PRESSMEDDELANDE

advertisement
SVENSK A MODER ÅDET / DROT TNINGGATAN 81 A / SE-111 60 STHL M
E-mail info@moderadet.se www.svenskamoderadet.se
ELIN FRENDBERG NY VD SVENSKA MODERÅDET DEN 1 SEPTEMBER
Den 1 september efterträder Elin Frendberg nuvarande
VD Lotta Ahlvar för Svenska Moderådet.
Svenska Moderådet byter VD för första gången på 12 år. Som
branschägt forum verkar Svenska Moderådet för svenskt
mode i och utanför Sverige. Svenska Moderådet analyserar
och utvecklar branschen och stödjer utveckling inom både
mode, livsstil och inredning, och nu tas nästa kliv in i
framtiden med den nya VD-rekryteringen.
- Jag är mycket glad att Elin Frendberg tackat ja till att bli
VD för Svenska Moderådet. Med henne vid rodret är jag
övertygad att vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare,
säger Svenska Moderådets styrelseordförande Mikael
Sandström.
Elin Frendberg rekryterades för sin gedigna bakgrund inom
omvärldsanalys, affärsutveckling och ledarskap. Hon är
beteendevetare och arbetar idag som omvärldsanalytiker
och intäktschef på analys- och strategiföretaget United
Minds där hon är specialiserad kring mänskligt beteende i
en kommersiell värld. Hon fokuserar på att hitta mönster i
samhällstrender, konsumtion och kommunikation. Hon
ingår i ledningsgruppen för United Minds samt sitter med i
koncernledningen för en av världens mest prisbelönta
PR-byråer, Prime, med verksamhet i Sverige, Bryssel, Mumbai
och Sydafrika. Elin är en flitigt anlitad föredragshållare som
föreläser och rådger kring samhällstrender, affärsutveckling,
strategi och kommunikation. Hon anlitas idag kontinuerligt
som expert i media kring trender och omvärldsfenomen.
Elin har en magisterexamen i beteendevetenskap från Lunds
Universitet och har studerat språk i Barcelona och
konstvetenskap i Florens. Elin är nationellt och
internationellt prisbelönt inom kommunikation och har
blivit nominerad till Framtidens kvinnliga ledare av
chefsorganisationen Ledarna. Hon har alltid haft en
koppling till modevärlden och arbetat som butikschef,
stylistassistent, inköpare och rådgivare för ett flertal
modevarumärken. Elin är 37 år och uppvuxen i Åtvidaberg i
Östergötland. Idag bor hon i Stockholm tillsammans med
man och tvillingpojkar.
Svenska Moderådet är ett oberoende forum för att främja
och utveckla branschen.
www.svenskamoderadet.se
Kontakt:
Elin Frendberg
efrendberg@gmail.com, +46 (0)733 55 06 38
Mikael Sandström, Styrelseordförande Svenska Moderådet
mikael@sandstroms.nu, +46 (0)705 64 03 80
PRESSMEDDELANDE
14 06 18
Frågan om ny VD för Svenska Moderådet aktualiserades då
nuvarande VD Lotta Ahlvar blev VD för Handarbetets
vänner i april och aviserade en avgång på sikt. I dagsläget
delar hon sin tid mellan de två VD-rollerna för Svenska
Moderådet och Handarbetets vänner. Lotta Ahlvar blir kvar
i en rådgivande roll i Svenska Moderådet och kommer
fortsatt att arbeta med uppdrag inom verksamheten som
föreläsningar och annan övergripande konsultation.
SVENSK A MODER ÅDET / DROT TNINGGATAN 81 A / SE-111 60 STHL M
E-mail info@moderadet.se www.svenskamoderadet.se
ELIN FRENDBERG NEW CEO FOR THE SWEDISH FASHION COUNCIL
ON 1 SEPTEMBER 2014
Elin Frendberg to replace Lotta Ahlvar as CEO for the Swedish
Fashion Council on 1 September 2014.
The Swedish Fashion Council will see a change in leadership for the
first time in twelve years. As a sector-owned forum, the Swedish
Fashion Council promotes Swedish fashion in Sweden and abroad.
The Council – which analyses and advances the sector, and supports
developments in fashion, lifestyle and interior decorating – signals
that it is now taking the next step into the future through its
recruitment of a new CEO.
“I am very pleased that Elin Frendberg decided to accept our offer
to become CEO for the Swedish Fashion Council. With her at the
helm, I am convinced that we can expand our operations further,”
says the Swedish Fashion Council’s Chairman of the Board Mikael
Sandström.
Elin Frendberg was recruited for her solid background in business
intelligence, business development and leadership. A behaviour
analyst, she is currently a business intelligence analyst and head of
sales at analysis and strategy company United Minds where she
specialises in human behaviour in the commercial world. She
focuses on identifying patterns in social trends, consumption and
communication. Ms Frendberg sits on United Mind’s management
team and is a member of the group management team of Prime, one
of the world’s most recognised PR agencies with offices in Sweden,
Brussels, Mumbai and South Africa. She is a popular speaker who
lectures and counsels on social trends, business development,
strategy and communication. Ms Frendberg is regularly consulted as
an expert on trends and market intelligence in the media. She
holds a master’s degree in behaviour analysis from Lund University,
and has studied language in Barcelona and art history in Florence.
Ms Frendberg has been recognised in Sweden and internationally
for her work in communications, and was nominated by the Swedish
organisation for managers, Ledarna, for the title Women Leaders of
Tomorrow. She has always had a connection to the world of fashion
working as shop manager, stylist assistant, buyer and adviser for
several fashion brands. Ms Frendberg is 37 years old and grew up in
Åtvidaberg in the Swedish province of East Gothland. She now
resides in Stockholm with her husband and twin boys.
The Swedish Fashion Council is an independent forum
dedicated to promoting and advancing the sector.
www.svenskamoderadet.se
Contact:
Elin Frendberg
efrendberg@gmail.com, +46 (0)733 55 06 38
Mikael Sandström,
Chairman of the Board, Swedish Fashion Council
mikael@sandstroms.nu, +46 (0)705 64 03 80
PRESS RELEASE
14 06 18
The issue of a new CEO for the Swedish Fashion Council was
brought to the fore when presiding CEO Lotta Ahlvar was named
CEO for the Association of Friends of Textile Art in April and
indicated that she would eventually step down. At present, she
divides her time between serving as CEO for the Swedish Fashion
Council and the Association of Friends of Textile Art. Ms Ahlvar
will continue to work for the Swedish Fashion Council in an
advisory capacity and she will continue to give lectures and other
consultation within the scope of the organisation’s operations.
Download