PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR

advertisement
 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW BRAZIL HOLDING ASA MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NEW BRAZIL HOLDING ASA Den 5. mai 2010 kl. 19:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i New Brazil Holding ASA i selskapets lokaler i Dronning Mauds gate 1‐3, Oslo. On 5 May 2010 at 19:00, an extraordinary general meeting was held in New Brazil Holding ASA at the company’s offices at Dronning Mauds gate 1‐3, Oslo. Innkalling til den ekstraordinære The notice of extraordinary general meeting was generalforsamlingen ble sendt til aksjonæren 5. sent to the shareholder on 5 May 2010. mai 2010. Fra ledelsen stilte følgende personer: - Styrets leder Dag‐Erik Rasmussen The following individuals from the management etc. attended: - Chairman of the board Dag‐Erik Rasmussen - Administrerende direktør Øivind Risberg - CEO Øivind Risberg - Finansdirektør Anders Kapstad - CFO Anders Kapstad Agenda: Agenda: 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD Styrets leder Dag‐Erik Rasmussen åpnet Chairman of the board Dag‐Erik Rasmussen generalforsamlingen. opened the general meeting. 2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER 2. PRESENTATION OF A LIST ATTENDING MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER SHAREHOLDERS AND PROXIES Styrets leder fremla fortegnelse over fremmøtte The chairman of the board presented a list of aksjonær(er) og fullmakt(er): attending shareholders and proxies: Selskapets eneaksjonær Norse Energy Corp. ASA (”NEC”) var representert ved fullmakt til styrets leder for 1000 aksjer, hvilket tilsvarer 100% av det totale antallet aksjer i selskapet, 1 000. The company’s sole shareholder Norse Energy Corp. ASA (“NEC”) was represented by proxy to the chairman of the board for 1000 shares which equals 100 % of the total number of shares in the company, 1,000. 3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å 3. ELECTION OF CHAIRPERSON AND PERSON MED‐UNDERTEGNE PROTOKOLLEN TO COUNTERSIGN THE MINUTES Dag Erik Rasmussen ble enstemmig valgt til Dag Erik Rasmussen was unanimously elected as møteleder, og Anders Kapstad ble enstemmig chairperson and Anders Kapstad was valgt til å medundertegne protokollen. unanimously elected to countersign the minutes. 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE DAGSORDEN AGENDA Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent av The notice and the agenda was unanimously generalforsamlingen. approved by the general meeting. 5. VEDTEKTSENDRINGER 5. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION I overensstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following vedtak: unanimous resolution: ”Utkast til nye vedtekter godkjennes” “The draft new articles of association are approved.” 6.
STYREVALG 6. ELECTION OF NEW BOARD Styremedlemmene Bjarte Bruheim, Odd Næss og Kathleen Ruth Arthur fratrer styret. Ragnar Søegaard ble valgt som nytt styremedlem, slik at styret etter dette består av følgende tre medlemmer: Dag Erik Rasmussen (styreleder) Katherine H. Støvring Ragnar Søegaard * * * Det var ikke flere saker på dagsorden, og møtet ble hevet. The board members Bjarte Bruheim, Odd Næss and Kathleen Ruth Arthur resigned from the board. Ragnar Søegaard was appointed new board member where after the board will have the following three members: Dag Erik Rasmussen (Chairman) Katherine H. Støvring Ragnar Søegaard * * * There were no further agenda, and the general meeting was adjourned. _______________________ Dag Erik Rasmussen ________________________ Anders Kapstad 
Download