Elevrätter - Elevkåren

advertisement
It happens that you have problems with a teacher wether it is about a test,
too much homework or an unfriendly attitude in class. But do you know what
to do when you encounter such a situation? First of all, teachers are humans
just like you and me. Confronting a teacher in the wrong way can make both
them and you feel bad and therefore should be taken very carefully. The best
thing to do is often to talk to the teacher directly for instance after class,
that way you and your teacher can together decide the best way to solve the
problem. In cases where you find it hard or disturbing to talk to your teacher,
the Influential Committee can help you and act as a bridge between you and
your teacher. However if you ever feel harassed or mistreated by a teacher
there are several steps you should follow. Firstly, you should report it directly
to another member of the staff (we recommend a mentor, a teacher you feel
comfortable with or the school nurse/psychologist) or directly the headmasters. The headmasters will report the incident to the school inspection. They
will further investigate and make a decision on wether to send your case to
Lärarnas Ansvarsnämd. They will make the final decision on giving your teacher a warning or in some cases withdrawing your teachers license. A warning
is given if a teacher is judged to not be suited for the teacher profession or
for insufficient teaching. If in any cases the teacher has committed a crime a
police report will be sent and the errand treated accordingly.
Det händer att du har problem med en lärare om bland annat prov, för mycket
läxor eller dålig stämning I klassrummet. Men känner du att du vet vad du ska
göra när du stöter på en sådan situation? Först och främst så är lärare människor, som du och jag. Att konfrontera en lärare på fel sätt kan få er båda att
känna er illa till mods och därför ska detta hanteras varsamt. Det bästa är i
många fall att prata direkt med läraren t ex. efter lektionen, på så sätt kan du
och din lärare komma fram till hur ni bäst löser problemet tillsammans. Om
du känner att det är svårt eller jobbigt att prata med din lärare finns Påverkansutskottet som kan hjälpa dig, vi kan agera som en bro mellan lärarna
och eleverna. Men skulle du känna dig kränkt eller orättvist behandlad av en
lärare finns det vissa åtgärder att vidta. Först ska du rapportera det direkt till
någon av rektorerna eller till en annan lärare (vi rekommenderar en mentor,
en lärare du känner dig bekväm med eller skolsköterskan/kuratorn). Incidenten rapporteras sedan till skolinspektionen av rektorerna. De kommer därefter
att undersöka saken och bestämma om fallet ska skickas till Lärarnas Ansvarsnämnd. Efter det fattas ett beslut om huruvida läraren ska få en varning
eller sin lärarlicens indragen. Läraren får en varning om det bedöms att han
eller hon inte är lämplig för att lära ut. Har läraren begått ett brott kommer
detta polisanmälas och ärendet hanteras därefter.
Knowing your current level in a course is essential for you as a student to
know how and where you need to develop. Yes, you get a pretty accurate
estimate from your test scores but the best way is still to have a development
talk with your teacher. Swedish law states that every student has the right to
a development talk regardless of what course, subject and year. The development talks are meant to be a conversation between you and your teacher
about your current study situation, not a one way communication where the
only one talking is your teacher. You, as a student should be informed about
what you specifically need to develop in a certain study area, for example
understanding the concept of cell division in biology. A development talk
should not bring up how much you speak or if you’re active or not in class. If
you for some reason didn’t get development talks or felt that you still don’t
know where you lie academically then it is important that you know what to
do. In this case, you can come to us, the influential committee, and we will
help you. The headmaster also has a responsibility in this matter and can
also help sort things out.
Att känna till din nuvarande nivå i en kurs är viktigt för dig som elev, att veta
hur och vad du behöver utvecklas i. Ja, du får en ganska exakt uppskattning
från dina provresultat, men det bästa sättet är fortfarande att ha ett utvecklingssamtal med din lärare. Den svenska lagen säger att varenda elev har
rätten till ett utvecklingssamtal oavsett vilken kurs, ämne eller årskurs du
går i. Utvecklingssamtalen är tänkta till att vara en konversation mellan dig
och din lärare om din nuvarande studiesituation, inte en ensidig kommunikation där den enda som talar är din lärare. Du som elev bör informeras
om vad du specifikt behöver utvecklas i ett visst studieområde, till exempel;
förstå begreppet om celldelning i biologi. Ett utvecklingssamtal ska inte ta
upp hur mycket du talar, om du är aktiv eller inte i klassen. Om du av någon
anledning inte fick ditt utvecklingssamtal eller om du känt att du fortfarande
inte vet var du ligger akademiskt, då är det viktigt att du har koll på vad du
ska göra. I det här fallet kan du komma till oss, Påverkansutskottet vi kan
hjälpa dig. Rektorn har också ett ansvar i den här frågan och kan även hjälpa till och reda ut saker.
Everyone misses school occasionally, but what happens if you miss too much school?
It is vital that every time you’re absent you report to the school via Fronter or by calling
the expedition. If you don’t you’ll get unexcused absence which can lead to several
consequences. First of all, if you’re under 18 the school has an obligation to tell your
legal guardians about your absence. Unexcused absence will be written on your report card however it has no influence on your final grade. The monthly payment you
receive from CSN ( Centrala Studiestödsnämnden) is directly linked to your absence,
if you have more than 4,5 hours of unexcused absence CSN will stop paying you and
you might have to pay back the money received. Valid absence is given when you are
home sick, or have a medical appointment for example.. In order to get valid absence,
your parents or legal guardians have to login to Fronter (or call the expedition) and
report your absence if you’re under 18. However if you are over 18 you yourself can
report your absence on Fronter. If you need to be absent over a longer period of time
you need to apply for valid absence. To do so, you fill in and make all teachers concerned sign the application form found outside the expedition. This will be granted for
special occasions (ex: religious feasts (högtid), funerals, vacation). This is also applicable for students who master a subject well enough that lessons in that subject are
evaluated to be unnecessary. The Student Union can also grant valid absence called
Skoluppdrag. This will be granted for any student working with a Student Union project or event during school hours. You will not get valid absence for attending events
hosted by the Student Union.
Alla missar skolan ibland, men vad händer om du är borta för mycket? Det är viktigt att du varje gång du är borta från en lektion anmäler din frånvaro, antingen via
Fronter eller genom att ringa expeditionen. Om du inte gör det kommer du att få
ogiltig frånvaro, vilket kan leda till flera konsekvenser. Först och främst har skolan
en skyldighet att informera dina målsmän om din frånvaro om du är under 18 år.
Ogiltig frånvaro skrivs in i ditt skriftliga betyg men det har däremot ingen påverkan
på själva slutbetyget. Studiebidraget som du får varje månad av CSN (Centrala Studiestödsnämnden) har direkt anknytning till din frånvaro. Om du har mer än 4,5 h
ogiltig frånvaro kommer CSN att sluta betala ut bidraget till dig och kanske kommer
du att få betala tillbaka de pengar du mottagit. Din frånvaro räknas som giltig när du
är hemma på grund av sjukdom eller har ett läkarbesök till exempel. För att få giltig
frånvaro måste dina målsmän logga in på Fronter (eller ringa expeditionen) och anmäla din frånvaro om du är under 18 år. Om du å andra sidan är över 18 år kan du själv
anmäla din frånvaro på Fronter. Om du behöver vara borta under en längre tidsperiod
behöver du ansöka om beviljad frånvaro. För att göra detta fyller du i en blanket och
meddelar dina lärare om att skriva under den. Frånvaron beviljas om orsaken är ett
speciellt tillfälle (t.ex. religiösa högtider, begravningar, semester). Detta är också ansökningsbart för elever som klarar av ett ämne så pass bra att lektioner i det ämnet
anses onödiga. Elevkåren har också möjlighet att bevilja frånvaro på grund av ett så
kallat Skoluppdrag. Detta beviljas för elever som arbetar med ett projekt eller event
inom Elevkåren under skoltid. Du kan dock inte få beviljad frånvaro för att delta i
Elevkårens event under skoltid.
Grades measure your knowledge after each completed course and you are assessed
according to the knowledge requirements from Skolverket. When a teacher grades you
(s)he is not allowed to take into consideration your attitude in class or absence only your
knowledge in relation to the knowledge requirements. The teachers assessment should
be holistic meaning that you should be given several opportunities to show your knowledge and that you’re assessed at different occasions. Showing your knowledge doesn’t
have to be through the classic written exam. If you have trouble remembering things
during exams you can show your knowledge by setting up a play, record a film or an oral
exam. All you have to do is talk to your teacher and work in accordance with the knowledge requirements. Most courses have a National Exam, meaning that you get a chance
to show everything you’ve learnt since the begging of the course. National Exams are created by Skolverket and graded by other teachers than your own giving you a fair chance
and giving an accurate view on your position in relation to other students in Sweden and
the national knowledge requirements. However your teacher has to base your final grade
on the other work handed in during the term and not solely the national exams. Your final
course grade is put towards the end of the course making sure all parts of the course
can be assessed. If there is an error in your final grade transcript you should report this
as soon as possible to the headmaster. If you feel like you’ve gotten an unfair grade you
have the right to demand your teacher a motivation for why that grade was given to you
regardless of course, program and year.
Betygen mäter din kunskapsnivå efter varje kompletterad nivå, och du bedöms enligt
kunskapskraven från Skolverket. När läraren betygsätter dig är hen inte tillåten att ta
hänsyn till din attityd i klassrummet eller din frånvaro, utan endast får sätta betyget
utifrån dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Lärarens bedömning bör vara
holistisk, vilket betyder att du ska ges flera möjligheter att visa dina kunskaper och att
du bedöms under olika provtillfällen. Att visa dina kunskaper behöver inte ske genom
den klassiska skriftliga skrivningen, om du har svårigheter att komma ihåg saker under
proven kan du istället visa dina kunskaper genom att spela in en film eller genom muntlig framställning till exempel. Allt du behöver göra är att prata med din lärare och arbeta
i överenskommelse med kunskapskraven. De flesta kurser har ett nationellt prov, vilket
innebär att du får en chans att visa allt du lärt dig sedan början av kursen. De nationella
proven är utformade av Skolverket och betygsätts av olika lärare vilket ger dig en rättvis
chans och en överblick i hur du ligger till i förhållande till andra studenter i Sverige och
de nationella kunskapskraven. Vidare behöver din lärare basera ditt slutbetyg utifrån
andra arbeten som lämnats in under terminens gång och inte endast utifrån de nationella proven. I slutet av kursen sammanställs alla delar av kursen i ditt slutbetyg. Om det är
något fel med ditt slutbetyg ska du snarast anmäla detta till rektorn. Om du uppfattar att
ditt betyg inte är rättvist kan du av läraren kräva en motivering till varför du fick betyget,
oavsett vilken kurs, program eller vilket år du går på skolan
During your three years at Kungsholmen it is recommended that you take part in extracurricular
activities regarding school life and spirit. There are many ways you can influence school life, the
first one is by being elected as class representative and participating in the School Conference.
The School Conference is a forum between school staff and students where students can put
forward their opinions and suggestions. Another great way to engage yourself in school life is
through the student union which organizes anything from varsity sports, to events, to associations and much more.
We, the influential committee are part of the student union and what we do is help you with
for instance this, student rights. We make sure that if you as a student ever have a problem
in school, we are here to support you and also organize student-student tutoring and much
more in order for you to enjoy your three years here at Kungsholmen. The easiest way to get in
contact with us if you have any problem or concern big or small is to send Pauline Brattström,
President of the Influential Committee either an email at pauline.brattstrom.mathiesen@gmail.
com or a message on facebook or you can contact Temisan Hambraeus, Responsible for student rights, an email at temisan.hambraeus@gmail.com or a message on facebook. For more
information about our committee and who we are visit the student union webpage at www.
studentunionkg.com
Under tre år på Kungsholmen finns det oändligt många chanser att engagera sig och påverka
skolan. Det första sättet att enkelt komma igång är att ställa upp i klassens val av klassrepresentant till Skolkonferensen, vilket är ett forum som alla skolor måste ha, där elever kan uttrycka sina åsikter och önskemål till lärare och skolledning. Ett annat fantastiskt sätt att påverka är
att (kanske inte så otippat att vi föreslår det) engagera sig i Elevkårens arbete. Genom det kan
du arbeta vad som helst. Kanske en inspirerande föreläsning, världens bästa elevmentorskap,
samordna föreningar eller en fixa en sommarfestival på skolgården?
Vi i Påverkansutskottet är en del av Elevkåren och finns till exempel här föra att informera er om
era rättigheter i skolan. Vår roll är att erbjuda stöd, råd och guidning om du som elev någonsin
får problem i skolan. Men vad betyder det? Vi gör en hel del och en del av det vi gör är att hålla
i elevmentorskapet, ordnar speeddating, håller i utfrågningar av rektorerna och ni kan alltid
komma till oss för att få hjälp i jobbiga situationer eller bara fråga vad ni har rätt till klassrummet. Har du ett problem, litet eller stort, eller vill utveckla påverkansarbetet? Antingen kontaktar ni ordförande för Påverkansutskottet, Pauline Brattström Mathiesen, på pauline.brattstrom.
mathiesen@gmail.com eller Temisan Hambraeus, ansvarig för arbetet med elevers rättigheter,
på temisan.hambraeus@gmail.com . Känns mail gammalt finns vi på Facebook och såklart i
skolan! Tveka inte på att kontakta oss med frågor eller problem om elevers rättigheter, det är
det vi finns till för! Mer information om Påverkansutskottet hittar du på Elevkårens hemsida
www.studentunionkg.com .
Download