Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB Markets

advertisement
Fra gullalder til oljebrems:
Omstilling i krevende tider
Fiskebåt, Oslo, 12. februar 2015
Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets
Overblikk: Flerhastighetsoppsvinget holder stand
2% - 4½-5% - 3½%. Fra og med i fjor har Kina den gule ledertrøyen
BNP
BNP. Andel av globalt BNP
Prosenvis volumendring fra året før
Kjøpekraftsjusterte tall
10
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
8
6
4
2
0
-2
-4
1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Verden
Industriland
Fremvoksende
Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets, januar 2015
25
20
15
10
5
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
USA
India
Kina
Tyskland
Japan
Russland
Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 2
TOP NOR END
En flerhastighetsverden
IMFs oktoberanslag for BNP-vekst 2015
Fiskebåt, 12.2.15, side 3
TOP NOR END
Konjunkturene holder, både i AEs og BRICs
Kontrollert brems i Kina, tilltakende i India, krise i Brasil og Russland
OECD-BNP og PMI-indekser
6
BNP
Prosentvis endring år/år
60
3
55
0
50
-3
45
-6
40
-9
Q4 2006
Q4 2008
BNP k/k sjår. (va)
Q4 2010
Q4 2012
Industri-ISM
Kilde: OECD/Thomson Datastream/DNB Markets
35
Q4 2014
ØMU-PMI
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
Q2 2008
Kina
Q2 2010
India
Q2 2012
Q2 2014
Russland
Brasil
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets.
BRICs utgjør 53% av EMEs, 30% av verden
Fiskebåt, 12.2.15, side 4
TOP NOR END
Men: Mange har ennå ikke tatt igjen det tapte
BNP, sesongjustert
Arbeidsledighet
Prosentvis endring siden 2008Q1
Prosent av arbeidsstyrken
25
14
20
12
15
10
10
8
5
6
0
-5
4
-10
2
-15
Q1 2008
0
Dec-04
USA
Q1 2011
Q1 2014
Q1 2017
EZ-kj.
PIIGS
Japan
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
UK
USA
Dec-09
ØMU
Dec-14
Japan
UK
Norge
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 5
TOP NOR END
Lav lønns- og prisvekst. Og så tilbudssidesjokk
1-2% lønnsvekst er normalen rundt oss.
Lønn og konsumpriser
Å/å i pst. Uveid snitt USA, ØMU, UK & Sverige
Kinas oljeimport og oljepris
400
160
350
140
3.0
300
120
2.5
250
100
2.0
200
80
1.5
150
60
1.0
100
40
0.5
50
20
4.0
3.5
0.0
Q3 2004
Q3 2009
Lønn
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Q3 2014
Kjernepriser
0
0
Jan-95 Jan-00 Jan-05 Jan-10 Jan-15 Jan-20
Import, 12mcs, mt (va)
BB
A-14
J-15
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 6
TOP NOR END
Tveegget sverd
+½% pr 20% fall. Ikke hensyntatt (oppsiderisiko!). Men prisene står stille
IMF: Oljeprissjokk
0.6
Konsumpriser
Avvik i pst./pst.poeng fra referansebane
0.3
Prosentvis endring år/år
14
6
7
5
4
0.0
0
-0.3
-7
-0.6
-14
-0.9
-21 -1
Dec-10
3
2
1
2014
2015
Globalt BNP
Kilde: IMF WEO 2014/2
2016
2017
2018
KPI i-land (pp)
2019
Oljepris (ha)
0
Dec-11
USA
Dec-12
Eurosonen
Dec-13
UK
Dec-14
Sverige
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 7
TOP NOR END
Nøytral realrente <0. Nominell rente i bånn
Styringsrenter
Faktisk/prognose 15.1.15
6
5
4
3
2
1
0
Jan-08 Jan-10 Jan-12 Jan-14 Jan-16 Jan-18
USA
UK
Japan
Sverige
ØMU
Norge
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 8
TOP NOR END
Løsningen: Seddelpressen!
Japan: 80b/år (16% av BNP). ESB: €60’’’/m. Sverige: Økt balanse/neg.rente
120
5 års statsrenter
Sentralbankbalanser, %BNP
Prosent
5
100
4
80
3
60
2
40
1
20
0
0
Q1 2000
-1
Jan-14
Q1 2005
Japan
Q1 2010
Eurosonen
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Q1 2015
Sverige
Tyskl.
Apr-14
Jul-14
Fr.
Oct-14
Spania
Italia
Jan-15
Port.
Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 9
TOP NOR END
Statsgjelden kommer ikke ned…tross kutt på kutt
Budsjettstimulans
Offentlig bruttogjeld
Årlig endring i syklisk justert primærbalanse i
prosent av BNP. Positive tall er en innstramning
Prosent av BNP
250
3
2
200
1
150
0
-1
100
-2
50
0
1980
-3
-4
1990
USA
2000
ØMU
Kilde: IMF Fiscal Monitor/DnB Markets
2010
UK
2020
Japan
2009
2011
I-land
2013
USA
2015
EZ
2017
Japan
2019
UK
Kilde: IMF Fiscal Monitor/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 10
TOP NOR END
Norge: Fra gullalder til oljebrems
Norge: Fra «gullalder»…
Produktivitetsutviklingen har ikke matchet reallønnsveksten
Norge: Bytteforhold
Fastlands-Norge
2000=100
1970=100
200
300
175
250
150
200
125
100
150
75
50
1900
100
1970
1925
1950
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2014/DNB Markets
1975
2000
1980
1990
Reallønn
2000
2010
Produktivitet
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2014/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 12
TOP NOR END
…til «oljebrems»
Først og fremst strukturelt, langsiktig, men syklisk fremskyndet av oljeprisfall
Bytteforhold og konkurranseevne
Oljesektorens ressursbruk
1995=100
Prosent av Fastlands-BNP
225
16
200
14
12
175
10
150
8
125
6
4
100
75
1995
2
2000
2005
Eksport-/importpriser
2010
2015
RLPE-deflatert KKI
Kilde: OECD EC. Outlook/IMF/Thomson Datastream/DNB Markets
0
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
Vareinnsats
Lønn
Inv.
NB15
Kilde: Statistisk sentralbyrå/IFIN, NB15/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 13
TOP NOR END
God inntjening har presset kostnadsnivået opp
Siden 2000 er volumet økt 6.4%/år, prisene med 4.1% (i industrien 1.6%)
Norge: Bruttoinvesteringer
Norge: Lønnskostnader/time
Prisindekser, 1995=100
Løpende priser
800
250
700
200
600
150
500
400
100
300
50
0
1970
200
100
1980
1990
Oljeutvinning
Forr.messig tj.yting
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2000
Industri
Off.forvaltning
2010
0
1970
1980
Oljeutv.
1990
Industri
2000
B/A
2010
Offentlig
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 14
TOP NOR END
Økt balansepris. Mye i minus med dagens priser
Fiskebåt, 12.2.15, side 15
TOP NOR END
Men. Lang horisont. Meste gjøres i gamle felt
Tid (år) fra funn til produksjonsstart. Investeringsvolum etter investeringsstart
Fiskebåt, 12.2.15, side 16
TOP NOR END
Og likevel. Ikke spørsmål om, men hvor mye
DNB: -15%/-10%/-5% (til 2011-nivå). Nedside. Cash flow. Forv. Kostnader
Norge: Hovedtall, %
Norge: Oljeinvesteringer
30
9
20
8
6
5
4
10
7
3
0
6
2
-10
5
1
0
-20
4
-1
-30
3
-2
1995
2000
2005
år/år i prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2010
2015
Andel av Fastlands-BNP (ha)
1990
1995
2000
Fastlands-BNP, å/å
2005
2010
KPI, å/å
2015
Ledighet
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 17
TOP NOR END
I tillegg kommer en liten smell på eksportsiden
• Trad. vareeksport økt med 76’’’ 2005-kroner (2,4%/år) siden 1999, hvorav
halvparten skyldes verkstedsprodukter (5,3%/år), mye av dette oljerelatert
• Brasil: 10%/år eksportvekst siden 1999. Halvparten er verkstedsprodukter
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
Verksted
Primær
Norge: Vareeksport
Norge: Eksport til Brasil
Mrd. 2005-kroner
Mrd. kroner
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
1990
2000
Metaller
Treforedling
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2010
Kjemisk
0.0
1990
1994
SITC 0
1998
3
2010
2006
2002
5
7
Øvrig
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 18
TOP NOR END
Oljebremsen er en realitet allerede, særlig vestpå
Reg. nettverk: Produksjon. Endring
Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha
5
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0
-1
-2
-2
-4
-3
-6
Mar-05 Mar-07 Mar-09 Mar-11 Mar-13 Mar-15
Oljelev.
B/A
Varehandel
B2B
Kilde: Norges Bank/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 19
TOP NOR END
Industrien har (over)levd med omstilling i 40 år
Egenproduksjon –> import, arbeid –> maskiner, nærings- og produktvridning
Norge: Industrisysselsetting
Norge: Industri
1970=100. Utvalgte bransjer
300
150
250
2,2%
100
200
0,9%
150
50
100
50
1970
-0,8%
-1,1%
1980
1990
Bruttoproduksjon
Timeverk
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2000
2010
Bruttoprodukt
Personer
0
1970
Verft
Tekstil
1980
1990
2000
Metaller
Treforedling
2010
Næringsm.
Maskinvarer
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 20
TOP NOR END
Kronefall og lavere lønnsvekst bedrer k-evnen
20% handelsveid svekkelse på to år, laveste reallønnsvekst på 25 år
Norge: Årslønn og ledighet
Norske kroner
10.0
115 7
9.5
110 6
9.0
105 5
8.5
100
8.0
95
Prosentvis endring og nivå i prosent
4
3
2
7.5
90
1
7.0
Jan-07
Jan-09
Jan-11
EURNOK
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Jan-13
KKI (ha)
85
Jan-15
0
1990
1995 2000 2005 2010 2015
Reallønn
Konsumpriser
Ledighetsrate
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 21
TOP NOR END
Men. De som trenger 9 kroner har ikke livets rett
Underpriset. Høyere oljepris. Euro 8,40 om ett år. Midlertidig inflasjonshopp
KPI-JAE
EURNOK
9.4
9.4
9.2
9.2
9.0
9.0
8.8
8.8
8.6
8.6
8.4
8.4
8.2
8.2
8.0
8.0
7.8
23-Jan-14
Fwd
7.8
23-Jan-16
23-Jan-15
CF Jan 15
PPP
Kilde: Thomson Reuters/Consensus Economics/DNB Markets
DNB
Endring år/år i prosent
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Jan-00 Jan-03 Jan-06 Jan-09 Jan-12 Jan-15
I alt
Import
Innenlands
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 22
TOP NOR END
Nok et rentekutt, i juni. Markedet priser inn tre
Pengepolitikken er normalt «førstelinjeforsvaret»
Norge: Foliorenten
Prosent
Norge: 3m FRA
1.80
2.00
1.60
1.50
1.40
1.20
1.00
1.00
0.50
0.00
2014
0.80
0.60
Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
2015
Faktisk
2016
PR 4/14
Kilde: Thomson Datastream/Norges Bank/DNB Markets
2017
DNB Markets
MAR15
SEP15
JUN15
DEC15
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 23
TOP NOR END
Bankene følger opp
UU 19.12.-8.1.: Uendret kredittpraksis i Q1, men kutt i boliglånsmarginene
Rentemargin
Faktisk utvikling og anslag neste kvartal
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015
Bedrifter
Husholdninger
Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 24
TOP NOR END
Men er det lurt å stimulere kreditt/boligpriser nå?
Ikke pga. NOK/2½%-mål. Vil ikke lette omstillingene, snarere tvert i mot
Kreditt etter sektor (K2)
Bruktboligpriser
Prosentvis endring år/år
Sesongjustert
25
34
20
32
20
15
30
15
10
28
5
26
0
24
-5
22
-10
20
-15
18
-20
Jan-05
16
25
10
5
0
-5
Dec-04 Dec-06 Dec-08 Dec-10 Dec-12 Dec-14
Husholdninger
Kilde:
Thomson Datastream/SSB/DNB Markets
Kilde: Thomson Datastream/SSB/DnBNOR Markets
Bedrifter
Jan-08
Jan-11
3m/3m, årlig rate, %
Jan-14
Jan-17
1000 kroner/kvm (ha)
Kilde: EiendomNorge/Finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 25
TOP NOR END
Boligmarkedet blir en joker i år
Modellen: Sideveis 2015-18 & -4% des/des. Men «96%» i jobb. Gratis å låne
Lånerente og boligpriser
Norge: Bruktboligpriser
Prosentvis endring år/år
30
20
10
0
-10
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Faktisk/anslag
Modell
Kilde: Eiendom Norge,/Finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets
6
30
5
25
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
-1
-5
-2
Q1 2000
-10
Q1 2005 Q1 2010
Realrente e skatt
Q1 2015
Boligpriser å/å
Kilde: Staistisk sentralbyrå//Eiiendom Norge/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 26
TOP NOR END
Arbeidsmarkedet blir en annen joker
Fleksibelt tilbud. Liten ledighetsøkning. Så langt
Sysselsatte etter bostatus (1000)
Registrert ledighet
Q4 hvert år. Akkumulert endring siden 2004Q4
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Innvandrere, korttidsopphold Bosatte innvandrere Øvrige
Kilde: AKU/Finansdepartementet, NB2014/DNB Markets
12m snitt. t-5 = 100
180
100
160
90
140
80
120
70
100
60
80
50
60
40
40
Jan-00
Jan-05
Riket
Vestland (5)
Jan-10
Trøndelag
Riket (k,ha)
30
Jan-15
Østland (7)
Kilde: NAV/Thomson Datastream/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 27
TOP NOR END
Thousands
400
Mer usikre utsikter gir moderat forbruksvekst
½% reallønnsvekst. Rentekutt og trygd løfter disp. inntekt. Høy sparelyst
Privat forbruk og forv.indikator
Norge: Husholdninger
Forbrukertillit: St.avvik fra hist.gjennomsnitt (ha)
Prosentvis endring fra året før
8
2
12
3.0
10
6
1
8
4
0
6
2.8
2.6
4
2
0
-1
2
-2
0
2.4
-2
-2
-4
Q4 1994
Q4 1999
Forbruk å/å
Q4 2004
Q4 2009
Forv.indikator
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
-3
-4
-4
Q4 2014
-6
Sparelyst (gl.)
2.2
2.0
1996
2001
Forbruk
2006
2011
Disp.inntekt
2016
Sparerate (nivå)
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 28
TOP NOR END
Rikelig rom for å stimulere
164’’’(+0.6%) i år. 58’’’ opp til 4%. (SPU 1000’’’ > antatt = 40’’’)
Offentlige nettofordringer
Oljefond og oljepengebruk
Prosent av BNP
Mrd 2015-kroner. SPU i mrd. kroner
250
200
150
100
300
9000
250
7500
200
6000
150
4500
100
3000
50
1500
50
0
-50
-100
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Norge
SPU
Eurosonen
OECD
Kilde: Finansdepartementet, NB2015/DNB Markets
0
0
2001 2004 2007 2010 2013
Faktisk
4%
SPU (ha)
Kilde: Finansdepartementet, NB2015/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 29
TOP NOR END
Hva er riktig politikkrespons?
• I hovedscenariet: Vekstbrems og ledighetsøkning er ikke dramatisk.
• I et alternativscenario med ledighet på 6-tallet: Riktig å reagere.
Men!
• Oljebremsen neppe over rundt neste sving
• Må unngå stimulanser som gjør omstillingene vanskeligere
• Blir ikke rikere av å bruke SPU på mer privat forbruk
Derfor:
• Senke næringslivets kostnader (arbeidsgiveravgift, selskapsskatt – varig
eller midlertidig)
• Fremskynde (lønnsomme) infrastrukturinvesteringer
• Støtte til innovasjoner som kan omstille enkeltbedrifter (men ofte skal ikke
bedrifter omstilles, men legges ned, og andre komme i stedet)
• Norske bedrifter må enten ta markedsandeler, eller dra lengre av gårde.
(Fiskeeksportørene har klart det.)
Fiskebåt, 12.2.15, side 30
TOP NOR END
Fortsette som før: Vi er – og må være – effektive
•
•
•
•
Høyt, men «sammenpresset» lønnsnivå: Kompetanse er relativt billig
Godt utdanningssystem. Fleksibelt arbeidsmarked
Verdens sjette beste land å etablere virksomhet i, ifølge Verdensbanken
Kommunereform: Flere/bedre tjenester, eller billigere tjenester
Norge: Ease of Doing Business 2014
Reallønn, 1990=100
160
Samlet
Håndtere
insolvens
150
140
Oppstart
Kontraktsoppfølging
Byggetillatelser
130
Handel
120
110
100
1990
1995
Alle
2000
NHO-Industri
Kilde: Finansdepartementet, NB2013/DNB Markets
2005
2010
Betaling av
skatt
Investorbeskyttelse
Elektrisitet
Eiendomsregister
Få lån
Statsansatte
Kilde: Verdensbanken/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 31
TOP NOR END
Total eksportsvikt …men vi klarte å snu oss rundt
• I aug-nov 2013 gikk 38k tonn/13% av all norsk lakseekport til Russland.
• Ett år senere var Russlandseksporten redusert med 36k, totaleksporten
bare med 4k. Økt eksport til Polen, UK, Danmark, Spania, Nederland,
Hviterussland, Litauen, Estland og Italia kompenserte.
Norge: Lakseeksport
Norge: Lakseeksport
Atlanterhavslaks, oppdrett. 1000 tonn
20
85
Polen
40
75
10
70
65
5
0
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Russland
Totalt (ha)
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Aug-nov 2014
80
15
Atlanterhavslaks, oppdrett. 1000 tonn
50
Frankrike
30
Danmark
UK
Spania
Nederland
Tyskland
20
60
10
55
0
HviteRussland
0
10
Russland
20
30
Aug-nov 2013
40
50
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Fiskebåt, 12.2.15, side 32
TOP NOR END
Oppsummert: Betinget optimist
• Mest sannsynlig
- Stabil vekst ute: 2% - 3½% - 4½%
- Oljeprisen kommer opp igjen: $74/fat i Q4, $80 i 2016, $90 2018-20
- Midlertidig vekstpause. (Men begynnelsen på en mer langvarig nedtur)
- Kronefall & lav lønnsvekst hjelper til, svak HP-vekst vanskeliggjør
• Riktig politikkrespons er vanskelig
- Heller budsjettpolitikken enn pengepolitikken
- Tiltak som senker næringslivets kostnader og letter omstillingene
- Oljebrems kan avløses av grønt skifte. Fortsatt energi det handler om
• Mye usikkerhet (som alltid):
- Oljepris (begge veier) – deflasjon – sekulær stagnasjon – gjeldsberg –
politisk fragmentering – terror – og Putin
Fiskebåt, 12.2.15, side 33
TOP NOR END
Takk for meg!
Oljeprisfall løfter veksten i OECD-landene
Nye vekter sikrer global vekst, tross EME-nedjustering
BNP. Prosentvis endring fra året før
2014 2015 2016 2017 2018
Verden
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
Industriland
1.6
2.2
2.0
1.9
1.8
USA
2.4
3.4
2.8
2.5
2.3
Eurosonen
0.8
1.2
1.3
1.3
1.4
Sverige
1.9
2.3
2.4
2.5
2.3
Fastl.-Norge
2.5
1.2
1.7
2.1
2.5
Storbritannia
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
Japan
0.2
1.0
1.5
1.4
1.4
Frem voksende
4.4
4.4
4.7
5.0
5.1
Kina
7.4
7.1
6.7
6.3
6.0
India
5.6
6.0
6.5
7.0
7.0
Brasil
0.1
0.5
1.5
2.5
3.0
Russland
0.7 -2.0
0.0
2.0
3.0
Kilde: DNB Markets
*Vektet snitt av industriland* og BRIC
**Vektet snitt av G3, UK, Norge og Sverige
***Vektet snitt av BRIC-landene
Endring fra august 14
2014
2015
2016
2017
0.0
-0.1
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.1
0.2
0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.0
0.5
-0.4
-0.7
-0.6
-0.4
-0.1
0.0
0.0
-0.7
0.0
0.7
-0.1
-0.5
-0.7
-0.6
-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
-1.4
-2.0
-1.5
-1.0
0.7
-1.0
-1.5
0.0
CF/IMF*
2014
2015
3.4*
3.8*
1.5**
2.1**
2.3
3.0
0.8
1.1
2.0
2.5
2.4
1.7
3.0
2.6
0.3
1.2
5.4***
5.5***
7.3
7.0
5.6
6.3
0.2
0.8
0.3
0.1
Fiskebåt, 12.2.15, side 35
TOP NOR END
Memo
Detaljerte anslag Norge
Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Privat forbruk
2.1
1.8
1.9
2.2
2.4
2.7
Offentlig forbruk
1.7
3.2
2.1
2.0
2.0
2.0
Oljeinvesteringer
17.1
-0.3 -15.0 -10.0
-5.0
5.0
Fastlandsinvesteringer
2.9
1.8
-0.3
1.3
2.3
3.4
Trad. vareeksport
1.0
2.9
3.2
3.2
3.3
3.4
Trad. vareimport
3.2
0.7
-0.8
1.6
3.3
5.8
BNP
0.7
2.2
1.1
1.2
1.6
2.0
- Fastlands-Norge
2.3
2.5
1.2
1.7
2.1
2.5
Sysselsetting
1.2
1.2
0.1
0.3
0.8
1.1
Arbeidsledighet (AKU)
3.5
3.5
3.9
4.3
4.4
4.3
Årslønn
3.9
3.5
3.1
2.9
3.0
3.1
Konsumpriser
2.1
2.0
2.6
2.1
1.9
1.9
… KPI-JAE
1.6
2.4
2.5
2.0
1.9
1.9
Sparerate
7.8
8.9
9.8
9.9
10.0
10.1
Boligpris
4.9
2.3
2.1
-2.0
0.0
2.0
3m NIBOR
1.8
1.7
1.3
1.2
1.5
1.7
Oljepris (USD/fat)
109
100
65
80
84
88
Oljepris (NOK/fat)
640
627
494
585
586
577
EURNOK
7.8
8.4
8.7
8.3
8.2
8.0
USDNOK
5.9
6.3
7.6
7.3
7.0
6.6
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets desember 2014
Endring fra oktober pp.
2014 2015 2016
-0.5
-0.7
-0.2
0.9
0.5
0.7
-0.1
0.0
-5.0
1.7
0.0
-0.2
1.5
0.9
-1.7
1.4
-0.2
-2.3
0.7
0.1
-0.2
0.3
-0.2
-0.3
0.1
-0.2
-0.3
0.1
0.1
0.3
0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.2
-0.1
0.2
0.0
-0.6
0.2
0.3
0.2
0.1
-1.0
-0.1
-0.3
-0.7
-2.5 -15.0
-5.0
-5.0 -34.2
32.7
0.0
0.4
0.1
0.1
1.0
0.8
2017
-0.5
0.0
0.0
-0.1
-2.0
-1.5
-0.2
-0.2
-0.2
0.4
0.0
0.1
0.0
0.5
-1.0
-0.9
-4.0
31.9
0.0
0.7
Fiskebåt, 12.2.15, side 36
TOP NOR END
Memo
Rente- og valutaprognoser
Styringsrenter
Land
USA: Fed Funds Target
Japan: Dag-til-dag
Euroland: Reporente
Storbritannia: Bank rate
Sverige: Reporente
Norge: Foliorente
Sveits: 3M Libor CHF
26-Jan-15
0.25
0.10
0.05
0.50
0.00
1.25
-0.75
Apr-15
0.25
0.10
0.05
0.50
0.00
1.25
-0.75
21-Jan-15
Jul-15 Jan-16
0.50
1.00
0.10
0.10
0.05
0.05
0.50
0.75
0.00
0.00
1.00
1.00
-0.75
-0.75
Valutakurser
Kurs
EURNOK
USDJPY
EURUSD
EURGBP
EURSEK
EURCHF
USDCNY
Tre måneders pengemarkedsrenter
Land
26-Jan-15
USA
0.26
Japan
0.10
Euroland
0.05
Storbritannia
0.57
Sverige
0.15
Norge
1.33
Sveits
-0.75
Apr-15
0.35
0.15
0.10
0.55
0.25
1.35
-0.75
Jul-15
0.65
0.15
0.10
0.55
0.25
1.20
-0.75
Jan-16
1.15
0.15
0.10
1.05
0.25
1.20
-0.75
Apr-15
2.25
0.50
0.75
1.75
1.25
2.00
0.00
Jul-15
2.75
0.75
1.00
2.00
1.50
2.25
0.25
Jan-16
3.25
0.75
1.25
2.50
1.75
2.25
0.50
Valutakurser (beregnet)
Kurs
SEKNOK
USDNOK
GBPNOK
JPYNOK
DKKNOK
CHFNOK
KKI
Kilde: DNB Markets
Ti års swaprenter
Land
USA
Japan
Euroland
Storbritannia
Sverige
Norge
Sveits
Kilde: DNB Markets
26-Jan-15
1.92
0.47
0.69
1.56
0.96
1.68
-0.27
26-Jan-15
8.82
118.0
1.12
0.75
9.33
0.99
6.25
Apr-15
8.80
122.0
1.10
0.76
9.40
0.98
6.11
21-Jan-15
Jul-15 Jan-16
8.60
8.40
124.0
125.0
1.13
1.13
0.77
0.76
9.20
9.00
1.00
1.05
6.08
6.00
21-Jan-15
26-Jan-15
Apr-15 Jul-15 Jan-16
94.6
93.6
93.5
93.3
7.87
8.00
7.61
7.43
11.84
11.58
11.17
11.05
6.67
6.56
6.14
5.95
118
118
115
113
895
898
860
800
111.0 #NAME? ###### #NAME?
Fiskebåt, 12.2.15, side 37
TOP NOR END
Important/Disclaimer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This note (the “Note”) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 and the
Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876. The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the
Kingdom of Norway (the “Bank”), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well
as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “DNB Party”; collectively, “DNB Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of
the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data
input by the user. The Note is provided on an “as is” basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE’S
FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any
party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost
profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank’s judgment at the time the
Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of
the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with
the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any
duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this
may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the
Note.
The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by
law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note.
The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration
number NO 984 851 006 (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), The Monetary Authority of Singapore, and on a
limited basis by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority of the UK, and the Financial Supervisory Authority of Sweden. Details about the extent of our regulation by
local authorities outside Norway are available from us on request.
Additional information for clients in Singapore
The Note has been distributed by the Singapore Branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation
or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial
objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product.
You have received a copy of the Note because you have been classified either as an accredited investor, an expert investor or as an institutional investor, as these terms have been defined under
Singapore’s Financial Advisers Act (Cap. 110) (“FAA”) and/or the Financial Advisers Regulations (“FAR”). The Singapore Branch of DNB Bank ASA is a financial adviser exempt from licensing under
the FAA but is otherwise subject to the legal requirements of the FAA and of the FAR. By virtue of your status as an accredited investor or as an expert investor, the Singapore Branch of DNB Bank
ASA is, in respect of certain of its dealings with you or services rendered to you, exempt from having to comply with certain regulatory requirements of the FAA and FAR, including without limitation,
sections 25, 27 and 36 of the FAA. Section 25 of the FAA requires a financial adviser to disclose material information concerning designated investment products which are recommended by the
financial adviser to you as the client. Section 27 of the FAA requires a financial adviser to have a reasonable basis for making investment recommendations to you as the client. Section 36 of the
FAA requires a financial adviser to include, within any circular or written communications in which he makes recommendations concerning securities, a statement of the nature of any interest which
the financial adviser (and any person connected or associated with the financial adviser) might have in the securities.
Please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753 in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note.
The Note is intended for and is to be circulated only to persons who are classified as an accredited investor, an expert investor or an institutional investor. If you are not an accredited investor, an
expert investor or an institutional investor, please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753.
We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal
positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB
group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note.
Additional Information, including for Recipients in the In the United States:
The Note does not constitute an offer to sell or buy a security and does not include information, opinions, or recommendations with respect to securities of an issuer or an analysis of
a security or an issuer; rather, it is a “market letter,” as the term is defined in NASD Rule 2211.
Fiskebåt, 12.2.15, side 38
TOP NOR END
Download