Manual - YachtSafe

advertisement
Manual
W010 Remote control
1. Sätt i batterier
Öppna tillbehöret genom att skruva upp skruvarna med stjärnskruvmejsel.
Sätt i batteriet. Lysdioden på kretskortet blinkar om batteriet är OK.
2. Anslut till larmet med hjälp av appen i din mobil
Notera: För att kunna ansluta ett tillbehör till larmet måste larmet vara
inkopplat till en spänningskälla.
iPhone
1. Klicka på Tillbehör längst ner till höger på startsidan för att komma till tillbehörssidan. Välj sedan
Tillbehörsinställningar.
2. Klicka sedan på plustecknet längst upp till höger
för att komma vidare.
3. Klicka på tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan
Anslut och följ instruktionerna.
Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är
klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen
klar.
Android
1 Klicka på Androidtelefonens menyknapp för att få
upp alternativrutan. Välj sedan Tillbehörsinställningar.
2 Klicka sedan på Välj tillbehör under Anslut nytt
tillbehör.
3 Klicka på det tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj
sedan Anslut och följ instruktionerna.
Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är
klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen
klar.
3. Montering
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att slå på och av vårt GPSlarm. Dessutom är den utrustad med en SOS-knapp som gör det möjligt
att skicka larm vid eventuell nödsituation. Med fjärrkontrollen kan du
också sätta larmet i extremt strömsnålt läge samt slå på eller av utgången på larmet. Kommunikationen mellan fjärrkontroll och larmenhet
är dubbelriktad. När fjärrkontrollen blinkar betyder det att larmenheten
har bekräftat knapptryckningen. En eller flera fjärrkontroller kan användas
till samma larmenhet.
Aktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
Avaktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
Skicka SMS-larm med larmenhetens
position genom att hålla nera knappen
i tre sekunder.
Teknisk specifikation
Mått:
58 x 30 x 11 mm
Batterilivslängd:
upp till 3 år
Batterityp:
CR1632
Batterikapacitet:
130 mAh
Räckvidd (fri sikt):
ca 100 m
Temperaturområde:
-30 till 70 °C
Kapsling:
IP54
Denna knapp har två funktioner:
– Med en enkel knapptryckning kan du styra larm­enhetens utgång (exempelvis slå på/av kylskåp eller värmare). Gäller endast om
utgången är konfigurerad att styra valfri funktion.
– För att växla till extremt strömsnålt läge håller du nere knappen tills lysdioden blinkar en gång. Då får du också ett sms till dina
inlagda larmnummer som talar om status. Håller du in knappen en gång till tills lampan blinkar växlar du tillbaka till Normal-läge.
R
Version 01 l VETEL AB l [email protected] l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige
wireless alarm and control solutions
Manual
W010 Remote control
1. Mount the batteries
Use cross-headed screwdriver to release the screws and be able to
open up the product. Mount the battery. The LED lamp is flashing if
the battery is OK.
2. Connect with the alarm by using the Smartphone app
Note: The alarm unit needs to be connected to a voltage source while pairing.
iPhone
1. Click on Accessories at the bottom right of the
start page. Choose then Accessories settings.
2. Click on the plus button at the top right of the
page.
3. Click on the accessory you want to connect. Later
choose Connect and follow the instructions.
Go to the status page for the accessories to activate
the sensors of the accessories. The installation is now
done.
Android
1 Click on the menu button at the bottom of the
Android phone to see the box of alternatives. Choose
later Accessory Setting.
2 Click on Choose accessory under Connect new
accessory.
3. Click on the accessory you want to connect. Later
choose Connect and follow the instructions.
Go to the status page for the accessories to activate
the sensors of the accessories. The installation is now
done.
3. Mounting
The main function of the remote control is to turn on and off the GPSalarm.There is also a SOS button that activates an alert message with
position information which is sent to the predefined alarm numbers.
It’s also possible to put the alarm unit in a low power consumption
mode or control power of an external device, e.g. a heater or fridge in
a boat. The communication between the remote control and the alarm
unit is bidirectional. When the remote is flashing, it means that the
command is sent and the alarm unit has received the key press. One or
several remote controls can be used for the same alarm unit.
Activate the alarm for theft and burglary.
Technical specification
Measurements:
58 x 30 x 11 mm
Battery lifetime:
upp till 3 år
Type of battery:
CR1632
Battery capacity:
130 mAh
Distance range (free sight):
ca 100 m
Temperature range:
-30 to 70 °C
Sealing:
IP54
Inactivate the alarm for theft and burglary.
Send a text message with the position of the
alarmunit by holding the button down for
three seconds.
This button has two different functions.
– By pressing the button you can turn on or off the power of an external device, e.g. a heater or fridge if this is chosen.
– To switch to the low power consumption mode you hold down the button until the LED-light is flashing once. You also
receive a text message with status information to your predefined alarm numbers. To switch back you just hold down the
button again until the light is flashing.
R
Version 01 l VETEL AB l [email protected] l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige
wireless alarm and control solutions
Download