Document

advertisement
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Năm B
The Baptism
of the Lord
Year B
11 Jan 2015
Hùng Phương & Thanh Quảng
thực hiện
Gospel
Mark
1:17-11
Phúc Âm theo
Thánh Mác-cô
1:17-13
In the course of his preaching John the Baptist said,
Khi ấy Ông rao giảng rằng:
Có Đấng quyền thế hơn tôi
đang đến sau tôi, tôi không
đáng cúi xuống cởi quai dép
cho Người.
Someone is
following
me,
someone
who is more
powerful
than I am,
and I am not
fit to kneel
down and
undo the
strap of his
sandals.
I have
baptised
you with
water,
but he
will
baptise
you with
the Holy
Spirit.
Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong
nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa
cho anh em trong Thánh Thần.
It was at
this time
that Jesus
came from
Nazareth in
Galilee and
was
baptised in
the Jordan
by John.
Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê
đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới
sông Gio-đan.
No sooner
had he come
up out of the
water than he
saw the
heavens torn
apart and the
Spirit, like a
dove,
descending on
him.
Vừa lên khỏi nước, Người liền
thấy các tầng trời xé ra, và thấy
Thần Khí như chim bồ câu ngự
xuống trên mình.
And a voice came
from heaven,
‘You are my Son,
the Beloved;
my favour rests
on you.’..
‘You
are my Son,
the Beloved; my favour
rests on you.’
"Con là Con yêu dấu
của Cha, Cha hài lòng
về Con.“
Lại có tiếng từ trời
phán rằng:
“Con là Con yêu
dấu của Cha, Cha
hài lòng về Con”…
Lễ Chúa Giêsu
Chịu Phép Rửa
Năm B
The
Baptism of
the Lord
Year B
11 Jan 2015
Lễ Chúa
Giêsu Chịu
Phép Rửa
Năm B
The
Baptism of
the Lord
Year B
Download
Related flashcards

Theology

17 cards

Jewish theology

31 cards

Christian theology

24 cards

Jesus

12 cards

Jewish theology

36 cards

Create Flashcards