Slide 1

advertisement
CAI TRỊ
TRONG CUỘC SỐNG
RÔ-MA 4-8
12 Bởi
thế, do một người
mà tội lỗi [số ít] đã vào
trong thế gian, và bởi tội
lỗi mà có sự chết; như
thế, sự chết thâm nhập
trong mọi người, vì mọi
người đều đã mắc tội.
13 Tội
lỗi đã có trong
thế gian trước khi có
luật pháp; nhưng khi
chưa có luật pháp thì
tội lỗi không được
kể đến.
[13] Yes, people sinned
even before the law was
given. But it was not
counted as sin because
there was not yet any law
to break. (NLT)
14 Tuy
nhiên, sự chết đã
ngự trị từ A-đam đến Môise, cả trên những người
không phạm cùng một tội
với A-đam, là người làm
hình bóng về Đấng phải
đến.
15 Nhưng
tội lỗi không giống như
sự ban cho thiên thượng. Vì
nếu bởi tội của chỉ một người
mà nhiều người phải chết, thì
ân điển của Đức Chúa Trời
càng lớn hơn, và quà tặng bởi
ân điển của một Người là Đức
Chúa Giê-xu Christ, lại càng dư
dật cho nhiều người khác nữa.
[15] But there is a great
difference between Adam’s sin
and God’s gracious gift. For the
sin of this one man, Adam,
brought death to many. But even
greater is God’s wonderful grace
and his gift of forgiveness to
many through this other man,
Jesus Christ.
16 Tặng
phẩm không giống
như hậu quả do tội lỗi của
một người. Vì sự phán xét
do một tội đã dẫn đến sự
kết án; nhưng sự ban cho
thiên thượng thì sau
nhiều lần phạm tội lại dẫn
đến sự xưng công chính.
[16] And the result of God’s
gracious gift is very different
from the result of that one man’s
sin. For Adam’s sin led to
condemnation, but God’s free
gift leads to our being made
right with God, even though we
are guilty of many sins.
17 Nếu
chỉ vì tội của một người
mà qua người đó sự chết đã
thống trị thể nào, thì cũng chỉ
nhờ một Người là Đức Chúa
Giê-xu Christ, mà những ai
nhận ân điển và quà tặng công
chính cách dồi dào, sẽ càng
cai trị trong sự sống thể ấy.
[17] For if because of one man's trespass
(lapse, offense) death reigned through
that one, much more surely will those
who receive [God's] overflowing grace
(unmerited favor) and the free gift of
righteousness [putting them into right
standing with Himself] reign as kings in
life through the one Man Jesus Christ
(the Messiah, the Anointed One). (AMP)
18 Vì
thế, bởi sự phạm tội
của chỉ một người mà mọi
người bị kết án, thì cũng
vậy, bởi hành động công
chính của một Người mà
mọi người được xưng
công chính và được
hưởng sự sống.
19 Vì,
bởi sự không vâng
phục của một người mà
nhiều người trở thành tội
nhân, thì cũng vậy, bởi sự
vâng phục của một Người
mà nhiều người sẽ trở
nên công chính.
19 Vì
như bởi sự không vâng
lời của một người mà mọi
người đã trở thành những
tội nhân, thì cũng bởi sự
vâng lời của một người mà
mọi người sẽ trở thành
những người công chính.
(BHĐ)
[19] For just as through the
disobedience of the one
man the many were made
sinners, so also through
the obedience of the one
man the many will be
made righteous. (NIV)
4 Vì
vũ khí chiến đấu của chúng
tôi không phải là loại vũ khí xác
thịt nhưng là quyền năng Đức
Chúa Trời để phá hủy các
thành lũy, đánh đổ các lý luận, 5
và mọi sự kiêu căng nghịch với
sự hiểu biết về Đức Chúa Trời,
chúng tôi cũng bắt mọi tư
tưởng phải vâng phục [CỦA]
Chúa Cứu Thế.
We demolish arguments
[5] and every high-minded
thing that is raised up
against the knowledge of
God, taking every thought
captive to the obedience
of Christ. (HCSB)
20 Luật
pháp đã đến làm
cho tội lỗi gia tăng;
nhưng nơi nào tội lỗi
gia tăng, thì ân điển lại
càng dư dật hơn.
20 Luật
pháp vạch trần quá nhiều
tội lỗi, nhưng chúng ta càng
nhận tội, ân tha thứ của
Thượng Đế càng gia tăng. (BDY)
20 Luật Pháp được ban hành để
cho thấy tội lỗi đã gia tăng như
thể nào. Nhưng nơi nào tội lỗi
gia tăng, thì nơi ấy ân sủng lại
càng gia tăng nhiều hơn. (BHĐ)
21 Như
thế, tội lỗi thống trị
bằng sự chết, còn ân điển
cai trị bằng sự công chính
để đem lại sự sống đời
đời qua Đức Chúa Giê-xu
Christ, Chúa chúng ta.
[21] So just as sin ruled over all
people and brought them to
death, now God’s wonderful
grace rules instead, giving us
right standing with God and
resulting in eternal life through
Jesus Christ our Lord. (NLT)
Nguyện lòng không quên
ơn Chúa yêu diệu kỳ, và
tâm linh con hân hoan cất
tiếng hát. Ở trên đỉnh của
hy vọng, lòng con xiết bao
vui mừng. Xin dâng lòng
đây mến yêu Ngài hoài.
Lòng con đây là nơi Chúa
Cha ngự trị. Và ngợi
khen Giê-xu con cất
tiếng hát. Lòng nghe
tiếng Chúa kêu gọi, vùng
đất của sự thánh thiện.
Xin dâng lòng con kính
tôn thờ Ngài.
Mọi ân điển Chúa đổ
xuống cho đời con. Trào
dâng nói sao không nên
lời. Lòng vui xướng quá
Chúa ôi! Quyết chí bước
đi mãi với Ngài. Dâng
trọn đời trong cánh tay
của Ngài.
Download
Related flashcards

Christian theology

22 cards

Christian soteriology

21 cards

Jewish theology

31 cards

Christian theologians

71 cards

Jewish theology

36 cards

Create Flashcards