รูปที่ 23 Funtional Map of SW Branch

advertisement
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4
กรณีศึกษาต่ างประเทศ
ก า ร ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ
ความ รู้ แล ะความ ส าม ารถ ด้ าน Computer Science ของห น่ ว ย งาน ต่ า งๆ ใน ต่ า งป ระเท ศ
ทัง้ นี โ้ ดยที ม งานวิ จัย ได้ มี โ อกาสร่ ว มหารื อ กั บ ผู้ แทนประเทศต่ า งๆ ได้ แ ก่ เวี ย ตนาม และเกาหลี
ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ICT ของ อาเซียน และการส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดด้ าน ICT ของประเทศต่างๆ
ในกลุ่ม อาเซี ย น รวมทัง้ โอกาสในการพัฒ นาความร่ วมมื อ ด้ า นการวิจัย และพัฒ นาร่ วมกับ ETRI :
Electronics
and
Telecommunications
Research
Institute
ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้ านการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมด้ าน ICT ของประเทศเกาหลี
4.1
องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( ILO)
เป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพส
า ก ล ( International Standard Classification of Occupations: ISCO) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ILO
ได้ มีการปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลเป็ นฉบับ ISCO 20081
การแบ่งระดับของตาแหน่งวิชาชีพออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ ประกอบด้ วย
1 Managers
2 Professionals
3 Technicians and associate professionals
4 Clerical support workers
5 Service and sales workers
6 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
7 Craft and related trades workers
8 Plant and machine operators, and assemblers
9 Elementary occupations
0 Armed forces occupations
1
Updating the International Standard Classification of Occupations (ISCO), Draft ISCO-08 Group Definitions: Occupations in
ICT by ILO
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
67
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
โดยมีมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้ าน ICT ดังตัวอย่างเช่น
1330 Information and communications technology service managers
plan, direct, and coordinate the acquisition, development, maintenance and
use of computer and telecommunication systems.
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
- Application development manager, Chief information officer, Data
operations manager, Data processing manager, ICT development
manager, Information systems director, Information technology manager
(IT Manager), Internet service provider, Network manager
25
Information and communications technology professionals
research, plan, design, write, test, provide advice and improve information
technology systems, hardware, software and related concepts for specific
applications; develop associated documentation including principles, policies
and procedures; and design, develop, control, maintain and support
databases and other information systems to ensure optimal performance and
data integrity and security.
251
Software and applications developers and analysts
research, plan, design, write, test, provide advice on and improve information
technology systems, such as hardware, software and other applications to
meet specific requirements.
2511 Systems analysts conduct research, analyze and evaluate client information
technology requirements, procedures or problems, and develop and
implement proposals, recommendations, and plans to improve current or
future information systems.
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
- Business analyst (IT), Communications analyst (computers), Systems
consultant, Systems designer (IT), Computer scientist
2512 Software developers research, analyze and evaluate requirements for
existing or new software applications and operating systems, and design,
develop, test and maintain software solutions to meet these requirements.
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
68
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
- Programmer analyst, Software designer, Software developer, Software
engineer
2513 Web and multimedia development professionals combine design and
technical knowledge to research, analyze, evaluate, design, programme and
modify websites, and applications that draw together text, graphics,
animations, imaging, audio and video displays, and other interactive media.
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
- Animation programmer, Computer games programmer, Internet developer,
Multimedia programmer, Website architect, Website developer
2514 Applications programmers write and maintain programmable code outlined in
technical instructions and specifications for software applications and
operating systems.
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
- Applications programmer
2519 Software and applications developers and analysts not elsewhere classified
ตัวอย่างตาแหน่งงานในสายอาชีพ
- Quality assurance analyst (computers), Software tester, Systems tester
4.2 United State Department of Labor
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า (United State Department of Labor)
ไ ด้ ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ต า แ ห น่ ง (Standard Occupational Classification)
เพื่ อ ใช้ ใน การส รรห าบุ ค ล ากรขอ งห น่ วยงาน ต่ า งๆ ซึ่ ง ต าแห น่ งงาน ด้ าน ค อม พิ วเต อ ร์ 2
ประกอบด้ วยโครงสร้ างสาขาวิชาชีพ และคาอธิบาย (Definition) ของตาแหน่งดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางอธิบายมาตรฐานตาแหน่งของ United State Department of Labor
SOC Code
SOC Title
SOC Definition
15-1111
2
Computer and
Information Research
Scientists
Conduct research into fundamental computer and
information science as theorists, designers, or
inventors. Develop solutions to problems in the field of
computer hardware and software.
http://www.bls.gov/soc/major_groups.htm, United States Department of Labour : Standard Occupational Classification
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
69
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
SOC Code
15-1121
15-1122
15-1131
15-1132
SOC Title
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
SOC Definition
Computer Systems
Analysts
Analyze science, engineering, business, and other
data processing problems to implement and improve
computer systems. Analyze user requirements,
procedures, and problems to automate or improve
existing systems and review computer system
capabilities, workflow, and scheduling limitations. May
analyze or recommend commercially available
software.
Information Security
Plan, implement, upgrade, or monitor security
Analysts
measures for the protection of computer networks and
information. May ensure appropriate security controls
are in place that will safeguard digital files and vital
electronic infrastructure. May respond to computer
security breaches and viruses. Excludes “Computer
Network Architects” (15-1143).
Computer Programmers Create, modify, and test the code, forms, and script
that allow computer applications to run. Work from
specifications drawn up by software developers or
other individuals. May assist software developers by
analyzing user needs and designing software
solutions. May develop and write computer programs
to store, locate, and retrieve specific documents, data,
and information.
Software Developers,
Develop, create, and modify general computer
Applications
applications software or specialized utility programs.
Analyze user needs and develop software solutions.
Design software or customize software for client use
with the aim of optimizing operational efficiency. May
analyze and design databases within an application
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
70
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
SOC Code
SOC Title
15-1133
Software Developers,
Systems Software
15-1134
Web Developers
15-1143
Computer Network
Architects
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
SOC Definition
area, working individually or coordinating database
development as part of a team. May supervise
computer programmers.
Research, design, develop, and test operating
systems-level software, compilers, and network
distribution software for medical, industrial, military,
communications, aerospace, business, scientific, and
general computing applications. Set operational
specifications and formulate and analyze software
requirements. May design embedded systems
software. Apply principles and techniques of computer
science, engineering, and mathematical analysis.
Design, create, and modify Web sites. Analyze user
needs to implement Web site content, graphics,
performance, and capacity. May integrate Web sites
with other computer applications. May convert written,
graphic, audio, and video components to compatible
Web formats by using software designed to facilitate
the creation of Web and multimedia content. Excludes
“Multimedia Artists and Animators” (27-1014).
Design and implement computer and information
networks, such as local area networks (LAN), wide
area networks (WAN), intranets, extranets, and other
data communications networks. Perform network
modeling, analysis, and planning. May also design
network and computer security measures. May
research and recommend network and data
communications hardware and software. Excludes
“Information Security Analysts” (15-1122), “Network
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
71
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
SOC Code
15-1151
15-1152
11-3021
17-2061
SOC Title
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
SOC Definition
and Computer Systems Administrators” (15-1142), and
“Computer Network Support Specialists” (15-1152).
Computer User Support Provide technical assistance to computer users.
Specialists
Answer questions or resolve computer problems for
clients in person, or via telephone or electronically.
May provide assistance concerning the use of
computer hardware and software, including printing,
installation, word processing, electronic mail, and
operating systems. Excludes “Network and Computer
Systems Administrators” (15-1142).
Computer Network
Analyze, test, troubleshoot, and evaluate existing
Support Specialists
network systems, such as local area network (LAN),
wide area network (WAN), and Internet systems or a
segment of a network system. Perform network
maintenance to ensure networks operate correctly with
minimal interruption. Excludes “Network and Computer
Systems Administrators” (15-1142) and “Computer
Network Architects” (15-1143).
Computer and
Plan, direct, or coordinate activities in such fields as
Information Systems
electronic data processing, information systems,
Managers
systems analysis, and computer programming.
Excludes “Computer Occupations" (15-1111 through
15-1199).
Computer Hardware
Research, design, develop, or test computer or
Engineers
computer-related equipment for commercial, industrial,
military, or scientific use. May supervise the
manufacturing and installation of computer or
computer-related equipment and components.
Excludes “Software Developers, Applications" (15-
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
72
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
SOC Code
SOC Title
17-2071
Electrical Engineers
25-1021
Computer Science
Teachers,
Postsecondary
27-1014
Multimedia Artists and
Animators
27-1024
Graphic Designers
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
SOC Definition
1132) and “Software Developers, Systems Software
(15-1133).
Research, design, develop, test, or supervise the
manufacturing and installation of electrical equipment,
components, or systems for commercial, industrial,
military, or scientific use. Excludes “Computer
Hardware Engineers" (17-2061).
Teach courses in computer science. May specialize in
a field of computer science, such as the design and
function of computers or operations and research
analysis. Includes both teachers primarily engaged in
teaching and those who do a combination of teaching
and research.
Create special effects, animation, or other visual
images using film, video, computers, or other
electronic tools and media for use in products or
creations, such as computer games, movies, music
videos, and commercials.
Design or create graphics to meet specific commercial
or promotional needs, such as packaging, displays, or
logos. May use a variety of mediums to achieve artistic
or decorative effects.
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาและกาหนดรายละเอียดในฐานข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งในมุมมองต่างๆ
โ
ด
ย
O*NET, the Occupational Information Network,
เป็ นฐานข้ อมูลกลางแห่งชาติเกี่ยวกับตาแหน่งงานและคุณลักษณะของตาแหน่งงาน โดยอ้ างอิงตาม
Dictionary
of
Occupational
Titles
(DOT)
O*NET
เป็ น แ ห ล่ งรวบ รว ม ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ก ารต รวจ ส อ บ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง ทั น ส มั ย แ ล ะ เชื่ อ ถื อ ได้
พ ร้ อ ม กั น นี ้ยั ง ท า ห น้ า ที่ ใน ก า รรว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ต า ม แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งงานนันๆ
้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอด้ วย
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
73
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 18 เว็บไซต์สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง (http://online.onetcenter.org/link/summary/)
รูปที่ 19 เว็บไซต์ Skill Search (http://online.onetcenter.org/skills/)
กรณี ตั ว อย่ า ง ต าแห น่ ง 15-1011.00 Computer and Information Scientists, Research
ซึ่งมี รายละเอียดด้ านต่างๆ ได้ แก่ Tasks, Tools & Technology, Knowledge, skills, ,Abilities, Work
Activities, Work Context, Job Zone, Interest, Work Styles, Work Values, Related Occupations,
Wages
&
Employment
Trends,
Sources
of
Additional
Information
รวมทังมี
้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจ้ างงานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้ องกับ Computer Scientist กล่าวคือ
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
74
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ความต้ องการใช้ งานด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ ้นทาให้ มีการจ้ างงานผู้
ที่ ผ่ า นการศึ ก ษาและอบรมขัน้ สูง และมี น วัต กรรมในทางเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง “Computer
Scientists” ท าหน้ าที่ designers, creators, and inventors เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ Computer
Scientists มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ computer hardware, architecture, virtual reality, and robotics.
ส า ห รั บ ก า รจ้ า งง า น นั ้น จ ะ มี ก า รจ้ า ง ง า น ใน ส ถ า บั น ก า รศึ ก ษ า (academic institutions)
เ พื่ อ ป ฎิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ใ น ห น่ ว ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ า ง ๆ
แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก (Ph.D.)
ทังนี
้ ้โดยมีการประมาณการการจ้ างงานดังตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 การประมาณการการจ้ างงาน
Projections Data (http://www.bls.gov/oco/ocos304.htm)
Projections data from the National Employment Matrix
Occupational Title
Computer and
information scientists,
research
SOC
Code
151011
Employment,
2008
Projected
Employment,
2018
28,900
35,900
Change,
2008-18
Number Percent
7,000
Detailed
Statistics
24 [PDF] [XLS]
NOTE: Data in this table are rounded. See the discussion of the employment projections table in the
Handbook introductory chapter on Occupational Information Included in the Handbook.
4.3
The Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
The Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ ไ ม่ แ ส ว ง ห า ก า ไ ร (non-profit organization)
ซึ่ง ท าหน้ า ที่ ในการก าหนดแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นสารสนเทศ
(Informatics Professionals) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ ใ น ยุ โ ร ป 33 ป ร ะ เ ท ศ
โดยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ รองมาตรฐานวิ ช าชี พ (Certifications) คื อ The European
Certification of Informatics Professionals (EUCIP) ทังนี
้ ้โดยในการกาหนดตาแหน่งบุคลากรด้ าน IT
นัน้ EICIP ได้ แบ่งกลุม่ ตาแหน่งดังรูปที่ 20
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
75
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 20 โครงสร้ างตาแหน่งของ EUCIP3
ทัง้ นี โ้ ดยในการส ารวจสถานภาพบุค ลากรในอุต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปี 2552
(Thailand IT Manpower 2009) ได้ ใช้ โค รง ส ร้ างต าแ ห น่ ง ข อ ง EUCIP ใน ก า รส ารว จ ข้ อ มู ล
โ ด ย มี ร า ย ล ะ เอี ย ด คุ ณ ส ม บั ติ ต า แ ห น่ ง จ า น ว น 16 ต า แ ห น่ ง (www.eucip.org)
ซึง่ มีตาแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญ ดังตัวอย่างเช่น
1. Business Analyst : หรื อ มี ชื่ อ ต าแหน่ ง อื่ น ๆ ที่ ใ กล้ เคี ย งกั น เช่ น Business Methods
Analysts, Management Analyst, Business Management Consultant
เป็ นตาแหน่งที่มีหน้ าที่วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการในการ
พั ฒ น าระบ บ IT ของลู ก ค้ า สาม ารถ เลื อก/ให้ ค าแน ะน ารู ป แบ บ (Solutions)
ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้
แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ กั บ ทั ้ ง ลู ก ค้ า
และเจ้ าห น้ าที่ เท คนิ ค ที่ จะม าพั ฒ น าระบ บ ให้ เข้ าใจกระบ วน การท างธุ ร กิ จ
และความต้ องการในการพัฒนาระบบของลูกค้ าได้ ด้วย
2. Professional IT Consultant : หรื ออาจมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน เช่น Enterprise Solutions
Consultant, Computer Consultant แ ล ะ Systems Consultant เป็ น ต้ น โด ย ห ลั ก ๆ
ต า แ ห น่ ง นี ้ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
และแนะนาผลการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจมาประสานกับความรู้ด้านเทคนิคเพื่อใ
3
http://www.eucip.com/index.jsp?&pID=104&nID=390
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
76
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ห้ การพัฒ นาระบบ (ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒ นาใหม่ หรื อการ integrate แอบพลิเคชั่นต่างๆ
เ ข้ า ด้ ว ย กั น ) เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
น อ ก จ า ก นี ้ ยั ง ท า ห น้ า ที่ ว า ง แ ผ น ก า ร อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า
การจัดการความปลอดภัยในภาพรวมอีกด้ วย
3. Software/IT Project Manager : ห รื อ ที่ เรี ย ก ใน ชื่ อ อื่ น ว่ า Software Development
Manager, Systems Development Manager มี ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บุ ค ล า ก ร
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ท า ง เ ท ค นิ ค ต่ า ง ๆ
ให้ พฒ
ั นาระบบได้ เป็ นไปตามเป้าหมายโดยรวมของโครงการ ภายใต้ ข้อจากัดของคุณภาพ
เวลา และต้ นทุนในการพัฒนา/จัดทาโครงการ IT นันๆ
้
4.4 การพั ฒ น าศั กยภ าพ บุ ค ลากรข องสิ งคโป ร์ (National INFOCOMM Competency
Framework)
Ministry
of
Manpower
ได้ ท าการศึ ก ษาและก าหนดกลยุ ท ธด้ า นวิ ช าชี พ ที่ เป็ นที่ ต้ อ งการของภาคอุต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ
Information Communication and Digital Media Industry4 มี ส าขาอาชี พ และคุ ณ สมบั ติ พื น้ ฐาน
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางอาชีพและคุณสมบัตพิ ื ้นฐานของสิงคโปร์
ด้ าน Information Communication and Digital Media
Occupation
Recommended Requisites
Analyst Programmer
Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Business Processing Outsourcing Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
(BPO) Manager
Science, Information Technology; Certificate in
Outsourcing Management
Chief Information Officer
Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Database/Network and Computer Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
4
http://www.mom.gov.sg/Documents/manpower-resources/FactsheetsCirculars/Info_Comm_and_Digital_Media_Industry_SSL_Occupations.pdf
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
77
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
Occupation
Systems Administrator
Game Producer
Game Programmer
IT Analyst/ Architect/ Consultant
Software Architect
Software Engineer
Systems Designer and Analyst
2D and 3D Artist
Animator
Character Artist
Character Designer
Computer Graphic (CG) Artist
Concept Artist
Director (TV/Film, Animation &
Games)
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
Recommended Requisites
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Project management qualification and training
With sufficient relevant project experience
Degree in Computer Science
Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Degree/Diploma in Computer Engineering, Computer
Science, Information Technology, Management of
Information Systems
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Degree/Diploma in Art/Animation and/or WSQ qualification
in a related field*
With at least 8 years relevant experience and/or WSQ
qualification in a related field*
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
78
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
Occupation
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
Recommended Requisites
Environment Artist
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Gaffer
NITEC in Lighting, Photography; Vocational training and/or
WSQ qualification in a related field*
Games Designer/Level Designer Relevant qualifications, portfolio and experience and/or
WSQ qualification in a related field*
Grip
Degree in Filmmaking and/or WSQ qualification in a
related field*
Lighting and Rendering Artist
Degree/Diploma in Computer Graphics, Visual Arts and/or
WSQ qualification in a related field*
Line Producer
Degree/Diploma in Filmmaking and/or WSQ qualification in
a related field*
Matchmove Artist
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Modeler and Texture Artist
Degree/Diploma in Computer Graphics, Visual Arts and/or
WSQ qualification in a related field*
Producer (Film/TV, Animation &
Substantial relevant experience in both the creative and
Games)
business sides of producing a show, animation or game
and/or WSQ qualification in a related field*
Production Assistant (Animation & Substantial relevant experience in both the creative and
Games)
business sides of producing an animation or game and/or
WSQ qualification in a related field*
Rigger
Degree/Diploma in Animation and/or WSQ qualification in
a related field*
Rotoscope Artist
Degree/Diploma in Animation, Computer Graphics, Visual
Arts and/or WSQ qualification in a related field*
Screenwriter/ Scriptwriter
Degree in Creative Writing, English, Journalism and/or
WSQ qualification in a related field*
Software Designer
Degree/Diploma in Computer Science, Information
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
79
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
Occupation
Storyboard Artist
Technical Artist
Visual Effects (VFX) Artist/
Technician
Visual Effects (VFX) Supervisor/
Lead
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
Recommended Requisites
Technology, Management of Information Systems
Degree/Diploma in Drawing Skills and/or WSQ qualification
in a related field*
Degree in Computer Science, Graphic Art, Computer
Graphics and/or WSQ qualification in a related field
With 3 to 5 years of relevant experience*
Basic formal qualification in visual effects/animation is
preferred and/or WSQ qualification in a related field *
Degree/Diploma in Computer Graphics, Visual Arts and/or
WSQ qualification in a related field
With 2 to 3 years of relevant experience*
การพัฒ นาศัก ยภาพของก าลัง คนด้ าน ICT นัน้ The Infocomm Development Authority of
Singapore (IDA) และ Singapore Workforce Development Agency (WDA) ได้ จัด ท าระบบ WSQ
หริ อ Singapore Workforce Skills Qualifications เป็ น ระบบรับ รองประสิ ท ธิ ภ าพแรงงานระดับ ชาติ
ทั ้ ง ท า ง ด้ า น ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า ท ด ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง แ ร ง ง า น
โด ย ก ารป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารแ ข่ ง ขั น ระดั บ น าน าช าติ ต าม ม าต รฐ าน ที่ WDA
กาหนดร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้ องในการกาหนดความต้ องการกาลังคน
ทั ้ ง นี ้ โ ด ย จ ะ เ ป้ น ก า ร ส ร้ า ง บ ร ร ทั ด ฐ า น ด้ า น ฝี มื อ แ ร ง ง า น ไ ด้ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
และความเหมาะสมศักยภาพในการทางานในสายงานต่างๆ ที่กาหนด
ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง ต า แ ห น่ ง ง า น ด้ า น ICT
ของสิ ง คโปร์ จั ด แบ่ ง ตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ICT และ กรอบสมรรถนะ (National Infocomm
Competency Framework)5 โดยมีตาแหน่งงานมากกว่า 200 ตาแหน่ง ดังรูปที่ 21
5
www.idaicms.gov.sg/nicf/occupation.do
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
80
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 21 National Infocomm Competency Framework
Industry Skills and Training Council (ISTC) โด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม
และสหภาพแรงงานในการก าหนดมาตรฐานทัก ษะและความต้ อ งการพัฒ นาในแต่ล ะสายงาน
รวมทังท
้ าการทบทวนผลที่ได้ รับจากการพัฒนา
การจั ด แบ่ ง ทั ก ษ ะและคุ ณ สมบั ติ ต าแหน่ ง ตามศั ก ยภ าพ (Skill Competency) NICF
โดยคณะกรรมการที่ จัดตัง้ ได้ กาหนดตาแหน่งงาน (Career Progression Pathways based on Job
Roles) โดยแบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังรูปที่ 22 คือ
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
81
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 22 NICF Job Levels
Guru
Recognised for his or her mastery in a specific field
Senior Management
(Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Architect, etc)
 Possesses a broad knowledge base with a high degree of influence and decision
making
 Recognised as the company's most senior positions in the organisation/region
 Responsible for national, regional or global markets
 Accountable for strategic direction, management and performance of a Business
Unit/Division
 Accountable for heads of sub-functions that report to this position
Expert / Management
(Business Process Consultant, Enterprise Architect, Technical Solution Architect, etc)
 Recognised expert in their field within and outside the organisation and the
industry
 Demonstrates capability in leading edge thoughts or practices that create
competitive advantage for the organisation
 Implements and controls own expertise domain rather than organisational policy
and strategy development
 Regularly leads projects to act as the expert in providing experienced project
team members with instruction, guidance and advice in all aspects of the project
to ensure delivery of quality outcomes
Mid-Management
(Application Manager, IT Outsourcing Manager, Operation Manager, etc)
 Reports directly to senior management and is responsible for the operation of an
entire sub-function; may have national, regional or global market responsible
 Determines strategic direction of functional area within scope of operation
 Possesses a deep understanding of how their sub-function relates to other subfunctions and the business as a whole
 Represents the organisation externally on specialised matters with customers

ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
82
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
Regularly leads projects and teams of experienced staff to provide direction and
management to specific outcomes
 Provides management to a group of one or more teams led by a specialist which
in turn could comprise a combination of professional, technical and
administrative staff
Specialist (Technical)
(Network Engineer, System Analyst, Software Engineer, etc)
 Independently resolves complex problems, issues and challenges encountered
 Capable of instructing professional or technical staff and reviewing the quality of
work undertaken by these roles
 Actively acquires more complex skills, techniques and operating concepts in
order to progress towards full proficiency in the field of specialisation
 Provide mentoring and coaching to less experienced specialist staff and may
assume a team leader role
Specialist (Management)
(Project Manager, Account Manager, Sales Manager, etc)
 Responsible for operational and management activities
 Work independently and capable of identifying key issues and priorities and
focusing on these to deliver required results with minimal direction
 Participates as a team member on projects, or may lead some projects, but this
may not be a dominant part of their role
 Provides first level management to a work team that could comprise a
combination of professional, technical and administrative staff
Entrant
(Applications Programmer, Network Administrator, Sales Executive,etc)
 Performs routine work activities and makes decisions with respect to immediate
work activities
 Works under broad instructions and direction
 Participates in projects or activities as a full contributing team member
 Undertakes internal learning programs and/or structured experiences to gain the
skills and knowledge required to make a contribution to the organisation

ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
83
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ทังนี
้ ้โดยการกาหนดตาแหน่งงานในแต่ละระดับดังกล่าวข้ างต้ น จะกาหนด คุณสมบัติตาแหน่ง
(Job Role) ห น้ าที่ ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บ (Responsibilities) คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ต้ องก าร (Requirement)
โครงสร้ างสายอาชีพ (Career Path Possibilities) สมรรถนะและความสามารถในตาแหน่งงาน (Job
Role Competencies) การพั ฒ น าและฝึ กอบ รม และการรั บ รองวิ ช าชี พ (Relevant Courses /
Professional Certifications) รายละเอียดในภาคผนวก ง
4.5
การพั ฒ นามาตรฐานสมรรถนะด้ า น ICT ของ ฮ่ อ งกง (Specification of Competency
Standards)6
http://www.hkqf.gov.hk/guie/scs_list.asp
ฮ่ อ ง ก ง โด ย Education Bureau (EDB) ไ ด้ จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ Hong Kong
Qualifications Framework (QF) เพื่ อ เป็ น ก ร อ บ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น ต่ า ง ๆ
ตอบสนองความต้ องการของภาคอุ ต สาหกรรม พ ร้ อมทั ง้ จั ด ตั ง้ Industry Training Advisory
Committees
(ITACs)
เพื่อทาการศึกษาและกาหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้ านต่างๆ (Specification
of Competency Standards (SCS) ซึ่ ง ใ น ส่ ว น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ IT and Telecommunication
นันได้
้ กาหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้ านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดย The Software Products and
Software Services (SW) branch โดยมี ระดับ สมรรถนะ 7 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 8 ส่วน ดังรู ป ที่ 23
(รายละเอียดในภาคผนวก จ) คือ
(1) Strategic Management
(2) Project Management
(3) Architecture
(4) Information Security
(5) Design, Development, and Maintenance
(6) Operations and Support
(7) Quality Assurance
(8) Generic Skills
6
Specification of Competency Standards : Software Products and Software Services (SW) Branch, Information and
Communications Technology Industry, Hong Kong,July 2007
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
84
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 23 Funtional Map of SW Branch
รูปที่ 24 ตัวอย่างรายละเอียด Competency
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
85
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
4.6
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
การพัฒนา ICT ในประเทศเกาหลี
1) นโยบายและยุทธศาสตร์
การพั ฒ นา ICT ในประเทศเกาหลี มี ก ารจั ด ท านโยบาย u-Korea/ IT839 (u =
ubiquitous) ได้ กาหนดกรอบการพัฒนา ICT ของประเทศเป็ น 3 กลุม่ ดังรูปที่ 25
รูปที่ 25 กรอบการพัฒนา ICT ในประเทศเกาหลี
2)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ป ร ะ เท ศ เก า ห ลี เป็ น ป ร ะ เท ศ ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ด้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ICT
โดยได้ ส่ง เสริ ม เทคโนโลยี ด้ า นการค้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน
ซึ่ง มี ผ ลต่อ การพัฒ นาสัง คม และประเทศเป็ นอย่ า งยิ่ ง ความท้ า ทายของเทคโนโลยี ICT
ใ น ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ ผ่ า น เค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร โท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ โค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ
จึงเกิดขึน้ จากการสนับสนุนของภาครัฐบาล โดยความพยายามใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ICT อ ย่ า ง สู ง สุ ด ร่ ว ม กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี IT ใ น ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
และการสร้ างการแข่งขันในด้ านนวัตกรรมอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ ปี 2008 ให้ เพิ่มขึ ้น
หน่ ว ยงานราชการและแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและวิ จั ย ด้ าน ICT
ในประเทศเกาหลี7 ภายใต้ the Ministry of Culture and Informationได้ แก่

7
National Information Society Agency (NIA)
- http://old.nia.or.kr/special_content/eng/
http://korea.net/directory.do?mode=dir_sub&code=eng020027&subcode=eng030092
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
86
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
In a world of knowledge-society paradigm, NIA continues to be the
definitive expert agency charged with a central role in the nation's
informatization.

Information and Communications University (ICU)
- http://icc.kaist.ac.kr/eng/index.jsp
ICU is a Korean university focused primarily on research and
engineering in IT. It comprises an engineering school and a
management school. About 20% of the graduate students are from
outside Korea, and most of the courses are taught in English.

Institute for Information Technology Advancement (IITA)
- www.iita.re.kr/engIndex.do?table_num=46
IITA's areas of focus include R&D demand research and technology for
ecasting; technology assessment; project management; funds manage
ment; human resources development; technology policy research; infor
mation analysis and service; and promotion of technology transfer.

Ubiquitous Dream Hall
- http://hna.or.kr/eng/m1/m1_s1.asp
Ubiquitous Dream Hall, or U Dream Hall, is a two-story exposition space
on Sejongno in downtown Seoul featuring the high-tech home of the 21s
t century. You can make on-line reservation through the website.

Telecommunications Technology Association (TTA)
- http://www.tta.or.kr/English/index.jsp
TTA contributes to the advancement of ICT technology by effectively
establishing technical standards that reflect the latest domestic and
international advances.

ETNEWS
- english.etnews.co.kr
ETNEWS provides latest updates on Korean IT industry.

POSDATA
- www.posdata.co.kr/eng
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
87
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences


ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
POSDATA is a comprehensive IT service provider, established as a sub
sidiary of the Korean steelmaker POSCO. Its business is focused on cre
ating the ubiquitous network by harnessing technologies of the future. F
or the Mobile WiMAX business, POSDATA is providing base station (Ra
dio Access Station) and control station (Access Control Station) equipm
ent as well
Korea Information Security Agency
- www.kisa.or.kr/maine.jsp
The Korea Information Security Agency aims to establish a safe and
reliable information society through the development and support of
information security related technology, as well as in-depth policy
research on enhancing information security.
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
- www.etri.re.kr/eng
The government-funded research institute has been at the forefront of
Korea's technological excellence since 1976. ETRI has successfully
developed information technologies such as TDX-Exchange, High
Density Semiconductor Microchips, Mini-Super Computer (TiCOM) and
Digital Mobile Telecommunication System (CDMA).

Dynamic IT Korea in the World
- dynamicitkorea.org
The webiste run by Korea ICT International Cooperation Agency
provides information on current IT trend and issues.
ห น่ ว ย ง า น ที่ ท า ห น้ า ที่ ใน ก า ร ส่ ง เส ริ ม อุ ต ส ห า ก ร ร ม ICT ข อ ง เก า ห ลี
จัด ตัง้ โดยการรวมหน่ ว ยงาน 3 แห่ ง มาเป็ นหน่ ว ยงาน “National IT Industry Promotion
Agency โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ยุ บ รวมเป็ น NIPA ได้ แ ก่ KIEC (Korea Institute for Electronic
Commerce), IITA (Korean Institute of Information Technology Assessment), KIPA
(The Korea Institute of Public Administration) โดยมีโครงสร้ างองค์กรของ NIPA ดังรูปที่ 26
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
88
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 26 โครงสร้ างองค์กรของ NIPA
The
National
IT
Industry
Promotion
Agency
(NIPA)
เป็ น อ งค์ ก รไม่ แ ส ว งห าผ ล ก าไรข อ งรั ฐ ร่ วม กั บ ก ระ ท รวงค ว าม รู้ เศ รษ ฐ กิ จ ข อ งเก าห ลี
ให้ เป็ นหน่วยงานที่ ทาการสนับสนุน ออกแบบโปรแกรม CeDA เพื่ อส่งเสริ ม กิ จกรรมด้ าน ICT ต่างๆ
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ท า ง า น อื่ น ๆ
จ า ก ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง รั ฐ บ า ล เ พื่ อ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ICT
ใน ป ระ เท ศ เก า ห ลี แ ล ะ แ ก้ ไข ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ห ลั ง จ า ก ผ่ า น ขั น้ ต อ น ก า รป รึ ก ษ า
และการเตรี ยมการต่างๆ ในอุตสาหกรรม ICT ที่นอกเหนือไปจากกฎหมายของ IT Industry Promotion
Act, The National IT Industry Promotion Agency (NIPA) อ ย่ า งเป็ น ท างก ารแ ล้ วใน วั น ที่ 2 4
สิ ง หาคม 2009 NIPA ได้ รั บ การถ่ า ยทอดการส่ ง เสริ ม การท างานของทั ง้ 3 องค์ ก ร ดั ง กล่ า ว
และพัฒนาโปรแกรมการทางานอื่นๆ จากการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อความก้ าวหน้ าของอุตสาหกรรม
ICT ใ น ป ร ะ เท ศ เก า ห ลี เพื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
เศรษฐศาสตร์ ฐานความรู้ที่สง่ เสริ มการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยรวมจากการเพิ่มการใช้ งานเทคโนโล
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
89
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ยี ส ารสนเทศ การจัด ประชาสัม พัน ธ์ ในหน่วยงานระดับ ชาติชัน้ น าให้ สู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิ จ
โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ การศึ ก ษานโยบายอุ ต สาหกรรม IT, การส่ ง เสริ ม การใช้ งาน ICT,
การศึ ก ษาก าลั ง คนด้ าน ICT, จั ด การกองทุ น ส่ ง เสริ ม งาน IT, ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟแวร์ ,
สนับสนุนองค์กรพัฒ นาธุรกิจ , ส่งเสริ มอุตสาหกรรมด้ านเทคโนโลยี (RFID, USN, etc.) ให้ แพร่ หลาย,
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ านอุ ต สาหกรรมบริ ก ารข้ อมู ล , เตรี ย มพื น้ ฐานอุ ต สาหกรรม IT ในประเทศ
ซึง่ หน่วยงานทัง้ 3 แห่งมีภารกิจเกี่ยวกับ
 KIEC
(Korea
Institute
for
Electronic
Commerce)
:
สถาบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกาหลีจดั ตังโดยรั
้
ฐบาลเกาหลี มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม
e - Business ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น วโน้ ม ทั่ ว โล ก ที่ เป ลี่ ย น แ ป ล งอ ย่ างรวด เร็ ว
และเป็ น ผู้ก าหนดการควบคุม ขัน้ ตอน และวิธี การท างานแบบดิจิ ต อลที่ ใช้ ในประเทศ
รว ม ทั ้ง ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า รพั ฒ น า เท ค โน โล ยี ห ลั ก ส า ห รั บ e-Business
บนพื ้นฐานของกรอบกฎหมายการค้ าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเกาหลี
 IITA (Korean Institute of Information Technology Assessment) :
เป็ นองค์กรรัฐบาลทางานในส่วนของกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร R & D ในด้ าน
IT ร ว ม ถึ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร ด้ า น IT
ใน ป ระ เท ศ เก า ห ลี แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ทุ น ก า รศึ ก ษ า ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม IT เ ก า ห ลี
และกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศในด้ านการวิจยั เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
น อ ก จ า ก นั ้ น ยั ง ใ ห้ บ ริ ก า ร แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร
โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ข อ ง สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ เพื่ อ ก า ร ค้ า
รวมไปถึงการส่งเสริมทรัพย์สินทางปั ญญาและการขยายการสนับสนุนการจัดการสิทธิบตั
ร การฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อจัดการปั ญหาทรัพย์สินทางปัญญา
 KIPA (The Korea Institute of Public Administration) :
เป็ นองค์ ก รที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น เพื่ อ รองรั บ งานวิ จั ย อิ ส ระในนโยบายสาธารณ ะ
โ ด ย มี ภ า ร กิ จ ใ ห้ ก า ร วิ จั ย ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
การจัดการความรู้และการฝึ กอบรมอาชีพด้ านการบริ หารและนโยบายสาธารณะทังในประ
้
เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ น อ ก จ า ก นั ้ น แ ล้ ว ยั ง มี บ ท บ า ท ส า คั ญ
เป็ นนโยบายศูนย์ฐานข้ อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับการ
บ
ริ
ห
า
ร
รั
ฐ
กิ
จ
และช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสร้ างแนวทางและคูม่ ือสาหรับแก้ ปัญหานโยบายสาธารณะแล
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
90
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ะนวัตกรรมรัฐบาล ช่วยจดสิทธิบตั รทางด้ านเทคโนโลยีและให้ การสนับสนุนด้ านการเงิน
แ ล ะ ให้ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า รผ ลิ ต สิ น ค้ า น า ร่ อ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสิทธิบตั รที่ชว่ ยปลูกฝังและขยายตลาดของ ICT
3)
การวิจยั และพัฒนา
ETRI : Electronics and Telecommunications Research Institute
เป็ น ห น่ วย งาน ห ลั ก ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ าน ก ารวิ จั ย พั ฒ น า แล ะน วั ต ก รรม ด้ าน ICT
ของประเทศเกาหลี่ โดยมีนโยบายหลักด้ าน “Smart & Green Technology Innovator” ดังรูปที่
27
รูปที่ 27 Smart & Green Technology Innovator
หน่ วยงาน
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
ขอบเขตการวิจัย
91
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
หน่ วยงาน
IT Convergence Technology
Research Laboratory
Software Research laboratory
-
Convergence Components &
Materials Research Laboratory
-
The Broadcasting &
Telecommunications
Convergence Research
Laboratory
-
The Internet Research Laboratory -
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย
USN Application Technologies
Green Computing Research Department
Vehicle-IT Convergence Research Department
Robot/ Cognitive System Research Department
BT Convergence Technology Research Department
Postal & Logistics Technology Research Department
Embedded Software Research Department
Speech/Language Information Research
Department
Cloud Computing Research Department
Next Generation Computing Department
Knowledge-based Information Security & Safety
Research Department
NT Convergence Components Research
Department
New devices & Materials Research Department
Photonic/Wireless Convergence Components
Research Department
System-on-Chip Research Department
Advanced Solar Technology Research Department
Broadcasting Systems Research Department
Broadcasting & Telecommunications Convergence
Media Research Department
IPTV Technology Research Department
Satellite & Wireless Convergence Research
Department
Radio Technology Research Department
Mobile Convergence Research Department
Wireless System Research Department
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
92
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
หน่ วยงาน
-
Contents Research Division
-
Creative & Challenging Research Division (CCRD)
-
The Technology Strategy
Research Division
-
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย
Wirelesss Telecommunications Research
Department
Future Network Research Department
Optical Internet Department
Service Platform Research Department
Computer graphics research: used in movie and
animation
Interactive 3D Contents research : researches on
user interactive 3D Contents
Digital actor research: research on the digital movie
character
Smart game research: intelligent game building
research
Virtual reality research: technologies that user can
feel real
Digital rights management research: watermarking
and encryption
ICT service research: supports related industries
IT Convergence Services Future Technology
Research Department
S/W & Contents Future Technology Research
Department
Convergence Components & Materials Future
TechnologyResearch Department
Broadcasting & Telecommunications Convergence
Future Technology Research Department
Internet Future Technology Research Department
Techno-Economics Research Department
Technology Strategy Research Division
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
93
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
หน่ วยงาน
Creative Strategy and Planning
Division
Technology commercialization
Division
Initiative Management Division
-
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย
Standards Research Center
Strategy & Planning Department
Project Planning Department
Knowledge Management System Management
Center
Business Strategy Department
Intellectual Property Management Department
Convergence Technology Development Center
Honam Research Center
Daegu-Gyeongbuk Research Center
System Semiconductor Industry Promotion Center
General Affairs Management Department
Human Resources Development Department
Contruction Project Management Center
Public & Relation Management
Department
เครื อข่ายการวิจยั และพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ ดังรูปที่ 28
รูปที่ 28 เครื อข่ายการวิจยั และพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
94
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
การพัฒนา ICT ในสหราชอาณาจักร (Skill Framework for the Information Age (SFIA)8
The Skills Framework for the Information Age Foundation (SFIA Foundation)
ก าหนดกรอบ ICT Competency โดยความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานต่า ง ๆ รวมตัว กัน เป็ น SFIA
Council โดยมีหน่วยงานร่วมเป็ น SFIA Steering Group รับผิดชอบในการพัฒ นา และส่งเสริ มการใช้
Skill Framework for the Information Age (SFIA) อย่างต่อเนื่อง
4.7
SFIA ช่ ว ย ให้ ส าม ารถ วั ด (Measurement) แ ล ะ เที ย บ เคี ย ง (Benchmarking) ค วา ม รู้
ค
ว
า
ม
ส
า
ม
า
ร
ถ
และทัก ษะของบุค ลากรและองค์ก รได้ โดยมี ม าตรฐานการจัด แบ่ง กลุ่ม ความรู้ และทักษะด้ าน ICT
ที่เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน ประโยชน์ที่ได้ รับ ได้ แก่
 บุ
ค
ล
า
ก
ร ด้
า
น
ICT
สามารถนากรอบสมรรถนะตามกลุม่ ทักษะไปใช้ ในการประเมินความสามารถและทักษ
ะของตน
 ช่วยให้ สามารถกาหนดกรอบความสามารถและทักษะที่ต้องการเพื่อใช้ การสรรหาบุคล
ากรในตาแหน่งงานต่าง ๆ รวมทังการก
้
าหนด career paths ของงานนันๆ
้ ได้
 สามารถรวบรวมข้ อมูลตลาดแรงงานด้ านได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
 กาหนดความต้ องการทักษะและความสามารถในตลาด ICT
 กาหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมได้ ตามกรอบทักษะและความสามา
รถที่ต้องการ
โครงสร้ างทักษะ (Skill) ตามกรอบ SFIA แบ่งเป็ น 6 ด้ าน ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่ม ทักษะ (Skill)
และข้ อก าหนดสมรรถนะ (Competency Level) 7 ระดั บ ดั ง รู ป ที่ 29 Skill Framework for the
Information Age (SFIA) version 4G ประกอบด้ วย Skill 90 รายการ กล่าวคือ
8
http://www.sfia.org.uk/
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
95
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 29 SFIA version 4G

Strategy & architecture
o Information strategy (8)
- Corporate governance of IT (GOVN), Information management
(IRMG), Information systems coordination (ISCO), Information policy
formation (DPRO), Information security (SCTY), Information assurance
(INAS), Information analysis (ICPM), Information content publishing
(ICPM)
o Advice and guidance (2)
- Consultancy (CNSL), Technical specialism (TECH)
o Business/IT strategy and planning (6)
- Research (RSCH), Innovation (INOV), Business process improvement
(BPRE), Enterprise architecture (STPL), Business risk management
(BURM), Sustainability strategy (SUST)
o Technical strategy and planning (7)
- Solution architecture (ARCH), Emerging technology monitoring
(EMRG), Continuity management (COPL), Software development
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
96
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
process improvement (SPIM), Sustainability management for IT
(SUMI), Network planning (NTPL), Methods & tools (METL)

Business change
o Business change implementation (3)
- Portfolio management ( POMG), Programme management (PGMG),
Project management (PRMG)
o Business change management
- Business analysis (BUAN), Business process testing (BPTS), Change
implementation planning and management (CIPM), Organisation
design and implementation (ORDI), Benefits management (BENM),
Business modeling (BSMO), Sustainability assessment (SUAS)
o Relationship management
- Stakeholder relationship management (RLMT)

Solution development and implementation
o Systems development
- Systems development management (DLMG), Data analysis (DTAN),
Requirements definition and management (REQM), Systems design
(DESN), Network design (NTDS), Database/repository design (DBDS),
Programming/software development (PROG), Safety engineering
(SFEN), Sustainability engineering (SUEN), Information content
authoring (INCA), Testing (TEST)
o Human factors
- Systems ergonomics (HCEV), Usability requirements analysis
(UNAN), Usability evaluation (USEV), Human factors integration
(HFIN)
o Installation and integration
- Systems integration (SINT), Porting/software integration (PORT),
Systems installation/decommissioning (HSIN)

Service management
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
97
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
o Service strategy
- IT management (ITMG), Financial management for IT (FMIT),
o Service design
- Capacity management (CPMG), Availability management (AVMT),
Service level management (SLMO)
o Service transition
- Configuration management (CFMG), Change management (CHMG),
Release management (RELM)
o Service operation
- System software (SYSP), Security administration (SCAD), Radio
frequency engineering (RFEN), Application support (ASUP), IT
Operations (ITOP), Network control and operation (NTOP), Database
administration (DBAD), Network support (NTAS), Problem
management (PBMG), Service desk and incident management
(USUP)

Procurement & management support
o Supply management
- Procurement (PROC), Supplier relationship management (SURE)
o Quality management
- Quality management (QUMG), Quality assurance (QUAS), Quality
standards (QUST), Compliance review (CORE), Safety assessment
(SFAS), Technology audit (TAUD)
o Resource management
- Programme and project support office (PROF), Asset management
(ASMG), Client services management (CSMG), Professional
development (PDSV), Resourcing (RESC)
o Learning and development
- Learning and development management (ETMG), Learning resources
creation and maintenance (TMCR), Education and training delivery
(ETDL)
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
98
โครงการจัดทา Expert Map ด้ าน Computer Sciences
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

Client interface
o Sales and marketing
- Marketing (MKTG), Selling (SALE)
o Client support
- Account management (ACMG), Sales support (SSUP)
(รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
น อ ก จ า ก นี ้ SFIA Foundation ไ ด้ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร น า SFIA
ไปใช้ ประเมิ น ในหน่ ว ยงานภ าครั ฐ และภ าคเอกชน รวมทั ง้ แนะน าที่ ปรึ ก ษ า ( Consultant)
ที่ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ รั บ ร อ ง จ า ก SFIA Foundation โ ด ย เป็ น ที่ ป รึ ก ษ า (Consultant)
ที่มีความรู้และความสามารถในการให้ คาปรึกษาและเชื่อถือได้
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนทุ , นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และนส.อมรา จันทร์ สกุล
99
Download