Third Sunday in Ordinary Time - Year A Chúa Nhật 3

advertisement
Third Sunday in Ordinary Time - Year A
Chúa Nhật 3 Quanh Năm
Năm A
26/1/2014
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
Gospel
Matthew
4:12-23
Phúc Âm theo
Thánh Mát-thêu
4:12-23
Hearing that John had been arrested
Jesus went back to Galilee,
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp,
Chúa Giêsu lui về Galilêa.
and leaving Nazareth he
went and settled in
Capernaum, a lakeside town
on the borders of Zebulun
and Naphtali.
Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền
duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh
đất Giabulon và Nepthali,
để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng
tiên tri Isaia rằng:
In this way the prophecy of Isaiah
was to be fulfilled:
"Hỡi đất Giabulon
và đất Nepthali,
đường dọc theo
biển, bên kia sông
Giođan, Galilêa của
ngoại bang!
Land of Zebulun!
Land of Naphtali!
Way of the sea on the
far side of Jordan,
Galilee of the
nations!
The people that lived
in darkness has seen
a great light; on those
who dwell in the land
and shadow of death
a light has dawned.
Dân ngồi trong tối
tăm đã thấy ánh
sáng huy hoàng;
ánh sáng đã xuất
hiện cho người ngồi
trong bóng sự chết".
From that moment Jesus
began his preaching with
the message, ‘Repent,
for the kingdom of
heaven is close at hand.
Từ bấy giờ, Chúa
Giêsu bắt đầu rao
giảng và nói: "Hãy
hối cải, vì nước trời
đã gần đến!"
As he was
walking by
the Sea of
Galilee he
saw two
brothers,
Simon, who
was called
Peter, and Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc
his brother theo bờ biển Galilêa, Người
Andrew;
thấy hai anh em là Simon,
cũng gọi là Phêrô, và Anrê,
they were
making a
cast in the
lake with
their net,
for they
were
fishermen
cả hai đang thả lưới dưới
biển, vì hai ông là ngư phủ.
And he said to them,
‘Follow me and I will
make you fishers of
men.’
Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy
theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở
thành những ngư phủ lưới người ta".
And they left their nets at once
and followed him.
Lập tức hai ông bỏ lưới đó
mà theo Người.
Going on from there he
saw another pair of
brothers, James son of
Zebedee and his brother
John; they were in their
boat with their father
Zebedee, mending their
nets, and he called them.
Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh
em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và
Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với
cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông.
At once, leaving the
boat and their father,
they followed him.
Lập tức hai ông bỏ
lưới và cha mình
mà đi theo Người.
He went round the
whole of Galilee teaching
in their synagogues,
proclaiming the Good
News of the kingdom
and curing all kinds of
Và Chúa Giêsu đi rảo
diseases and sickness
quanh khắp xứ Galilêa,
among the people…
dạy dỗ trong các hội
đường của họ, rao
giảng tin mừng nước
trời, chữa lành mọi
bệnh hoạn tật nguyền
trong dân…
Third Sunday in Ordinary
Time Year A
Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

Ethnic groups in Syria

19 cards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

Create Flashcards