ไม่มีชื่อเรื่องภาพนิ่ง

advertisement
คู่มอื การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
The Sounds of Language
Scott Hajek & Wichuda Eksuk
Ubon Ratchathani ESAO 3
One letter, One Sound ?
o - go - woman - women
oo - food - book - flood
c - cat - face - delicious
t - ten - thank - nation
One Sound, One Spelling?
weigh - way
grey
weight - wait
straight - strait
pale - pail
Consonant Sounds
1. /  /
pen
top
2. /  /
pan pie
mop pop
bad
rob
boy
job
buy
babe
3. /  /
tea
tie
toy
cat
sat
rat
4. / d / did
bad
dad
red
dog
good
5. / k / cat
back
king
cake
can
look
6. / ɡ / got
pig
girl
wig
goat
jug
7. / tʃ / chin
rich
cheek cheap
catch lunch
8. /dʒ/ June
age
gin
John
large orange
9. / f /
fall
leaf
feet fat
knife laugh
10. /v/ voice van
give five
very
love
11. /θ/ thin
bath
thick thank
tooth both
12. /ð/ then that
bathe with
they
breathe
13. /s/ so
kiss
14. //
see
song
chase piece
zoo
size
zebra zero
rise nose
15. /  /
she
dish
/ tʃ / chin
sheep shoe
fish finish
cheek cheap
16. / ʒ / vision Asia
garage
/dʒ/ June gin
measure
rouge
John
17. /  / how
18. //
he hen
man map moon
jam some come
19. /  /
no
pen ten
net
nice
bin
20. /  / sing ring long
thank
21. /  / leg
lie
low
feel bill call
22. /  /
red
23. /  / yes
read
rank
yellow young
24. /  / wetweek won
End of Consonants
Questions?
Extra Slides
• The following slides are extra
• They are in Thai, and they explain
some of the phonetics concepts
วัตถุประสงค์ ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. รู้จกั สัทอักษร (phonetic symbols) ใน
ภาษาอังกฤษ
2. ออกเสี ยงพยัญชนะ (consonants) และ
เสี ยงสระ (vowels) ได้อย่างถูกต้องในระดับ
Segmental
3. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษระดับ คา วลี
ประโยค โดยการเน้นที่การลงเสี ยง
หนัก-เบา (stress) การใช้ทานองเสี ยงสูงต่า
ในประโยค (intonation) และการเชื่อมโยงคา
เข้าด้วยกัน (linking) ในระดับ Suprasegmental
ให้ถูกต้อง
4. มีความสามารถในการใช้พจนานุกรมที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ และออกเสี ยงคาได้ถูกต้อง
การใช้พจนานุกรมที่มีคาอ่านเป็ นภาษาไทย จะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนออกเสี ยงไม่ถกู ต้อง เนื่องจากเสี ยง
ภาษาไทยหลายเสี ยงไม่มีในภาษาอังกฤษ และ
เสี ยงหลายเสี ยงในภาษาอังกฤษไม่มีใน
ภาษาไทย
เนือ้ หา(Content) ประกอบด้ วย
1. เสี ยงพยัญชนะ (consonants)
2. เสี ยงสระ (vowels)
3. การเน้นเสี ยงหนัก-เบา (stress)
4. ทานองเสี ยงหรื อระดับเสี ยงในประโยค
(intonation) ประกอบด้วย
4.1 Rising intonation
4.2 Falling intonation
5. การโยงเสี ยงเข้าด้วยกัน (linking)
6. แถบบันทึกเสี ยง (cassette) หรื อ CD
Download