Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

advertisement
Styrelsens i Meda Aktiebolag (publ) (org.nr. 556427-2812) (”Bolaget”) redogörelse
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
The board of director’s in Meda Aktiebolag (publ) (corp.reg.no. 556427-2812) (the
“Company”) report referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies
Act
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Bolaget anföra
följande. Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av den
senast framlagda årsredovisningen. Utöver vad som omnämns i delårsrapporterna för
perioderna januari – mars 2014, Bilaga 1 och januari – juni 2014, Bilaga 2, samt bilagda
pressmeddelanden, Bilaga 3-4, har inte några händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades.
As report referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, the board
of directors of the Company issues the following report. The Company’s financial
position as of 31 December 2013 is evidenced by the last submitted annual report. In
addition to what is mentioned in the interim report for January – March 2014, Attachment
1, and January – June 2014, Attachment 2, as well as the attached press releases,
Attachments 3-4, no events of material significance for the Company’s financial position
have occurred after annual report for the financial year 2013 was submitted.
____________________
[Signatursida följer/Signatory page follows]
Ort/Place: Solna
Datum/Date: 9 October 2014
Martin Svalstedt
Guido Oelkers
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Peter Claesson
Karen Sörensen
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Marianne Hamilton
Lars Westerberg
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Tuve Johannesson
Peter von Ehrenheim
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Download