การเรียนภาษาอังกฤษ

advertisement
1
ให้ นักเรียนฝึ กพูดตามประโยคภาษาอังกฤษ
ตามเสี ยงในประโยคทีไ่ ด้ ฟัง
2
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
3
การทักทาย( Greeting )
4
Tony: Good morning, Mark.
สวัสดี มาร์ ค
Mark: Good morning,Tony.
สวัสดี โทนี่
5
Tony: How are you?
คุณสบายดีหรือ
Mark: I’m fine, thank you,
and you?
ฉันสบายดี ขอบคุณ แล้ วคุณล่ ะ
6
Tony: I'm fine, thank you.
ฉันสบายดี ขอบคุณ
7
หากทักทายกันในตอนบ่ ายใช้ คาว่ า
Good afternoon.
หากทักทายกันในตอนเย็นใช้ คาว่ า
Good evening.
หากกล่ าวลาเมื่อจากกันตอนกลางคืนใช้ คาว่ า
Good night.
8
การแนะนาให้ รู้ จักกัน
( Introduction )
9
Henry: Miss Nancy, May I introduce
Richard.
Nancy: How do you do?
Richard: How do you do?
10
เมื่อกล่ าวทักทายกันด้ วยคาว่ า
How do you do?
และผู้กล่ าวตอบจะตอบว่ า
Nice to meet you.
อาจพูดคุยต่ อด้ วยคาว่ า
Nice to meet you, too.
11
หรือ
Glad to meet you.
ยินดีทไี่ ด้ พบคุณ(รู้ จกั คุณ)
และผู้กล่ าวตอบจะตอบว่ า
Glad to meet you, too.
ยินดีทไี่ ด้ พบคุณ(รู้ จกั คุณ)เช่ นกัน
12
Henry: Miss Nancy, May I introduce
Richard.
คุญแนนซี่ ผมขอแนะนารู้ จกั คุณริชาร์ ด
13
Nancy: How do you do? สวัสดีค่ะ
Richard: How do you do? สวัสดีครับ
เป็ นคาทีใ่ ช้ ทกั ทายในกรณีทเี่ พิง่ รู้ จกั กัน
ทั้งผู้ทที่ กั ทายและผู้ถูกทักทายจะใช้ คาเดียวกัน
14
และเมื่อจะกล่ าวลา มักจะใช้ คากล่ าวว่ า
I hope to see you again.
ฉันหวังว่ าคงได้ พบคุณอีก
ผู้ตอบก็จะตอบว่ า
I hope so, too.
ฉันก็หวังเช่ นนั้น
15
การใช้ คากล่ าวขอโทษและขออภัย
Excuse me and apologies
16
คาทีใ่ ช้ กล่ าวเพือ่ ขอโทษ
Excuse me. ขอโทษครับ/ขอโทษค่ ะ
Excuse me, please. ขอได้ โปรดอภัย
Pardon me.
ขออภัยค่ ะ
I’m sorry.
ขออภัยครับ
I beg your pardon. ขออภัยครับ
17
การเริ่มต้ นก่อนจะถาม ซึ่งโดยมารยาทจะต้ องกล่าว
ขอโทษก่อนถามเสมอ เช่ น การสอบถาม
บางสิ่ งบางอย่ างในขณะทีผ่ ู้ถูกถามกาลังทางานอยู่
ตัวอย่ างเช่ น
Excuse me, Please tell me the way
to the bus station.
ขอโทษค่ ะ กรุณาบอกทางไปสถานีขนส่ งด้ วยค่ ะ
18
หรืออาจพูดว่ า
Excuse me. May I ask you
something?
ขอโทษค่ ะ ฉันขอถามคุณบางอย่ างได้ ไหม
Excuse me. Where is the toilet?
ขอโทษค่ ะ ห้ องนา้ อยู่ทไี่ หนคะ?
19
Excuse me. Does Miss Sara live here?
ขอโทษครับ คุณซาร่ าอาศัยอยู่ทนี่ ี่หรือเปล่า
Pardon me. How far is it to the bank?
ขอโทษครับ ธนาคารอยู่ไกลไหม
Pardon me. What time does the bank
open?
ขอโทษค่ ะ ธนาคารเปิ ดเวลาเท่ าไหร่
20
ในกรณีที่เราไปทาความเดือดร้ อนให้ ใคร เช่ น
เดินชนใครเข้ า หรือเหยียบเท้ าใครเข้ า เราจะต้ องกล่าว
แสดงความเสี ยใจโดยการกล่าวขอโทษ ใช้ คาพูดว่ า
ขอโทษค่ ะ(ฉันเสี ยใจ)
Pardon me. ขอโทษค่ ะ
I beg your pardon. ขอได้ โปรดอภัยด้ วย
I’m sorry.
21
การกล่าวตอบ เมือ่ มีผู้กล่าวขออภัย
ซึ่งเป็ นมารยาทที่ดที ี่ควรจะกล่ าวตอบว่ า
That’s all right.
ไม่ เป็ นไรหรอก
ไม่ เป็ นไร
ไม่ เป็ นไร
Don't mention it.
That’s OK.
22
I’m sorry I’m late.
ฉันเสี ยใจที่มาสาย
I’m sorry I kept you waiting.
ฉันเสี ยใจทีท่ าให้ คุณคอย
I’m sorry to have troubled you.
ฉันเสี ยใจทีร่ บกวนคุณ
I’m sorry to delay you.
ฉันเสี ยใจทีห่ น่ วงเหนี่ยวคุณไว้
23
คาขออภัย อีกคาหนึ่งที่ควรทราบ คือ
To apologize
เป็ นคาขออภัย เมื่อกระทาสิ่ งที่กระเทือนใจคนอืน่
เพือ่ แสดงการขออภัยและขอรับผิด จะพูดว่ า
I must apologize.
ฉันต้ องขออภัย
I must apologize for what I said.
ฉันต้ องขออภัยที่ฉันได้ พูดไป
24
คากล่าวตอบ สามารถตอบได้ หลายแบบ เช่ น
That’s all right. ไม่ เป็ นอะไรหรอก
Don’t mention it. ไม่ เป็ นไรหรอก
ไม่ เป็ นอะไร
Don’t worry about it. อย่ ากังวลเลย
It’s doesn’t matter.
It’s nothing at all.
ไม่ เป็ นอะไร
25
การกล่าวคาแสดงความยินดีและกล่าวอวยพร
Congratulations
Congratulations.
ขอแสดงความยินดีด้วย
Congratulations to you.ขอแสดงความยินดีด้วย
Congratulations to you on your
success.
ขอแสดงความยินดีในความสาเร็จของคุณ
26
Congratulations to you on your
graduation.
ขอแสดงความยินดีทคี่ ุณสาเร็จการศึกษา
Let me congratulate you on your
good fortune.
ขอแสดงความยินดีในความโชคดีของคุณ
27
Congratulations to you on the
birthday of your son.
ขอแสดงความยินดีทคี่ ุณได้ ลูกชาย
My congratulations on winning
the first prize lottery.
ขอแสดงความยินดีทคี่ ุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1
28
หรืออาจจะใช้ คาว่ า
How fortunate!
แหมโชคดีจริงๆ
How fortunate you are!
คุณช่ างโชคดีจริงๆ
That is fantastic! Congratulations,
John.
วิเศษจริงๆ ยินดีด้วยนะ จอห์ น
29
การกล่าวขอบคุณ Thank you
ใช้ ได้ หลายแบบ เช่ น
Excuse me. Do you have something
to eat? I’m very hungry.
Yes, we do. We have a big cake.
Thank you, that's very kind.
30
ความหมาย
Excuse me. Do you have something
to eat? I’m very hungry.
ขอโทษค่ ะคุณมีอะไรให้ กนิ ไหม ฉันหิวเหลือเกิน
Yes, we do. We have a big cake.
ได้ สิ เรามีเค้ กก้อนใหญ่ เชียวละ
31
Thank you, that's very kind.
ขอบคุณมากค่ ะ นับเป็ นความกรุณามากค่ ะ
Thank you very much.
ขอบคุณมากค่ ะ
32
Excuse me, Do you have any pens?
ขอโทษค่ ะ คุณมีปากกาบ้ างไหม
Yes, I do. Here you are.
มีครับ นี่ครับ
Thank you very much.
ขอบคุณมากค่ ะ
It’s my pleasure.
ด้ วยความยินดีครับ
33
Excuse me, do you have any sugar?
ขอโทษค่ ะ คุณมีนา้ ตาลบ้ างไหม
No, I don’t.
ไม่ มีครับ
34
Excuse me, can you hand me some paper?
ขอโทษค่ ะ คุณช่ วยส่ งกระดาษให้ ฉันได้ ไหม
Yes, of course. Here you are.
ได้ ครับ นี่ครับ
Thank you, that's very kind of you.
ขอบคุณค่ ะ นับเป็ นความกรุณามาก
It’s my pleasure. ด้ วยความยินดีครับ
35
Excuse me, can I have your name?
ขอโทษค่ ะ ฉันขอทราบชื่อคุณได้ ไหม
Yes. I’m Joe.
ครับ ผมชื่อโจครับ
36
Excuse me, can you tell me the
way to the police station?
ขอโทษค่ ะ คุณบอกทางไปสถานีตารวจได้ ไหม
Yes. You can drive along this
road. It's on your right.
ได้ ครับ คุณขับตรงไปตามถนนนี้ จะอยู่ด้านขวา
Thank you very much. ขอบคุณมากค่ ะ
It’s my pleasure. ด้ วยความยินดีครับ
37
Excuse me. Do you have the time?
ขอโทษค่ ะ คุณมีนาฬิ กาบอกเวลาไหม(เวลาเท่ าไรแล้ว)
Yes. It’s 10:15.
ครับ เวลา สิ บนาฬิ กาสิ บห้ านาที
Thank you, that's too kind of you.
ขอบคุณค่ ะ คุณมีนา้ ใจจริงๆ
Don’t mention it.
ไม่ เป็ นไรครับ
38
ประโยคสนทนาทีใ่ ช้ ในชั้นเรียน
39
Teacher:
Good morning, class.
สวัสดี นักเรียน
Students: Good morning, teacher.
สวัสดีค่ะ( ครับ) คุณครู
Teacher:
How are you today?
เป็ นอย่ างไรบ้ าง (สบายดีไหม)
Teacher:
I’m fine. thank you.
สบายดี ขอบคุณ
40
ตัวอย่ างประโยคที่ใช้ ถาม-ตอบทั่วๆไป
ที่อาจจะใช้ ในชั้นเรียน
41
Who has a dictionary?
ใครมีพจนานุกรมบ้ าง
Somsak and I have dictionaries.
สมศักดิ์และฉันมีพจนานุกรม
Who sits here? ใครนั่งตรงนี้
Prapaporn sits there.
ประภาพรนั่งตรงนั้น
42
Who sits beside you, Somporn?
ใครนั่งข้ างคุณ คุณสมพร
Dumrong.
ดารง
Where is Thanongsak?
ทนงศักดิ์อยู่ไหน
He goes to the toilet.
เขาไปห้ องนา้
43
Who can see my pen?
ใครสามารถเห็นปากกาของฉัน
I can see your pen in your pocket.
ฉันสามารถเห็นปากกาของคุณในกระเป๋ าของคุณ
Who comes to school by bicycle?
ใครมาโรงเรียนโดยจักรยาน
Mali and I come to school by
bicycle?
มะลิและฉันมาโรงเรียนโดยจักรยาน
44
Who can read this word?
ใครสามารถอ่านคานีไ้ ด้
I can.
ฉันสามารถอ่านคานีไ้ ด้
Who can answer this question?
ใครสามารถตอบคาถามนีไ้ ด้
I can answer the question?
ผมสามารถตอบคาถามนีไ้ ด้
45
What is the meaning of this word?
ความหมายของคานีค้ อื อะไร
It’s means………..?
ความหมายของคานีค้ อื ……
46
การทักทาย ถามตอบเกีย่ วกับความเป็ นอยู่ทวั่ ๆไป
นอกจากจะตอบตามมารยาทว่ า สบายดีกจ็ ะตอบไป
ตามความเป็ นจริง เช่ น
ไม่ ค่อยสบาย ใช้ คาว่ า Not very well.
เป็ นหวัด ใช้ คาว่ า I have a cold.
ปวดหัว ใช้ คาว่ า I have a headache.
ปวดท้ อง ใช้ คาว่ า I have a stomachache.
47
I have a fever.
เป็ นไข้ ใช้ คาว่ า
เป็ นไข้ หวัด ใช้ คาว่ า I have a flu.
นา้ มูกไหล ใช้ คาว่ า I have a running nose.
ทามีดบาดมือ ใช้ คาว่ า I cut my finger.
ไอมาก ใช้ คาว่ า I have a bad cough.
ขาหัก ใช้ คาว่ า I broke my leg.
แขนหัก ใช้ คาว่ า I broke my arm.
48
การกล่าวตอบเมือ่ คู่สนทนาบอกอาการเจ็บป่ วย
ทีเ่ ป็ นอยู่ ตามมารยาทควรกล่าวว่ า
That’s too bad.
แย่ จังเลยนะคะ/ครับ
I hope you feel better.
ฉันหวังว่ าคุณคงหายเร็วๆนะคะ/ครับ
49
การพูดคุยถึงสภาพดินฟ้าอากาศ
คาถาม-ตอบทีใ่ ช้ พูดคุยเกีย่ วกับดินฟ้าอากาศ
How is the weather today?
อากาศวันนีเ้ ป็ นอย่ างไร
It’s very hot. อากาศร้ อนมาก
It’s very cold. อากาศหนาวมาก
It’s very cool. อากาศเย็นมาก
50
It’s very wet.
อากาศชื้นแฉะมาก
It’s windy and looks like rain.
ลมแรงและดูเหมือนฝนกาลังจะตก
51
What a beautiful day?
วันนีอ้ ากาศสดใสจังเลยนะ
Yes, it is.
จริงด้ วยค่ ะ
Let’s go walking to the park.
เราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันเถอะ
52
คาเกีย่ วกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ควรทราบ
It’s nice.
อากาศดี
อากาศดี
It’s lovely.
อากาศดี
อากาศน่ ากลัว
It’s wonderful.
It’s awful.
53
It’s hot.
It’s warm.
It’s cool.
It’s windy.
It’s foggy.
It’s cloudy.
It’s wet.
อากาศร้ อน
อากาศอบอุ่น
อากาศเย็น
ลมแรง
หมอกลงจัด
เมฆครึ้ม
ฝนตกเปี ยกแฉะ
54
การใช้ ประโยคคาถามและคาตอบทั่วๆไป
การใช้ What ความหมายแปลว่ าอะไร
ใช้ ถามถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ตัวอย่ างประโยค เช่ น
What is your name?
คุณชื่ออะไรครับ
My name is ………
ชื่อของฉันคือ….
What class are you in? คุณเรียนชั้นอะไร
I am in Pratom 5.ฉันเรียนอยู่ช้ ันประถมปี ที่
55
5
What is your teacher’s name?
ครู ของคุณชื่ออะไร
My teacher’s name is ……
ครู ของฉันชื่อ……… (ใส่ ชื่อ)
What food do you like best?
อาหารอะไรทีค่ ุณชอบทีส่ ุ ด………
I like ………… best? (ใส่ ชื่ออาหาร)
ฉันชอบรับประทาน………ทีส่ ุ ด
56
What fruit do you like best?
ผลไม้ อะไรทีค่ ุณชอบมากทีส่ ุ ด
Papaya . มะละกอค่ ะ
หรือจะตอบว่ า
My favorite fruit is papaya.
ผลไม้ ทฉี่ ันชอบมากทีส่ ุ ดคือมะละกอ
57
What subject do you like?
วิชาอะไรทีค่ ุณชอบ หรือ คุณชอบวิชาอะไร
I like English. ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษ
What season do you like?
คุณชอบฤดูอะไร
I like the rainy season. ฉันชอบฤดูฝน
58
What is your favorite sport?
คุณชอบกีฬาอะไรมากทีส่ ุ ด
My favorite sport is football.
กีฬาทีฉ่ ันชอบมากทีส่ ุ ดคือฟุตบอล
หรือ
ฉันชอบกีฬาฟุตบอลมากทีส่ ุ ด
59
What is your favorite color?
คุณชอบสี อะไรมากทีส่ ุ ด
Red is my favorite color.
สี แดงเป็ นสี ที่ฉันชอบมากที่สุด
What day is today?
Today is Monday.
วันนีเ้ ป็ นวันอะไร
วันนีเ้ ป็ นวันจันทร์
60
What do you have for lunch?
คุณรับประทานอะไรเป็ นอาหารกลางวัน
I have noodle for lunch.
ฉันทานก๋วยเตี๋ยวเป็ นอาหารกลางวัน
What do you want to be?
คุณต้ องการเป็ นอะไร
I want to be a policeman.
ฉันต้ องการเป็ นตารวจ
61
What time is it?
เวลาเท่ าไหร่ ครับ
It’s ten o’clock.
เวลาสิ บนาฬิ กาค่ ะ
What is the name of this road?
ถนนนีช้ ื่ออะไรครับ
Siviset is the name of this road.
ถนนนีช้ ื่อถนนศรีวเิ ศษค่ ะ
62
What size do you want?
คุณต้ องการขนาดอะไร( เบอร์ อะไร)
I want XL, please.
ฉันต้ องการขนาดเบอร์ XL
63
Where (ทีไ่ หน)
ใช้ ถามถึงสถานที่
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ทไี่ หน
I live in Yangchumnoi.
ฉันอาศัยอยู่ยางชุมน้ อย
Where do you come from?
คุณมาจากไหน
I come from America.
ฉันมาจากอเมริกา
64
Where do you study?
คุณเรียนอยู่ทไี่ หน
I study in Noonkoon school.
ฉันเรียนอยู่โรงเรียนโนนคูณ
Where is the toilet?
ห้ องนา้ อยู่ทไี่ หน
It’s at the back of that building.
มันอยู่ด้านหลังอาคารนั่น
65
Where is the library?
ห้ องสมุดอยู่ทไี่ หน
It’s next to that room.
อยู่ถดั จากห้ องนั้น
Where is your English teacher?
ครู ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ทไี่ หน
She is in the meeting room.
เธออยู่ในห้ องประชุม
66
Where will you go tomorrow?
คุณจะไปไหนพรุ่งนี้
I will go Bangkok tomorrow?
ฉันจะไปกรุงเทพฯพรุ่ งนี้ หรือ
พรุ่งนีฉ้ ันจะไปกรุ งเทพ
67
การใช้ คาถาม Who (ใคร) ใช้ ถามถึงบุคคล
ตัวอย่ างเช่ น
Who is that? นั่นใครหรือ
It’s Somporn. เธอคือสมพร
Who are you? คุณเป็ นใคร
I am Somsak. I am a policeman.
ผมชื่อสมศักดิ์ ผมเป็ นตารวจ
68
Who is your best friend?
ใครคือเพือ่ นทีด่ ที สี่ ุ ดของคุณ หรือเพือ่ นสนิท
Thanongsak is my best friend?
ทนงศักดิ์คอื เพือ่ นสนิทของฉัน
Who is your English teacher?
ใครคือครู ภาษาอังกฤษของคุณ
Mary is my English teacher.
ครู ภาษาอังกฤษของฉันคือ แมรี่
69
Who has two pens?
I have two pens?
ใครมีปากกา 2 ด้ าม
ฉันมีปากกา 2 ด้ าม
ใครจะไปกับคุณ
Pranee will go with me? ปราณีจะไปกับฉัน
Who will go with you?
Who comes to meet you?ใครจะมาพบคุณ
Tony will come to meet me?
โทนี่จะมาพบฉัน
70
Who sits beside you?
ใครนั่งข้ างๆคุณ
Panya sits beside me? ปัญญานั่งข้ างๆฉัน
ใครไปกับคุณ
Prayong goes with me?ประยงค์ ไปกับฉัน
ั ใคร
Who do you live with? คุณอาศัยอยู่กบ
I live with my uncle? ฉันอาศัยอยู่กบ
ั ลุง
Who goes with you?
71
Who do you go with?
คุณไปกับใคร
I go with Thongdee?
ฉันไปกับทองดี
Who is playing tennis?
ใครกาลังเล่นเทนนิส
Susan and Mark.
ซูซานและมาร์ ค
72
การใช้ When (เมื่อไหร่ ) ใช้ ถามเวลา
When do you come to school?
คุณมาโรงเรียนเมือ่ ไหร่
I come to school at 7.
ฉันมาโรงเรียนเวลา 7 นาฬิ กา
When is Christmas Day?
เมื่อไหร่ วนั คริสต์ มาส
73
It’s on December 25.
มันตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม
When is your birthday?
วันเกิดของคุณเมือ่ ไหร่
It’s on November 12.
มันตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน
74
When will you go to Bangkok?
คุณจะไปกรุงเทพฯเมือ่ ไหร่
Tomorrow morning.
พรุ่งนีเ้ ช้ า
When will you come again?
คุณจะกลับมาเมือ่ ไหร่
Next month.
เดือนหน้ า
75
When did she arrive?
Last hour.
หล่อนมาถึงเมื่อไหร่
ชั่วโมงที่แล้ว
When do they have breakfast?
พวกเขาทานอาหารเช้ าเมื่อไหร่
They have breakfast at 7.30?
พวกเขาทานอาหารเวลา เจ็ดนาฬิ กา สามสิ บนาที
76
การใช้ Why (ทาไม) ใช้ ถามถึงเหตุผล เช่ น
Why do you come to school late?
ทาไมคุณถึงมาโรงเรียนสาย(ช้ า)
Because I have a stomachache.
เพราะฉันปวดท้ อง
77
Why do you walk to school?
ทาไมเธอถึงเดินมาโรงเรียน
Because my bicycle is broken?
เพราะจักรยานฉันพัง
Why does she come to school late?
ทาไมหล่อนถึงมาโรงเรียนสาย
Because her mother is sick.
เพราะแม่ ของหล่อนป่ วย
78
Why don’t you go with her?
ทาไมคุณไม่ ไปกับเธอ
Because I’m busy.
เพราะว่ าฉันงานยุ่ง
Why don’t they have lunch?
ทาไมพวกเขาถึงไม่ ทานอาหารกลางวัน
Because they are not hungry.
เพราะว่ าพวกเขาไม่ หิว
79
Why don’t you answer his questions?
ทาไมคุณจึงไม่ ตอบคาถามเขา
Because I don’t know the answers.
เพราะฉันไม่ ทราบคาตอบ
Why do you like English?
ทาไมคุณชอบภาษาอังกฤษ
Because my English teacher is a very
good teacher. เพราะครู เขาเป็ นคนดี
80
การใช้ How (อย่ างไร) เป็ นการถามถึงวิธีการ เช่ น
How do you come to school?
คุณมาโรงเรียนอย่ างไร
I come to school by bus?
ฉันมาโรงเรียนโดยรถประจาทาง
81
How does she go there?
หล่อนไปที่นั่นอย่ างไร
She goes there by trains.
หล่อนไปที่นั่นโดยรถไฟ
How do they play football?
พวกเขาเล่ นฟุตบอลเป็ นอย่ างไร
They play very well?
พวกเขาเล่นดีมาก
82
การใช้ How many มากเท่ าไหร่
ใช้ ถาม จานวน ( ที่นามนับได้ )
How many pens do you have?
คุณมีปากกามากเท่ าไหร่
I have 2 pens.
ฉันมีปากกา 2 ด้ าม
83
How many students are there
in the field?
มีนักเรียนมากเท่ าไหร่ ในสนาม
Twenty ยีส่ ิ บ
How many sisters do you have?
คุณมีพสี่ าว(น้ องสาว)มากเท่ าไหร่
I have 3 sisters?
ฉันมีพสี่ าว(น้ องสาว) 3 คน
84
How much (มากเท่ าไหร่ )
ใช้ ถามจานวน(ของนามนับไม่ ได้ ) เช่ น
How much money do you have?
คุณมีเงินมากเท่ าไหร่
I have 100 baht.
ฉันมีเงินหนึ่งร้ อยบาท
85
How much money do you need?
คุณต้ องการเงินมากเท่ าไหร่
I need 1,000 baht?
ฉันต้ องการเงินหนึ่งพันบาท
How much coffee do you need?
คุณต้ องการกาแฟมากเท่ าไหร่
I need 2 cups of coffee.
ฉันต้ องการกาแฟ 2 ถ้ วย
86
How much water do you want?
คุณต้ องการนา้ มากเท่ าไหร่
I want 2 glasses of water.
ฉันต้ องการนา้ 2 แก้ว
How much paper do you want?
คุณต้ องการกระดาษมากเท่ าไหร่
I want 5 pieces of paper.
ฉันต้ องการกระดาษ 5 แผ่ น
87
How much bread do you need?
คุณต้ องการขนมปังมากเท่ าไหร่
I need 5 pieces.
ฉันต้ องการ 5 ชิ้น
How much is it?
ราคาเท่ าไหร่
It’s 500 baht.
ราคา ห้ าร้ อยบาท
88
ข้ อสั งเกต
ความแตกต่ างในการใช้
want กับ need (ต้ องการ)
want ใช้ เพือ่ บอกความต้ องการทีม่ คี วามอยากได้ (
ถ้ าไม่ ได้ กไ็ ม่ เป็ นไร )
need ใช้ เพือ่ บอกความต้ องการทีจ่ าเป็ นต้ องได้
89
ตัวอย่ างประโยคคาถามที่ขนึ้ ต้ นด้ วยกริยาช่ วย
Are you Tony?
Yes, I am.
คุณคือโทนี่ใช่ ไหม
ครับผมคือโทนี้
Is she a nurse?
หล่อนเป็ นพยาบาลใช่ ไหม
Yes, she is.
ใช่ ค่ะหล่อนเป็ นพยาบาล
90
คุณเป็ นหมอใช่ ไหม
Yes, I am.
ครับผมเป็ นหมอ
Are you hungry? คุณหิวไหม
Yes, I am. ครับผมหิว
Are you tired? คุณเหนื่อยไหม
Are you a doctor?
Yes. I am very tired.
ครับผมเหนื่อยมาก
91
ฉันหน้ าตาน่ าเกลียดไหม
No. You are pretty. เปล่ าหรอกคุณน่ ารัก
Can you swim? คุณสามารถว่ ายนา้ ได้ ไหม
No, I can’t. เปล่ า ฉันว่ ายนา้ ไม่ ได้
Am I ugly?
Will you go back?
No, I won’t.
คุณจะกลับไปไหม
เปล่าครับ
92
Can you speak English?
คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ไหม
Yes, I can. ค่ ะฉันพูดภาษาอังกฤษได้ .
Do you like English?
คุณชอบภาษาอังกฤษไหม
Yes, I do. ค่ ะฉันชอบภาษาอังกฤษ
93
พวกเขาทางานที่นี่หรือ
เปล่าพวกเขาไม่ ได้ ทางานที่นี่
Do they work here?
No, they don’t.
Does she like to drink milk?
หล่อนชอบดืม่ นมใช่ ไหม
เปล่าหล่อนไม่ ชอบดืม่ นม
Do you walk to work? คุณเดินไปทางานหรือ
No, she doesn’t.
No. I don’t. I go by bus.เปล่าฉันไปโดยประจาทาง
94
Does he drive to work?
เขาขับรถไปทางานหรือ
Yes, he does.
ใช่ เขาขับรถไปทางาน
Does Tony cook well?
โทนี่ทาอาหารเก่งใช่ ไหม
Yes, he does.
ใช่ โทนี่ทาอาหารเก่ ง
95
Do we stay here?
Yes. we do.
พวกเราพักที่นี่ใช่ ไหม
ใช่ พวกเราพักที่นี่
Will we go tomorrow?
พวกเราจะไปพรุ่ งนีใ้ ช่ ไหม
No. We will go next week.
เปล่า พวกเราจะไปอาทิตย์ หน้ า
96
คาที่ใช้ กล่าวทักทายและสนทนาทั่วไปที่ควรทราบ
97
How have you been?
How’s everything with you?
คุณเป็ นยังไงบ้ าง (ความหมายเดียวกัน)
I’m not well. ฉันรู้ สึกไม่ ค่อยสบาย
หรือ
I’m very well. ฉันสบายดีมากๆ
98
What’s wrong with you?
คุณเป็ นอะไรหรือเปล่า
What’s happening?
เกิดอะไรขึน้
How’s your business?
ธุรกิจคุณเป็ นอย่ างไรบ้ าง
Where have you been?
คุณไปอยู่ไหนมา
99
Are you O.K.?
I’m O.K.?
คุณเป็ นอะไรไหม
ฉันไม่ เป็ นไร
What’s up?
มีอะไรหรือ
Good to hear from you.
ดีใจทีไ่ ด้ ทราบข่ าวคุณอีก
100
การถามและตอบเกีย่ วกับข้ อมูลของบุคคล
ให้ นักเรียนฝึ กตอบคาถามต่ อไปนี้
101
1.What is your name? คุณชื่ออะไร
My name is…………
ชื่อของฉันคือ ……..(บอกชื่อตนเอง)
2.Where do you live? คุณอาศัยอยู่ทไี่ หน
I live in…..
ฉันอาศัยอยู่ท…
ี่ ..(บอกทีอ่ ยู่)
3.Who do you live with?
คุณอาศัยอยู่กบั ใคร
I live with……(บอกชื่อคนทีอ่ าศัยอยู่ด้วย)
102
4.How old are you? คุณอายุเท่ าไหร่
I am…………(บอกอายุ)
5.How many sisters do you have?
คุณมีพสี่ าว(น้ องสาว)มากเท่ าไหร่
I have…………(บอกจานวนพีส่ าวน้ องสาว)
ฉันมี………………คน
6.How tall are you? คุณสู งเท่ าไหร่
I am…………….(บอกส่ วนสู ง)
103
7.What class are you in? คุณเรียนอยู่ช้ันไหน
I am in .…….…(บอกระดับชั้นที่เรียน)
ฉันเรียนอยู่ช้ัน………
8.What food do you like to eat? คุณชอบกินอะไร
I like to eat ………(บอกสิ่ งทีช่ อบกิน)
ฉันชอบกิน……
9.What subject do you like best?
คุณชอบวิชาอะไร
I like………best.(บอกวิชาทีช่ อบ)
104
10.What color do you like best?
คุณชอบสี อะไรมากทีส่ ุ ด
I like …… best.(บอกสี ทชี่ อบ)
11.How do you come to school?
คุณมาโรงเรียนอย่ างไร
I come to school by ……(บอกวิธีมา)
ฉันมาโรงเรียนโดย……….
105
12.Who is your best friend?
ใครคือเพือ่ นทีด่ ที สี่ ุ ดของคุณ(เพือ่ นสนิททีส่ ุ ด)
My best friend is ……(บอกชื่อเพือ่ นสนิท)
เพือ่ นที่สนิทของฉันคือ……..
13.When do you come to school?
คุณมาโรงเรียนเมื่อไหร่
I come to school at……(บอกเวลา)
ฉันมาโรงเรียนเวลา……….
106
14.Where is your school?
โรงเรียนของคุณอยู่ทไี่ หน
It’s …………(บอกสถานที่ของโรงเรียน)
15.When do you have breakfast?
คุณรับประทานอาหารเช้ าเมือ่ ไหร่
I have breakfast at …… (บอกเวลา)
ฉันรับประทานอาหารกลางวันเวลา
107
16.What do you have for breakfast?
คุณรับประทานอะไรเป็ นอาหารเช้ า
I have .……for breakfast.(ใส่ ชื่ออาหารเช้ า)
ฉันรับประทาน………เป็ นอาหารเช้ า
17.Where do you come from?
คุณมาจากไหน
I come from ………..? (บอกสถานทีม่ า)
ฉันมาจาก………
108
18.Where are you from?
คุณมาจากไหน
I’m from ………..? (บอกสถานทีม่ า)
ฉันมาจาก……….
19.When were you born?
คุณเกิดเมือ่ ไหร่
I was born on……….?(บอกวันเกิด)
ฉันเกิดเมื่อวันที่………….
109
20.When do you get up in the
morning ? คุณตืน่ นอนในตอนเช้ าเวลาเท่ าไหร่
I get up in the morning at……
ฉันตื่นนอนเวลา……….. (บอกเวลาตืน่ นอน)
21.How much money do you have?
คุณมีเงินมากเท่ าไหร่
I have ………..(บอกจานวนเงิน)
ฉันมีเงิน……..
110
22.How many pens do you have?
คุณมีปากกากีด่ ้ าม ( มากเท่ าไหร่ )
I have………pen(s). (บอกจานวนปากกา)
ฉันมีปากกา…….....ด้ าม
23. What do you like to do on
your holiday? คุณชอบทาอะไรในวันหยุด
I like to ……….. (บอกสิ่ งทีช่ อบทา)
ฉันชอบทา………….
111
24.Can you speak English?
Yes./ No.(ได้ หรือไม่ ได้ เลือกตอบ)
ถ้ าจะตอบว่ าได้ แต่ ไม่ ดนี ักพูดว่ า
Yes, but not very well.
25.Do you like to study English?
คุณชอบเรียนภาษาอังกฤษไหม
Yes./ No.(ชอบหรือไม่ ชอบ ให้ เลือกตอบ)
112
26.When is your birthday?
วันเกิดของคุณเมือ่ ไหร่
It’s on ………...(ใส่ วน
ั ที่เกิด)
มันตรงกับวันที่……….
27.Who is your English teacher?
ใครคือครู ภาษาอังกฤษของคุณ
……. is my English teacher.
ครู ภาษาอังกฤษของฉันคือ……(ใส่ ชื่อครู )
113
28.What do you have for lunch?
คุณรับประทานอะไรเป็ นอาหารกลางวัน
I have ……….. for lunch.
ฉันรับประทานทาน……เป็ นอาหารกลางวัน
29.What do you want to be?
คุณต้ องการเป็ นอะไร
I want to be a ………….
ฉันต้ องการเป็ น…(บอกสิ่ งที่ต้องการเป็ น)
114
30.How much money do you have?
คุณมีเงินมากเท่ าไหร่
I have …….. baht.
ฉันมีเงิน……….
กลับสารบัญหลัก
115
Download
Related flashcards
Create Flashcards