DW - Phatra Warrant

advertisement
Date :
06 iDW สำหรับนักลงทุน VI หัวใจ Leverage
เกี่ยวกับกำรอบรม
หัวข้ อ
วัตถุประสงค์ :
ระยะเวลำ
เหมำะสำหรับ
รำยละเอียด
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ำร่ วมอบรม
1. เข้ ำใจลักษณะ ควำมเสี่ยง และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน DW
2. ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำง iDW และ tDW
3. เข้ ำใจถึงควำมสำคัญของวินัยกำรลงทุน
4. เกณฑ์ กำรคัดเลือก DW ที่น่ำสนใจลงทุน
ทัง้ หมด 3 ชั่วโมง
• ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
• Workshop 1 ชั่วโมง
ผู้ท่ มี ีประสบกำรณ์ กำรลงทุนอย่ ำงน้ อย 1 ปี หรือ
ผ่ ำนกำรอบรมกำรวิเครำะห์ ปัจจัยทำงเทคนิค (Q101) มำแล้ ว
2
ลักษณะทั่วไปของ DW
3
DW คืออะไร
• ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสัน้ ๆว่ ำ DW เป็ นตรำ
สำรที่ผ้ ูออกให้ สิทธิกับผู้ซอื ้ ในกำรซือ้ (Call DW) หรือขำย (Put DW) หุ้นอ้ ำงอิงใน
อนำคตที่รำคำ จำนวน และเวลำที่กำหนดซึ่งผู้ออก DW จะเป็ นบุคคลที่สำม เช่ น
บริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
ประเภทของ DW
European (ใช้ สทิ ธิได้ เมื่อหมดอายุเท่านั ้น)
กำรชำระรำคำ
Cash Settlement นักลงทุนจะได้ รับชาระเงินตามส่วนต่าง
ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (ในกรณี In the Money)
กำรเสนอขำย
Direct listing (เสนอขายผ่านระบบการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ)
ผู้ออก / Market Maker
PHATRA (06), BLS (01), CGS (03), ASP (08), KGI (13),
TNS (16), KTZMICO (18), MQ (28), MBKEST (42)
ข้ อแตกต่ ำงระหว่ ำง
Corporate Warrant กับ Derivative Warrant
Corporate Warrant
Derivative Warrant
บริษัทจดทะเบียน
บุคคลที่สาม เช่น บริษัทหลักทรัพย์
รำยละเอียดสัญญำ
กาหนดโดยบริษัทจดทะเบียน
กาหนดโดยผู้ออก DW
วันครบกำหนดอำยุ
กาหนดโดยบริษัทจดทะเบียน
กาหนดโดยผู้ออก DW
Call Warrant เท่านั ้น
Call หรื อ Put DW
ผู้ออกจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิ
การใช้ สทิ ธิไม่มีผลทาให้ จานวนหุ้นจด
ทะเบียนของหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ ้น
ไม่มี
มี
ผู้ออก
ประเภทของสิทธิ
กำรใช้ สิทธิ
ผู้ดูแลสภำพคล่ อง
5
ประเภทของสิทธิ
สิทธิซือ้
Call DW
DW ที่ให้ สิทธิซอื ้
สิทธิขำย
Put DW
DW ที่ให้ สิทธิขำย
6
ชื่อย่ อ DW
• สำหรั บ DW ที่ออกก่ อนวันที่ 2 ก.ค. 2556
รหัสผู้ออก
U U U U I
ชื่อย่ อสินทรั พย์ อ้ำงอิง
รุ่ น
I C A
ประเภท Call / Put
*เริ่มใช้ ช่ ือย่ อกับ DW ที่ออกใหม่ เท่ ำนัน้ ไม่ เปลี่ยนชื่อย่ อของรุ่นที่ยังไม่ หมดอำยุ
7
โฉมใหม่ ของชื่อย่ อ DW
•
•
•
•
เพิ่มตัวย่ อ ปี และเดือน ของวันซือ้ ขำยสุดท้ ำย
ผู้ลงทุนจะสำมำรถรู้ วันซือ้ ขำยสุดท้ ำยได้ ทันที
ไม่ พลำดโอกำสซือ้ ขำยก่ อนหมดอำยุ
สำหรั บ DW ที่ออกตัง้ แต่ วันที่ 2 ก.ค. 2556 เป็ นต้ นไป
ปี เดือน ซือ้ ขำยสุดท้ ำย
รหัสผู้ออก
U U U U I
ชื่อย่ อสินทรั พย์ อ้ำงอิง
I C
Y YMM
ประเภท Call / Put
A
รุ่ นซึ่งเริ่มใหม่ ทกุ เดือนและปี
ของวันซือ้ ขำยสุดท้ ำย
*เริ่มใช้ ช่ ือย่ อกับ DW ที่ออกใหม่ เท่ ำนัน้ ไม่ เปลี่ยนชื่อย่ อของรุ่นที่ยังไม่ หมดอำยุ
8
สถำนะของรำคำใช้ สิทธิ (Exercise Price)
เมื่อเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นอ้ ำงอิง
•
โดยทัว่ ไปเราสามารถแบ่งประเภทของ DW ตามสถานะของราคาใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) เมื่อเทียบกับราคา
ตลาดของหุ้นอ้ างอิงได้ 3 ประเภท คือ
In-the-money (ITM)
At-the-money (ATM)
Out-the-money (OTM)
Call DW
รำคำใช้ สิทธิ < รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
รำคำใช้ สิทธิ = รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
รำคำใช้ สิทธิ > รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
Put DW
รำคำใช้ สิทธิ > รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
รำคำใช้ สิทธิ = รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
รำคำใช้ สิทธิ < รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
มำกกว่ ำ 0
เท่ ำกับ 0
เท่ ำกับ 0
มูลค่ ำที่แท้ จริง
รำคำ DW ในตลำดจะมีมูลค่ ำมำกกว่ ำมูลค่ ำที่แท้ จริงเสมอ
โดยมูลค่ ำ DW ที่เพิ่มขึน้ มำนัน้ เกิดจำกอำยุคงเหลือของ DW ซึ่งก็คือ มูลค่ ำตำมระยะเวลำ (Time Value) นั่นเอง
• อำยุของ DW ที่คงเหลืออยู่นีม้ ีมูลค่ ำเพรำะรำคำหุ้นอ้ ำงอิงมีโอกำสที่จะปรั บตัวไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักลงทุนเพิ่มขึน้
• อย่ ำงไรก็ตำม เมื่ออำยุคงเหลือลดลง Time Value ก็จะลดลงตำมไปด้ วยจนเหลือ 0 เมื่อถึงวันใช้ สิทธิ หรื อ
กำรเกิด Time Decay ในแต่ ละวันนั่นเอง
9
ตัวอย่ ำงของ สถำนะของรำคำใช้ สิทธิ (Exercise Price)
เมื่อเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นอ้ ำงอิง
•
สมมติให้ ราคาหุ้นอยู่ที่ 100 บาท
In-the-money (ITM)
At-the-money (ATM)
Out-the-money (OTM)
Call DW
รำคำใช้ สิทธิ = 90
(90 < 100)
รำคำใช้ สิทธิ = 100
(100 = 100)
รำคำใช้ สิทธิ = 110
(110 > 100)
มูลค่ ำที่แท้ จริง
100 – 90 = 10 บำท
เท่ ำกับ 0
เท่ ำกับ 0
In-the-money (ITM)
At-the-money (ATM)
Out-the-money (OTM)
Put DW
รำคำใช้ สิทธิ = 120
(110 > 100)
รำคำใช้ สิทธิ = 100
(100 = 100)
รำคำใช้ สิทธิ = 80
(80 < 100)
มูลค่ ำที่แท้ จริง
120 – 100 = 20 บำท
เท่ ำกับ 0
เท่ ำกับ 0
10
กำรครบกำหนดอำยุ
หำกนักลงทุนถือ DW จนครบกำหนดอำยุจะถูกใช้ สิทธิโดยอัตโนมัติ (Automatic
Exercise) กรณี DW มีสถำนะ In-the-money
• สำหรับ Call DW: รำคำปิ ดของหุ้นอ้ ำงอิง ณ วันซือ้ สุดท้ ำย > รำคำใช้ สิทธิ
• สำหรับ Put DW: รำคำปิ ดของหุ้นอ้ ำงอิง ณ วันซือ้ ขำยสุดท้ ำย < รำคำใช้ สิทธิ
นักลงทุนจะได้ รับเงินส่ วนต่ ำงระหว่ ำงรำคำหุ้นอ้ ำงอิงกับรำคำใช้ สิทธิ คูณด้ วยอัตรำ
กำรใช้ สิทธิต่อหน่ วย (หลังหักค่ ำใช้ จ่ำยในกำรใช้ สิทธิ)
11
ประเด็นภำษี
• ซือ้ -ขำยก่ อนวันซือ้ ขำยสุดท้ ำย (Last Trading Day):
กำไรที่เกิดขึน้ จำกส่ วนต่ ำงรำคำ (Capital gain) จะได้ รับยกเว้ นภำษีเหมือนกับหุ้น
และหลักทรัพย์ อ่ นื ที่ซอื ้ ขำยใสตลำดหลักทรัพย์ ฯ
• ซือ้ แล้ วถือจนครบกำหนดอำยุ:
เงินสดส่ วนต่ ำง (ในกรณี In-the-Money) ที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิถอื เป็ นเงินได้ พงึ
ประเมินและต้ องนำไปคำนวนจ่ ำยภำษีเงินได้ บุคคลธรรมดำด้ วย
12
มูลค่ ำที่แท้ จริง + มูลค่ ำของเวลำ
รำคำ DW = มูลค่ ำที่แท้ จริง (Intrinsic Value) + มูลค่ ำของเวลำ (Time Value)
Time
Value
Put DW
Neutral*
Neutral*
Call DW
Put DW
อายุคงเหลือ DW
Time Value=
DW Price – Intrinsic Value
Expected Volatility
อัตราดอกเบี ้ยปราศจากความเสี่ยง
อัตราเงินปั นผลของหุ้นอ้ างอิง
Intrinsic
Value
Call DW
Intrinsic Value =
Call: Max(Spot – Exercise,0)
Put: Max(Exercise - Spot,0)
มูลค่าทรัพย์อ้างอิง
ราคาใช้ สิทธิ
13
กำรดูแลสภำพคล่ องโดย Market Maker
14
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง
จำกกำรลงทุนใน DW
15
ประโยชน์ ของ DW
1. ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่าการลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้ างอิง
2. สามารถทากาไรได้ มากแม้ ห้ นุ อ้ างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้ อย (Gearing)
3. จากัดผลขาดทุนแต่สามารถทากาไรได้ ไม่จากัด
4. สามารถทากาไรได้ ทั ้งในภาวะที่ราคาของหุ้นอ้ างอิงปรับตัวเพิ่มขึ ้นและลดลง
5. มีสภาพคล่องสูง เนื่องจาก มีผ้ ดู แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) ทาให้ ผ้ ลู งทุนสามารถทาการซื ้อ
ขาย DW ได้ เมื่อต้ องการ
6. Market Maker จะมีหน้ าที่ดแู ลราคา DW ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎี ซึง่ ขึ ้นกับราคาหุ้นอ้ างอิงและ
Effective Gearing ของ DW ตัวนั ้นๆ
16
รำคำ DW เทียบกับหุ้นอ้ ำงอิง
ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่ ำกำรลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้ ำงอิง
รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
= 33.50 บำท
ที่มำ: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 20 มี.ค. 56
รำคำDW
ต่ อ 1 หุ้นอ้ ำงอิง
= 3.9 บำท
ขำดทุน
สูงสุด
อัตรำกำรใช้ สิทธิ = 10 DW ต่ อ 1 หุ้น
สำมำรถทำกำไรได้ มำกแม้ ห้ ุนอ้ ำงอิงจะ
เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้ อย (Gearing)
จำกัดผลขำดทุนแต่ สำมำรถทำกำไรได้ ไม่ จำกัด
17
กำรเคลื่อนไหวของรำคำ Call DW (CPF06CB)
สำมำรถทำกำไรได้ ทงั ้ ในภำวะที่รำคำของหุ้นอ้ ำงอิงปรับตัวเพิ่มขึน้ และลดลง
ที่มำ: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 20 มี.ค. 56
18
กำรเคลื่อนไหวของรำคำ Put DW (CPF06PB)
สำมำรถทำกำไรได้ ทงั ้ ในภำวะที่รำคำของหุ้นอ้ ำงอิงปรับตัวเพิ่มขึน้ และลดลง
ที่มำ: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 20 มี.ค. 56
19
สภำพคล่ องของ DW
BANP06CE
B-Vol
MM Bid Vol
~ 1,000,000
Bid
Ask
A-Vol
1,004,700
1.81
1.82
1,006,200
1,008,240
1.80
1.83
1,007,700
1,001,030
1.79
1.84
1,002,960
1,010,000
1.78
1.85
1,020,000
1,010,000
1.77
1.86
1,020,000
MM Ask Vol
~ 1,000,000
เมื่อปริมำณ Bid หรือ Offer ต่ำลง Market Maker จะ เติมปริมำณ Bid/Ask
มีสภำพคล่ องสูง เนื่องจำก มีผ้ ูดูแลสภำพคล่ อง (Market Maker)
ทำให้ ผ้ ูลงทุนสำมำรถทำกำรซือ้ ขำย DW ได้ เมื่อต้ องกำร
20
กำรดูแลสภำพคล่ องโดย Market Maker
Market Maker จะมีหน้ ำที่ดูแลรำคำ DW ให้ เปลี่ยนแปลงไปตำมทฤษฎี
Call DW
Put DW
รำคำ DW
0
รำคำใช้ สิทธิ
รำคำ DW ก่ อนวันหมดอำยุ
รำคำ DW
รำคำหุ้น
รำคำ DW ณ วันหมดอำยุ
• รำคำ Call DW จะขึน้ ลงตำมรำคำหุ้นแม่
• เป็ นตรำสำรที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลำผ่ ำนไป
รำคำใช้ สิทธิ
รำคำหุ้น
0
รำคำ DW ก่ อนวันหมดอำยุ
รำคำ DW ณ วันหมดอำยุ
• รำคำ Put DW จะขึน้ ลงสวนทำงกับรำคำหุ้นแม่
• เป็ นตรำสำรที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลำผ่ ำนไป
21
ควำมเสี่ยงของ DW
1. ความเสี่ยงด้ านราคาของ DW ที่การเปลี่ยนแปลงของราคา DW จะขึ ้นกับราคาของหุ้นอ้ างอิงเป็ นหลัก
โดยปกติราคาของ Call (Put) DW จะลดลงเมื่อราคาหุ้นอ้ างอิงลดลง (เพิ่มขึ ้น)
2. ราคาของ DW มีความผันผวนสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา DW มีอตั ราทดที่ขึ ้นอยู่กบั ราคา
หลักทรัพย์อ้างอิง และปั จจัยที่สาคัญอื่นๆ เช่น อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
3. DW ที่มีอายุจากัด โดยทัว่ ไปจะมีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี เมื่อพ้ นระยะเวลาที่กาหนด DW จะหมดอายุไป
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออก (Credit risk) เนื่องจากผู้ออก DW อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องในกรณีที่ DW ได้ ถกู กระจายในตลาดจนครบจานวนแล้ วทาให้ Market
Maker ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
หมายเหตุ: นักลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของ DW ในแต่ละรุ่นจากหนังสือชี ้ชวน ข้ อกาหนดสิทธิ และ Factsheet และ
ควรทาความเข้ าใจกับความเสี่ยงของ DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
22
ควำมเสี่ยงของ DW
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ องในกรณีท่ ี DW ได้ ถูกกระจำยในตลำดจนครบจำนวนแล้ วทำให้ Market Maker ไม่
สำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำที่ได้
Bid-Ask Spread ห่ ำง
PTTG06CC
B-Vol
รำคำเสนอซือ้ สูง
ผิดปกติ
ปริมำณเสนอซือ้ ในแต่
ละช่ องมีจำนวนไม่
สม่ำเสมอ
Bid
Ask
A-Vol
1,000
1.25
1.34
1,000
1,000
1.19
1.35
9,000
1,252,800
1.18
1.37
20,000
1,218,500
1.17
1.39
1,000
1,229,800
1.16
ปริมำณ
เสนอขำยมี
จำนวนน้ อย
ลักษณะอื่นๆ เช่ น รำคำเคลื่อนไหวไม่ สัมพันธ์ กับรำคำหุ้นอ้ ำงอิง เป็ นต้ น
ข้ อควรระวัง : หำก DW ถูกกระจำยจนครบจำนวนแล้ ว Market Maker จะไม่ สำมำรถดูแลรำคำให้ เป็ นไปตำม
ทฤษฎีได้
23
รู้จัก Investment DW
24
iDW คืออะไร ?
iDW =
Investment Derivative Warrant
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อกำรลงทุน
• Investment Derivative Warrant (iDW) คือ DW ที่มี
– อำยุท่ ียำวประมำณ 1-2 ปี
• นับจำกวันที่เริ่มซือ้ ขำยจนถึงวันซือ้ ขำยสุดท้ ำย
– มีสถำนะ In-the-money (สำมำรถใช้ สิทธิได้ ) มำก
• Call DW: รำคำใช้ สิทธิ < รำคำตลำดปั จจุบันของหุ้นอ้ ำงอิง
• Put DW: รำคำใช้ สิทธิ > รำคำตลำดปั จจุบันของหุ้นอ้ ำงอิง
25
อำยุเฉลี่ยของ DW ในตลำด
นับอำยุจำก วันที่เริ่มซือ้ ขำย ถึง วันซือ้ ขำยสุดท้ ำย
• ผู้ออกทุกรำย: 7 เดือน,
12 เดือน
3
เดือน
6
เดือน
9
เดือน
12
เดือน
15
เดือน
18
เดือน
21
เดือน
24
เดือน
21
เดือน
24
เดือน
นับอำยุจำก วันที่ 26 เม.ย. 2556 ถึง วันซือ้ ขำยสุดท้ ำย
• ผู้ออกทุกรำย: 4 เดือน,
3
เดือน
6
เดือน
10 เดือน
9
เดือน
12
เดือน
15
เดือน
18
เดือน
26
สถำนะ In-the-Money ของ DW ในตลำด
นับสถำนะ In-the-money ในวันที่เริ่มซือ้ ขำย
• เฉลี่ยผู้ออกทุกรำย: 8%,
42%
10%
20%
30%
40%
50%
27
ประเภทของ DW ตำมวัตถุประสงค์
DW
tDW
iDW
Trading DW
Investment DW
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เพื่อกำรซือ้ ขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เพื่อกำรลงทุน
28
ตัวอย่ ำง กำรลงทุนใน Investment DW และ Trading DW
PTTE06CD
PTTE98CA
รำคำใช้ สิทธิ
100
138
% Moneyness
35% ITM
11.03% ITM
รำคำตลำด
1.23*
1.02*
Implied Volatility
45%
62%
Effective Gearing
2.25x
2.70x
% Time Decay
-0.04%
-0.15%
% Premium (Breakeven)
4.53%
14.90%
* รำคำจำกสูตร Black-Scholes Model
ค่ ำถือครองต่ อวันต่ำ:
ถ้ ำรำคำหุ้น PTTEP ปรั บตัวเพิ่มขึน้ 1% รำคำ
PTTE06CD จะปรั บตัวขึน้ ตำมประมำณ 2.25%
ในขณะที่ PTTE98CAปรั บตัวขึน้ ประมำณ
2.70% อย่ ำงไรก็ตำม ค่ ำถือครองต่ อวันของ
PTTE06CD ต่ำกว่ ำมำกคือประมำณ 0.04% ต่ อ
วันเท่ ำนัน้
ค่ ำพรี เมียมต่ำ:
หำกนักลงทุนใช้ กลยุทธ์ “ซือ้ แล้ วถือ” ไปจนครบ
กำหนดอำยุ PTTE06CD จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อรำคำ
หุ้น PTTEP ปรั บตัวขึน้ เพียง 4.5% ในขณะที่
จุดคุ้มทุนในกรณี PTTE98CA อยู่ท่ ี 14.9%
29
ตัวอย่ ำง กำรใช้ Trading Indicator เพื่อประมำณกำไรขำดทุน
Call DW
รำคำ DW
1.15
A
0.77
C
รำคำใช้ สิทธิ
รำคำ DW ก่ อนวันหมดอำยุ
MAKR06CA
456
1.15
Effective Gearing
1
2.1
%Time Decay
-
0.09%
ระยะเวลำลงทุน
5
5
รำคำหุ้น / DW (25/07/12)
470
1.22
% กำไร/ขำดทุน
+3%
+6%
รำคำหุ้น / DW
B 1.22
0
MAKRO
รำคำหุ้น
รำคำ DW ณ วันหมดอำยุ
• รำคำ Call DW จะขึน้ ลงตำมรำคำหุ้นแม่
• เป็ นตรำสำรที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลำผ่ ำนไป
ประมำณกำไร/ขำดทุน
(2.0 * 3%) – (5 * 0.09%) ~ +6%
30
ตัวอย่ ำง กำรใช้ Trading Indicator เพื่อประมำณกำไรขำดทุน
Put DW
MAKRO
MAKR06PA
456
1.35
Effective Gearing
1
-1.4
%Time Decay
-
0.12%
ระยะเวลำลงทุน
5
5
รำคำหุ้น / DW (25/07/12)
442
1.40
% กำไร/ขำดทุน
-3%
+3.7%
รำคำ DW
รำคำหุ้น / DW
B
1.40
1.35
A
C
0.44
0
รำคำ DW ก่ อนวันหมดอำยุ
รำคำใช้ สิทธิ
รำคำ DW ณ วันหมดอำยุ
• รำคำ Put DW จะขึน้ ลงสวนทำงกับรำคำหุ้นแม่
• เป็ นตรำสำรที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลำผ่ ำนไป
ประมำณกำไร/ขำดทุน
(-1.4 * -3%) – (5 * 0.12%) ~ +3.7%
31
จุดเด่ นของ 06iDW
1.
ค่ ำถือครอง และ ค่ ำพรีเมียม (จุดคุ้มทุน) ต่ำ
2.
สร้ ำงผลตอบแทนแบบอัตรำทด(Leverage) ให้ กับนักลงทุน
3.
ใช้ เงินลงทุนน้ อยเมื่อเทียบกับกำรลงทุนในหุ้น
4.
มีกำรดูแลสภำพคล่ องโดย Market Maker
5.
Bid-ask spread แคบ
32
ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำง tDW และ iDW
33
ลักษณะของ tDW และ iDW
Investment DW
Trading DW
รำคำ DW
รำคำ DW
รำคำ Call DW ก่ อนวัน
ครบกำหนดอำยุ
รำคำ Call DW ก่ อนวัน
ครบกำหนดอำยุ
61.50
Time Decay
น้ อยกว่ ำ
40.00
54.50
มูลค่ ำที่แท้ จริงของ
Call DW
16.50
รำคำใช้ สิทธิ
100
154.50
0
รำคำใช้ สิทธิห่ำงจำกรำคำปั จจุบันมำกกว่ ำ
รำคำหุ้น
PTTEP 0
รำคำใช้ สิทธิ
138
Time Decay
น้ อยกว่ ำ
มูลค่ ำที่แท้ จริงของ
Call DW
154.50
รำคำหุ้น
PTTEP
รำคำใช้ สิทธิห่ำงจำกรำคำปั จจุบันน้ อยกว่ ำ
34
ลักษณะของ tDW และ iDW
ข้ อจำกัดของ Trading DW โดยทั่วไป
tDW
นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นโดยพิจำรณำจำกปั จจัยพืน้ ฐำนเป็ นหลัก มักมีข้อจำกัดในกำรใช้ ประโยชน์ จำก Derivative Warrant
(DW) เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนแบบมีอัตรำทด (Leverage) เนื่องจำก DW โดยทั่วไป จะมีต้นทุนในกำรถือครองสูง กล่ ำวคือ
หำกรำคำหุ้นอ้ ำงอิงไม่ เคลื่อนไหวไปในทิศทำงที่นักลงทุนคำดหมำยในระยะสัน้ (โดยทั่วไปภำยใน 1 สัปดำห์ ) รำคำของ
DW จะมีกำรปรั บตัวลดลงจำกรำคำอนุพันธ์ ท่ ลี ดลงตำมระยะเวลำคงเหลือ (Time Decay)
ข้ อได้ เปรี ยบของ Investment DW
iDW
Investment DW มี ค่ ำถือครองต่ำกว่ ำ DW ทั่วไป เนื่องจำกรำคำใช้ สิทธิของ Investment DW จะถูกกำหนดให้ ต่ำกว่ ำรำคำ
ปั จจุบันของหุ้นอ้ ำงอิงค่ อนข้ ำงมำก* ทำให้ มูลค่ ำของอนุพันธ์ ท่ แี ฝงใน Investment DW ต่ำมำก ต้ นทุนกำรถือครองของ
Investment DW ส่ วนใหญ่ จงึ เหลือเพียงส่ วนของดอกเบีย้ เท่ ำนัน้ รวมทัง้ ยังสำมำรถขำยทำกำไรได้ หำกรำคำหุ้นอ้ ำงอิง
ปรั บตัวในทิศทำงที่คำดกำรณ์ ในระยะสัน้ อีกด้ วย
*ในกรณีของ Investment Call DW
35
สรุ ปควำมแตกต่ ำงของ tDW และ iDW
Investment DW
Traditional DW
iDW
tDW
ต่ำ
สูง
อัตรำทด (Leverage)
2X – 3X
3X – 4X
รำคำใช้ สิทธิ (Exercise Price)
- สำหรั บ DW ประเภท Call
- สำหรั บ DW ประเภท Put
ต่ำกว่ ำ
สูงกว่ ำ
สูงกว่ ำ
ต่ำกว่ ำ
นักลงทุนระยะปำนกลำงถึงยำว
และสำมำรถทำกำไรระยะสัน้ ได้
หำกรำคำหุ้นอ้ ำงอิงปรั บตัวใน
ทิศทำงที่คำดกำรณ์
เน้ นลงทุนระยะสัน้ (Trading)
โดยทั่วไปไม่ ควรเกิน 1 สัปดำห์
ต้ นทุนกำรถือครอง (Time Decay)
นักลงทุนเป้ำหมำย
36
ตัวอย่ ำง กำรลงทุนใน tDW และ iDW
ตัวอย่ ำง: เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ ำงระหว่ ำง Investment DW (PTTE06CD) กับ Trading DW (PTTE98CA) หำก
นักลงทุนคำดกำรณ์ ว่ำหุ้น PTTEP จะปรั บตัวเพิ่มขึน้ จำก 7% ภำยในเวลำ 3 เดือน
PTTEP
PTTE06CD
PTTE98CA
ราคาใช้ สทิ ธิ
100
138
อัตราใช้ สทิ ธิ
50 : 1
40 : 1
อายุของ DW (วันทาการ)
246
167
35% ITM
11.03% ITM
1.23*
1.02*
Implied Volatility
45%
62%
Effective Gearing
2.25x
2.70x
% Time Decay
-0.04%
-0.15%
% Premium (Breakeven)
4.53%
14.90%
% Moneyness
ราคาตลาด
154.50
* รำคำจำกสูตร Black-Scholes Model
37
ตัวอย่ ำง กำรลงทุนใน tDW และ iDW
ถ้ ำหุ้น PTTEP ปรั บตัวขึน้ จำก 154.50 เป็ น 165 บำท (+7%) ภำยในเวลำ 3 เดือนจริง นัก
ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนในแต่ ละทำงเลือกเท่ ำกับ
PTTEP
PTTE06CD
PTTE98CA
ราคาตลาด
(6 มี.ค. 56)
154.50
1.23
1.02
ราคาตลาด 3 เดือนถัดมา
(6 มิ.ย. 56)
165.00
1.38*
1.06*
ระยะเวลาถือครอง
(วันทาการ)
61 วัน
61 วัน
61 วัน
(%) Return
6.80%
12.19%
3.92%
* รำคำจำกสูตร Black-Scholes Model
38
ตัวอย่ ำง กำรลงทุนใน
Investment DW และ Trading DW
PTTE06CD
PTTE98CA
100
138
35% ITM
11.03% ITM
ราคาตลาด
1.23*
1.02*
Implied Volatility
45%
62%
Effective Gearing
2.25x
2.70x
% Time Decay
-0.04%
-0.15%
% Premium (Breakeven)
4.53%
14.90%
ราคาใช้ สทิ ธิ
% Moneyness
* รำคำจำกสูตร Black-Scholes Model
ค่ ำถือครองต่ อวันต่ำ:
ถ้ ำรำคำหุ้น PTTEP ปรั บตัวเพิ่มขึน้ 1% รำคำ
PTTE06CD จะปรั บตัวขึน้ ตำมประมำณ 2.25%
ในขณะที่ PTTE98CAปรั บตัวขึน้ ประมำณ
2.70% อย่ ำงไรก็ตำม ค่ ำถือครองต่ อวันของ
PTTE06CD ต่ำกว่ ำมำกคือประมำณ 0.04% ต่ อ
วันเท่ ำนัน้
ค่ ำพรี เมียมต่ำ:
หำกนักลงทุนใช้ กลยุทธ์ “ซือ้ แล้ วถือ” ไปจนครบ
กำหนดอำยุ PTTE06CD จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อรำคำ
หุ้น PTTEP ปรั บตัวขึน้ เพียง 4.5% ในขณะที่
จุดคุ้มทุนในกรณี PTTE98CA อยู่ท่ ี 14.9%
39
Effective Gearing และ % Time Decay
Effective Gearing
% Time Decay
% กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ DW เมื่อรำคำหุ้นอ้ ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป 1%
% กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ DW ที่ลดลงเมื่อเวลำผ่ ำนไป 1 วันทำกำร
โดยสมมติว่ำปั จจัยอื่นๆคงที่
นักลงทุนสำมำรถวำงแผนกำรลงทุนหรื อประมำณกำไร/ขำดทุน โดยใช้ สูตรง่ ำยๆ คือ
% กำไร / ขำดทุน = Effective Gearing * (% กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้ ำงอิง) – (จำนวนวัน * % Time Decay)
40
ตัวอย่ ำงกำรประมำณกำไร/ขำดทุนด้ วย
Effective Gearing และ % Time Decay
ตัวอย่าง 1: ราคาหุ้น DTAC ปรับตัวเพิม่ ขึ ้น
(แสดงผลของ Effective Gearing)
ตัวอย่าง 1: ราคาหุ้น DTAC ไม่เปลี่ยนแปลง
(แสดงผลของ Time Decay)
DTAC
DTAC06CA
81.50
0.90
ต้ นทุน
Effective Gearing
1
3.2
%Time Decay
-
ระยะเวลาลงทุน
ราคาหุ้น/DW
ต้ นทุน
% กำไร/ขำดทุน
DTAC
DTAC06CA
81.50
0.90
Effective Gearing
1
3.2
0.24%
%Time Decay
-
0.24%
5
5
ระยะเวลาลงทุน
5
5
85
1.02
ราคาหุ้น/DW
81.50
0.89
4.9%
13.3%
% กำไร/ขำดทุน
0%
-1.1%
ประมาณกาไร/ขาดทุน
(3.2 * 4.9%) – (5 * 0.24%) ~ 13.3%
ประมาณกาไร/ขาดทุน
(3.2 * 0%) – (5 * 0.24%) ~ -1.1%
41
ศัพท์ เทคนิคที่จำเป็ นต่ อกำรซือ้ ขำย DW
All in Premium
% ของราคาหุ้นอ้ างอิงที่จะต้ องปรับขึ ้น (กรณี Call DW) หรื อปรับลง
(กรณี Put DW) เพื่อที่จะทาให้ นกั ลงทุนที่ซื ้อ DW ณ ราคาเสนอขาย
Break Even หากนักลงทุนต้ องการถือ DW จนครบกาหนดอายุ
% Moneyness
% ราคาใช้ สทิ ธิของ DW เทียบกับราคาตลาดหุ้นอ้ างอิง
Delta
ราคาของ DW ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคาหุ้นอ้ างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท
42
เกณฑ์ กำรคัดเลือก DW ที่น่ำสนใจลงทุน
43
วำงแผนกำรลงทุนใน DW ได้ อย่ ำงไร?
เลือก
หุ้นอ้ ำงอิง
เลือก
Call / Put
เลือก
DW
กำหนดแผนกำร
ลงทุน
• เลือกหุ้นอ้ ำงอิง
• คำดกำรณ์ รำคำเป้ำหมำย
• คำดกำรณ์ ระยะเวลำที่รำคำหุ้นอ้ ำงอิงจะไปถึงเป้ำหมำย
• คำดว่ ำหุ้นจะขึน้ ซือ้ Call
• คำดว่ ำหุ้นจะลง ซือ้ Put
• เปรี ยบเทียบ DW ของหลำยๆ Issuer โดยพิจำรณำจำก Effective Gearing, Time
Decay และ Implied Volatility (ไม่ ควรลงทุนใน DW ที่ Out the Money และใกล้
หมดอำยุ)
• กำหนดรำคำที่ต้องตัดขำดทุน (Price Stop Loss)
• กำหนดระยะเวลำที่ต้องตัดขำดทุน (Time Stop Loss)
44
กำรเลือก DW
ลงทุนสัน้ หรือลงทุนยำว ?
tDW
iDW
ลงทุนไม่ เกิน 1-2 สัปดำห์ อำจลงทุนตัง้ แต่ 3 สัปดำห์ ขึน้ ไป
ต้ องกำร Gearing มำก?
ถ้ ำ Gearing เท่ ำๆ กัน
มำก
เลือก Eff. Gearing 3 เท่ ำ
ขึน้ ไป (ระวัง Time Decay
ที่อำจสูงตำม)
ไม่ มำก
เลือกตัวที่ Eff. Gearing
2-3 เท่ ำ
เลือก DW ที่
Implied Vol ต่ำ
45
กำรเปรียบเทียบ DW ผ่ ำน
www.phatrawarrants.com
www.phatrawarrant.com >> เครื่ องมือ DW >> Indicator >> Compare
ต้ องกำร Gearing มำก?
ลงทุนสัน้ หรือลงทุนยำว ?
ถ้ ำ Gearing เท่ ำๆ กัน
46
กำรเปรียบเทียบ DW ผ่ ำน
www.phatrawarrants.com
www.phatrawarrant.com >> เครื่ องมือ DW >> Indicator >> Compare
Moneyness
47
DW แบบไหนเหมำะกับสไตล์ กำรเทรดของคุณ
ข้ อดี
ข้ อเสีย
In-The-Money
มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
มีอตั ราทด (Effective
ของราคาหุ้นแม่สงู (Delta), Gearing) ต่าและใช้ เงินลงทุน
Time decay ต่อวันต่า
ที่มากกว่า
At-The-Money
มีอตั ราทด (Effective
Gearing) สูงกว่า และใช้ เงิน
ลงทุนที่น้อยกว่ากรณี In the
Money
Out-of-the-Money
มีอตั ราทด (Effective
Gearing) สูงและเงินลงทุน
น้ อย
มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นแม่
ต่ากว่า, Time decay ต่อวัน
สูงกว่ากรณี In the money
มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นแม่
ต่า (Delta), Time decay ต่อ
วันสูง
ประเภทนักลงทุนที่เหมำะ
นักลงทุนระยะกลาง
นักลงทุนระยะสัน้
หรื อระยะกลาง
นักลงทุนระยะสัน้
48
จุดเด่ นของ DW รหัส 06
จุดเด่ นของ DW รหัส 06
1. การเคลื่อนไหวของราคาจะเป็ นไปตามค่า Effective Gearing และค่า Delta
2. มีการส่งคาสัง่ ซื ้อและขายตลอดเวลาเพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถซื ้อหรื อขายคืนได้ ทันทีที่ต้องการ
3. มีการเติม order ตลอดเวลาในกรณีที่นกั ลงทุนต้ องการซื ้อหรื อขาย DW จานวนมากๆ
4. โปรแกรม Algorithm จะคานวณราคาให้ เคลื่อนไหวไปตามราคาหุ้นอ้ างอิงในทันที
5. ส่วนต่างของราคาเสนอซื ้อและขาย (Bid-Offer Spread) แคบ
6. จะมีการแจ้ งเตือนนักลงทุนในกรณีที่ DW ใกล้ หมดอายุหรื ออาจมีเหตุให้ Market Maker
(PHATRA) ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ ตามข้ อกาหนดสิทธิ
49
กลยุทธ์ กำรลงทุนด้ วย iDW
50
Directional Trade (Bull Market)
เงินลงทุนต่ อ 1 หุ้นอ้ ำงอิง
อัตรำทด (Leverage)
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
Dividend
Downside Protection
Transaction Cost
ซือ้ Call iDW
ซือ้ หุ้น
ต่ำกว่ ำรำคำหุ้น
เท่ ำกับรำคำหุ้น
2X – 3X
1X
Opportunity Cost ต่ำกว่ ำ
Opportunity Cost สูงกว่ ำ
เพรำะรำคำหุ้นมำกกว่ ำรำคำ DW
เพรำะรำคำหุ้นมำกกว่ ำรำคำ DW
+ Time Decay
มีกำรปรั บสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผลเต็มจำนวน
(เสมือนได้ รับเงินปั นผลเต็ม
และต้ องเสีย W/T
จำนวนและไม่ เสีย W/T)
มี
ไม่ มี
ต่ำกว่ ำ
สูงกว่ ำ
เพรำะรำคำ DW ต่ำกว่ ำรำคำหุ้น เพรำะรำคำหุ้นสูงกว่ ำรำคำ DW
ทำงเลือกในกำรลงทุน
แทนกำรซือ้ หุ้น
51
ทำไม Call iDW ถึงน่ ำสนใจ
•
•
•
•
ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่ ำหุ้น
Transaction Cost ต่ำกว่ ำหุ้น
มี Downside Protection
เสมือนได้ รับเงินปั นผล โดยไม่ ต้องจ่ ำย W/T
52
Liquidity Enhancement
• เปลี่ยนจำก Stock เป็ น Call DW (ควำมเสี่ยงคงเดิม)
SCC
476
1
รำคำปั จจุบัน (บำท)
Effective Gearing
ขำย
SCC
1 หุ้น
SCC06CB
1.11
1.92X
ซือ้
SCC06CB
223 หุ้น
เพื่อให้ นักลงทุนมีควำมเสี่ยงใกล้ เคียงเดิมที่สุด
ขำย SCC 1 หุ้น ต้ องซือ้ SCC06CB = 476 / (1.11 x 1.92) = 223 หน่ วย
ได้ รับเงินสดเพิ่มขึน้ มำ = 476-223x1.11 = 228.47 บำทต่ อหุ้น
53
Leverage Up by iDW
• เปลี่ยนจำก Stock เป็ น Call DW (จำนวนเงินคงเดิม)
SCC
476
1
รำคำปั จจุบัน (บำท)
Effective Gearing
ขำย
SCC
1 หุ้น
SCC06CB
1.11
1.92X
ซือ้
SCC06CB
428 หุ้น
เพื่อให้ นักลงทุนดำรงเงินลงทุนไว้ เท่ ำเดิม
ขำย SCC 1 หุ้น ต้ องซือ้ SCC06CB = 476 / 1.11 = 428 หน่ วย
เพิ่ม Effective Gearing จำก 1 เท่ ำ มำเป็ น 1.92 เท่ ำ
54
Directional Trade (Bear Market)
ซือ้ Put iDW
ขำยชอร์ ตหุ้น
2X – 3X
ต้ องยืมหุ้นก่ อนชำยชอร์ ตและต้ อง
ขำยชอร์ ตไม่ ต่ำกว่ ำรำคำ Last
2X
ควำมเสี่ยงกำรโดนเรี ยกหุ้นคืน
ไม่ มี
มี
กำรเติมเงินหลักประกัน (Margin Call)
ไม่ มี
มี
Time Decay
มีกำรปรั บสิทธิ
(เสมือนจ่ ำยเงินชดเชยเงินปั นผล)
มี
ต่ำกว่ ำ
เพรำะรำคำ DW ต่ำกว่ ำรำคำหุ้น
SBL Fee
ต้ องคืนหุ้น หรื อ จ่ ำยเงินชดเชย
เงินปั นผล
ไม่ มี
สูงกว่ ำ
เพรำะรำคำหุ้นสูงกว่ ำรำคำ DW
ควำมสะดวก
อัตรำทด (Leverage)
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
Dividend
Upside Protection
Transaction Cost
ซือ้ ได้ เหมือน DW ทั่วไป
55
Pair Trading
• ซือ้ KBANK + ขำย SCB สำมำรถทดแทนได้ ด้วย
ซือ้ Call DW บน KBANK + ซือ้ Put DW บน SCB
• ขำย KBANK + ซือ้ SCB สำมำรถทดแทนได้ ด้วย
ซือ้ Put DW บน KBANK + ซือ้ Call DW บน SCB
www.phatrawarrant.com
56
KBANK/SCB and its Bollinger Band
Short KBANK
Long SCB
Long KBANK
Short SCB
Short KBANK
Long SCB
Long KBANK
Short SCB
57
KBANK/SCB and its Bollinger Band
Long Put on KBANK
Long Call on SCB
Long Call on KBANK
Long Put on SCB
Long Put on KBANK
Long Call on SCB
Long Call on KBANK
Long Put on SCB
58
Disclaimer
The information attached hereto is not intended to be nor does it constitute an offer of securities to any person. Investment
in securities including derivatives warrants described herein should not be made without due consideration of the risks and
suitability of the investment in the context of the individual’s risk tolerance and investment profile and only after reading
any relevant prospectus, offering memorandum, factsheet or other like material and in consultation with an investment
adviser or broker. The value of investments may go down as well as up and past results is no guarantee of future
performance.
The material in this communication is for informational and educational purposes only. While the information contained
herein has been obtained from sources believed to be reliable, we makes no representation or warranty as to its accuracy
or completeness and does not undertake any duty to update the material in light of future events.
This communication does not constitute a recommendation to invest or take other action in any country or in any securities
traded or listed on any named exchange or otherwise, nor shall it be construed as investment, legal or tax advice. Phatra
accepts no liability whatsoever for any consequence based on or arising from the use of this communication or its
contents.
59
Appendix
60
สูตรการคานวณ
Effective Gearing
% กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ DW เมื่อรำคำหุ้นอ้ ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป 1%
สูตรกำรคำนวณ
61
สูตรการคานวณ
% Time Decay
% กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ DW ที่ลดลงเมื่อเวลำผ่ ำนไป 1 วันทำกำร โดย
สมมติว่ำปั จจัยอื่นๆคงที่
สูตรกำรคำนวณ
Time Decay Call
Time Decay Put
โดยที่
S0 = รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
= ค่ ำควำมผันผวนของหุ้นอ้ ำงอิง
X = รำคำใช้ สิทธิ
r = อัตรำดอกเบีย้
T = อำยุคงเหลือของ DW
q = อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปั นผล
N(d1) = ฟั งก์ ชัน Cumulative Standard Normal Distribution ของ ค่ ำ d1
62
สูตรการคานวณ
Delta
รำคำของ DW ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อรำคำหุ้นอ้ ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป 1 บำท
สูตรกำรคำนวณ
โดยที่
S0 = รำคำหุ้นอ้ ำงอิง
= ค่ ำควำมผันผวนของหุ้นอ้ ำงอิง
X = รำคำใช้ สิทธิ
r = อัตรำดอกเบีย้
T = อำยุคงเหลือของ DW
q = อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปั นผล
N(d1) = ฟั งก์ ชัน Cumulative Standard Normal Distribution ของ ค่ ำ d1
63
สูตรการคานวณ
Implied Volatility
ค่ ำควำมผันผวน (Volatility) แฝงซึ่งคำนวณจำกรำคำตลำดของ DW
ค่ ำ Implied Volatility คือค่ ำที่ประเมินได้ จำกรำคำตลำดของ DW โดยกำรใช้ Iterative Search เพื่อหำค่ ำ
Implied Volatility จำกสูตร Black-Scholes
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรคำนวณรำคำ DW
(S0,X,T, r, Q , )
Implied Volatility
Black-Scholes Model
รำคำตลำดของ DW
Black-Scholes Model
รำคำตลำดของ DW
Implied Volatility มักจะถูกนำไปใช้ เพื่อเปรี ยบเทียบมูลค่ ำออปชันของหุ้นอ้ ำงอิงเดียวกัน
64
สูตรการคานวณ
% Moneyness
% รำคำใช้ สิทธิของ DW เทียบกับรำคำตลำดหุ้นอ้ ำงอิง
สูตรกำรคำนวณ
65
สูตรการคานวณ
% All in Premium
% ของรำคำหุ้นอ้ ำงอิงที่จะต้ องปรับขึน้ (กรณี Call DW) หรือปรับลง (กรณี Put
DW) เพื่อที่จะทำให้ นักลงทุนที่ซอื ้ DW ณ รำคำเสนอขำย Break Even หำกนัก
ลงทุนต้ องกำรถือ DW จนครบกำหนดอำยุ
สูตรกำรคำนวณ
66
ข้ อข้ องใจและควำมเข้ ำใจผิดต่ ำงๆที่เกี่ยวกับ DW
1. ทำไมเมื่อเปรี ยบจำกรำคำ Last ของหุ้นอ้ ำงอิง
2. DW ที่ไม่ มีกำรซือ้ ขำยคือ DW ที่ไม่ มีสภำพ
และ DW แล้ วบำงครั ง้ ไม่ สอดคล้ องกัน ?

โดยทั่วไป รำคำ Bid-Offer ของ DW จะอ้ ำงอิงกับ
รำคำ Bid-Offer ของหุ้นแม่ เสมอ

รำคำ Last คือรำคำล่ ำสุดที่มีกำรตกลงซือ้ -ขำยกัน
จริ ง แต่ เ นื่ อ งจำก DW
ไม่ ไ ด้ มี ก ำรซื อ้ ขำยกั น
ตลอดเวลำเหมื อ นหุ้นแม่ ทำให้ ใ นบำงกรณี รำคำ
Bid Offer ของหุ้นแม่ เปลี่ยนไปแล้ วแต่ รำคำ Last
ของ DW ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง

คล่ องใช่ หรื อไม่ ?

ไม่ ใช่ เนื่องจำก Market Maker จะทำหน้ ำที่ส่งคำสั่ง
เสนอซื อ้ -ขำยเพื่ อ ให้ นั ก ลงทุน สำมำรถทำกำรซื อ้
ขำยได้ ตลอดเวลำ

เมื่อรำคำหุ้นอ้ ำงอิงเปลี่ยนแปลงไป Market Maker ก็
จะทำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเสนอซือ้ -ขำย DW ให้
สอดคล้ องกับรำคำหุ้นอ้ ำงอิง
ดังนัน้ นักลงทุนไม่ ควรใช้ รำคำ Last ของหุ้นแม่ กับ
DW เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ แต่ ควรใช้ รำคำ BidOffer แทน
www.phatrawarrant.com
67
ข้ อข้ องใจและควำมเข้ ำใจผิดต่ ำงๆที่เกี่ยวกับ DW
3. ไม่ ควรลงทุนใน DW ที่ใกล้ หมดอำยุแล้ วจริ ง
4. ควรถือ DW ไปจนครบกำหนดอำยุใช่ หรื อไม่ ?
หรื อไม่


ไม่ จริ ง สำหรั บ DW ที่มีสถำนะ In-the-Money มำกๆ
เพรำะ รำคำของ DW จะมีควำมไวต่ อกำรเปลี่ยน
ของหุ้นอ้ ำงอิงและ Effective Gearing ที่สูงในขณะที่
Time Decay ค่ อนข้ ำงต่ำ
จริ งสำหรั บ DW ที่ Out-of-the-Money เนื่องจำก
ควำมไวต่ อกำรเปลี่ยนของหุ้นอ้ ำงอิงจะค่ อนข้ ำงต่ ำ
และมี Time Decay ต่ อวันที่สูงกว่ ำ

นักลงทุนไม่ ควรจะถือ DW ไปจนครบกำหนดอำยุ
เนื่องจำก

ในกรณี In the Money เงินสดส่ วนต่ ำงจะถูกหักภำษี
เงินได้ ฯ แต่ กำรขำยคื นเพื่อทำกำไรบนกระดำนจะ
ได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเหมือนกำรซือ้ -ขำยหุ้น

ในกรณี Out the Money รำคำ DW จะหมดมูลค่ ำ
www.phatrawarrant.com
68
ข้ อข้ องใจและควำมเข้ ำใจผิดต่ ำงๆที่เกี่ยวกับ DW
5. ผู้ออกจะได้ กำไรก็ต่อเมื่อนักลงทุนขำดทุนจริงหรือ (Zero Sum Game) ?
PHATRA
KBAN06CA
รำคำต้ นทุนของ DW
นักลงทุน
0.99
รำคำที่ขำยคืน / ซือ้ คืน
1.16
จำนวน DW ที่ซือ้ ขำย
200,000 หุ้น
กำไรของนักลงทุน
(1.16-0.99)* 200,000
= 34,000 บำท
รำคำหุ้นที่ซือ้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
148.5
รำคำหุ้นที่ขำยคืน
158
จำนวนหุ้น KBANK ที่ซือ้ เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยง*
4,900 หุ้น*
กำไรจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ขำดทุนจำก DW Premium
กำไร/ขำดทุน สุทธิของผู้ออก
(158-148.5) x 4,900
= 46,550 บำท
-34,000 บำท
46,550 - 34,000 = 12,550 บำท
* จำนวนหุน้ ทีซ่ ื ้อเพื ่อป้ องกันควำมเสีย่ งคำนวณจำกสูตร Black-Scholes
Win – Win Situation
 ในสถำนกำรณ์ ดังกล่ ำวนักลงทุนที่ลงทุนใน KBAN06CA จะมีกำไร/ขำดทุนขึน้ อยู่กับทิศทำงของรำคำหุ้นอ้ ำงอิง และจำกผล
ของอัตรำทด กำไร/ขำดทุนที่ได้ จะมำกกว่ ำกำรลงทุนโดยตรงในหุ้น KBANK
 ขณะที่ผ้ ูออก DW มีผลกำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ ำ Time decay และส่ วนต่ ำงรำคำของหุ้นที่ซอื ้ มำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงกับส่ วน
ต่ ำงรำคำของ DW ที่ขำยให้ นักลงทุน
ดังนัน้ กำรเทรด Derivative Warrant จึงไม่ ใช่ “Zero-Sum Game” ดังที่เข้ ำใจเสมอไป
www.phatrawarrant.com
69
Download
Related flashcards

Financial markets

19 cards

Currencies of Africa

22 cards

Financial markets

42 cards

Dollar

12 cards

Create Flashcards