- Rema 1000

advertisement
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
1.Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Produktidentifikation
Handelsnavn:
Beskrivelse:
CAS Nummer:
EINECS Nummerr:
Registrerings nummer:
Synonymers:
ME-1090 METHYLESTER KO
Decanoic acid, methyl ester
110-42-9
01-2119487998-07-0003 01-2119487998-07-0000
Decanoic acid, methyl ester
Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes
Identificerede anvendelser
Brændstof for Lampe olie & Tændvæske
Anvendelse dr frarådes:
Ingen kendte
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandør
Fritz Schur Consumer Products A/S
Esplanaden 40
1263 København K
Denmark
Yderligere information:
bs@fscp.dk
Nød telefon: +(45) 82 12 12 12 Poison Hotline (DK), Bispebjerg Hospital (open 24 hours)
2 Fareidentifikation
Klassificering af stoffet eller blandingen
Stoffet er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende
klassificering gælder.
Klassificering I henhold til direktiv 67/548/EEC eller direktiv 1999/45/EC:
Ikke klassificeret
Klassificering I henhold til forordning (EF) No 1272/2008
Giftig for vandlevende organismer,
med langvarig virkning.
Miljøfare: Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Kategori 2
Physical hazards: Ikke klassificeret
Health hazards: Ikke klassificeret
Specific hazards: Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning.
Main symptoms: Ingen kendte
Mærknings elementer:
Mærkning I henhold til (EF) No 1272/2008:
Indeholder: Methyl Decanoate
Identifikations nummer: 110-42-9
Fare piktogram:
Side 1 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Signalord:
Hazard statements:
Sikkerhed sætninger:
Forebyggelse:
Reaktion:
Opbevaring:
Bortskaffelse:
Yderligere oplysninger på etiketten:
Andre fare:
Revision date: 1.05.2014
ingen
Toxic to aquatic life with long lasting effects
Undgå udledning til miljøet
Udslip opsamles
Ikke tilgængelig
Bortskaf indholdet/beholderen I et passende
renovationsanlæg I henhold til gældende love og
regulativer og til produktets tilstand på
bortskaffelsestidspunktet
Ikke relevant
Ikke relevant
3 Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer
Almen information:
CAS Nummer:
REACH identifikations nummer
Stoffet
110-42-9 Methyl Decanoate
Klassifisering:
Yderligere information:
01-2119487998-07-0003
01-2119487998-07-0000
DSD: CLP: Aquatic Chronic 2;H411
CLP: Forordning nr. 1272/2008
DSD: Direktiv 67/548/EEC
PBT: persistent, bio akkumulerende og toksisk stof
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof
#: Der er EU-grænseværdier for dette stof
4 Førstehjælps foranstaltninger
Beskrivelse af førstehjælps foranstaltninger
Almen information:
Ved Indånding
Ved hudkontakt:
Ved kontakt med øjne:
Ved indtagelse:
Information for doctor:
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte
og forsinkede
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp eller
særlig behandling er nødvendig.
Ikke tilgængelig
Søg frisk luft. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Ved
åndedræts besvær, giv ilt. Søg straks lægehjælp.
Vask straks huden med sæbe og vand. Fjern forurenet
beklædning. Søg læge ved vedvarende irritation. Vask tøjet
separat ved genbrug.
Skyl øjne grundigt. Søg læge
Giv aldrig en person, der er bevistløs eller som har krampe, noget
at drikke eller spise. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt læge.
Ingen kendte
Ikke tilgængelig
Side 2 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
5 Brandbekæmpelse
Gennerelle brandfarer:
Egnede slukningsmidler:
Ikke egnede slukningsmidler:
Særlig fare I forbindelse med stoffet eller blandingen:
Ikke tilgængelig
Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab:
Anvend friskluft tilført åndedrætsværn og
beskyttelsesdragt.
Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger:
Afkøl beholder med rigeligt vand I lang ti defter branden
er slukket.
Skum, CO2, tørkemikalier
Vandsprøjter kan være ineffektive
Forbrænding kan forårsage giftige dampe, kulilte og
kuldioxid.
6 Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger,
personlige værnemidler og
nødprocedure:
Miljøbeskyttelses foranstaltninger:
Metoder og udstyr til inddæmning og
oprensning:
Henvisning til andre punkter :
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller
ansigtsskærm.
Bær pasende beskyttelsesudstyr under rengøring. Hvis der opstår dampe,
anvend egnede åndedrætsværn.
Brug jord eller sandsække for at minimere forurening af afløb, overflade
og grundvand.
Udluft området. Fjern antændelseskilder. Absorber med jord, sand eller
andet ikke nantændeligt materiale og overfør til beholdere til senere
bortskaffelse.
Personlige værnemidler se pkt.8
Bortskaffelse se pkt. 13
7 Håndtering og opbevaring
Forholdsregler for sikker
håndtering:
Betingelser for sikker
opbevaring, herunder
eventuel uforenlighed:
Særlig anvendelse
Da tomme beholdere kan indeholde restprodukter skal advarslerne på etiketterne
stadig følges, også når beholderen er tom. Vask omhyggeligt efter håndtering. Skal
håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og
sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Holdes væk fra antændelseskilder.
Kan opbevares i de fleste almindelige lagertanke, herunder kulstof stål, aluminium,
glasfiber og rustfrit stål. Opbevares køligt og tørt med tilstrækkelig udluftning. Hold
produktet på afstand af uforenlige materialer, åben ild og høje temperaturer.
Ikke tilgængelig.
Side 3 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Additional information about design of technical facilities:
No further data; see item 7.
Control parameters
Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:
Not required.
Predicted no effect concentration (PNECs)
Components
Type
Route
Value
Form
Not applicable Fresh water
0,0011 mg/l
Fresh water
0,0469 mg/kg
dw
sediment
Intermittent
0,011 mg/l
release
Marine
0,0047 mg/kg
dw
sediments
Marine water
0,00011 mg/l
Exposure controls
Personal protective equipment:
General protective and hygienic measures:
Immediately remove all soiled and contaminated clothing.
Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Be sure to clean
skin thoroughly after work and before breaks.
Avoid contact with the eyes and skin.
Respiratory protection:
In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter
device. In case of intensive or longer exposure use
self-contained respiratory protective device.
Protection of hands:
The glove material has to be impermeable and resistant to the
producU the substancel the preparation
Material of gloves:
Butyl rubber, BR
Nitrile rubber, NBR
The selection of the suitable gloves does not only depend on the
material, but also on further marks of quality and
varies from manufacturer to manufacturer.
Penetration time of glove material:
The exact break through time has to be found out by the
manufacturer of the protective gloves and has to be
observed.
Eye protection:
Safety glasses
Face protection
Goggles recommended during refiIling
Side 4 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
9 Physical and chemical properties
Information on basic physical and chemical properties
General Information
Appearance:
Form:
Colour:
Odour:
Odour threshold:
pH-value:
Changes in conditions
Melting point :
Boiling Point/Boiling range:
Flash point:
Flammability (solid, gaseous):
Ignition temperature:
Decomposition temperature:
Self-ignition:
Danger of explosion:
Explosion limits:
Lower:
Upper:
Vapor pressure:
Density:
Relative density at 40 0C:
Vapor density:
Evaporation rate:
Solubility in/ Miscibility with water:
Segregation coefficient ( n-octanol/water):
Viscosity:
Dynamic at 25 0C:
Kinematic:
Other information:
Liquid
According to specification
Characteristic
Not determined
Not applicable
undetermined
ca. – 18 0C
ca. 224 0C
ca. 110 0C (Pensky-Martens Closed Cup)
Not applicable
Not determined
Not determined
Not determined
Product does not present an explosive hazard
Not determined
Not determined
Not determined
Not determined
ca. 0,873
Not determined
Not determined
Insoluble
Not determined
ca. 2,4 mm2/s at 20 0C
Not determined
No further relevant information available
10 Stability and reactivity
Reactivity
Chemical stability:
Thermal decomposition I conditions to be avoided:
Possibility of hazardous reactions
Conditions to avoid:
Incompatible materials:
Hazardous decomposition products:
Stable at environment temperature.
No decomposition if used according to specifications.
Reacts with oxidizing agents.
Reacts with strong alkali.
See Section 7 for information on safe handling.
See Section 7 for information on safe handling.
Poisonous gases/vapours
Irritant gases/vapours
Carbon monoxide and carbon dioxide
Side 5 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
11 Toxicological information
Information on toxicological effects
Acute toxicity:
Fatty acids, palm-kernel oll, Me esters
LD/LCSO values relevant for classification:
Primary irritant effect:
on the skin:
on the eye:
Sensitization:
Additional toxicological information:
Oral LD50 >2000 mg/kg bw (rat)
No irritant effect.
No irritating effect.
No sensitizing effects known.
When used and handled according to specifications, the
product does not have any harmful effects to our
experience and the information provided to us.
The substance is not subject to classification according to
the latest version of the EU lists.
CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
Mutagenicity:
No further relevant information available.
Carcinogenity
No further relevant information available.
Toxicity for reproduction:
No further relevant information available.
12 Ecological information
Toxicity
Aquatic toxicity:
Fatty acids, palm-kernel oil, Me esters
Persistence and degradability:
Behaviour in environmental systems:
Bioaccumulative potential:
Mobility in soil:
Additional ecological informafion:
General notes:
LC50 (96h) >100 mg/L (fish)
Easily biodegradable
No further relevant information available.
No further relevant information available.
Water hazard class 1 (German Regulation) (Selfassessment): slightly hazardous for water
Do not allow undiluted product or large quantities of it to
reach ground water, water course or sewage system.
Results of PBT and vPvB assessment
PBT:
vPvB:
Other adverse effects:
Not applicable.
Not applicable.
No further relevant information available.
Side 6 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
13 Disposal considerations
Waste treatment methods
Recommendation:
Uncleaned packaging:
Recommendation:
Must be specially treated adhering to official regulations.
Packagings that may not be cleansed are to be disposed of in the same manner as
the product.
14 Transport information
DOT Regulations:
Hazard Class:
Land transport ADR/RID (cross-border)
ADR/RID class:
Maritime transport IMDG:
IMDG Class:
Marine pollutant:
No
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR:
ICAO/IATAClass:
UN "Model Regulation":
Special precautions for user:
Not applicable.
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73178 and the IBC Code:
Name:
Fatty Acid Methyl Esters(m)
Pollution category:
Y
Ship type:
2
15 Regulatory information
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008:
GHS label elements
National regulations:
Other regulations, limitations and prohibitive regulations
Country Substance Positive Usting:
Europe (EINECS), China (IECSC), Korea (ECL)
Alternate CAS No.:
US (TSCA)
Canada (NDSL)
New Zealand (NZIOC)
Europe (EINECS)
Korea (ECL)
China (IECSC)
Note:
The substance name and CAS numbers which are used for this product
in the stated inventories may deviate
from the information listed in Section 3.
Chemical safety assessment:
A Chemical Safety Assessment has not been carried out.
Side 7 af 8
Trade name: ME-1090 Methylester
ME-400-070
Safety Data Sheet
according to 190712006lEC, Article 31
Version number 3
Revision date: 1.05.2014
16 Other information
This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific
product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.
Department issuing MSDS:
php@loutbrogaard.dk
Contact:
php@loutbrogaard.dk
Abbreviations and acronyms:
ADR:
Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:
Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG:
International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT:
US Department of Transportation
IATA:
International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO:
International Civil Aviation Organization
ICAG- TI:
Technicallnstructions by!he "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS:
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substanees
CAS:
Chemical Abstracls Serviee (division of the Amerlcan Chemical Society)
LC50:
Lethal concentration, 50 pereent
LD5O:
Lethal dose, 50 pereent
Sources:
Official Journal of the European Union Regulation (EC) No 1907/2006
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Third Revised Edition.
Official Journal of the European Union Regulation (EG) No 1272/2008
Official Journal of the European Union Com mission Regulation (EU) No 453/2010
IMO (2008). IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. Incorporating Amendment 3408. 2008
Edition, Volume 1 & 2.
IMO (2007). ISC Code 2007 Edition.
* Data compared to the previous version altered. Rev. 1
new issuance in GHS/CLP format (13 May 2011)
Side 8 af 8
Download