9. FELSÖKNING Scala Rider G9 Återställning av

advertisement
9. FELSÖKNING Scala Rider G9
Återställning av ihopkoppling (parning)
För att radera ihopkopplingen av de parade enheterna, exkl. "One+8" parningar, utför följande:
1. Bekräfta att din G9 är påslagen och i "Standby mode (En blå blinkning var 3:e sekund).
2, Tryck och håll inne "Mobilknappen" i minst 6 sekunder. G9 enheten börjar då blinka med RÖTT
sken. Fortsätt att hålla in knappen till dess det blinkar snabbt växlande mellan RÖTT och Blått sken.
3. Tryck och håll inne volymknappen i 2 sekunder.
4. Det LILA ljuset kommer att blinka till 5 gånger och G9 enheten kommer att stänga av sig, vilket
betyder att återställningen var lyckad.
Åtgärdar inte ovanstående process det problem som existerade tidigare, repetera processen MEN
istället för att trycka och hålla in volymknappen i steg 3, tryck och håll inne "Röstanslutningsknappen
(knappen i mitten på sidan) i 2 sekunder. Steg 4 kommer att hända på samma sätt som tidigare och
enheten är återställd till fabriksinställningarna.
9. TROUBLESHOOTING CONNECTIONS
Reset Pairing
To delete your paired devices (not including “One+8” pairings):
1. Verify that your G9 is turned ON and in Standby mode (single BLUE flash every 3 seconds).
2. Press and hold the Mobile Button for at least 6 seconds. The G9 will first flash RED. Continue to
hold the button until the RED and BLUE lights begin rapidly alternating.
3. Press and hold the Volume Up Button for 2 seconds.
4. The PURPLE light will flash 5 times and then the scala rider G9 will turn OFF, indicating that the
reset was successfully completed.
If this does not cure what ails your G9 unit try repeating the process BUT instead of pressing and
holding the Volume Up button in Step 3 above press and hold the Voice Connect button (middle
button on the side) for 2 seconds. Step 4 will happen in the same way and your Cardo G9 will be
restored to factory defaults.
Download