestemme
tilløpsretning i tekniske øvelser.
• Holde god kontakt med lederne av de
forskjellige øvelsene og speaker.
• Løse oppdukkende problemer
Download
Related flashcards
Create Flashcards