TAP HUAN BIEN SOAN DE KIEM TRA 2011

advertisement
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
 BÙI VĂN SON: GV Trường THCS Trần Hưng Đạo – TP Tuy Hòa.
LƯƠNG THÁI NGUYÊN: Chuyên Viên Phòng GD&ĐT – Tây Hòa.
Buổi 1
- Khai mạc ( 7 giờ30 )
- Giới thiệu mục đích và nội dung
- Kĩ thuật biên soạn câu hỏi từ vựng + Cách lập ma trận
Giải lao
- Bài tập ( hoạt động theo nhóm )
Buổi 2
- Kĩ thuật biên soạn câu hỏi ngữ pháp
- Kĩ thuật biên soạn câu hỏi đọc hiểu
- Kĩ thuật biên soạn câu hỏi viết
Giải lao
- Bài tập ( hoạt động theo nhóm )
Buổi 3
Buổi 4
-Thực hành soạn và lập ma trận 1 đề kiểm tra hoàn chỉnh ( hoạt
động theo nhóm ), mỗi nhóm cử đại diện trình bày.
Giải lao
- Nhận xét, đánh giá của các nhóm khác.
- Xây dựng thư viện đề kiểm tra
- Nhận xét rút kinh nghiệm
- Tổng kết lớp học
- Đông Hòa
Nhóm - Tây Hòa
1
- Cấp 2-3 Sơn Thành
- Sông Hinh
Nhóm - Sơn Hòa
2
- Sông Cầu
Nhóm - Đồng Xuân
3
- Tuy An
- Thành Phố Tuy Hòa
Nhóm - Phú Hòa
4
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm theo
dõi quá trình học tập của học sinh,đưa ra các giải pháp,kịp
thời điều chỉnh phương pháp dạy của thầy, phương pháp
học của trò, giúp học sinh tiến bộ và đạt được mục tiêu giáo
dục, do đó việc KT cần thực hiện thường xuyên và liên tục
Trong quá trình dạy học và KTĐG cần ứng dụng thang nhận
thức của BLOOM để xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp
trình độ của học sinh ,để phát triển được tư duy bậc cao đồng
thời phát triển được kĩ năng giao tiếp của học sinh
Giới thiệu
Năm 1956, Benjamin Bloom, một giáo sư của trường Đại
học Chicago, đã công bố kết quả nổi tiếng của ông “Sự
phân loại các mục tiêu giáo dục."
Bloom nêu ra sáu mức độ nhận thức - kết quả của ông đã
được sử dụng trong hơn bốn thập kỷ qua đã khẳng định
phương pháp dạy học nhằm khuyến khích và phát triển
các kỹ năng tư duy của học sinh ở mức độ cao.
Phân loại về tư duy của Bloom theo mục
tiêu giáo dục
•
•
•
•
•
•
1. Biết
2. Hiểu
3. Áp dụng
4. Phân tích
5. Tổng hợp
6. Đánh giá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Knowledge
Comprehension
Application
Analysis
Synthesis
Evaluation
1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy
học môn học ( Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân)
a. Thuận lợi:
- Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá.
- Đảm bảo tính thường xuyên.
b. Khó khăn và bất cập:
- Cũng do ảnh hưởng của thi trắc nghiệm nên các kĩ năng nói và nghe ở
nhiều trường không được đầu tư về cơ sở vật chất như băng máy,... để dạy
và học được hiệu quả.
- Tình trạng không thống nhất kiến thức, kĩ năng trong chương trình giảng
dạy nên dẫn đến việc không thống nhất trong việc ra đề, đặc biệt là những
đề kiểm tra chung như đề kiểm tra học kì.
- Tình trạng có đề kiểm tra chưa bao quát được kiến thức, có đề kiểm tra lại
quá khó, nhiều kiến thức nằm ngoài chuẩn.
- Chưa đa dạng hình thức kiểm tra. Có đề kiểm tra chưa thể hiện được việc
phân loại học sinh.
- Có đề kiểm tra chưa xác định đúng nội dung chủ điểm, chủ đề tại thời điểm
kiểm tra.
c. Nguyên nhân:
- Chưa đảm bảo tính toàn diện, hệ thống và phát triển.
2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ
năng của môn học
- Bám sát các yêu cầu về KT- KN của chuẩn KT-KN
môn học.
- Đánh giá việc áp dụng các kiến thức ngôn ngữ
vào các kĩ năng giao tiếp hơn là kiểm tra các kiến
thức ngôn ngữ.
- Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của
từng nội dung môn học ở từng cấp, lớp.
- Đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá kết quả
học tập của học sinh, tăng cường các hình thức
đánh giá theo kết quả đầu ra.
3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá
theo chuẩn KT-KN của môn học
- Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng.
- Đánh giá kịp thời, có tác dụng giáo dục và động
viên sự tiến bộ của HS.
- Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá
thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm
đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá
trình dạy học.
- Đánh giá cả quá trình học tập của HS.
- Nâng cao chất lượng đề kiểm tra, bảo đảm đánh
giá được đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng vừa có
khả năng phân hóa cao.
- Kết hợp hợp lý giữa các hình thức kiểm tra.
* Tóm lại
Sử dụng Chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn T.Anh trong
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
môn T.Anh, cần phải căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng
đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sát, đúng, đảm
bảo các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng sau
mỗi bài, mỗi chủ đề (chương), mỗi lớp hay cấp học. Tránh
tình trạng không thống nhất giữa dạy học và kiểm tra đánh
giá.
Việc kiểm tra thường xuyên (bao gồm kiểm tra miệng cho
điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét), kiểm tra định kì (viết 15 phút,
kiểm tra 1 tiết và học kì) phải theo hướng đánh giá được đúng
Chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong Chương trình THCS
môn T.Anh đồng thời có khả năng phân hoá cao.
Phải đảm bảo sự cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức
(nhận biết,thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo),
rèn luyện kỹ năng ( thực hiện được, thực hiện thành thạo, thực
hiện sáng tạo) và yêu cầu về thái độ đối với học sinh và hướng
dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năng lực
tự học và tư duy độc lập.
Cần khắc phục tình trạng nặng về kiểm tra ghi nhớ kiến thức
một cách máy móc , tăng cường ra đề “mở” nhằm kiểm tra mức độ
thông hiểu và vận dụng tổng hợp kiến thức để giải quyết vấn đề;
rèn luyện các kỹ năng và học sinh được tự do biểu đạt chính kiến
khi trình bày, hiểu biết.
* Qui trình ra đề kiểm tra
1/ Xác định Mục tiêu bài kiểm tra
Mục tiêu của mỗi bài kiểm tra cần được xác định theo chuẩn
kiến thức, kĩ năng tại thời điểm kiểm tra. Nghĩa là người ra đề
kiểm tra phải nắm được mục tiêu, yêu của các kĩ năng cần
đạt tại thời điểm kiểm tra. Ví dụ khi xây dung bài kiểm tra chủ
điểm 1 của lớp 6, giáo viên cần xem xét:
-Mức độ nói của học sinh là: Greet people, Say goodbye,
Identify oneself and others, Introduce oneself and others, ..
- Với kĩ năng nghe, giáo viên cần xác định học sinh cần :
Listen to a dialogue of 40-60 words for general information…
- Với kĩ năng đọc học sinh cần: Read dialogues of 50-70
words for general information.
- Với kĩ năng viết, học sinh cần: Write about yourself, your
family or friends within 40-50 words using suggested idea,
words or picture cues.
2. Xác định nội dung bài kiểm tra
Nội dung kiểm tra cần bám sát mục tiêu và yêu cầu của chuẩn kiến
thức và kĩ năng có trong chương trình môn học trước hoặc tại thời
điểm kiểm tra. Khi xác định nội dung bài kiểm tra, giáo viên cần thấy
rõ 3 yếu tố quan trọng:
(i) Nội dung chủ điểm, chủ đề,
(ii) khả năng ngôn ngữ và
(iii) trọng tâm ngôn ngữ như đã nêu trong phần chuẩn kiến thức và
kĩ năng.
Ví dụ khi kiểm tra chủ điểm 1, tiếng Anh 9, giáo viên cần xác định:
2.1 Nội dung chủ điểm, chủ đề
Nội dung chủ điểm là chủ điểm cần xác định cho mỗi bài kiểm tra.
Nội dung chủ đề là chủ đề được đề cập trong bài kiểm tra. Ví dụ khi
kiểm tra chủ điểm 1, tiếng Anh 9, giáo viên cần xác định:
- Nội dung chủ điểm: Personal information
- Nội dung chủ đề: Friends, Clothing, Home village
2.2 Nội dung giao tiếp hay năng lực ngôn ngữ
Nội dung giao tiếp hay năng lực ngôn ngữ của chủ điểm 1, tiếng Anh 9 là:
Attainment targets
Speaking
Students will be able to:
- Make and respond to introductions
- Ask and respond to questions on personal preferences
- Ask for and give information about the geography
of one’s home country
- Talk about a picnic in the country
- Describe directions / locations
Listening
Students will be able to:
Listen to a monologue or a dialogue of 100-120 words for general or specific
information
Reading
Students will be able to:
Read a dialogue or a passage of 150-180 words for
general or specific information
Writing
Students will be able to:
- Write an argument letter with a frame using suggested
ideas or word cues
- Write an exposition of 80-100 words from picture and
word cues
2.3 Trọng tâm ngôn ngữ hay kiến thức ngôn ngữ
Trọng tâm ngôn ngữ của chủ điểm một gồm từ ngữ pháp và từ vựng
(Grammar và Vocabulary). Đó là:
Language focus*
Grammar:
- Tenses: past simple, past simple with wish, present perfect
- Used to
- The passive
- Prepositions of time
- Adverb clauses of result
Vocabulary:
- Words to describe the geography of a country: climates, population,
religions, languages, social customs, habits
- Words about clothing: types/ styles, colors, fashions, material, designs
- Words to describe the country/ a trip to the country: natural
landscapes, location, direction, outing activities
3. Xác định hình thức đề kiểm tra.
- Đề kiểm tra tự luận
- Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan
- Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên
4. Xác định cấu trúc đề kiểm tra.
5. Xác định mức độ cần đạt được về kiến thức,
có thể xác định theo 6 mức độ: nhận biết,
thông hiểu, vận dụng (tư duy cấp thấp) ; phân
tích, đánh giá, sáng tạo (tư duy cấp cao).
và các mức độ cần đạt về kĩ năng: thực hiện
được, thực hiện thành thạo và thực hiện sáng
tạo.
6. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 Các bước thiết lập Ma trận đề kiểm tra
Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề
(nội dung, chương…) cần kiểm
tra
Bước 2. Viết các chuẩn
cần đánh giá đối với
mỗi cấp độ tư duy
Bước 8. Tính tỷ lệ %
tổng số điểm phân phối
cho mỗi cột
Bước 7. Tính số điểm và
số câu hỏi cho mỗi cột
Bước 3. QĐ phân
phối tỷ lệ % tổng
điểm cho mỗi chủ
đề
Bước 6. Tính số điểm,
số câu hỏi cho mỗi
chuẩn tương ứng
Bước 4. Quyết định tổng
số điểm của bài kiểm tra
Bước 5. Tính số điểm
cho mỗi chủ đề tương
ứng với %
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
(nội
dung,chương…)
Cấp độ thấp
TNKQ
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
(Ch)
(Ch)
Số câu
Số điểm
Số câu 2
Số điểm 1
(Ch)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
TL
(Ch)
Số câu 3
Số điểm
Số câu
Số điểm
TNKQ
(Ch)
TL
(Ch)
Số câu
Số điểm
(Ch)
Số câu 2
Số điểm 1
(Ch)
Số câu 3
Số điểm
Số câu
Số điểm
TNKQ
(Ch)
Số câu
Số điểm
(Ch)
Số câu 2
Số điểm
Cộng
Cấp độ cao
TL
TNKQ
(Ch)
(Ch)
Số câu 1
Số điểm
0,5
(Ch)
Số câu
Số điểm
(Ch)
Số câu
Số điểm
Số câu 2
Số điểm
TL
(Ch)
Số câu
Số điểm
(Ch)
Số câu
Số điểm
...
...
...
...
...
...
...
...
(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)
Số câu
Số điểm
Số câu 2
Số điểm
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Số câu 2
Số điểm
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Số câu 1
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
%
Số câu
5
2,5điểm
=.25.%
Số câu
Số điểm
Số câu
10
2,5điểm
= 25.%
...
Số câu5
2,5điểm
=25.%
Số câu
Số điểm
Xây dựng “ma trận số câu hỏi” theo hệ thống chủ đề
và số câu hỏi tương ứng:
Chủ đề
Nội
dung
kiểm
tra
Nhận biết
TN
Unit 1
……
…
Unit 2
……
…
Unit 3
……
….
Cộng
TL
Thông hiểu
TN
TL
Vận dụng cấp độ
thấp
TN
TL
Vận dụng cấp độ
cao
TN
TL
Cộng
MÔ TẢ VỀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
Cấp độ tư duy
Mô tả
Nhận biết
Học sinh nhớ được (bản chất) những khái niệm cơ bản của chủ đề
và có thể nêu hoặc nhận ra các khái niệm khi được yêu cầu.
Thông hiểu
Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể sử dụng khi câu hỏi
được đặt ra gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.
Vận dụng ở cấp độ thấp
Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng các
khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không
hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp.
Vận dụng ở cấp độ cao
Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết
một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc
trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng
và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. Các vấn đề này
tương tự như các tình huống thực tế học sinh sẽ gặp ngoài môi
trường lớp học.
1. Kiểm tra chất lượng :
Nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh
2. Kiểm tra phân loại :
- Phân loại học sinh theo khả năng ngôn ngữ
 Xếp lớp cho học sinh
A.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi từ vựng:( Vocabulary Questions )
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion )
II/ Hoàn thành câu với dạng đúng của từ cho trước (word formation )
B. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi ngữ pháp:(Grammar Questions )
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion )
II/ Hoàn thành câu (Sentence Completion)
C. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi đọc hiểu: (Reading Questions )
I/ Question techniques for beginners
II/ Question techniques for more advanced students
D. Kĩ thuật biên soạn câu hỏi viết: (Writing Questions )
I/ Limited response
III/ Building from a paragraph outline
II/ Guided Writing
IV/ Free writing
A.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi từ vựng:( Vocabulary Questions )
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion )
1. Chọn từ được kiểm tra (Vocabulary choice)
2. Đưa từ đúng vào trong câu (tạo ngữ cảnh)
(Context preparation)
3. Đưa các từ sai (gây nhiễu) cùng với từ đúng để học
sinh chọn (Distractor preparation)
4. Cho yêu cầu hoặc hướng dẫn rõ ràng và đơn giản
(Instruction preparation)
e.g.: She quickly------------ her lunch.
(A)drank (B) ate* (C)drove (D)slept
Ưu điểm:
• Giúp học sinh hiểu được nghĩa đầy đủ của từ bằng
cách cung cấp ngữ cảnh tự nhiên.
• Dễ cho điểm
Hạn chế:
• Khó để chuẩn bị các ngữ cảnh của câu cho tốt để
làm rõ nghĩa của từ được kiểm tra .
• Dễ cho học sinh sao chép
II/ Hoàn thành với dạng đúng của từ cho trước:
(Word formation)
1. Chọn từ (Vocabulary choice)
2. Tạo ngữ cảnh (Context preparation)
e.g.: She has a ________ new dress (beauty)
Ưu điểm :
• Chuẩn bị câu nhanh hơn và dễ dàng hơn so với xây
dựng hệ thống từ gây nhiễu
Hạn chế :
Kiểm tra được ít từ hơn câu có nhiều lựa chọn ,tránh
ngữ cảnh mơ hồ là điều khó khăn
* TASK 1 :
1. The following sentences contain examples of distractor difficulties.
Identify the weakness in each item. Then correct it.
a. Tet is the most important…………….for Vietnamese people
A. day
B. festival
C. occasion
D. celebration
b. The mouse …………… quickly away.
A. very
B. little
C. baby
D. ran
c. I think he'll be here in an ………………….
A. hour
B. day after tomorrow
C. weekend
D. soon
d. They ……………….me to get up right away.
A. asked
B. needed C. told
D. wanted
e. Choose the odd one out.
A. was
B. went
C. bought
D. cut
B.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi ngữ pháp:(Grammar Questions)
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion )
1. Chọn điểm ngữ pháp cần được kiểm tra (Grammar choice )
2. Tạo ngữ cảnh của câu ( Context preparation )
3. Chọn 3 điểm ngữ pháp gây nhiễu cho hợp lí
( Distractor preparation )
4. Hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng, đơn giản
( Instruction preparation )
B.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi ngữ pháp:(Grammar Questions)
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion )
Chọn 3 điểm ngữ pháp gây nhiễu cho hợp lí
( Distractor preparation )
e.g: She is ------------- her breakfast.
(A)eating
(B)ate
(C)eats
(D)eaten
B.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi ngữ pháp:(Grammar Questions)
I/ Hoàn thành câu nhiều lựa chọn (Multiple - choice completion)
Một số ví dụ về những điểm ngữ pháp gây nhiễu chưa hợp lí
1. You can get it from the lady
he sold it to.
A. which
B. who
C. whom
D. why
2. They just bought
furniture.
A. a few
B. several
C. some
D. with
Không nên để học sinh phải đọc đi đọc lại những ngữ liệu
không cần thiết
3. If I had a new fur coat,
A. I showed it to everyone
B. I'd show it to everyone
C. I've shown it to everyone
D. I'll show it to everyone
Ưu điểm:
• Đánh giá được điểm ngữ pháp cần được kiểm tra.
• Dễ cho điểm và khách quan.
• Giáo viên dễ nhận ra lỗi sai đặc biệt của học sinh.
Hạn chế:
• Khó chuẩn bị.
• Dễ cho học sinh sao chép.
• Không biết được khả năng tái tạo cấu trúc của học
sinh.
II/ Hoàn thành câu : ( Sentence completion )
1. Chọn điểm ngữ pháp cần được kiểm tra.
2. Tạo ngữ cảnh thích hợp.
3. Yêu cầu và hướng dẫn rõ ràng đơn giản.
 3 loại hoàn thành câu cơ bản :
1. Hình thức lựa chọn ( The option form )
e.g. The women ------ for the tragedy (was crying/cry)
2. Hình thức biến thể ( The inflection form )
e.g. He is the -------(tall) person in the class.
3. Hình thức biến đổi tự do (The free – response form )
e.g.: If I were you, ---------------------------.
Ưu điểm:
• Dễ chuẩn bị hơn
• Thể hiện được kĩ năng tái tạo bởi vì có thể biểu đạt
một cách độc đáo và linh hoạt
Hạn chế :
• Mất nhiều thời gian cho việc sửa bài
III/ Cloze test :
Là đoạn văn xuôi, thường là một đoạn văn ngắn
hoặc có thể dài hơn, trong đó một số từ được bỏ
đi, học sinh dựa vào ngữ cảnh để mà cung cấp
những từ còn thiếu.
1. Chọn 1 đoạn văn thích hợp.
2. Chọn 1 số từ bị bỏ đi.
3. Hướng dẫn rõ ràng, đơn giản.
Ưu điểm:
• Dễ chuẩn bị và cho điểm.
• Đánh giá được kĩ năng tích hợp.
• Đánh giá được khả năng tổng thể .
Hạn chế:
• Chỉ đánh giá trong giai đoạn ngắn.
• Khó cho giáo viên, không phải là người bản xứ,
chọn những từ tương đương.
Một số điều cần tránh khi loại bỏ các từ trong
đoạn văn: Không nên loại bỏ những danh từ riêng,
số, các thuật ngữ kỹ thuật (chuyên môn), hoặc
chọn những bài báo có chứa nhiều tài liệu trích
dẫn.
C.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi đọc hiểu ( Reading Questions )
I/ Question techniques for beginners :
• True / False statements
• Matching technique
II/ Question techniques for more advanced students :
• Paraphrase (đọc hiểu → tìm ý, diễn giải )
• Synthesic (đọc hiểu → tổng hợp, tổng quát đoạn văn )
• Inference (đọc hiểu → suy luận )
Chú ý:
 Không nên xuất hiện trong câu hỏi đúng ngay những từ, nhóm từ có
trong đoạn văn
 Không nên hỏi những câu hỏi mà học sinh có thể dùng kiến thức
chung để trả lời
 Tránh những câu hỏi gây nhiễu
Ưu điểm:
• Đây là loại bài kiểm tra đọc hiểu thích hợp nhất.
• Dễ cho điểm và khách quan.
• Có thể đánh giá học sinh ở mọi trình độ.
Hạn chế :
• Tốn nhiều thời gian hơn các loại bài kiểm tra khác
• Dễ sử dụng những câu hỏi đối với những chi tiết
vụn vặt
a/ Paraphrase : (Tìm ý, diễn giải)
Eg : ( Reading )
Karate is a science of unarmed self-defense and counterattack. It
is a sort of "weapon in an empty hand!' In many U.S. cities
thousands of young people are developing their minds as well as
their bodies by learning karate.‘
In this passage we learn that karate
A. is being taught to many young Americans.
B. and training for the mind are both being taught.
C. can remove a weapon from someone's hand.
D. is used to start a fight.
b/ Synthesic : (Tổng hợp)
Eg : ( Reading )
Karate is a science of unarmed self-defense and counterattack. It
is a sort of "weapon in an empty hand." In many U.S. cities
thousands of young people are developing their minds as well as
their bodies by learning karate. "I've been taking karate lessons
for five years now," says sixteen-year-old Bob, "and it's great! I
find myself doing things that I thought I could never do!' Jones
has just begun taking karate lessons at her high school in
Philadelphia. She feels that she has more self-confidence
because of the lessons. "I am more aware of myself, " she says.
"I already have learned so much about self-control. I know
everything in life is not going to be easy. Karate helps me for the
times when I'll have to meet my problems face to face."‘
I) A good title for this selection would be
:
A. Americans Import a Japanese Sport
B. Karate-Weaponless Protection for People of All Ages
C. School Children Enjoy a New Kind of Physical Education Class
D. Self-Perfection through Self-Protection
c/ Inference (Suy luận)
Eg : ( Reading )
Two men, Tom and Peter, were traveling in a forest. They had just
been forced to kill a large baby bear in self-defense. Then Tom
heard a sound behind them. It was a strange sound, too, like
something heavy, but not hard, rushing over dry leaves. It was a
large bear, as big as a horse, running after them a short distance
away. As soon as he saw it, Tom cried out in fear, "The baby
bear's mother!‘
The mother bear was probably running because it …… ……….
A.
was afraid of Tom and Peter and wanted to escape.
B.
wanted to hurt those who had killed its baby.
C. was chasing a horse, a short distance away.
D. enjoyed running, like horses and other animals do.
C.Kĩ thuật biên soạn câu hỏi viết ( Writing Questions )
1/ Sentence combining :
Nối câu bằng các từ nối ( and , moreover , but , however ,
so , therefore ….)
2/ Sentence expansion : câu mở rộng
e.g. : The (____) man hurried (____) to the (_____) horse.
→ The old man hurried out to the frightened horse.
3/ Sentence reduction : câu rút gọn
e.g. He told us about a man who had a wooden leg.(with )
→ He told us about a man with a wooden leg.
4/ Guided writing :
• Tìm lỗi sai trong câu, viết lại câu đúng
•Tìm câu không liên quan với nội dung đoạn văn
•Sắp xếp lại các câu để được đoạn văn hoàn chỉnh
5/ Building from a paragraph outline :
e.g.: I / buy / new shirt / I / bring / it …..
6/ Free writing :
Guidelines for writing tasks
Team A
Team B
Download
Related flashcards
Create Flashcards