Nästa generation med sängar Indiflex affärsidé är att

advertisement
Nästa generation med sängar
Indiflex affärsidé är att erbjuda konsumenten individuell flexibilitet
beträffande sömn. Konsumenter skall enkelt med hjälp av en
fjärrkontroll eller inbyggda sensorer kunna anpassa sängen
hårdhet så att den passar det aktuella behovet.
The next generation of beds
The business concept of Indiflex is to offer the consumers an
individual flexibility for sleep. The consumer shall easily using a
hand control or with build in sensors be able to adjust the firmness
of the bed so that it suits the current need.
INDIFLEX – Investment meeting Nov 20, 2012
1.
Introduction
2.
Financial Report
3.
Market Situation and Analysis
4.
Marketing Plan and Targets
5.
Financial Strategy
6.
Summary
INTRODUCTION
Indiflex starts growing
Brand introduction
Taking the next step
Recent events
-
New board compostion
Acquisition of Zuzza
INTRODUCTION, cont’
RECENT EVENTS
In June it was decided at the Annual
General Meeting to acquire ZUZZA, a
high end brand within the bed industry
in the Benelux area.
The Annual General Meeting also
elected Edo Knoll as chairman and
Johan Lindgren, Stefan Halldén and
Nils Stiernstedt as members of the
board.
FINANCIAL REPORT
Bolaget har under den senaste tiden arbetat för att
anpassa verksamheten inför en kommande
kommersialisering.
Allt utvecklingsarbete är nu genomfört och utökningar av
försäljningspersonal har genomförts.
Till dags dato har ingen försäljning skett.
FINANCIAL REPORT, cont’
RESULTATRÄKNING
20120101--20120930
20100922--20111231
163 464
81 130
244 594
49 017
422
49 439
-230 573
-2 747 313
0
-2 977 886
-8 440
-4 604 618
-11 105
-4 624 163
-2 733 293
-4 574 724
0
-1 070 693
-1 070 693
2 095
-792 372
-790 277
Resultat efter finansiella poster
-3 803 986
-5 365 001
Resultat före skatt
-3 803 986
-5 365 001
-35 056
0
-3 839 042
-5 365 001
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Skatt
Årets resultat
FINANCIAL REPORT, cont’
BALANSRÄKNING
2012-09-30
2011-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
14 209 132
6 309 132
700 000
0
14 909 132
6 309 132
1 937 220
1 937 220
Kortfristiga fordringar
419 839
487 372
Likvida medel
187 434
1 197 849
2 544 493
3 622 441
17 453 625
9 931 573
Materiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
S:a omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
FINANCIAL REPORT, cont’
BALANSRÄKNING
2012-09-30
2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
73 052
7 428 455
63 325
583 159
S:a eget kapital
7 501 507
646 484
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
8 800 000
1 152 118
8 800 000
485 089
S:a skulder
9 952 118
9 285 089
17 453 625
9 931 573
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER
MARKET SITUATION and ANALYSIS
Market is changing and target group growing
Existing brands have difficulties to adapt
Lower end of the market is pushing up existing brands
Innovating products are being absorbed as never before
Home luxury products are increasing
THE BRAND
Brand relavance
Today consumers tend to seek for the products relevance, and are
willing to pay more if the relevance is there.
Our product/brand definittly have relevance for all potential clients.
We would even dear to say that the has been no bed before ours that
actually could meet all demands anyone would have.
Thats relevance.
TARGET GROUP 2013
TARGET GROUP 2013
Age 30-55
Target
Early
adpoter
High
income
Premium
Traditional
Modern
Low price
PRICE LEVEL FOR PREMIUM BRANDS
Jensens
Hästens
Dux
Viking
INDIFLEX
Carpe Diem
100 000 kr
BRAND POSITION
Manifesto
We had an idea that the best way to help people sleep well was to
not produce lots of different beds for every individual need, but to
build ONE bed that can adapt to all the different needs. One bed
that not only fits us all, but also adapts to our needs over time.
Thanks to our long experience of building beds and our technical
knowledge we now have.
INDIFLEX: A technical revolution for your bedroom.
ADVERTISING
DISTRIBUTION
Sweden
Sova - 40 stores
Sängjätten - 28 stores
Germany
80 stores
Holland
50 stores
Belgium
20 stores
MEDIA STRATEGY
We will only appear where our target group are.
Glossy magazins
Bloggs
PR
Strategic alliances, Ex. American Express, KTK etc.
Guerrilla marketing
TARGETS
Prognos 2013-2015
Målgrupp:
-
Höginkomsttagare
30 – 55 år
Nordvästra Europa
Primär målgrupp drygt 4 miljoner
Uppskattningsvis köps en ny säng vart tionde år.
Indiflex prognostiserar att ha en marknadsandel om
1,25 procent under 2013 av den primära målgruppen.
Andelen prognostiseras att öka till 2 procent under
2014 samt 4 procent under 2015.
TARGETS
Prognos 2013-2015
Antal sålda sängar
Genomsnittlig intäkt per säng
Produktionskostnad per säng
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Marknadsföring
Rörelseresultat
Genomsnittligt antal butiker
Antal sålda sängar per butik
2013
2014
2015
5 175
9 000
6 500
8 280
9 000
5 700
16 560
9 000
5 000
46 575 000
-33 637 500
12 937 500
74 520 000
-47 196 000
27 324 000
149 040 000
-82 800 000
66 240 000
-4 070 000
-2 000 000
-6 000 000
-5 312 000
-4 000 000
-10 000 000
-8 624 000
-6 000 000
-18 000 000
867 500
8 012 000
33 616 000
120
44
160
52
250
67
TARGETS
Prognos 2013-2015
160
140
120
MSEK
100
80
60
40
20
0
2013
Nettoomsättning
2014
Rörelseresultat
2015
Rörelsemarginal
FINANCIAL STRATEGY
Konvertering av långfristiga skulder
Private placement
Omvänt förvärv
Emission riktad till allmänheten
Listning av bolagets aktie
FINANCIAL STRATEGY, cont’
Konvertering av långfristiga skulder
Bolaget har för närvarande långfristiga
skulder till externa långivare.
Som ett led att göra Indiflex skuldfritt erbjuds
fordringsägare att teckna aktier baserat på ett
bolagsvärde om 90 MSEK (122 SEK/aktie).
FINANCIAL STRATEGY, cont’
Private placement
För att säkerställa den operativa driften och
kunna genomföra den kommersiella fasen
behöver bolaget ett kapitaltillskott om cirka 5
MSEK.
-
Operativ drift (6 mån)
Varuinköp
Marknadsföring
1 MSEK
1 MSEK
3 MSEK
Nuvarande aktieägare erbjuds att teckna
aktier till ett bolagsvärde om 120 MSEK
(163kr/aktie).
FINANCIAL STRATEGY, cont’
Omvänt förvärv
I syfte att förbereda bolaget för en notering
behövs fler aktieägare.
Genom ett omvänt förvärv kan flera nya
aktieägare erhållas, utspädning cirka fem till
tio procent.
FINANCIAL STRATEGY, cont’
Emission riktad till allmänheten och listning
Bolaget är vid det här laget fritt från
långfristiga skulder och har flera tusen
aktieägare.
Inför listning av bolagets aktie på First North
genomförs nyemission av aktier riktad till
allmänheten.
Total emissionsvolym 20-30 MSEK baserat på
ett bolagsvärde om 200 MSEK.
SUMMARY
All utveckling genomförd och redo att kommersialisera
Låg kostnadsbas med fokus på försäljning
Starkt team av partners med lång erfarenhet från
sängbranschen
Starkt nätverk av återförsäljare i nordvästra Europa
Utmärkt läge för att påbörja försäljning av Indiflex unika säng
Download