פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 236371

advertisement
‫ אביב תשע"ה‬- 163632 ‫פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר‬
‫ כל הפרוייקטים דורשים קדם של מערכות‬.‫הרישום לקורס הינו רישום ידני בלבד ומוגבל מקום‬
.‫) הינו רצוי מאוד אך לא הכרחי‬163632 ‫ או‬163632 ‫ רקע בתכנות מבוזר (דרך‬.‫הפעלה‬
,‫ יש למלא באתר טופס בקשת רישום הכוללת את שמות חברי הקבוצה‬,‫על מנת להירשם לקורס‬
‫ יש להגיש את הטופס‬.‫ פרוייקטים מתוך הרשימה המצ"ב‬1-6 ‫ ורשימה מדורגת של‬,‫ סימסטר‬,‫פקולטה‬
-‫ תשובות תינתנה עד יום שני ה‬.)21:22( ‫ בצהריים‬21/1/1223 ‫באתר הקורס עד יום חמישי‬
.23/1/1223
:‫רשימת פרוייקטים בקורס פרוייקט בתכנות מקבילי ומבוזר‬
1. GroupFuel: An app to track fuel prices, fuel quality and car fuel usage. The user will
enter his car make and model, and will enter fuel and mileage whenever the user
refuels. the user will have the option to mark the fuel station/company that he used
and to upload that info to a server. With enough info users will be able to see
statistics and fuel usage for different cars and also different fuel companies/stations.
the statistics can be accesses via the phone or via a web interface. The project is for
a group of 2-3 students.
2. EventShare: A group messaging Andorid app where messages may also contain
tagged locations on a map such as: Free food here, awesome party there. The map
tags can be timed. A user should be able to search nearby locations, or locations in a
specific area and filter the search by tags/keywords. The user should be able to
specify locations either from the GPS reading (current location) or by pointing at a
map. The user should also be able to add a photo from camera. This project is for 23 students.
3. DeepPacket GPU: The students will implement deep packet inspection algorithms
using a GPUs. This project is for 2 students.
4. STORM/WEKA: The students will implement a streaming classification mechanism
based on STORM and WEKA. A 3-layer (4 layers including the spout) STORM
topology will be defined such that in the first layer, the bolts invoke several feature
extraction protocols of WEKA. In the second layer, each bolt collects the features
generated by the feature extraction bolts and invokes a different WEKA classifier.
Finally, in the 3rd layer a bolt will collect the results from all classifiers and provide a
unified result. This project is intended for 1-2 students. Good knowledge of Java is
required. Knowledge of WEKA is an advantage, but not mandatory.
1
5. Distributed Live Streaming: In this project the goal is to build a distributed live
streaming system on top of the open source MOLStream infrastructure. In
particular, it involves adding video capturing, playback, and encoding features into
MOLStream. This project is intended for a group of 2-3 students.
‫הנחיות כלליות‬
:‫ בציון הסופי יילקחו בחשבון ההיבטים הבאים‬,‫בכל הפרוייקטים‬
)22%( high-level design ,functional specification :‫מסמכי ביניים‬
)23%( user manual, programmer's guide, documentation :‫מסמכי הגשה סופית‬
)22%( ‫מצגת סופית‬
)33%( ‫איכות ה"מוצר" של הפרוייקט עצמו‬
)22%( ‫מקוריות חדשנות מעבר לדרישות הבסיסיות של הפרוייקט‬





‫) והגשה‬21 ‫ גירסת אלפא (שבוע‬,)3 ‫ שבוע‬,1 ‫ פגישות מעקב (שבוע‬1 ‫במהלך הסמסטר יתקיימו‬
‫ ואת מסמך‬,‫ עד למפגש המעקב הראשון‬functional specification-‫ יש להגיש את מסמך ה‬.‫סופית‬
.‫ שאר המסמכים יוגשו ביחד עם ההגשה הסופית‬.‫ עד למפגש המעקב השני‬high-level design-‫ה‬
2
Download