Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις: καταγραφή και διάγνωση

advertisement
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
A.Gikas Prof. Infectious Diseases
UNIVERSITY OF CRETE
Faculty of Medicine
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Νοσοκομειακή λοίμωξη θεωρείται κάθε λοίμωξη που συμβαίνει
σε ένα ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή σε άλλη μονάδα
φροντίδας της υγείας και δεν υπήρχε ή δεν βρισκόταν σε περίοδο
επώασης κατά την εισαγωγή του.
Οι λοιμώξεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενη νοσηλεία
θεωρούνται νοσοκομειακές, καθώς και
αυτές που αναπτύσσονται μετά την έξοδο του ασθενούς.
Επιπρόσθετα νοσοκομειακές θεωρούνται οι λοιμώξεις που
αναπτύσσονται στο προσωπικό του νοσοκομείου, όταν
συνδέονται με την εργασία του στο νοσοκομείο.
Ο Ορισμός της Επιτήρησης ΝΛ
Η συστηματική και συνεχής
● συλλογή,
● ανάλυση & ερμηνεία,
● αναφορά
των δεδομένων που αφορούν την εμφάνιση
και διασπορά των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ),
με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στα
ενδιαφερόμενα μέρη, για τη λήψη κατάλληλων
μέτρων ελέγχου και πρόληψης των ΝΛ.
3
Η Επιτήρηση είναι μια Συνεχής «Κυκλική»
Διαδικασία
1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΟΥ &
ΜΕΘΟΔΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ &
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
4
5
4
2
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3
ΑΝΑΛΥΣΗ
&
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Οι Λόγοι Διεξαγωγής Επιτήρησης ΝΛ
► Καθορισμός των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ,
► Σύγκριση των Ενδημικών Συχνοτήτων των ΝΛ ανάμεσα
σε Νοσοκομεία (Benchmarking) για εντοπισμό
προβλημάτων,
► Αξιολόγηση των Μέτρων Ελέγχου των ΝΛ,
► Υιοθέτηση Πρακτικών Πρόληψης από το Προσωπικό,
► Ανίχνευση Επιδημιών,
5
► Μείωση της Συχνότητας Εμφάνισης των ΝΛ,
της συνεπαγόμενης νοσηρότητας, θνητότητας και
κόστους.
Gaynes RP, Horan TC. Hosp. Epidemiol. & Infect. Control, 2e; 1999; Mayhall CG (ed.)
Μελέτες Επιπολασμού & Μελέτες Επίπτωσης
► Η μελέτη επιπολασμού (prevalence ή cross-sectional
study) συνίσταται στην επιτήρηση των υπαρχόντων
λοιμώξεων σε μια συγκεκριμένη ημέρα (point prevalence) ή
σε διάστημα μερικών ημερών (period prevalence).
► Η μελέτη επίπτωσης (incidence study) συνίσταται στη
συνεχή παρακολούθηση των ασθενών για την εμφάνιση
νέων λοιμώξεων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
Επιπολασμός
Μέτρηση
Συχνότητας
ΝΛ
Επίπτωση
6
Περιγραφή των
υπαρχόντων περιστατικών
ΝΛ
Περιγραφή του ρυθμού
εμφάνισης (ροής) νέων
περιστατικών ΝΛ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
HELICS co-operation
• HELICS 1 /1994-95
Τα πρώτα πρωτόκολλα για λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου (SSI)
και λοιμώξεις σε ΜΕΘ (ICU)
• HELICS 2 /1998-99
Απογραφή-Έκδοση Οδηγιών
Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-211998
Νοσοκομειακές λοιμώξεις/Μικροβιακή Αντοχή
• HELICS 3 /1999-02
Αρχική εφαρμογή, εναρμόνιση μεθοδολογίας επίλυση τεχνικών
προβλημάτων
• HELICS 4 /2003-04
Οργάνωση και επέκταση δικτύου
Η πρώτη αναφορά για νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ΜΕΘ
• IPSE(Ιmproving Patient Safety in Europe) /2005-08
Διεθνής προσέγγιση
2005-Δημιουργία ECDC
• ECDC HAI-net /2008 ECDC εφαρμογή
Ευρωπαϊκή Επιτήρηση
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
WHO
ECDC
UK
Επιδημιολογική Επιτήρηση
Εκτίμηση Κινδύνου
Κατευθυντήριες Οδηγίες
Δράσεις-EAAD
Germany
France
HEALTH CARE- ASSOCIATED
INFECTIONS
IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL
RECOMMENTATION OF 9 JUNE OF 2009
ON PATIENT SAFETY INCLUDING THE
PREVENTION AND CONTROL OF
HEALTH CARE- ASSOCIATED
INFECTIONS
Part II
2009/C 151/01
Ευρωπαϊκή Επιτήρηση
ECDC
TESSY
ESAC
European Surveillance
Antibiotic Consumption
Κατανάλωση αντιβιοτικών
EARSS
European Antimicrobial
Resistance Surveillance System
Μικροβιακή αντοχή
EPIS-AMR
HAI SURVEILLANCE
PPS,ICU,SSI
EPIS-HAI
ESAC-ΝΕΤ
Φαρμακευτικές Εταιρείες
Εθνικά Συστήματα Επιτήρησης
Κατανάλωσης Αντιβιοτικών
Κατηγοριες φαρμακευτικών
ουσιών που επιτηρούνται:
• Αντιβιοτικά
• Αντιμυκητιασικά
• Αντιϊκά
• Αντιφυματικά
WHO-ATC classification system
Map of Europe showing total outpatient antibiotic use in 2009
in the participating countries (presented using 5 DID quintiles)
WHO-Define Daily Doses
DDD/1000 κατοίκους/ημέρα
EARSS/EARS-NET
European Antimicrobial Resistance Surveillance System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής
Τα εθνικά συστήματα
επιτήρησης συλλέγουν από τα
μικροβιολογικά εργαστήρια
των χωρών τους κλινικά
στελέχη.
Τα δεδομένα αυτά
συγκεντρώνονται στη βάση
δεδομένων του EARS-NET.
• Έναρξη λειτουργίας του
EARSS το 1999
• 400,000 παθογόνα στελέχη
• Το 2010 μεταφέρεται στο
ECDC και αλλάζει όνομα
από EARSS σε EARSNET
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
EUROPEAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS
SURVEILLANCE NETWORK (HAI-NET)
ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ECDC POINT PREVALENCE SURVEY (PPS) OF HEALTHCARE ASSOCIATED
INFECTIONS (HAI) AND ANTIMICROBIAL USE IN ACUTE CARE HOSPITALS
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
INTENSIVE CARE INFECTIONS (ICUs)
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
SURGICAL SITE INFECTIONS (SSIs)
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
HAI AND ANTIMICROBIAL USE IN LONG TERM CARE FACITILIES (HALT-2)
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ CLOSTIRIDIUM DIFFICILE
CLOSTIRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS(CDIs)
1
7
Surveillance of HAIs in Greece
17
Establishment of Continuous HAI
Surveillance System in Greece,
Participation in ECDC Networks
2012
2010
2006 - 2008
1993
Planning of National Surveys with the
Hellenic CDC-Pilot PPS
Cross-border Surveillance Network,
Crete-Greece and Cyprus
1999 - 2005
Nation-wide Sentinel Network,
14 hospitals
1994 -1999
Region-wide Cretan Infection
Control Network, 7 hospitals
University Hospital of
Heraklion, Crete
Nation-wide Prevalence
Survey in 37 hospitals,
Cooperation with ECDC
Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες
Επιπολασμού HAI,
1994-1996
Κρήτη
Νοσηλευόμενοι
Ασθενείς
Ασθενείς με
ΗΑΙ
Επιπολασμός
1994
1.305
89
6,8%
1995
1.386
76
5,5%
1996
1.279
75
5,9%
ΣΥΝΟΛΟ
3.970
240
6,0%
J Hosp Infect (1999); 41:11-18
19
Επαναλαμβανόμενες Παγκρήτιες Μελέτες
Επιπολασμού HAI,
1994-1996
Κρήτη
Νοσηλευόμενοι
Ασθενείς
Ασθενείς με
ΗΑΙ
Επιπολασμός
1994
1.305
89
6,8%
1995
1.386
76
5,5%
1996
1.279
75
5,9%
ΣΥΝΟΛΟ
3.970
240
6,0%
J Hosp Infect (1999); 41:11-18
20
Nationwide Prevalence Surveys in Greece,
1999-2000
 14 Hospitals (6 university-affiliated, 8 regional)
 12% of all general hospitals in Greece
 3925 patients in 1999, 3195 patients in 2000
 10% of all hospitalized patients in Greece
 1999: 366 ΗΑΙs in 337 patients (8.6%)
 2000: 244 ΗΑΙs in 230 patients (7.2%)
21
21
Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού:
Επιπολασμός ανά θέση λοίμωξης, 1999-2000
1999
2000
Εστία
HAI
%
HAI
%
LRTI
111
30,3
79
32,4
UTI
83
22,7
59
24,2
BSI
58
15,8
30
12,3
SSI
54
14,8
43
17,6
Other
60
16,4
33
13,5
Total
366
100,0
244
100,0
22
Πανελλήνιες Μελέτες Επιπολασμού:
Χειρουργικές Λοιμώξεις, 1999-2000
Figure 1: SSIs in two nationwide prevalence surveys
Prevalence Survey 1999
Prevalence Survey 2000
Patients 3925
Patients with HAI 367 (9,3%)
Patients with SSI 49 (1,2%)
Patients 3195
Patients with HAI 230 (7,2%)
Patients with SSI 38 (1,2%)
Operated patients 1037/3925 (26,4%)
2nd Operation 56 patients (5,4%)
Total operations 1093
Operated patients 868/3195 (27,2%)
2nd Operation 34 patients (3,9%)
Total operations 902
Patients with HAI 129/1037 (12,4%)
Total number of HAI 148/1037 (14,3%)
Patients with HAI 82/868 (9,4%)
Total number of HAI 88/868 (10,1%)
Patients with SSI 49/1037 (4,7%)
Operations with SSI 49/1093 (4,5%)
Patients with SSI 38/868 (4,4%)
Operations with SSI 38/902 (4,2%)
23
Nationwide Prevalence Surveys in Greece:
Surgical Site Infections, 1999-2000
v
24
Pilot Prevalence Study
November 2007
25
www.infectioncontrol.gr
26
26
Prevalence Survey,
Crete-Cyprus 2007
28
Infrastructure & Preparation
GR HAI PPS 2012
www.infectioncontrol.gr
About the ECDC PPS survey
PPS Training Program (WEBCasts)
PPS Manuals & Work Guidelines
PPS Participating Hospitals
PPS Online Data Entry and
Information System (restricted access)
 PPS Frequently Asked Questions





POINT PREVALENCE STUDY OF
NOSOCOMIAL INFECTIONS
AND ANTIBIOTIC USE
IN GREEK HOSPITALS
2012
Point prevalence survey of healthcare- associated infections and
antimicrobial use in European acute care hospitals
Full-scale survey, Protocol version 4.3
v2
Achilleas Gikas
Prof. Infectious Diseases
University of Crete
HAI Prevalence by country
20
Patients with HAI (%)
18
16
14
12
10
8
6
4
0
LV
RO
LT
SK
BG
WA
NI
MT
NL
HU
CZ
SC
FR
DE
IE
AT
LU
EE
EN
HR
IT
SI
PL
CY
BE
SE
FI
NO
ES
GR
DK
PT
IS
2
Observed (95%CI)
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
Expected
Overall Prevalence Rates
GR HAI PPS 2012
Region
N.
Hospitals
N.
Patients
% Patients
with HAI
% Patients on
Antibiotics
GR
37
8.247
9,0%
54,7%
EU*
1.047
251.216
6,2%
35,9%
*Preliminary EU PPS data from 01/01/2011 to 11/10/2012 (Status on 19/11/2012)
Type of Hospital
100%
80%
Crude comparison
Not adjusted for likely
differences in case-mix
60%
SPEC
TERT
TERT
SEC
40%
20%
SPEC
SEC
PRIM
PRIM
0%
EU
GR
Microbiology of HAI
GR HAI PPS 2012
EU
Most prevalent (top 6) pathogens (N = 11649)*
E. COLI; 17%
Other; 36%
S.AUREUS; 13%
ENTEROCOCCUS
SPP; 10%
KLEBSIELLA SPP;
8%
GR
CNS; 7%
P.AERUGINOSA;
9%
Most prevalent (top 6) pathogens (N = 564)
KLEBSIELLA SPP;
18%
Other; 26%
ACINETOBACTER
SPP; 17%
CNS; 5%
E. COLI; 8%
ENTEROCOCCUS
SPP; 9%
P.AERUGINOSA;
17%
Antimicrobial Resistance
GR HAI PPS 2012
Antimicrobial resistance markers
for healthcare-associated infections
EU
79% 83%
80%
GR
67%
50%
50%
49%
46%
34%
29%
22%
20%
19%
13%
7%
Staphylococcus
aureus resistant
to Methicillin
(MRSA)
Enterococci
resistant to
Vancomycin
(VRE)
3%
Eschericia Coli
resistant to 3G
Cephalosporins
Unpublished Preliminary Data
Eschericia coli
resistant to
Carbapenems
Klebsiella spp.
resistant to 3G
Cephalosporins
Klebsiella spp.
resistant to
Carbapenems
Pseudomonas
aeruginosa
resistant to
Carbapenems
Acinetobacter
baumannii
resistant to
Carbapenems
Antimicrobial use prevalence
by country
70
Antimicrobial use (%)
60
50
40
30
20
Observed (95%CI)
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
Expected
GR
RO
PT
CY
ES
IT
DK
BG
FI
SE
IS
LV
MT
IE
EN
NO
LT
SC
AT
PL
NL
WA
HR
SI
SK
LU
NI
CZ
BE
EE
DE
HU
0
FR
10
Use of Antimicrobials
GR
HAI PPS 2012
3,0%
2,5%
Use of Newer Restricted Antibiotics
EU*
GR
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Linezolid
Daptomycin
Tigecycline
Colistin
(inj., inf.)
* Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012)
Use of Antimicrobials
GR HAI PPS 2012
Surgical Prophylaxis
78%
15%
7%
26%
Single dose
55%
GR
19%
One day
EU
>1 day
* Preliminary EU PPS data (Status on 19/11/2012)
Intervention Target
Significant Room for Improvement in GR
0
20
40
60
80
100
Surgical prophylaxis > 1 Day (%), by country
NI SE NO IS PL CZ ES NL LV LU IT HR AT CY GR MT RO
SC EN BE FI IE WA HU LT SI EE PT FR DE BG SK DK
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
0
20
40
60
80
100
Structure and process indicators:
percentage of single rooms
AT BG CZ DK EN FI GR HU IS LT LV NI NO PT SCO SI WLS
BE CY DE EE ES FR HR IE IT LU MT NL PL RO SE SK
Single rooms in participating hospitals (%): median = 24.8%
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
50
100
150
Alcohol handrub consumption by country
0
Median: 18.7
AT BG CZ DK EN FI GR HU IS LT LV NI NO PT SE SK
BE CY DE EE ES FR HR IE IT LU MT NL PL RO SI
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
500
1,000
1,500
2,000
N of beds per FTE infection control nurse
0
Median: 231
AT BG CZ DK EN FI HR IE IT LU MT NL PL RO SI
BE CY DE EE ES GR HU IS LT LV NI NO PT SE SK
Source: ECDC, 2012 (ECDC PPS data as of 23/11/2012)
4
4
Surveillance of HAIs in Greece
44
DAIs in Greek ICUs
 8 units (15% of all ICUs in Greece),
 100 beds (25% of all ICU-beds in Greece),
 6 months active surveillance,
 1739 patients surveyed.
► 501 infections in 320 patients (18.4%)
► NI Incidence Density, Total:
28.5 infections / 1000 patient-days (CI95: 26.1–31.2)
► 87% of total:
BSI: 40%,
PNEU: 35%,
UTI: 12%
• All aforementioned HAIs were device-associated
Infect Control & Hosp Epidemiol, 2007; 28(5): 602-605
45
DAIs in Greek ICUs
Infect Control & Hosp Epidemiol, 2007; 28(5): 602-605
46
DAIs in Greek ICUs
DEVICE USE RATIOS
DAI RATES
PER 1,000 DEVICE-DAYS
CL
MV
UCA
CL-BSI
VAP
UCA-UTI
GREECE
8 ICUs, 2007
0.95
0.81
0.98
12.1
12.5
3.5
USA,
207 MS-ICUs, 2004
0.57
0.43
0.78
4.0
5.4
3.9
GERMANY
67 MS-ICUs, 2003
-
-
-
2.6
9.8
3.1
FRANCE
5 ICUs, 1998
-
-
-
3.8
9.4
8.5
NETHERLANDS1
19 ICUs, 2007
0.51
0.57
0.82
4.0
25.01
9.0
8 DEV.OUNTRIES2
55 ICUs, 2006
0.54
0.38
0.73
12.5
24.1
8.9
TURKEY
2 ICUs, 2006
0.81
0.64
0.97
9.7
20.8
13.6
MEXICO
5 ICUs, 2006
0.98
0.36
0.63
23.1
21.8
13.4
ARGENTINA
3 MS-ICUs, 2004
0.47
0.31
0.69
30.3
46.3
18.5
COLOMBIA
9 ICUs, 2006
0.76
0.59
0.85
11.3
10.0
4.3
1. (Netherlands) Device-days at risk (until infection) at denominators
2. (8 Developing Countries) Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey
47
CLAB Rates Stratified Socio-Economic Level
25
20
CLAB per 1,000 CL days
19.1
15
10
7.0
7.6
Mid-low
Mid-high
5
0
Low income
95%CI
18.06-20.1
6.5-7.5
7.3-7.8
Rosenthal VD, et al. Pediatric Critical Care 2012. Infection 2012.
Μελέτη Επίπτωσης
των Νοσ/κών Λοιμώξεων στις ΜΕΘ
των Κυπριακών & Κρητικών Νοσ/μείων
50
Πληθυσμός Μελέτης
CYPRUS
No. of ICUs
CRETE
4
5
No. of Admissions
2,692
1,249
Patient-Days
13,543
9,357
Mean ICU-stay (days)
5.0
7.5
% Crude ICU Mortality
11.0%
20.3%
Differences in case mix:
51
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠαΓΝ
Ηρακλείου
Χανίων
Ρεθύμνου
Αγ. Νικολάου
Βενιζέλειο
Ηρακ.
Κρήτη
Λευκωσίας
Λάρνακας
Λεμεσού
Πάφου
Κύπρος
ΑΡ.
ΚΡΕΒΑΤ.
ΜΕΘ
11
ΠΗΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩ
ΝΟΣΗΛ./ΑΣΘ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ν
.
1/2,5 (0,4) Φεβ-Δεκ. 2007
467
Συμμετέχουσες Μονάδες
7
7
6
8
1/2,5 (0,4)
1/2,5 (0,4)
1/3 (0,3)
1/2 (0,5)
39
17
11
11
8
47
1/2,5 (0,4)
(1/1,5) 0,7
(1/2) 0,5
(1/2) 0,5
(2/1) 2,0
1/1 (0,9)
Φεβ-Δεκ. 2007
Φεβ-Δεκ. 2007
Φεβ-Δεκ. 2007
Μαρ-Σεπ.
2007
10,2 μήνες
Φεβ-Δεκ. 2007
Φεβ-Δεκ. 2007
Φεβ-Δεκ. 2007
Φεβ-Δεκ. 2007
11 μήνες
247
199
149
187
1249
640
449
766
837
2692
52
Επίπτωση Λοιμώξεων – Αδροί
Δείκτες
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Αρ. Ασθενών με Λοίμωξη
129
207
Αρ. Νοσ/κών Λοιμώξεων
214
307
Αθρ. Επίπτωση / 100
εισαγωγές
4,8
16,6
Επίπτωση / 1000
ασθενο-ημέρες
15,8
32,8
53
Κατανομή Λοιμώξεων ανά Τύπο
p < 0,001
54
Σχέση Λοιμώξεων με Παρεμβατικές
Συσκευές
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
p
% BSI σχετιζόμενων με ΚΦΚ
(CL-BSI)
83,5
98,5
<0,001
% PNEU σχετιζόμενων με ΜΥΑ
(VAP)
95,0
90,2
0,525
% UTI σχετιζόμενων με Ουροκαθ.
(CA-UTI)
93,1
73,9
0,118
CL-BSI: central line – associated bloodstream infection
VAP: ventilator – associated pneumonia
CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection
55
Διάρκεια Νοσηλείας (επιζώντες)
LOS Συνολικά:
Μέση τιμή (ημέρες)
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
p
Xωρίς Λοίμωξη
3,7
5,0
ns
Με Λοίμωξη
33,7
19,6
0,001
LOS Μετά τη Λοίμωξη:
Μέση τιμή (ημέρες)
BSI
PNEU
UTI
OTHER
MULTIPLE-SITES
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
p
25,6
18,7
11,4
9,4
0,092
0,086
13,6
12,6
32,6
11,3
6,3
23,3
0,780
0,211
0,139
56
Device-associated Infection Rates
Pooled Mean Rates
(95% CI)
CYPRUS
CRETE
p
CL-BSI / 1000 CL-days
18.6
14.6
0.096
VAP / 1000 MV-days
6.4
18.8
<0.001
CA-UTI / 1000 CA-days
2.8
1.9
0.217
CL-BSI: central line – associated bloodstream infection
VAP: ventilator – associated pneumonia
CA-UTI: urinary catheter – associated urinary tract infection
The burden of endemic health care-associated
infection in High-Income countries
Benedetta Allegranzi et al. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection
Worldwide. A systematic review of the literature. © World Health Organization 2011
58
Antimicrobial Resistance:
Pseudomonas Aeruginosa
% resistant to CYPRUS
CRETE
p
Ciprofloxacin
36.1
24.4
0.213
Ceftazidime
25.9
35.7
0.289
Piperacillin + tazobactam
42.2
24.3
0.142
Imipenem
29.8
45.2
0.158
Na
2.6
Na
34.4
27.3
0.571
Colistin
Multi-drug resistance*
*Resistant to at least 3 of
cipro/ofloxacin, imipenem, ceftazidime, piperacillin, aminogrlycosides.
58
59
Antimicrobial Resistance:
Klebsiella pneumoniae
% resistant to
CYPRUS
CRETE
p
3G Cephalosporins
38.5
85.3
0.004
Imipenem
0.0
57.6
0.001
Tetracycline
41.7
51.6
0.060
na
7.7
na
Colistin
59
Antimicrobial Resistance:
S. aureus, CNS, Enterococcus spp.
60
60
61
Mortality
61
Comparison to International Data:
62
CL-BSI
GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22
USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85
ITALY - Crit Care Med 2008; 36:1105-13
FRANCE - Int Care Med 1998; 24:1040-46
NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33:271-8
GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5
CRETE-GR - Current Study
8 DEV. COUNT - Ann Intern Med 2006; 145:582-91
TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7
CYPRUS - Current Study
MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7
ARGENTINA - Infect Control Hosp Epi 2004;25:251-5
CDC CRITERIA 1988/2004
* 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey
Comparison to International Data:
63
VAP
USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85
CYPRUS - Current Study
GERMANY - J Hosp Infect 2006; 64:16-22
FRANCE - Int Care Med 1998; 24:1040-46
ITALY - Crit Care Med 2008; 36:1105-13
GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5
POLAND - Infect Control Hosp Epi 2006; 27:784-6
CRETE-GR - Current Study
MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7
8 DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006;
145:582-91
TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7
ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5
CDC CRITERIA 1988
CDC CRITERIA 2004
* 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey
Comparison to International Data:
64
CA-UTI
CRETE-GR - Current Study
GERMANY - Am J Infect Control 2003; 31:316-21
CYPRUS - Current Study
GERMANY - Am J Infect Control 2003; 31:316-21
GREECE - Infect Control Hosp Epi 2007; 28:602-5
USA - Am J Infect Control 2004; 32:470-85
TURKEY - J Hosp Infect 2007; 65:251-7
FRANCE - Int Care Med 1998; 24:1040-46
NETHERLANDS - Int Care Med 2007; 33:271-8
8 DEV. COUNTRIES - Ann Intern Med 2006;
145:582-91
MEXICO - Am J Infect Control 2006; 34:244-7
ARGENTINA -Infect Control Hosp Epi 2004; 25:251-5
CDC CRITERIA 1988/2004
* 8 Developing Countries: Argentina, Brazil, Colombia, India, Mexico, Morocco, Peru, Turkey
Comparisons with Inter/nal Data – Crete
Greater Incidence %
No difference
Smaller Incidence %
10/15επ. 4/15επ.
5/15επ. 10/15επ.
1/15
-
4/11επ.
5/11
2/11επ.
4/6επ.
2/6επ.
-
2/3επ.
1/3επ.
-
Comparisons with Inter/nal Data – Cyprus
Greater incidence %
No difference
Smaller incidence %
5/14επ. 1/14επ.
9/14επ 12/14επ.
1/14
-
1/10επ.
5/10
4/11επ.
1/6επ.
2/6επ.
-
1/3επ.
2/3επ.
-
National Action Plan to Combat Infections due to MultiDrug Resistant, Gram-Negative Pathogens in Hospitals
in Greece
2010 - 2015
“Procrustes ?”
Σχέδιο Δράσης-Προκρούστης
Επιδημιολογική Επιτήρηση
Δράσεις Παρέμβασης
Καταγραφή Λοιμώξεων από
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες
Acinetobacter, Klebsiella και
Pseudomonas
Επιτήρηση της
συμμόρφωσης στις
προφυλάξεις επαφής
Μόνωση/Συν-νοσηλεία
Εβδομαδιαία δελτία που
αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ
 Μηνιαία δελτία που
αποστέλλονται στο
ΚΕΕΛΠΝΟ
 Κλιμάκια ΥΠΕ
Επιτόπιες επισκέψεις στα
νοσοκομεία
Δελτία Επιτήρησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τηλ. για πληροφορίες: 210 5212102-4
210 5212087-9
Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης
Αντιβιοτικών
Φαξ για δηλώσεις νοσημάτων: 210 5212106
Δελτίο υποχρεωτικής δήλωσης λοιμώξεων από Gram αρνητικά παθογόνα
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες
1) Νοσοκομείο:
5) Ηλικία ασθενή:
Έτη
Μήνες
(εάν <1 έτους)
2) Κλινική / τμήμα που
νοσηλεύεται ο ασθενής:
6) Φύλο ασθενή:
Άνδρας
Γυναίκα
7) Ημερ. εισαγωγής
στο νοσοκομείο:
8) Ημερ. εισαγωγής
στην κλινική/τμήμα:
4) ΑΜΚΑ ασθενή:
-
-
-
2
-
2
0
Acinetobacter
-
Φαξ για δηλώσεις νοσημάτων: 210 5212106
0
Νοσοκομείο:
Ημερομηνία καταγραφής: ___________________
Σύνολο κλινών νοσοκομείου: ____________
ΝΕΛ: _____________________________________
1
1
Σύνολο λειτουργικών μονώσεων: ________
ΜΕΘ: Ναι □ Όχι □
ΙΙ. Μικροοργανισμός που απομονώθηκε
9) Ημερ. λήψης 1ης
θετικής καλλιέργειας:
10) Μικροοργανισμός:
Τηλ. για πληροφορίες: 210 5212102-4
210 5212087-9
Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής
Χρήσης Αντιβιοτικών
Μηνιαίο δελτίο καταγραφής εφαρμοζόμενων μέτρων προφύλαξης επαφής σε νοσηλευόμενους ασθενείς
με λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα
Ι. Ατομικά στοιχεία – Ιστορικό ασθενή
3) Όνομα ασθενή:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
- 2 0 1
Αριθμός ΜΕΘ: __________
Αριθμός κλινών ΜΕΘ: __________
Α. Κλινικά τμήματα εκτός ΜΕΘ
11) Μηχανισμός αντοχής
Pseudomonas
Klebsiella
ESBL
Είδος:
VIM
KPC
VIM+KPC
NDM-1
12) Ευαισθησία σε αντιμικροβιακούς παράγοντες:
Γενταμικίνη
Τιγκεκυκλίνη
Κολιμυκίνη
ΙΙΙ. Είδος κλινικής λοίμωξης
18) Πνευμονία
Ευαίσθητο
Ανθεκτικό
Άγνωστο
□
□
□
□
□
□
□
□
□
20) Μικροβιαιμία
Κοινότητας
Πρωτοπαθής
Ιδρυμάτων παροχής ιατρικής φροντίδας
Ενδαγγειακών καθετήρων
Νοσοκομειακή σε μη διασωληνωμένο ασθενή
21) Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου
Συνδεόμενη με αναπνευστήρα
Επιπολής
Εν τω βάθει
Οργάνου / κοιλότητας
19) Ουρολοίμωξη*
Συνδεόμενη με τοποθέτηση ουροκαθετήρα
V. Τελική έκβαση
Έξοδος
Παραμονή στο νοσοκομείο
-
Παθογόνα ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες
Σύνολο ασθενών με
λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες παθογόνα
Σύνολο ασθενών
σε μόνωση
Σύνολο ασθενών σε
συν-νοσηλεία
Αcinetobacter spp
Pseudomonas spp
Klebsiella spp
Σύνολο
Β. ΜΕΘ
Παθογόνα ανθεκτικά στις
καρβαπενέμες
Σύνολο ασθενών με
λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες παθογόνα
Σύνολο ασθενών στους οποίους
εφαρμόζονται οι προφυλάξεις
επαφής
Αcinetobacter spp
Θάνατος
Pseudomonas spp
- 2 0 1
Εάν θάνατος σημειώστε ημερομηνία:
Σημείωση: Η συμπλήρωση της τελικής έκβασης γίνεται 28 ημέρες μετά από τη λήψη της 1ης θετικής καλλιέργειας
Klebsiella spp
Σύνολο
Ημερ. δήλωσης:
-
-
2 0 1
Θεράπων Ιατρός
Δ/ντης Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου
Νοσηλευτής Επιτήρησης
Λοιμώξεων:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
(Υπογραφή –
Σφραγίδα)
Διοικητής νοσοκομείου
Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Υπογραφή
Υπογραφή
Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου
1
2
3
4
•ΜΟΝΩΣΗ /ΣΥΝ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ
• ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
• ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (μπλούζα,γάντια)
•ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ
Δείκτες ελέγχου λοιμώξεων
ΥΑ 114971 ΦΕΚ Β’/388/18-2-2014
• Α. Δείκτες Επιτήρησης Λοιμώξεων
– Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών
– Σημειακός επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και
Κατανάλωσης Αντιβιοτικών
• Β. Δείκτες Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής
• Γ. Δείκτες Κατανάλωσης Αντιβιοτικών
• Δ. Δείκτες Συμμόρφωσης Επαγγελματιών Υγείας
–
–
–
–
Υγιεινή των χεριών
Κατανάλωση αλκοολούχων
Επιτήρηση εφαρμογής απομόνωσης/cohorting
Αντιγριπικός εμβολιασμός
• Ε. Ποιοτικοί Δείκτες
Μέση μηνιαία επίπτωση λοιμώξεων από Gram-αρνητικά παθογόνα
με αντοχή στις καρβαπενέμες σε νοσοκομεία, 1/2011 – 6/2012
1
0.9
0.8
0.7
0.6
y = 0.0058x + 0.415
adjusted R2=0.306
0.58
0.5
0.41
0.4
0.48
0.46
0.45
0.43
0.53
0.52
0.52
0.49
0.52
0.48
0.48
0.44
0.47
0.44
0.39
0.38
0.3
0.2
0.1
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
0
74
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
75
Download
Related flashcards

Protozoal diseases

20 cards

Antiretroviral drugs

18 cards

Arthropod infestations

18 cards

Insect-borne diseases

23 cards

Quinolone antibiotics

19 cards

Create Flashcards