Uploaded by Mann Gutt

Datakomm

advertisement
Datakomm. IELEx2001 22H – BIELEKTRO – NTNU-IES
Øving 2
Oppgåve 1
Lærestoff i kap. 1.3 og 1.5 (kap. 2.4 og 2.5)
a)
Forklar (kort) med eigne ord kvifor ein bruker ein lagdelt modell for pakkesvitsja
datakommunikasjon.
Lagdeling er en metode for å forenkle konstruksjonen av komplekse prosesser
for kommunikasjon, slik at det blir mer oversiktlig. Og det kan bli lettere å
utvikle standarder, maskinvare og programvare for hvert lag.
b)
Kva er ein kommunikasjonsprotokoll?
Det er et regelsett for utveklsing av data mellom 2 enheter på et samme «lag». Protokollen
overfører tilleggsinformasjon som en entitet trenger for å utføre kommunikasjonsoppgaver
c)
Kvifor eignar eit pakkesvitsja nett seg betre enn eit linesvitsja nett til skurfordelt trafikk?
Ved linjesvitsjing må en forbindelse kobles før vi kan begynne å overføre data. Og varer så
lenge som kommunikasjonen varer, og deretter kobles linjen ned igjen. Hele kapasiteten
til den oppkoblede forbindelsen er reservert avsender og mottaker så lenge forbindelsen
er oppe. Så dersom det oppstår pauser i overføringen, gir dette dårlig utnyttelse av
kapasiteten.
Men, med pakkesvitsjing deler flere brukere på overføringskapasiteten i nettverket. Og
det trengs ikke reservasjoner. Hvis det ikke er ledig kapasitet for å sende pakker så blir de
mellomlagret.
d)
Sambandsorientert kommunikasjon i eit pakkesvitsja nett: Kva for tre stadium
er det som kjem etter einannan i tidsforløpet?
-oppkoblingsfase
-dataoverføringsfase
-nedkoblingsfase
Oppgåve 2
Lærestoff i kap.2.3 (kap. 3.3)
a)
Ein overfører ikkje e-post direkte over eit einskilt TCP-samband ende–til–ende frå sendar
til mottakar. Kva ville ha vore den store ulempa med ei slik løysing?
E-post blir vanligvis sendt til en tjener, som sender e-posten til mottakeren sin
«postkasse» som mottakeren henter e-posten fra. Slik kan man redusere mengde tid som
trengs for å sende en e-post. Ulempen med TCP er at klienten kommer til å bruke lengre
tid til å sende e-posten, og du får ikke en «postkasse» som du kan hente e-post fra.
b)
Nemn nokre av kommandoane i POP3-protokollen som ein klient kan senda mot ein tenar. Sjå ev.
standarddokumentet RFC 1939: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt
Kan sende kommandoer som;
Og du vil få enten «+OK» eller «-ERR» som respons.
Oppgåve 3
Lærestoff i kap. 3.1–3.5 (kap. 4.1–4.5 og 4.7)
a)
Kva er hovudføremålet med å bruka ein transportprotokoll i eit datanett?
Hovedformålet er å overføre data mellom applikasjoner.
b)
Kva er dei to viktigaste skilnadene mellom TCP (Transmission Control Protocol) og UDP (User
Datagram Protocol)?
Med UDP så har du ingen feilkontroll, derfor kan du få en upålitelig overføring sammenlignet
med TCP og derfor blir UDP uaktuell for filoverføring. Men UDP er raskere fordi du ikke har
noen oppkoblingsforsinkning.
c)
Korleis fungerer ein ARQ-protokoll (Automatic Repeat Request)? Svar kort!
ARQ er en feilkontrollmetode for dataoverføring som bruker bekreftelser og
tidsavbrudd for å oppnå pålitelig dataoverføring over en upålitelig
kommunikasjonskanal. Om en pakke mottas ved en feil ved mottakeren så vil
ARQ få avsender til å sende den på nytt.
d)
Kva er ein kortlivd port (Short Lived Port)?
En short lived port er en port som blir opprettet når et klientprogram starter. Denne kortlivede
porten blir avsenderens portadresse som det forventes svar til.
Kvifor er ein kortlivd port i utgangspunktet ikkje eigna til å brukast i ein tenarapplikasjon?
Siden de er kortlivede så blir det vanskelig å adressere dem
e)
Forklår kvifor overføringskapasiteten (den gjennomsnittlege bitraten) til ein TCP-sesjon vert
redusert dersom startverdien for retransmisjonsklokka er sett til ein for liten verdi.
Kan føre til overflødig retransmisjon.
Dersom startverdien er sett til ein for høg verdi, kan òg overføringskapasiteten verta
redusert. Forklar kort.
Kan føre til lange pauser før retransmisjon.
f)
Forklår kort korleis Window-parameteren i TCP-header kan nyttast til å kontrollera dataflyten
mellom endepunkta i ein TCP-sesjon.
Forteller hvor mye data avsender pakken er i stand til å ta imot for øyeblikket, altså et uttrykk for
ledig bufferkapasitet.
Oppgåve 4
Lærestoff i kap. 3.5 (kap. 4.7)
Vertsmaskin B mottek ein oktettstraum frå vertsmaskin A, som på si side returnerer ein annan
oktettstraum til B. Sjå det (ufullstendige) tidssekvensskjemaet under. TCP-segmenta nr. 3 og nr. 5
gjekk tapt før dei kom fram til vertsmaskin B.
A
B
____________________
----------------|| 1500 oct
|-------->
SEQ = 3564
ACK = 20980
___________
<--------|| 500 oct |---------------SEQ = 20980
ACK = 5064
____________________
\ /
----------------|| 1500 oct
|------ X
SEQ = 5064
/ \
ACK = 21480
___________
<--------|| 500 oct |---------------SEQ = 21480
ACK =
5064
____________________
\ /
----------------|| 1500 oct
|------- X
SEQ = 5064
/ \
ACK =
21980
___________
<--------|| 500 oct |---------------SEQ = 21980
ACK = 5064
a)
Skriv opp header-data (SEQ og ACK) i TCP-segmenta nr. 4, nr. 5 og nr. 6.
^^^^ antar at segment 3 og 5 gikk tapt.
Download