PowerPoint - การจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

advertisement
กิจกรรมเสริมสร้างว ัฒนธรรมการเรียนรู ้
ให้ก ับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์
29 พฤษภาคม 2557
ั้ 4
ณ ห้องประชุม 30410 ชน
สาน ักงานปล ัดกระทรวงพาณิชย์
ASEAN Single Window
&
Thailand National Single Window
ั ์ ลอยสายออ
นายวีระศกดิ
นางจิตต์ลดา สุขกมลว ัฒนา
ื่ สาร
สาน ักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
กรมศุลกากร
Contents
Single Window
Concept
ASEAN Single
Window
Thailand National
Single Window
การเชือ
่ มโยงขอมู
้ ล
ใบอนุ ญาตและการ
กาหนดรหัสพิกด
ั ฯ
2
Why should have Single Window
1. Request for Quote
3. Purchase Order
2. Quotation
4. P. O. Confirmation
13. Payment Order
6. Ship Order
/ Instr.
14. Remittance
Buyer/
Importer
15. Import
documents
Seller/
Exporter
12. Export
documents
Bank
~ 30-40 parties
~ 40 documents
~ 200 data elements
~ 60-70 % data re-keying
Bank
16. Proof of
Delivery
Air Express
Terminal at
Destination
5. Shipper Order/Instr.
+ Invoice
+ Packing List
Terminal
at Origin
7a. Ship Instr. Cycle
Freight Forwarder
Clearance
Documents
Air Carrier
12. Gate-in/
gate-out
Capture
gate movement
8. Gate-out/
gate-in
10. Bay Plan
3
Government
(Import)
Terminal
at Destination
Freight Forwarder
Capture
gate movement
(gate-out/in)
Clearance
Documents
9. Bay Plan
Ocean Carrier
Terminal at Origin
Government
(Export)
3
Single Window ?
UN/CEFACT Recommendation No. 33
• “A facility that allows party involved in trade and transport to lodge
standardized information and documents with a single entry point to
fulfill all import, export, and transit-related regulatory requirements.
If information is electronic, then individual data elements should only
be submitted once.”
WCO
World Customs Organization
• A Single Window Environment is a cross border, ‘intelligent’, facility
that allows parties involved in trade and transport to lodge
standardized information, mainly electronic, with a single entry point
to fulfill all import, export and transit related regulatory
requirements.
ASW
ASEAN Agreement to Establish ASW
• Single submission, single processing and single decision
making for customs release and clearance (summary)
4
Single Window ?
Single Entry
Standardized
Information and
Document
Electronic
Information
Submit once
5
Single Window Conceptual model
UN/CEFACT Recommendation no. 33
6
ASEAN Community : 2015
กฎบัตรอาเซียน
ประชาคมการเมืองและ
ี น
ความมน
่ ั คงอาเซย
(APSC)
(ASEAN Charter)
ั
ประชาคมสงคมและ
ี น
ว ัฒนธรรมอาเซย
(ASCC)
พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสงั คม ลด
ความยากจน สง่ เสริมผู ้ด ้อยโอกาส
ี น พัฒนา
สร ้างอัตลักษณ์อาเซย
สงั คมผ่านกรอบอนุภม
ู ภ
ิ าค
แก ้ปั ญหาสงิ่ แวดล ้อม
ิ ธิ
พัฒนาการเมือง คุ ้มครองสท
มนุษยชน ร่วมมือป้ องกันทางทหาร
ี น เพือ
และความมั่นคงอาเซย
่ ความ
สงบสุข เป็ นเอกภาพและแข็งแกร่ง
ประชาคมเศรษฐกิจ
ี น (AEC)
อาเซย
ตลาด/ฐานการผลิตเดียว ภูมภ
ิ าคที่
มีความสามารถในการแข่งขัน มีการ
พัฒนาทีเ่ ท่าเทียม และบูรณาการ
เข ้ากับเศรษฐกิจโลก
AEC
Blueprint
NSW
ASW
7
ASEAN Economic Community
(AEC): 2015
AEC BLUEPRINT
การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเป็ นภูมภิ าคที่มีขีดความสามารถในการ
แข่ งขันสูง
การเป็ นภูมภิ าคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เท่ าเทียมกัน
การเป็ นภูมภิ าคที่มีการบูรณาการเข้ ากับ
เศรษฐกิจโลก
8
เป้าหมาย AEC ปี 2015
ิ มีการค้าขายระหว่างก ันมากขึน
้
เพือ
่ ให้ประชาชนของประเทศสมาชก
ั
มีการเดินทางระหว่างก ันได้อย่างสะดวก และมีศกยภาพในการแข่
งข ันก ับโลกภายนอกได้
9
Customs
Clearance
ความคาดหว ังเห็นภาพนี้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในเดือน
ธ ันวาคม 2015
Permit/Certificate
Approval
Payment
Customs
Clearance
Permit/Certificate
Approval
Secure
Connectivity
Payment
Insurance
Insurance
(G2G : G2B : B2G: B2B)
Manifest/
Manifest/
Vessel/Flight/
Handling Info
Vessel/Flight/
Handling Info
ื่ มโยงข้อมูลภาคร ัฐ
เชอ
ภาคธุรกิจ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
่ ออก
การนาเข้า และการสง
Commercial
Commercial
Documents
Documents
10
ี นกาล ังทาอะไร
อาเซย
ASEAN Single Window (2013-2015)
ส่ งเสริมการใช้ ASW
• สาหรับการอานวยความสะดวกทางการค้ า
• เชื่อมโยงข้ อมูลใบรับรองแหล่ งกาเนิดสินค้ ากับประเทศ FTA และอื่นๆ
• เชื่อมโยงข้ อมูลทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ างภาคธุรกิจอาเซียน
จัดทารูปแบบการลงทุนและบริหาร ASW ระดับอาเซียน
จัดตัง้ หน่ วยงานบริหารจัดการ ASW ระดับอาเซียน
ผลักดันมาตรฐานข้ อมูลของอาเซียนสู่มาตรฐานโลก
11
ี นกาล ังทาอะไร
อาเซย
ASEAN Single Window (2013-2015)
ดำเนินกำร Cross-Border Business
Processes Analysis
ระหว่ำงอำเซียน (G2G & B2B)
จัดทำพิมพ์เขียวเกี่ยวกับโครงสร้ำง
กำรบริหำร ASW ระดับอำเซียน
รูปแบบกำรลงทุน กำรบริหำรกิจกำร
และกฎระเบียบรองรับ
ปรับปรุง Legal Framework Agreement
สำหรับ ASEAN Single Window
ปรับปรุงระบบบริหำรควำมเสี่ยง
(Risk management)
ปรับปรุงกฎระเบียบภำยในประเทศ
สมำชิกอำเซียน
พัฒนำข้อมูลระหว่ำงอำเซียนให้เป็ น
มำตรฐำนเดียวกัน
(Data Harmonization among AMS)
12
ข้อตกลงทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
ASEAN Single Window
 Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window
(December 9,2005)
ASEAN -6 (2008)
ASEAN -4 (2012)
 Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window
(December 20,2006)
 Memorandum of Understanding on the Implementation of the ASEAN
Single Window Pilot Project (July 18,2011)
13
คณะกรรมการ/คณะทางาน
ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ ASEAN Single Window
ASEAN Summit
ASEAN Economic
Minister : AEM
ASEAN Senior Economic
Officials Meeting : SEOM
Coordinating
Committee on the
Implementation of the
ATIGA : CCA
Sub-Committee
on ATIGA Rules of
Origin: SC-AROO
ASEAN Directors-General of
Customs
ASEAN Single Window
Steering Committee :
ASWSC
Legal Working
Group : LWG
Technical
Working Groups :
TWG
Coordinating.
Committee on
Customs : CCC
Customs
Procedures and
Trade Facilitation
Working Group:
CPTFWG
Customs
Enforcement and
Compliance
Working Group :
CECWG
Customs
Capability
Building Working
Group : CCBWG
14
ASEAN Single Window
Pilot Project
– Component 1: Studying the establishment of the most feasible network
architecture to conduct the ASW Pilot Project with exchange of trade or
trade related data not passing through a central server.
 (April 2010- January 2011)
– Component 2: Setting up the ASW network architecture agreed by ASEAN
Member States (AMS) to implement the ASW Pilot Project.


ASW Pilot Project (scaled-down) (September 2011- March 2013)
ASW Pilot Project (full-fledged) (January 2015-June 2017)
– Component 3: Conducting an evaluation on the outcomes of the Pilot
Project implemented in Component 2 (Full-fledged) and formulation of
recommendations for the eventual ASW.
15
ASEAN Single Window
Pilot Project
Component 1




ระบบเครือข่ำยในกำรสื่อสำรข้อมูล : MPLS VPN/IP-VPN
กำรเข้ำรหัสข้อมูล: PURE XML
กำรส่งผ่ำนข้อมูล: WEB SERVICES/SOAP/HTTPS
กำรจัดตัง้ ASW CENTRAL SERVICES: ประกอบด้วย 2 ระบบงำนหลัก ได้แก่
REFERENCE DATA SYSTEM (RDS) และ MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM (MIS)
 ควำมปลอดภัยของข้อมูล: PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)
 ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของ ASW:
ประเภทจ่ ำ ยครัง้ เดี ย ว และจ่ ำ ยเป็ นค่ ำ บ ำรุง รัก ษำ
ทัง้ ภำยในประเทศ และระดับภูมิภำคอำเซียน
 มีโครงสร้ำงองค์กรเพื่อบริหำรจัดกำร ASW
16
Component 2
ASEAN Single Window
Pilot Project
 SCALED-DOWN
 ทดสอบกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ ำ อำเซี ย น (ASEAN
CUSTOMS
DECLARATION DOCUMENT: ACDD) และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำอำเซียน
(ATIGA FORM D)
 ระบบเครือข่ำยในกำรสื่อสำรข้อมูลเปลี่ยนจำก MPLS VPN/IP-VPN (ตำมผล
กำรศึกษำใน COMPONENT 1) เป็ น HTTPS เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย เนื่ องจำกมีกำร
ทดสอบเพียง 2 เอกสำร
 PILOT TEST ระหว่ำงเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2555 โดยทดสอบกำรรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ACDD และ ATIGA FORM D
 ATIGA FORM D PARALLEL TEST เดือนมีนำคม 2556 โดยทดสอบกำรรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ATIGA FORM D พร้อมเปรียบเทียบควำมถูกต้องกับข้อมูล
ATIGA FORM D ที่เป็ นกระดำษ
17
ASEAN Single Window
Pilot Project
Component 2 (Cont.)
 FULL-FLEDGED
 TOR โครงกำรได้รบั กำรรับรอง และพร้อมสำหรับขัน้ ตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 คุณลักษณะของระบบ สภำพแวดล้อม และองค์ประกอบต่ำงๆ จะใกล้เคียงกับผล
กำรศึกษำใน COMPONENT 1 มำกที่สดุ
 ควำมเป็ นไปได้ที่จะได้ค่สู ญ
ั ญำสำหรับพัฒนำโครงกำรภำยในปี 2557
 กำรทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลจะเริ่มประมำณต้นปี 2558
18
โครงการนาร่อง ASEAN Single Window
เตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ AEC 2015
ิ ค้าของอาเซย
ี น (ASEAN Customs Declaration Document : ACDD)
ใบขนสน
ิ ค ้านาเข ้าจากประเทศอาเซย
ี นสาหรับ
 กรมศุลกากรใชข้ ้อมูลรายการสน
ิ ค ้าได ้ล่วงหน ้า ก่อนสน
ิ ค ้าเดินทางมาถึง
วางแผนการตรวจปล่อยสน
ี นเร็วขึน
ี่ งได ้ดีขน
ประโยชน์ : ออกของทีน
่ าเข ้าจากอาเซย
้ บริหารความเสย
ึ้
ื่ มโยงข ้อมูลการนาเข ้ากับผู ้สง่ ออกใน
 ผู ้นาเข ้าสามารถเชอ
ี น
ประเทศอาเซย
ประโยชน์ : ผู ้ประกอบการ Reuse ข ้อมูลมาตรฐานเดียวกันได ้แบบอัตโนมัต ิ
ี นทีเ่ ป็ นคูค
(ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการอาเซย
่ ้าร่วมดาเนินการในอนาคต)
ิ ค้าของอาเซย
ี น (ATIGA Form D)
ใบร ับรองแหล่งกาเนิดสน
ิ ค ้าสาหรับสน
ิ ค ้า
 ระบบ e-Customs มีข ้อมูลใบรับรองแหล่งกาเนิดสน
ี นพร ้อมตรวจสอบกับระบบ e-Import แบบอัตโนมัต ิ
ทีน
่ าเข ้าจากประเทศอาเซย
ี นเร็วขึน
ประโยชน์ : ผู ้ประกอบการสุจริตออกของทีน
่ าเข ้าจากอาเซย
้

ิ ค ้าขาเข ้าสาหรับการ
ผู ้นาเข ้าสาแดงเลขทีอ
่ ้างอิงของ Form D ในใบขนสน
การออกของทางอิเล็กทรอนิกส ์
้
ี น และ
ประโยชน์ : ไม่ต ้องใชเอกสาร
ATIGA Form D ระหว่างอาเซย
ไม่ต ้องสง่ ข ้อมูล ATIGA Form D ให ้ กรมศุลกากรในอนาคต
19
ASEAN Single Window Pilot project
(2011-2013)
ASW Pilot Outline Design
Firewall
Reverse Proxy
External
Communication
ASW GW
Interface
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
ASW
Gateway
NSW
Application
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
ASW GW
Interface
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
Internal (NSW)
Integration
ASW
Gateway
External
Communication
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
Singapore NSW
NSW
Application
ASW GW
Interface
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
Internal (NSW)
Integration
ASW
Gateway
Philippines NSW
External
Communication
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
Internal (NSW)
Integration
Indonesia NSW
NSW
Application
RDS
RDS
RDS
Firewall
Reverse Proxy
Firewall
Reverse Proxy
External
Communication
ASW GW
Interface
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
Internet
RDS
ASW
Gateway
NSW
Application
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
ASW GW
Interface
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
Internal (NSW)
Integration
ASW
Gateway
Thailand NSW
External
Communication
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
Internal (NSW)
Integration
Vietnam NSW
NSW
Application
Firewall
Reverse Proxy
RDS
Firewall
Reverse Proxy
ASW GW
Interface
External
Communication
Regional Services
RDS
Secure
Relay
Firewall
Reverse
Proxy
Legend
AXWAY
Gateway Software
Existing NSW
Application /
Platform
ASW GW
Interface Module
(OPTIONAL)
MISPKI
Internal
Integration
External
Communication
RS
Gateway
Portal
RDS
External
Communities
and
Economies
(e.g. APEC;
EU)
Malaysia NSW
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
ASW
Gateway
NSW
Application
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
ASW GW
Interface
ASW
Gateway
Web Services
SOAP/REST
HTTP/S
ebMS
over HTTP/S
ebMS
over SMTP
ี มาเลเซย
ี
ไทย อินโดนีเซย
ฟิ ลิปปิ นส ์ สงิ คโปร์ บรูไน
และเวียดนาม
Internal (NSW)
Integration
Web Services
SOAP/HTTPS
JMS
FTP
File System
Firewall
Reverse Proxy
External
Communication
NSW
Application
Internal (NSW)
Integration
Brunei Darussalam
NSW
RDS
Firewall
Reverse Proxy
R
D
S
Regional
Services Custom
Applications
Communities
External to ASEAN
20
ื่ มโยง
โครงการนาร่อง ASEAN Single Window เชอ
ิ ค้าของอาเซย
ี น (ACDD)
ข้อมูลใบขนสน
่ และไม่มก
ข้อมูลเป็นของผูร้ ับและผูส
้ ง
ี ารจ ัดเก็บข้อมูลใน
Regional Service
21
ื่ มโยง
โครงการนาร่อง ASEAN Single Window เชอ
ิ ค้าของอาเซย
ี น
ข้อมูลใบร ับรองแหล่งกาเนิดสน
ี น
ระหว่างกรมศุลกากร และ หน่วยงานออก ATIGA Form D ของอาเซย
11. Forward Form
D Utilization
NSW
(AMS)
Customs
Thailand
NSW
4. Forward Form D
5. Forward Form D
2. Forward Form D
Request
ICA
7. Forward Import
Declaration
3. Approved Form D
10. Forward Form
D utilization
1. Send Form D Request
4. Forward Form D
Exporter
Reference
Files
(Form D)
ebXML
Gate
way
8. Declaration No
& Inspection Result
6. Forward Form D
9. Send Form D Utilization
ebXML with
Digital signature
Match
Form D
.
e-Custom
Systems
5. Send Form D to
Importer
7. Forward
Form D
7. Accept Declaration No &
Inspection Result
Form D
Search
6. Send Import
Declaration
Exporting Country
Importing Country
Importer
22
รายงานผลการทดสอบ
ASW Pilot Project
ผลการทดสอบโครงการนาร่อง ASEAN Single Window (ACDD)
ิ ค ้าของอาเซย
ี น (ASEAN Customs Declaration Document)
ใบขนสน
(สงิ หาคม – ธันวาคม 2555)
Thailand National Single Window
ประเทศ
่ ให้ประเทศ
สง
ร ับจากประเทศ
Brunei

-
Cambodia

-
Indonesia

-
Laos

-
Malaysia

-
Myanmar

-
Philippines

-
Vietnam

-
Singapore

-
Total
ACDD
(Record)
973
17,908
31,211
25,482
59,845
41,644
17,687
38,061
38,038
270,849
23
รายงานผลการทดสอบ
ASW Pilot Project
ผลการทดสอบโครงการนาร่อง ASEAN Single Window
ิ ค ้าของอาเซย
ี น (ATIGA Form D)
ใบรับรองแหล่งกาเนิดสน
(สงิ หาคม – ธันวาคม 2555)
Thailand National Single Window
ประเทศ
่ ให้ประเทศ
สง
ร ับจากประเทศ
Brunei

-
Cambodia

-
Indonesia


Laos

-
Malaysia


Myanmar

-
Philippines

-
Vietnam

-
Singapore


Total
ATIGA Form D
(Record)
6,458
2,249
47,662
2,590
72,738
2,372
10,714
10,262
14,352
169,397
Thailand received e-ATIGA Form D
From the Pilot AMS
25
Indonesia received PDF Files
26
XML Files
<rsm:HeaderDocument>
<ram:IdentificationID>D2013-0041608</ram:IdentificationID>
<ram:IncludedConsignmentItem>
<ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
<ram:ImportTypeCode>3923309000</ram:ImportTypeCode>
<ram:FreeOnBoardValueAmount
currencyID="USD">51283.1500</ram:FreeOnBoardValueAmount>
<ram:GrossWeightMeasure
unitCode="KGM">5871.0850</ram:GrossWeightMeasure>
<ram:GoodsCargoDescription>
<ram:Identification>"DODO"BRAND
FEEDING BOTTLE
MADE FROM PLASTIC</ram:Identification>
27
การดาเนินงานของ
ASEAN Single Window 2006-2010
 จัดทำบันทึกควำมตกลง Protocol to Establish and Implement the
ASEAN Single Window
 พิจำรณำเอกสำรเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลใน ASEAN
 จัดทำ Term of Reference สำหรับ Component 1
 จัดทำ ASEAN Data Set
 พิจำรณำตกลงรูปแบบ และ ข้อมูลกำรเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs
Declaration Document (ACDD) และ CEPT Form D
 จัดทำ ATIGA Form D XMLให้เป็ นมำตรฐำนสำกล
 จัดทำร่ำงบันทึกควำมตกลง ASW Pilot Project
28
การดาเนินงานของ
ASEAN Single Window 2011-2014
 จัดทำ Term of Reference สำหรับ Component 2 (scaled - down)
 ดำเนินกำรติดตัง้ อุปกรณ์ และ Software เพื่อทดสอบตำม Component 2
 จัดทำร่ำง Data Maintenance Request
 ร่ำง Operation Certificate Procedure สำหรับ electronic ATIGA Form D
 จัดตัง้ ASW Web Portal
 พิจำรณำ Content เพื่อบรรจุใน Regional Service
29
การดาเนินงานในอนาคต
 ASW Pilot Project Component 2 (full-fledged)
- ติดตัง้ อุปกรณ์ และ Software
- ปรับปรุง ATIGA Form D XML
- ดำเนินกำรทดสอบ end-to-end
- พิจำรณำเอกสำรเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในกำรแลกเปลีย่ นข้อมูล
 ASW Pilot Project Component 3
- จัดทำ Term Of Reference
- ประเมินผลกำรทดสอบ
 ASW Live Environment
- ตกลงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
- พิจำรณำเรือ่ งเงินทุนเพือ่ กำรบริหำรจัดกำร ASW
30
ASEAN Meeting resources
 ขอให้ผเู้ กีย่ วข้องลงทะเบียนเป็ นสมำชิก NSW Website (http://www.thainsw.net)
 เอกสำรกำรประชุมระหว่ำงประเทศ รวมทัง้ อำเซียน อยูท่ เ่ี มนู (ด้ำนซ้ำย)
“กิจกรรมระหว่ำงประเทศ”

ASW Website (http://asw.asean.org)
31
ี นคิดอย่างไรก ับ ASW (1)
ผูป
้ ระกอบการอาเซย
สำรวจข้อมูลจำก 39 สมำคมของอำเซียน และ 37 สมำคม
ตอบแบบสอบถำม
General Findings
• ส่งเอกสำรทำง mail และ courier สำหรับใช้งำนกับหน่ วยงำนของรัฐ
• ส่งข้อมูลทำง email สำหรับกำรติดต่อกับคู่ค้ำ
• สนับสนุนกำรใช้ ASW สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนรัฐ(G2G)
และระหว่ำงภำคธุรกิจ (B2B) ของอำเซียน
• เอกสำรหลักที่ต้องกำรให้ดำเนินกำรก่อน คือ B/L, A/W, Invoices,
Packing Lists, Cargo Manifests, & logistics data.
ลดต้นทุนประมำณร้อยละ 8 ($60 ต่อ Shipment) หำกใช้ NSW และ ASW
32
ี นคิดอย่างไรก ับ ASW (2)
ผูป
้ ระกอบการอาเซย
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงแรงงำน กำรขนส่ง และเอกสำรสำหรับ
ใช้กบั หน่ วยงำนของรัฐ
ผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ทำกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนจำนวนหลำยล้ำน
Shipment ต่อปี ASW น่ ำจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนมำกๆ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ผูป้ ระกอบกำร SME มองว่ำน่ ำจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่ วยจำกปัจจุบนั
ต้องกำรรู้จกั ASW มำกขึน้ เพื่อนำมำใช้ในทำงธุรกิจในอนำคต
สนับสนุน ASW อย่ำงเต็มที่ โดยคำดหวังว่ำ กำรค้ำจะสะดวกมำกขึน้
ประหยัดต้นทุน และยกระดับควำมโปร่งใสในหน่ วยงำนของอำเซียน
33
่ ออกตามประเทศปลายทาง
สถิตก
ิ ารสง
20 อ ันด ับ ปี 2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประเทศปลายทาง
มูลค่ าส่ งออกเงินบาท
824,725,467,996
CHINA
694,412,449,858
UNITED STATES
671,656,877,286
JAPAN
399,296,810,838
HONG KONG
393,337,780,756
MALAYSIA
339,560,313,483
SINGAPORE
327,239,929,880
INDONESIA
312,631,098,430
AUSTRALIA
217,424,332,460
VIETNAM
156,625,436,410
INDIA
152,685,559,357
PHILIPPINES
138,279,752,836
KOREA,REPUBLIC OF
134,118,864,115
NETHERLANDS
128,596,975,024
CAMBODIA
123,092,871,763
GERMANY
114,684,036,307
UNITED KINGDOM
114,472,576,055
MYANMAR
113,520,335,067
LAO REPUBLIC
101,877,758,067
TAIWAN
93,087,834,932
UNITED ARAB EMIRATES
รวมสูงสุด 20 อันดับ
5,551,327,060,920
รวมทุกประเทศ
6,908,262,787,091
อากร
8,801,900
64,000
47,539
609,748
1,353,888
303,987
811,803
8,621,364
180,424
5,007
42,629
404
155,000
971,732
31,483
22,000,908
24,515,956
34
สถิตก
ิ ารนาเข้าตามประเทศถิน
่ กาเนิด
20 อ ันด ับ ปี 2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประเทศปลายทาง
มูลค่ าส่ งออกเงินบาท
1,256,023,065,972
JAPAN
1,155,279,108,316
CHINA
532,367,199,142
UNITED ARAB EMIRATES
447,416,068,040
UNITED STATES
406,570,151,749
MALAYSIA
280,699,156,137
SWITZERLAND
276,971,262,202
KOREA,REPUBLIC OF
260,162,435,809
SAUDI ARABIA
250,722,825,312
SINGAPORE
247,113,428,333
INDONESIA
232,255,536,559
TAIWAN
187,086,694,356
GERMANY
168,231,372,850
AUSTRALIA
127,247,564,273
FRANCE
124,423,787,677
QATAR
123,690,942,908
MYANMAR
107,784,136,027
RUSSIAN FEDERATION
106,999,146,339
INDIA
101,172,598,388
UNITED KINGDOM
99,991,870,262
VIETNAM
รวมสูงสุด 20 อันดับ
6,492,208,350,651
รวมทุกประเทศ
7,680,366,967,555
อากร
29,199,904,401
15,576,434,408
133,117,963
8,305,338,445
1,430,182,891
1,049,227,959
4,605,796,487
134,798,572
1,227,836,345
1,819,939,987
3,887,282,693
9,949,272,067
988,578,546
2,858,215,416
81,512,841
155,456,857
166,754,177
2,866,328,653
2,295,588,327
750,528,515
87,482,095,550
103,763,126,489
35
การจ ัดตงั้
Thailand National Single Window
2546 – 2548
พัฒนาระบบ NSW ของประเทศ
(ระบบกลางการเชื่อมโยงข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ)
มติ ค.ร.ม. 27 กุมภาพันธ์ 2550
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ
Brainstorm and Study
เรื่ อง Single Window
e-Logistics
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง)
2548
ธันวาคม 2548 ประเทศ
ASEAN ลงนาม ASEAN
Agreement for ASW
2550
2551 - 2552
2553-2554
อนุมตั ิงบประมาณและจัดซื ้อระบบ NSW
ของประเทศ (ระบบศูนย์กลางสาหรับ
เชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ)
36
คณะกรรมการ/คณะทางาน
ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ National Single Window
คณะกรรมการพ ัฒนาระบบการ
่ สน
ิ ค้าและ
บริหารจ ัดการขนสง
บริการของประเทศ (กบส.)
คณะอนุกรรมการพ ัฒนา
ระบบโลจิสติกส ์
อุตสาหกรรม
ื่ มโยงข้อมูล
คณะอนุกรรมการการเชอ
แบบบูรณาการสาหร ับการนาเข้า
่ ออก และโลจิสติกส ์
การสง
คณะทางานด้านกฎหมายเพือ
่ การ
ื่ มโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาหร ับ
เชอ
่ ออก และโลจิสติกส ์
การนาเข้า การสง
คณะอนุกรรมการพ ัฒนา
์ ารเกษตร
ระบบโลจิสติกสก
คณะกรรมการกาก ับการพ ัฒนา
ระบบ National Single Window
คณะทางานด้านเทคนิคและการ
ออกแบบระบบงาน National
Single Window
37
เป้าหมายการจ ัดตงั้
Thailand National Single Window
อานวยความสะดวกการนาเข้ า-ส่ งออก
และโลจิสติกส์
อานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ าย
สินค้ าภายในและระหว่ างประเทศ
ช่ วยลดต้ นทุนโลจิสติกส์ โดยรวมของ
ประเทศ
ยกระดับความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศ
38
ว ัตถุประสงค์การพ ัฒนาระบบ NSW
การพัฒนา National Single Window ดาเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้ สามารถอานวยความสะดวกการนาเข้ า ส่งออก และโลจิสติกส์
โดยการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขันตอน
้
เวลา และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยพัฒนาระบบตามหลักการของ Single Window
• พัฒนาระบบให้
สามารถบันทึกข้ อมูล
ครัง้ เดียวแต่ ใช้ ได้
หลายครัง้ เพื่อลดการ
บันทึกข้ อมูลซา้ ซ้ อน
• พัฒนาระบบให้
สามารถส่ งข้ อมูล
เพียงครัง้ เดียวแล้ ว
สามารถส่ งต่ อให้ ได้
กับหลายหน่ วยงาน
Single
entry
• ใช้ การแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Submitted
once
Electronic
Standardized
information Information
& Document
• จัดทาข้ อมูลและ
เอกสารให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
39
Thailand Logistics Cost : GDP
Source : NESDB
40
Thailand National Single Window
รองร ับการค้าแบบไร้เอกสารได้อย่างไร
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๙ ในกรณีท่ ีบุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ ถือว่ าข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ นัน้ มีการลงลายมือชื่อแล้ ว ถ้ า
(๑) ใช้ วธิ ีการที่สามารถระบุตัวเจ้ าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ ว่า
เจ้ าของลายมือชื่อรั บรองข้ อความในข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ ว่ าเป็ นของ
ตน และ
(๒) วิธีการดังกล่ าวเป็ นวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการสร้ างหรื อส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงพฤติการณ์ แวดล้ อม
หรื อข้ อตกลงของคู่กรณี
41
Thailand National Single Window
รองร ับการค้าแบบไร้เอกสารได้อย่างไร
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
เข้ารห ัส
เอกสาร
2544
ตรวจสอบ
การเปลีย
่ นแปลง
ป้องก ัน
การปฏิเสธ
ยืนย ัน
ต ัวบุคคล
PKI : Public Key Infrastructure
42
Thailand National Single Window 2014
การค้านอก
ี น
ภูมภ
ิ าคอาเซย
VAN / VAS
ื่ มโยงข้อมูล
รองร ับการเชอ
แบบปลอดภ ัยไร้พรมแดน
Secure Networks
Web Browser
Secure
Networks
NSW Portal
NSW Portal
Web Self Registration
Web e-Form (Trader and Agency)
Single Window Entry
Community e-Tracking
National Standard Data Set
Web Self Registration
Web e-Form (Trader and Agency)
Single Window Entry
Community e-Tracking
National Standard Data Set
NSW Primary Site
NSW Secondary Site
Thailand National Single Window
ASW / International Gateway
Community Gateway and Partner Management
Message Process Orchestration
& Transformation
Business Activity Monitoring
กรมศุลกากร
กรมการค ้า
ต่างประเทศ
ASW / International Gateway
Community Gateway and Partner Management
Message Process Orchestration
& Transformation
Business Activity Monitoring
BANK
Insurance
Government Information Network (GIN)
and Private Networks
หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบร ับรอง
Help Desk & Call Center
Secure
Networks
Trading
Communities
Certification
Authorities
AEC 2015
หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบร ับรอง
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ั ว์
กรมปศุสต
กรมสรรพสามิต
สานั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
กรมประมง
สานั กงานมาตรฐาน
สินค ้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
กรมศิลปากร
กรมธุรกิจ
พลังงาน
สานั กงานคณะกรรมการ
อ ้อยและน้ าตาลทราย
กรมการ
ปกครอง
กรมวิชาการ
เกษตร
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
กรมป่ าไม ้
กรมการค ้า
ภายใน
สถาบันไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ
์ ช
ื
สานั กงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
กรม
ควบคุมโรค
การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
หอการค ้าไทย
และสภาหอการค ้า
แห่งประเทศไทย
Trade
กรมอุตสาหกรรม
พืน
้ ฐานและการ
เหมืองแร่
้ เพลิง
กรมเชือ
ธรรมชาติ
กรมการ
ขนส่งทางบก
สานักงานปรมาณู
เพือ
่ สันติ
กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร
สานักงานกองทุน
สงเคราะห์
การทาสวนยาง
บริษัท
ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
กรมเจ ้าท่า
กรมการบิน
พลเรือน
กรม
ทรัพยากรธรณี
43
แลกเปลีย
่ นข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส.์ .เพือ
่ อะไร ?
1. เพิ่มความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ รับโดยตรงจากหน่ วยงาน
เจ้ าของข้ อมูล
2. เพิ่มธุรกรรมการติดต่ อแบบไร้ เอกสาร
3. เพิ่มความสามารถการตรวจสอบข้ อมูลด้ วยระบบอัตโนมัติ
4. เพิ่มความรวดเร็วของการตรวจสอบข้ อมูล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการค้ นหาข้ อมูล
1. ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ายการเดินทางเพื่อยื่นและรับเอกสาร
กระดาษ
2. ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ายในการเตรียมเอกสาร
3. ลดการยื่นเอกสารแนบ
4. ลดการบันทึกข้ อมูลซา้
5. ลดข้ อผิดพลาดของการบันทึกข้ อมูล
6. ลดเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูล
7. ลดพืน้ ที่จัดเก็บเอกสารกระดาษ
44
ข้อมูลอะไรทีจ
่ ะนามาแลกเปลีย
่ นผ่าน
ระบบ NSW
B2B
B2G
เอกสารที่ผ้ ซู ื ้อสัง่ ซื ้อกับผู้ขาย
แบบฟอร์ มคาขอต่าง ๆ ที่ให้ ผ้ มู า
ติดต่อต้ องกรอก
เอกสารที่ผ้ ขู ายต้ องส่งให้ กบั
ผู้ซื ้อ
รายงานต่าง ๆ ที่กาหนดให้
ผู้ประกอบการแจ้ งหน่วยงาน
เอกสารการจองระวางการ
ขนส่ง
ข้ อมูลการแจ้ งหักบัญชีเพื่อชาระ
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เอกสารยืนยันการจองระวาง
การขนส่ง
ข้ อมูลการแจ้ งหักบัญชีเพื่อ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
G2G
เอกสารแนบที่ กฎ ระเบียบ
ของหน่วยงานกาหนดให้ ผ้ ู
มาติดต่อต้ องยื่นประกอบ
เอกสารต่าง ๆ ที่มี กฎ
ระเบียบ ของหน่วยงานอื่น
กาหนดให้ ตรวจสอบ
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้ า (C/O , FTA
Form)*
หนังสือรับรองสุขอนามัย
(Health
certificate) และ
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช
(Phytosanitary
45
ื่
ต ัวอย่างข้อมูลการลงลายมือชอ
อิเล็ กทรอนิกส ์ (Digital Signature)
46
ต ัวอย่างข้อมูลใบร ับรองอิเล็ กทรอนิกส ์
(Digital Certificate)
47
ต ัวอย่างข้อมูลใบอนุญาต
48
ื่
ต ัวอย่างข้อมูลการลงลายมือชอ
อิเล็ กทรอนิกส ์ (Digital Signature)
49
ต ัวอย่างข้อมูลใบร ับรองอิเล็ กทรอนิกส ์
(Digital Certificate)
50
ิ ค้า
ต ัวอย่างข้อมูลใบขนสน
51
ื่ มโยงเพือ
ิ ค้าก ับ
ข้อมูลเชอ
่ ตรวจสอบใบขนสน
ใบอนุญาตแบบอ ัตโนม ัติ
52
ื่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบร ับรอง
การเชอ
ผ่านระบบ National Single Window
4. License Approval
7. Declaration Request
8. Payment Request
11. Payment Result
Bank
12. Declaration/Payment No. Customs
14. Declaration Release Info
10. Payment Result
9. Payment Request
16. Declaration Release status
2. License Request
3. License Approval
15. Declaration Release Info
17. Declaration Release status
13. Declaration/Payment No.
6. Declaration Request
5. License Approval
1. License Request
Trader
Authority
53
National Single Window
e-Tracking
54
National Single Window
e-Tracking
55
ื่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบร ับรอง
การเชอ
ผ่านระบบ National Single Window
4. License Approval
7. Declaration Request
8. Payment Request
11. Payment Result
Bank
12. Declaration/Payment No. Customs
14. Declaration Release Info
10. Payment Result
9. Payment Request
16. Declaration Release status
2. License Request
3. License Approval
15. Declaration Release Info
17. Declaration Release status
13. Declaration/Payment No.
6. Declaration Request
5. License Approval
1. License Request
Trader
Authority
56
ื่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบร ับรอง
การเชอ
ผ่านระบบ National Single Window
4. License Approval
7. Declaration Request
8. Payment Request
11. Payment Result
Bank
12. Declaration/Payment No. Customs
14. Declaration Release Info
10. Payment Result
9. Payment Request
16. Declaration Release status
2. License Request
3. License Approval
15. Declaration Release Info
17. Declaration Release status
13. Declaration/Payment No.
6. Declaration Request
5. License Approval
1. License Request
Trader
Authority
57
ื่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบร ับรอง
การเชอ
ผ่านระบบ National Single Window
4. License Approval
7. Declaration Request
8. Payment Request
11. Payment Result
Bank
12. Declaration/Payment No. Customs
14. Declaration Release Info
10. Payment Result
9. Payment Request
16. Declaration Release status
2. License Request
3. License Approval
15. Declaration Release Info
17. Declaration Release status
13. Declaration/Payment No.
6. Declaration Request
5. License Approval
1. License Request
Trader
Authority
58
ื่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบร ับรอง
การเชอ
ผ่านระบบ National Single Window
4. License Approval
7. Declaration Request
8. Payment Request
11. Payment Result
Bank
12. Declaration/Payment No. Customs
14. Declaration Release Info
10. Payment Result
9. Payment Request
16. Declaration Release status
2. License Request
3. License Approval
15. Declaration Release Info
17. Declaration Release status
13. Declaration/Payment No.
6. Declaration Request
5. License Approval
1. License Request
Trader
Authority
(FDA) 59
หน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ริม
่ แลกเปลีย
่ นข้อมูลผ่าน
ระบบ NSW อย่างเป็นทางการ
…
60
หน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ริม
่ แลกเปลีย
่ นข้อมูลผ่าน
ระบบ NSW อย่างเป็นทางการ
ิ ค้าขาเข้า
• ใบขนสน
ิ ค้าขาออก
• ใบขนสน
• ข้อมูลใบอนุญาต/
ใบร ับรอง
• ข้อมูลการแจ้งหรือห ักเงิน
ี น
ิ ค้า
• ข้อมูลรายงานบ ัญชส
• ฯลฯ
กรมศุลกากร
• ข้อมูลใบอนุญาตการ
ั หรือซากสตว์
ั
นาเข้าสตว์
เข้าราชอาณาจ ักรและออก
นอกราชอาณาจ ักร (แบบ
ร.6/แบบ ร.9)
ิ ค้าการเกษตร
• ใบร ับรองสน
(Health Certificate)
ั
กรมปศุสตว์
• ข้อมูลใบร ับรองและหรือ
ใบอนุญาตเพือ
่ การนาเข้า
่ ออกจากเขต
หรือการสง
ประกอบการเสรี
การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• ข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริง
ตามแบบ วอ./อก.6
่ ออว ัตถุ
สาหร ับนาเข้าสง
อ ันตราย
• ข้อมูลแจ้งผลการตรวจ
ิ ค้า
ปล่อยสน
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ื ร ับรองการ
• ข้อมูลหน ังสอ
่ ออกเพชรทีย
สง
่ ังไม่ได้
เจียระไน
่ ออก
• ข้อมูลใบอนุญาตสง
กาแฟ
่ ออกสน
ิ ค้าไม้
• ใบอนุญาตสง
และไม้แปรรูป
่ ออกถ่านไม้
• ใบอนุญาตสง
กรมการค้า
ต่างประเทศ
• ข้อมูลใบอนุญาตนาเข้า่ ออก สุรา และบุหรี่
สง
ิ ค้าทีย
• ข้อมูลใบขนสน
่ น
ื่
ผ่านพิธก
ี ารศุลกากรแล้ว
กรมสรรพสามิต
61
หน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ริม
่ แลกเปลีย
่ นข้อมูลผ่าน
ระบบ NSW อย่างเป็นทางการ
ื สง่ ั ปล่อย
• ข้อมูลหน ังสอ
ิ ค้าทีไ่ ด้ร ับการสง
่ เสริม
สน
การลงทุน
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสรอมการลงทุน
ิ ค้า
• ข้อมูลใบร ับรองสน
การเกษตร (Health
Certificate)
สานักงานมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรและ
อาหารแห่ งชาติ
ื อนุญาตให้
• ข้อมูลหน ังสอ
ั นา้ บางชนิดเข้ามา
นาสตว์
ในราชอาณาจ ักร
ั
• ข้อมูลใบอนุญาตนาสตว์
ั ออกนอก
หรือซากสตว์
ราชอาณาจ ักร (แบบ ร.9)
• ข้อมูลใบร ับแจ้งนาเข้า
ผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพ
กรมประมง
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
่ ออก
• ข้อมูลใบอนุญาตสง
หรือนาเข้าโบราณว ัตถุหรือ
ิ ปว ัตถุออกนอก
ศล
ราชอาณาจ ักร
ื ร ับรองให้นา
• ข้อมูลหน ังสอ
ิ ค้าเข้าในราชอาณาจ ักร
สน
และใบอนุญาตเป็นผูค
้ า้
นา้ ม ันตามมาตรา 7
กรมศิลปากร
กรมธุรกิจพลังงาน
62
หน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ริม
่ แลกเปลีย
่ นข้อมูลผ่าน
ระบบ NSW อย่างเป็นทางการ
่
• ข้อมูลใบอนุญาตให้สง
ิ ค้าออกไปนอก
สน
ิ ค้า
ราชอาณาจ ักร (สน
ทวไป)
่ั
แบบ อ4 (กลุม
่
ิ
สนค้านา้ ตาลทราย)
• ข้อมูลการขอชาระเงิน
สงเคราะห์ (สาหร ับการ
่ ออกเกีย
สง
่ วก ับยางพารา)
• ข้อมูลการแจ้งหรือห ักเงิน
• ข้อมูลใบร ับเงินสงเคราะห์
สานักงาน
คณะกรรมการอ้ อย
และนา้ ตาลทราย
สานักงานกองทุน
สงเคราะห์ การทา
สวนยาง
กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร
ิ ค้าขาเข้าที่
• ข้อมูลใบขนสน
ยืน
่ ผ่านการตรวจปล่อย
้ ทน
แล้ว (เพือ
่ ใชแ
ใบร ับรองการนาเข้า แบบ
ที่ 32)
• ข้อมูลใบอนุญาตนาเข้า
่ นต์
เลือ
่ ยโซย
• ข้อมูลรายงานเรือเข้าและ
ี น
ิ ค้าทางเรือ
บ ัญชส
กรมป่าไม้
การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
่ ทาง
กรมการขนสง
บก
• ข้อมูลใบอนุญาตนาเข้ามา
ซงึ่ ยุทธภ ัณฑ์
63
Thailand National Single Window
Message Statistics
รู ปแบบ จานวน
G2G
11
G2B
10
B2G
26
Total
47
64
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
1
Import declaration message
ใบขนสินค้ าขาเข้ า
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
2
Export declaration message
ใบขนสินค้ าขาออก
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
3
Goods declaration message
ใบกากับการขนย้ ายสินค้ า
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
4
Short declaration message
ข้ อมูลรายการที่ส่งออกไม่ครบ
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
5
Cancel declaration message
ใบแจ้ งขอยกเลิกใบขนสินค้ า
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
6
Vessel schedule message
รายงานยานพาหนะเข้ า/ออก (เรื อ /
เครื่ องบิน / รถไฟ)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร /
กทท.
7
Air cargo manifest
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าทางอากาศ
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
65
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
8
Air way bill
ใบตราส่งสินค้ าทางอากาศ
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
9
Master sea cargo manifest
message
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าทางเรื อ
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร /
กทท.
10
Container operator message
บัญชีสินค้ าทางเรื อสาหรับคอนเทน
เนอร์ โอเปอเรเตอร์
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร /
กทท.
11
Car manifest
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าทางรถยนต์
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
12
Change vessel-flight message
ข้ อมูลเปลี่ยนแปลงรายงานยานพาหนะ
เข้ า/ออก (เรื อ / เครื่ องบิน / รถไฟ)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร /
กทท.
13
Cancel manifest message
ข้ อมูลยกเลิกบัญชีสินค้ าทางเรื อ / บัญชี ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร /
สินค้ าทางเรื อสาหรับคอนเทนเนอร์
กทท.
โอเปอเรเตอร์
14
Customs response message
ข้ อมูลตอบกลับการส่งข้ อมูลให้ กรม
ศุลกากร
กรมศุลกากร - ผู้ประกอบการ
66
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
15
Pre arrival manifest for import
message
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าล่วงหน้ าสาหรับการ
นาเข้ า (e-Express)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
16
Pre arrival manifest for export
message
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าล่วงหน้ าสาหรับการ
ส่งออก (e-Express)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
17
Export express request message
ใบคาร้ องขอส่งของเร่งด่วนสาหรับการ
ส่งออกโดยรี บด่วน (e-Express)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
18
Cancel pre arrival manifest for
export and import message
ข้ อมูลการยกเลิกข้ อมูลบัญชีสินค้ า
ล่วงหน้ าสาหรับการส่งออกและนาเข้ า/
ใบคาร้ องขอส่งของเร่งด่วน (eExpress)
ผู้ประกอบการ - กรมศุลกากร
19
Response pre arrival manifest
for export and import message
ข้ อมูลตอบกลับสาหรับบัญชีสินค้ า
ล่วงหน้ าสาหรับการส่งออกและนาเข้ า
(e-Express)
กรมศุลกากร - ผู้ประกอบการ
67
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
20
Response urgently request
message
ข้ อมูลตอบกลับสาหรับใบคาร้ องขอส่ง
ของเร่งด่วน (e-Express)
กรมศุลกากร - ผู้ประกอบการ
21
Response cancel pre arrival
manifest for export and import
message
ข้ อมูลตอบกลับสาหรับการขอยกเลิก
ข้ อมูลบัญชีสินค้ าล่วงหน้ าสาหรับการ
ส่งออกและนาเข้ า (e-Express)
กรมศุลกากร - ผู้ประกอบการ
22
CustomerDirectDebitInitiation
(PAIN.008.001.02 )
ข้ อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
กรมศุลกากร / สกย. - ธนาคาร
23
CustomerPaymentStatusReport
(PAIN.002.001.03)
ข้ อความรายงานสถานะคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้ องกับการชาระเงิน
ธนาคาร - กรมศุลกากร / สกย.
24
BankToCustomerDebitCreditNoti
fication (CAMT.054.001.02)
ข้ อความแจ้ งผลรายการโอนเงินหรื อหัก
เงิน
ธนาคาร - กรมศุลกากร / สกย.
25
e-Guarantee Deposit
(RTC.G1N.008.01)
ข้ อความการตังภาระค
้
้าประกัน
กรมศุลกากร - ธนาคาร
68
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
26
e-Guarantee Deposit
(RTC.G1N.002.01)
ข้ อความรายงานสถานะ
การตังภาระค
้
้าประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
27
e-Guarantee Deposit
(RTC.G1N.054.01)
ข้ อความตอบกลับการตังภาระค
้
้า
ประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
28
e-Guarantee Deposit
Cancellation (RTC.G1C.007.01 )
ข้ อความคาสัง่ ยกเลิกการตังภาระค
้
้า
ประกัน
กรมศุลกากร - ธนาคาร
29
e-Guarantee Deposit
Cancellation (RTC.G1C.002.01 )
ข้ อความรายงานสถานะคาสัง่ ยกเลิก
การตังภาระค
้
้าประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
30
e-Guarantee Deposit
Cancellation (RTC.G1C.054.01 )
ข้ อความแจ้ งผลรายการยกเลิกตังภาระ
้
ค ้าประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
31
e-Guarantee Deposit Refund
(RTC.G2N.007.01)
ข้ อความการลดภาระค ้าประกัน
กรมศุลกากร - ธนาคาร
69
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
32
e-Guarantee Deposit Refund
(RTC.G2N.002.01)
ข้ อความรายงานสถานะ
การลดภาระค ้าประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
33
e-Guarantee Deposit Refund
(RTC.G2N.054.01)
ข้ อความตอบกลับการลดภาระค ้า
ประกัน
ธนาคาร - กรมศุลกากร
34
ORRAF license request message
ข้ อมูลรับคาขอชาระเงินสงเคราะห์
ผู้ประกอบการ - สกย.
35
ORRAF response message
ข้ อมูลตอบกลับจากระบบรับคาขอชาระ สกย. - ผู้ประกอบการ
เงินสงเคราะห์
36
ORRAF license message
ข้ อมูลใบรับเงินสงเคราะห์
สกย. - ผู้ประกอบการ
70
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
1
License no detail message
ข้ อมูลใบอนุญาตแบบไม่มีรายการ
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต กรมศุลกากร
2
License per invoice message
ข้ อมูลใบอนุญาตแบบรายการตามอิน
วอย
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต กรมศุลกากร
3
License response message
ข้ อมูลตอบกลับใบอนุญาต
กรมศุลกากร - หน่วยงานผู้
ออกใบอนุญาต
4
License cancel message
ข้ อมูลตอบยกเลิกใบอนุญาต
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต กรมศุลกากร
5
BOI release order message
ข้ อมูลคาสัง่ ปล่อยจาก BOI
บีโอไอ - กรมศุลกากร
6
BOI cancellation message
ข้ อมูลยกเลิกคาสัง่ BOI
บีโอไอ - กรมศุลกากร
71
รายการ Message ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นผ่าน
National Single Window
Item
Message name
Description
SenderRecipient
7
Declaration release message
ข้ อมูลแจ้ งผลการตรวจปล่อยสินค้ า
กรมศุลกากร - หน่วยงานผู้
ออกใบอนุญาต
8
Import declaration information
message
ข้ อมูลใบขนสินค้ าที่ยื่นผ่านพิธีการ
ศุลกากร / ตรวจปล่อยแล้ ว
กรมศุลกากร - หน่วยงานผู้
ออกใบอนุญาต
9
Health Certificate
ข้ อมูลใบรับรองสินค้ าเกษตร
กรมปศุสตั ว์ - มกอช.
10
NSW data exchange register
message
ข้ อมูลการลงทะเบียนแลกเปลี่ยนข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ NSW
NSW - หน่วยงานภาครัฐ / ผู้
NSW data exchange register
response message
ข้ อมูลตอบกลับการลงทะเบียนใช้ ใบริ
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ NSW
หน่วยงานภาครัฐ / ผู้ให้ บริ การ
รับส่งข้ อมูล - NSW
11
ให้ บริการรับส่งข้ อมูล
72
่ ออกสน
ิ ค้าควบคุม
การยืน
่ แจ้งการนาเข้า/สง
รูปแบบ Single entry form 6 หน่วยงาน
แผนการพัฒนาระบบแล้ วเสร็จ
ภายในปี 2557*
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2
2
1
ผู้ประกอบการนาเข้ า
2
2
2
4
5
2
3
* อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
** อย. มีนโยบายใช้ รูปแบบ Single entry form กับสินค้ าอื่น ๆ อย่างน้ อยอีก 4 กลุ่ม
กรมประมง
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมศุลกากร
73
ี น
ิ ค้าขาเข้าทางเรือ
การยืน
่ ข้อมูลบ ัญชส
รูปแบบ Submitted once 3 หน่วยงาน
การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย
(ท่ าเรื อกรุ งเทพ และ
ท่ าเรื อแหลมฉบัง)
2
1
ข้ อมูลบัญชีสินค้ า
ขาเข้ าทางเรื อฯ
2
กรมเจ้ าท่ า
ส่งข้ อมูลบัญชีสินค้ า
ขาเข้ าทางเรื อฯ
2
เจ้ าของเรื อ/ตัวแทนเรื อ/เจ้ าของตู้สินค้ า
กรมศุลกากร
* ผู้ประกอบการสามารถส่งข้ อมูลรายงานบัญชีสินค้ าขาเข้ าทางเรื อให้ กบั 3 หน่วยงาน
โดยส่งข้ อมูลเพียงครัง้ เดียว ด้ วยโครงสร้ างข้ อมูลชุดเดียวกัน
74
ื่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
สรุปสถานการณ์เชอ
NSW และสงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการ
หน่ วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW ทัง้ แบบ G2G , B2G และ ePayment
จานวน 2 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
กรมศุลกากร
สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. ขยายงานส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ให้ เป็ นอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
2. เน้ นการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นแบบไร้ เอกสารตาม กฎ ระเบียบ
หน่ วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW ทัง้ แบบ G2G , B2G
จานวน 1 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. ขยายงานส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ให้ เป็ นอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
2. เน้ นการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นแบบไร้ เอกสารตาม กฎ ระเบียบ
75
ื่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
สรุปสถานการณ์เชอ
NSW และสงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการ
หน่ วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW อย่ างเป็ นทางการแบบ G2G
จานวน 15 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
กรมการค้ าต่ างประเทศ (คต.)
กรมสรรพสามิต
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย
กรมปศุสัตว์ (ปศ.)
กรมประมง (ปม.)
สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตร และอาหาร
แห่ งชาติ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมศิลปากร
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กรมการขนส่ งทางบก
กรมป่ าไม้
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. ปรับปรุงกระบวนงานเพือ
่ ลดขัน
้ ตอน เวลา และ
เอกสาร เพือ
่ รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสารอยางเต็
มรูปแบบ
่
2. เพิม
่ การให้บริการแลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลแบบ B2G
ผานระบบ
NSW
่
3. เพิม
่ การแลกเปลีย
่ นขอมู
NSW ให้
้ ลผานระบบ
่
ครบถวนทุ
กประเภทสิ นคาที
่ วบคุม เช่น คต. ,
้
้ ค
BOI , อย. , กรมป่าไม้ เป็ นตน
้
4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้รองรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไรเอกสาร
้
76
ื่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
สรุปสถานการณ์เชอ
NSW และสงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการ
หน่ วยงานที่อยู่ระหว่ างทดสอบการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW
จานวน 6 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กรมการปกครอง
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมทรั พยากรธรณี
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. เรงรั
่ ดให้ดาเนินการทดสอบให้เรียบรอยและ
้
แลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลไดทั
้ ง้ แบบ G2G และ B2G อยาง
่
เป็ นทางการ
2. ปรับปรุงกระบวนงานเพือ
่ ลดขัน
้ ตอน เวลา และ
เอกสาร เพือ
่ รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสารอยางเต็
มรูปแบบ
่
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้รองรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไรเอกสาร
้
77
ื่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
สรุปสถานการณ์เชอ
NSW และสงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการ
หน่ วยงานที่อยู่ระหว่ างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW
จานวน 7 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
บริษัท ท่ าอากาศยาไทย จากัด (มหาชน)
1. เรงรั
่ ดการพัฒนาระบบให้เป็ นไปตามแผนดาเนินการ
และงวดงานการตรวจรับให้เรียบรอยและ
้
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช
แลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลไดทั
้ ง้ แบบ G2G และ B2G อยาง
่
กรมการค้ าภายใน
เป็ นทางการตามกาหนด
2. ปรับปรุงกระบวนงานเพือ
่ ลดขัน
้ ตอน เวลา และ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เอกสาร เพือ
่ รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กรมควบคุมโรค
เอกสารอยางเต็
มรูปแบบ
่
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้รองรับการทาธุรกรรมทาง
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไรเอกสาร
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
้
(กสทช.)
สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
78
ื่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
สรุปสถานการณ์เชอ
NSW และสงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการ
หน่ วยงานที่อยู่ระหว่ างจัดหาระบบการเชื่อมโยงข้ อมูลผ่ านระบบ NSW
จานวน 5 หน่ วยงาน
หน่ วยงาน
กรมวิชาการเกษตร
กรมเจ้ าท่า
กรมการบินพลเรื อน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. เรงรั
้ จัดจางให
จ
่ ดให้ดาเนินการจัดซือ
้
้แลวเสร็
้
โดยเร็ว โดยตองพั
ฒนาระบบให้บริการไดทั
้
้ ง้ แบบ
G2G และ B2G
2. ผลักดันให้หน่วยงานทีย
่ งั ไมได
่
่ รั
้ บงบประมาณเพือ
พัฒนาระบบเชือ
่ มโยงขอมู
NSW เช่น
้ ลผานระบบ
่
(กรมการบินพลเรือน)
3. ชีแ
้ จงให้ผูบริ
้ หารเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ระบบเชือ
่ มโยงขอมู
NSW เพือ
่ ให้
้ ลผานระบบ
่
ดาเนินการพัฒนาระบบตอไป
(สภาอุตสาหกรรม
่
แหงประเทศไทย)
่
4. ปรับปรุงกระบวนงานเพือ
่ ลดขัน
้ ตอน เวลา และ
เอกสาร เพือ
่ รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสารอยางเต็
มรูปแบบ
่
79
สรุปปัญหาอุปสรรคการปฏิบ ัติงานเกีย
่ วก ับ
การพ ัฒนาระบบ National Single Window
ลาดับ
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ ไข
1
หน่ วยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การน าเข้ า/
ส่ งออก และโลจิส ติก ส์ ส่ วนใหญ่ ยัง ไม่ได้
ปรับปรุงกระบวนงาน เพือ
่ ลดขัน
้ ตอนเอกสาร
ระยะเวลา ของการท างาน ด้ วยวิ ธ ี ก าร
แลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ทัง้ แบบ
B2G และ G2G ผานระบบ
NSW จึงอาจ
่
เป็ นอุปสรรคให้การนาระบบ NSW มาใช้งาน
ไมเกิ
่ ดประโยชนสู
์ งสุด
กฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งบางหน่วยงาน
ยังไมรองรั
บการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
่
จึง อาจเป็ นอุ ป สรรคส าคัญ ในท าธุ ร กรรมการ
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ลระ หว่ าง หน่ ว ยง าน ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
ขาดแคลนบุ คลากรด้าน ICT ส าหรับใช้ ใน
การพั ฒ น าระ บบเชื่ อ มโ ยง ข้ อ มู ลระ หว่ า ง
หน่ วยงานกับระบบ NSW ซึ่งทุ กหน่ วยงาน
จ าเป็ นต้ องใช้ ทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
บริการอยางต
อเนื
่
่ ่อง
เ ร่ ง รั ด ใ ห้ แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ป รั บ ป รุ ง
กระบวนงาน เพื่ อ ลดขั้น ตอนเอกสาร
ระยะเวลา ของการท างานโดยใช้ การ
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ าน
ระบบ NSW แบบครบวงจร
2
3
4
เ ร่ ง รั ด ใ ห้ แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ป รั บ ป รุ ง
กฎหมายและระเบียบของแตละหน
่
่ วยงาน
ใ ห้ ร อ ง รั บ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์
คปร. และ กพ. ควรจัดสรรอัตรากาลัง
บุ คลากรด้านคอมพิวเตอร และระบบงาน
์
เพิม
่ เติมให้เพียงพอตามอัตราทีข
่ อไว้เป็ น
อย่างน้ อย เพื่อ ให้ การเชื่ อ มโยงข้ อมู ล
แบบบู ร ณาการระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ
แลวเสร็
จภายในปี 2558
้
ขาดแคลนงบประมาณเพือ
่ บูรณาการภาพรวม รัฐบาลสนับสนุ นงบประมาณให้เพียงพอ80
เหตุผลความจาเป็นการกาหนดรห ัสพิก ัดฯ
ิ ค้าทีต
สน
่ อ
้ งมีใบอนุญาต/ใบร ับรอง
ปั ญหาการตีความสินค้ า
ที่ต้องมีใบอนุญาต
การตรวจสอบด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แบบอัตโนมัติ
รองรั บการค้ าแบบไร้ กระดาษ
81
แนวปฏิบ ัติการกาหนด
รห ัสพิก ัดอ ัตราศุลกากรและรห ัสสถิต ิ
1
หน่วยงานออกใบอนุญาต มีนโยบายให้ ควบคุม
สินค้ านาเข้ า-ส่งอออก
3
จัดตั ้งคณะทางานร่วม หรื อร่วมกันหารื อกับกรมศุลกากร
พิจารณารหัสพิกดั ฯ และรหัสสถิติ (Optional)
2
ผู้รับผิดชอบจัดทาบัญชีรายชื่อสินค้ า พร้ อมระบุ
รหัสพิกดั ฯ และรหัสสถิติ
4
ออกกฎหมาย ระเบียบควบคุมสินค้ านาเข้ าส่งออกที่ต้องมีใบอนุญาต ที่ระบุรหัสพิกดั ฯ
และรหัสสถิติ พร้ อมส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้ กรมศุลกากร
82
แนวปฏิบ ัติการกาหนด
รห ัสพิก ัดอ ัตราศุลกากรและรห ัสสถิต ิ
5
6
หน่วยงานออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาต
ให้ กบั ผู้ประกอบการตามที่ร้องขอ พร้ อมส่ง
ข้ อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากร
กรมศุลกากรรับข้ อมูลรหัสพิกดั ฯ และสถิติ
ที่ต้องมีใบอนุญาต ไปรอสาหรับตรวจสอบ
7
กรมศุลกากรรับข้ อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรอตรวจสอบกับใบขนสินค้ า
83
แนวปฏิบ ัติการกาหนด
รห ัสพิก ัดอ ัตราศุลกากรและรห ัสสถิต ิ
กาหนดรหัสพิกัดศุลกากร
ของควบคุมต้ องขออนุญาต
รหัสพิกัดศุลกากร
ที่ต้องมีใบอนุญาต
ระบบ e-Customs
ตรวจสอบใบขนสินค้ า
ที่มีรายการของ
ควบคุมต้ องสาแดง
ใบอนุญาต
กากชา
กปม.
•2306.90.90-090
•3808.99.90-299
•3808.99.90-990
รหัสพิกดั
จุลินทรีย์
กปม.
•3002.90.00-090
Chlorosoman: O-Pinacolyl
กห.
methylphosphonochloridate
•2931.90.90-041
กรอ.
สร้ างแฟ้มรายการ
ของเสียจาพวกนา้ มัน (Waste oil)
รหัสสถิติ
• 2306.90.90
• 3808.99.90
• 3808.99.90
• 3002.90.00
• 2931.90.90
• 090
• 299
• 990
• 090
• 041
• 2710.91.00
• 000
หน่วยงานควบคุม
BOI
•4012367892
•4012367892
•4012367892
EPZ
•4012367892
•4231569045
•4712000006
• 2710.91.00-000
84
ิ ค้า
ต ัวอย่างการควบคุมสน
ทีต
่ อ
้ งขอใบอนุญาต
ประกาศฯ สินค้าต้องมีใบอนุญาต
บัญชี รายชื่ อเครื่องสาอางควบคุมพิเศษ
แฟ้มข้อมูลรหัสพิกดั ฯ ต้องมีใบอนุญาต
85
ิ ค้า
ต ัวอย่างการควบคุมสน
ทีต
่ อ
้ งขอใบอนุญาต
บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย
พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
แฟ้มข้อมูลรหัสพิกดั ฯ ต้องมีใบอนุญาต
86
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งดาเนินการรองร ับ
ิ ค้าต้องขอใบอนุญาต
การควบคุมสน
ิ ค้า นาเข้า
1. กฎหมาย ระเบียบควบคุมสน
่ ออก ระบุรห ัสพิก ัดฯ และรห ัสสถิต ิ
สง
2. สร้างฐานข้อมูลรห ัสพิก ัดฯ และรห ัสสถิต ิ
ิ ค้า นาเข้า สง
่ ออก ทีต
สน
่ อ
้ งขออนุญาต
่ ออก ระบุ
3. การออกใบอนุญาต นาเข้า สง
รห ัสพิก ัดฯ และรห ัสสถิต ิ
4. ออกใบอนุญาตและแลกเปลีย
่ นข้อมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
87
ประโยชน์การกาหนดรห ัสพิก ัดฯ
ิ ค้าต้องขอใบอนุญาต
ควบคุมสน
1.
รายการ
ิ ค้าทีต
สน
่ อ
้ ง
ควบคุมการ
นาเข้า
่ ออกมี
สง
ั
ความชดเจน
ลดปัญหา
การตีความ
2.
สามารถ
ตรวจสอบ
ใบอนุญาต
ก ับใบขน
ิ ค้าได้
สน
อย่าง
อ ัตโนม ัติ
3.
เพิม
่
ิ ธิภา
ประสท
พการ
ควบคุม
ิ ค้าต้องมี
สน
ใบอนุญาต
4.
เพิม
่ ความ
โปร่งใสใน
การควบคุม
ิ ค้าต้องมี
สน
ใบอนุญาต
5.
รองร ับ
การค้าแบบ
ไร้เอกสาร
88
เตรียมความพร้อมรองร ับการทาธุรกรรมผ่าน
Thailand NSW (ภาคร ัฐ)
ดาเนินการปรับลดขัน้ ตอนกระบวนการทางาน
เพิ่มช่ องทางการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน (B2G)
พิจารณาดาเนินการแลกเปลี่ยนข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ างหน่ วยงาน
ภาครัฐ (G2G)
พิจารณาดาเนินการแลกเปลี่ยนข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับหน่ วยงาน
ระหว่ างประเทศ (ถ้ ามี)
ปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ให้ รองรับการปรับลดขัน้ ตอนกระบวนการ
ทางานและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ รองรั บการแลกเปลี่ยนข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานสากลแบบไร้ เอกสารอย่ างปลอดภัย
กาหนดสินค้ าควบคุมการนาเข้ า-ส่ งออก หรือสินค้ าที่ได้ รับสิทธิประโยชน์
ด้ านภาษี ด้ วยรหัสพิกัดศุลกากร
89
เตรียมความพร้อมรองร ับการทาธุรกรรมผ่าน
Thailand NSW (ภาคธุรกิจ)
1
เสนอแนะให้ หน่ วยงานภาครัฐปรับลดขัน้ ตอนการทางานที่เป็ นอุปสรรค
ทางการค้ า
2
เสนอแนะให้ หน่ วยงานภาครัฐปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ที่เป็ นอุปสรรค
ต่ อภาคธุรกิจ
3
เสนอแนะให้ หน่ วยงานภาครัฐเพิ่มช่ องทางการให้ บริการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ าน Thailand NSW
4
ทาข้ อตกลงระหว่ างคู่ค้าให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเอกสารทางการค้ าใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษหรื อคู่ขนานกับกระดาษ
5
พัฒนา/ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่ วยงาน
ภาครัฐ (B2G)
6
พัฒนา/ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ างภาค
ธุรกิจ (B2B)
90
ความท้าทายสาหร ับการพ ัฒนา
Thailand National Single Window
ความพร้ อมด้ าน ICT ที่แตกต่ างกัน
มาตรฐานข้ อมูลที่แตกต่ างกัน
ความต้ องการใช้ ข้อมูลที่ต่างกัน
ความพร้ อมของทรั พยากรที่ต่างกัน
กฎหมาย ระเบียบ ไม่ รองรั บธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร
91
ปัจจ ัยความสาเร็จของการพ ัฒนา
Thailand National Single Window
ความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหารทุก
ระดับ
ความร่ วมมือ
ระหว่ างภาครัฐ
และภาคธุรกิจ
เจ้ าภาพที่แข่ ง
แกร่ งและการ
สนับสนุนจาก
ทุกส่ วน
ใช้ มาตรฐาน
สากลเดียวกัน
ปรั บปรุ ง
กฎหมาย
ระเบียบให้
รองรั บ Single
Window
รูปแบบธุรกิจ
การให้ บริการ
Single
Window
ปรับ/ลด
ขัน้ ตอนการ
ทางาน
ตระหนักถึง
ความเป็ นมิตร
กับผู้ใช้
92
Download
Related flashcards
Create Flashcards